Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Langedijk 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 31-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Langedijk 2009

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van Langedijk van 28 april 2009, nummer 63;

gelezen het advies van het raadsforum van 19 mei 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 36 van de Wet Werk en Bijstand;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Langedijk 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. College: het college van burgemeester en wethouders

2. Wet: de Wet werk en bijstand

3. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

4. WSF 2000: Wet Studiefinanciering

5. Bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

6. Uitkeringsgerechtigde: persoon bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

7. Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

Artikel 2 Voorwaarden

1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende, die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 120 % van de voor hem geldende bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet, en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

2. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000; ex-studenten die volgens een aanloop salarisschaal verdienen, werkenden die bewust voor een deeltijdbaan kiezen en personen op een schuldsaneringstraject met zicht op inkomensverbetering via de WSNP of een minnelijke regeling.

Artikel 3 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

a. voor gehuwden € 496;

b. voor een alleenstaande ouder € 445;

c. voor een alleenstaande € 348.

[De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2009 en indexering van deze bedragen vindt jaarlijks plaats]

2. Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

3. Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

4. De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per

1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar met een afronding op € 1,-- naar boven.

Artikel 4 Ingangsdatum

1. De langdurigheidstoeslag wordt verleend met ingang van de peildatum indien de aanvraag is gedaan binnen een periode van 12 maanden na de peildatum.

2. Indien de aanvraag wordt ingediend na een periode van 12 maanden na de peildatum wordt de langdurigheidstoeslag toegekend vanaf de datum aanvraag.

Artikel 5 Nadere regels

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

2. Bij inwerkingtreding van deze verordening vervallen de voorwaarden en beleidsregels voor toekenning van de langdurigheidstoeslag zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 19 december 2006.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Langedijk 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 22 september 2009.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

Bijlage Bijlagen

i18144.pdf [Klik hier om het document te downloaden]