Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2010

Geldend van 10-12-2009 t/m 31-12-2010

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2010

De raad van de gemeente Langedijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009, nummer 85;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2010

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

3. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf diegene forensenbelasting is verschuldigd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

1. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de maatstaf van heffing, ingeval van een seizoenplaats, het aantal plaatsen per maand.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder seizoenplaats de ruimte waar gedurende een seizoen of een jaar exclusief verblijf wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief

1. Het tarief bedraagt per persoon, per overnachting € 0,43.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief per seizoenplaats als bedoeld in artikel 4, tweede lid, per maand € 8,00.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 8 Tijdvak

Het tijdvak waarover de toeristenbelasting op aangifte moet worden betaald is het kwartaal.

Artikel 9 Aangifte

1. De belastingplichtige aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt is gehouden binnen een maand na afloop van het kwartaal de aangifte te doen.

2. De belastingplichtige aan wie niet binnen veertien dagen na afloop van het kwartaal een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden binnen een maand na afloop van het kwartaal bij de heffingsambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

Artikel 9 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

Artikel 10 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 11 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, dit schriftelijk te melden aan de heffingsambtenaar.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De 'Verordening toeristenbelasting 2009' van 9 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening toeristenbelasting 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 17 november 2009.

de voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde