Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Zorgpauze (Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020)

Geldend van 14-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Zorgpauze (Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Gelet op

artikel 2.2.2 van de Wmo 2015 (op grond waarvan het college de algemene maatregelen treft ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers);

Besluit

vast te stellen de

Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Mantelzorg

Niet gebruikelijke zorg ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het

kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015).

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder, huisgenoot of andere persoon vanuit een bestaande sociale relatie aan iemand geeft.

Mantelzorger

Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Zorgpauze

Het verlichten van de belasting op mantelzorgers door het tijdelijk ondersteunen in of overnemen van de zorg voor de mantelzorgontvanger.

Mantelzorgpas

Een pas uitgegeven door de gemeente Noordwijk ten behoeve van Mantelzorgers. Via de pas wordt aan mantelzorgers de jaarlijkse blijk van waardering toegekend in de vorm van een tegoed. Dit tegoed is besteedbaar bij de aangesloten winkels en welzijnsvoorzieningen. Voor de Zorgpauze is een extra functionaliteit aan de Mantelzorgpas toegevoegd. Hiermee kan de pas gebruikt worden om met een apart tegoed de producten van de Zorgpauze af te rekenen.

Artikel 2. Doel

De Zorgpauze heeft tot doel mantelzorgers tijdelijk te verlichten, daarmee overbelasting te voorkomen en mantelzorgers in staat te stellen de zorg langer vol te houden.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

 • 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond.

 • 2. De producten van de Zorgpauze worden alleen binnen de Duin- en Bollenstreek geleverd.

Artikel 4. Doelgroep

De Zorgpauze kan worden toegekend aan:

 • a.

  Noordwijkse inwoners die mantelzorgen of mantelzorg ontvangen;

 • b.

  De mantelzorg wordt verleend aan een thuiswonende hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en;

 • c.

  De mantelzorg per jaar meer dan 8 uren per week en langer dan 3 maanden wordt verleend.

Artikel 5. Inhoud

 • 1. De Zorgpauze bestaat uit de volgende producten op de Mantelzorgpas Noordwijk:

  • a.

   Samen-er-uit;

  • b.

   Bezoek (met aandacht voor dementie);

  • c.

   Zorg aan huis;

  • d.

   Activiteiten;

  • e.

   Uit logeren (basis of met lichte zorg);

  • f.

   Huishoudelijke ondersteuning;

  • g.

   Aanwezigheid in de nacht (basis of met lichte zorg);

  • h.

   Spitsuur-hulp (huishoudelijke ondersteuning of met begeleiding);

 • 2. Deze producten bestaan uit een vastgesteld aantal uur hulp.

 • 3. Het college is bevoegd tot:

  • a.

   Het vaststellen van het jaarlijkse budgetplafond;

  • b.

   Het uitbreiden of wijzigen van de onder lid 1 genoemde producten;

  • c.

   Het vaststellen van de omvang van de onder lid 2 genoemde trajecten.

 • 4. Deze producten kunnen alleen afgenomen worden bij de aangesloten partners van de Zorgpauze.

 • 5. Per jaar kan een cliënt maximaal 2 producten aanvragen.

 • 6. Voor het product Huishoudelijke ondersteuning gelden de volgende aanvullende regels:

  • a.

   Dit product kan zowel bij de mantelzorger thuis als bij de mantelzorgontvanger ingezet worden;

  • b.

   Dit product kan eens per kalenderjaar worden aangevraagd.

 • 7. Voor de Zorgpauze wordt geen eigen bijdrage berekend.

Artikel 6 Voorwaarden

De Zorgpauze wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • 1.

  De mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger. Het betreft hier niet gebruikelijke zorg.

 • 2.

  Per zorgontvanger kan één mantelzorger voor de Zorgpauze worden voorgedragen.

 • 3.

  De mantelzorger is geregistreerd bij de door de gemeente aangewezen instantie of geeft hiervoor toestemming bij de aanvraag van de Zorgpauze.

 • 4.

  Bij de toekenning van de Zorgpauze wordt rekening gehouden met voorliggende voorzieningen.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. De aanvraag bestaat uit een gesprek met een medewerker van de door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning over de zorgsituatie en de mogelijkheden tot verlichting.

 • 2. Voor de aanvraag verstrekt de mantelzorger tenminste de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, geboortedatum, contactgegevens en geslacht van de mantelzorger;

  • b.

   Naam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, geboortedatum, contactgegevens, geslacht, en beperking van de mantelzorgontvanger;

  • c.

   kenmerken van de mantelzorg: relatie tussen mantelzorgontvanger en mantelzorger en beschrijving van de mantelzorgtaken.

Artikel 8. Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1. De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 2. De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning zal telefonisch contact opnemen met de mantelzorger wanneer de mantelzorger heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

 • 3. De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

 • 4. Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een zorgpauze.

Artikel 9. Beslissing

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Een toegekend product blijft –indien niet volledig gebruikt – in het daarop volgende kalenderjaar geldig.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020.

 • 3. Met de inwerkingtreding van deze regeling worden de regelingen “Regeling Zorgpauze Noordwijk” en de “Regeling Zorgpauze Noordwijkerhout 2018” ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 15 oktober 2019.

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

J. Hermans-Vloedbeld

Toelichting op de Regeling Zorgpauze Noordwijk 2020

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om mantelzorgers tijdelijk te verlichten. De regeling is een algemene voorziening. Dat betekent dat mantelzorgers een beroep kunnen doen op deze voorziening zonder dat er een indicatie van de benodigde zorg plaatsvindt. Indien er sprake is van een situatie waarin meer zorg nodig is dan binnen deze algemene voorziening kan worden geboden, dan kan degene die de zorg behoeft een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening. De Zorgpauze is niet bedoeld als vervanging van de reeds bestaande maatwerkvoorzieningen en kan daarmee ook niet als een voorliggende voorziening worden aangemerkt.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

De Zorgpauze is geen open-einde regeling. Er wordt jaarlijks een budgetplafond vastgesteld waarmee het aantal toekenningen wordt gemaximeerd. De reden voor het instellen van een budgetplafond is dat de gemeente bij een onverwacht hoge vraag niet met navenant hoge uitgaven wordt geconfronteerd. Het vaststellen van het budgetplafond is een bevoegdheid van het college en vindt plaats binnen het budget voor het sociaal domein in de begroting zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 4 Doelgroep

In aanmerking komen mantelzorgers of zorgontvangers die wonen in Noordwijk. De zorg zelf kan geleverd worden in de Duin- en Bollenstreek. Onder Duin- en Bollenstreek wordt verstaan de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. De reden voor deze beperking is het feit dat de betrokken zorgaanbieders een beperkt werkgebied hebben waarbinnen zij opereren.

In Noordwijk wonende mantelzorgers die voor iemand zorgen buiten Noordwijk komen wel in aanmerking voor de Zorgpauze, maar kunnen deze om bovengenoemde reden alleen in de Duin- en Bollenstreek inzetten.

Artikel 5 Inhoud

Lid 1

Het doel is de mantelzorger te verlichten en deze kan zelf inschatten op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. Deze keuzevrijheid is belangrijk omdat in veel mantelzorgsituaties het uit handen geven van de zorg een obstakel kan zijn voor het inzetten van externe hulp. Zo kunnen zorgontvanger en mantelzorger er de voorkeur aan geven dat de mantelzorger helpt in de huishouding bij de zorgontvanger en dat de extra hulp in de thuissituatie van de mantelzorger wordt ingezet. Het product huishoudelijke ondersteuning kan zowel bij de mantelzorger worden geboden of bij de zorgontvanger.

Lid 2

De onder artikel 5 lid 1 genoemde producten worden in een vastgesteld aantal uur hulp verstrekt. Dit aantal uur is afhankelijk van de aard van het product. In de onderstaande tabel zijn de producten opgenomen met specificatie van de duur en frequentie. De vermenigvuldiging van duur en frequentie levert het totaal aantal uur per product.

Product

Omvang

Minimale inzet per afname

Samen eruit

30 uur

2 uur

Bezoek

30 uur

2 uur

Zorg aan huis

25 uur

2 uur

Activiteiten

5 dagdelen

1 dagdeel

Uit logeren (basis of met lichte zorg)

5 dagen

1 dag

Huishoudelijke ondersteuning

25 uur

2 uur

Aanwezigheid in de nacht (basis of met lichte zorg)

20 uur

2 uur

Spitsuur-hulp (huishoudelijke ondersteuning of met begeleiding)

20 uur

2 uur

Dit tegoed kan de mantelzorger naar eigen inzicht inzetten in overleg met de aanbieder naar keuze. Zo is het mogelijk de 30 uur voor ‘Samen eruit’ te benutten door 6 keer 5 uur weg te gaan, maar dit zou ook 15 keer 2 uur kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de andere producten die in uren worden toegekend.

Lid 3

Aan het college wordt de bevoegdheid gegeven om wijzigingen aan te brengen in de producten. Zowel wat betreft de diversiteit en de invulling als de omvang. Met deze bevoegdheid kan het college inspelen op de behoeften van mantelzorgers zoals die uit het gebruik van de regeling naar voren zullen komen.

Lid 5

De regeling maximeert het aantal producten dat per kalenderjaar kan worden verstrekt tot 2. Dit mag een combinatie van producten zijn, maar ook 2 keer hetzelfde product. Het product huishoudelijke ondersteuning vormt hierop een uitzondering, zoals benoemd in lid 6b. Dit product kan maximaal 1 keer per kalenderjaar worden toegekend.

Artikel 6 Voorwaarden

Lid 2

Per zorgontvanger kan slechts één mantelzorger een beroep doen op de Zorgpauze. De reden daarvoor is dat de eventuele andere mantelzorgers van die persoon ook baat hebben bij de overname van de zorg.

Lid 4

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn ondersteuning door een vrijwilliger, een beroep op ondersteuning vanuit de zorgverzekering. Indien er een vergelijkbare voorziening is aangevraagd kan besloten worden om geen Zorgpauze toe te kennen om daarmee dubbele verstrekking te voorkomen. Er staat hier kán omdat er ook situaties kunnen zijn waarbij het gebruik van de Zorgpauze nodig kan zijn om een periode te overbruggen.

Artikel 9 Beslissing

Lid 2

Uit de pilot periode van de Zorgpauze is geleerd dat een toegekend product niet altijd binnen hetzelfde kalenderjaar gebruikt kan worden. Dat kan voorkomen omdat de zorg niet ingepland kan worden of er geen beroep wordt gedaan op de zorg. Om te voorkomen dat niet gebruikte zorg moet worden ingetrokken, blijkt het product (en het tegoed) ook in het volgende kalenderjaar beschikbaar voor de mantelzorger of zorgontvanger.