Regeling vervallen per 20-05-2014

Winkeltijdenverordening

Geldend van 31-05-2007 t/m 10-08-2011

Intitulé

Winkeltijdenverordening

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 4;

gelet op de winkeltijdenwet;

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Winkeltijdenverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden niet op ten hoogste vier per kalenderjaar door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen en ten hoogste zes per kalenderjaar door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen ex artikel 1 lid b.

Artikel 3 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraagontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn op de in de verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen

0.00 en 16.00 uur;

2. het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen;

3. aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 16.00 uur;

b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1. Het college van burgemeester en wethouders kan gebieden aanwijzen waar de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden;

2. het college van burgemeester en wethouders kan categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

Artikel 5 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaatsen, niet in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober voor de terreinen waarop campings met een campingwinkel zijn gevestigd op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur, voor de verkoop van levensmiddelen, kruidenierswaren en recreatieartikelen, ten behoeve van campinggasten.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag. Tweede Pinksterdag en Eerste of Tweede Kerstdag, ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen;

2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:

feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen;

3. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften en beperkingen

verbinden aan de in het eerste lid genoemde ontheffing.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Persoonlijk karakter van de ontheffing

Ontheffingen genoemd in deze verordening zijn niet overdraagbaar.

Artikel 9 Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. indien de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking als bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet;

2. de winkelsluitingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 oktober 1996, vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 6 maart 2007.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

mr. H.U. van der Zee