Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Geldend van 10-12-2009 t/m 31-12-2010

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

De raad van de gemeente Langedijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009, nummer 85;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGS-RECHTEN 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. begraafplaats: algemene begraafplaatsen te Langedijk;

b. eigen graf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

- het doen verstrooien van as;

c. algemeen graf:

een graf, niet zijnde een eigen graf of huurgraf;

d. huurgraf:

een grafruimte gehuurd voor het uitsluitend recht tot begraven voor een bepaalde periode;

e. eigen urnengraf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

- het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen;

f. algemeen urnengraf:

een graf, niet zijnde een eigen urnengraf;

g. urnennis:

een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

h. asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

i. urn:

een voorwerp ter berging van n of meer asbussen;

j. gedenkteken:

zerken, kruisen en andere soorten tekenen, welke op graven worden geplaatst;

k. grafruimte:

de ruimte die als grafkelder of urnenkelder in gebruik is genomen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk, of overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag of van gemeentewege;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2.1 en 4.2.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

2. De overige rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

1. De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 1 en 4 van de tabel, zijn, indien een nieuw graf vóór 1 mei van het lopende belastingjaar wordt uitgegeven, verschuldigd voor het gehele jaar.

2. De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 1 en 4 van de tabel, zijn, indien een nieuw graf na 1 mei van het lopende belastingjaar wordt uitgegeven, voor het lopende jaar niet verschuldigd.

3. Belastingbedragen van minder dan € 5,-- worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 4.2 en 5 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingwet 1990 (Stb.221), verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2009 van 9 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt;

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010;

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening lijkbezorgings-rechten 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 17 november 2009.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

Bijlage Bijlagen

i18749.pdf [Klik hier om het document te downloaden]