Regeling vervallen per 05-06-2023

Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-06-2023

Intitulé

Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020

Aanleiding

Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 is het gebied van de gemeente Leeuwarden uitgebreid met dat van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel. Voor 1 januari 2020 moet het gemeentelijke beleid t.a.v. bomen geharmoniseerd zijn en opnieuw worden vastgesteld. De bevoegdheid tot vaststelling ligt bij het college.

Onderdeel hiervan is het vaststellen van een geactualiseerde lijst met monumentale en waardevolle bomen voor het hele nieuwe gebied, zowel op openbaar als particulier terrein. Het college stelt deze lijst vast op basis van artikel 4.11a van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Het gaat daarbij om bomen die binnen de bebouwde komgrenzen staan. In het algemeen geldt dat bomen die op de lijst staan daar in principe alleen vanaf gehaald worden als ze gekapt zijn.

De laatst vastgestelde lijst van monumentale en waardevolle bomen dateert van 15 december 2015. Bij inwerkingtreding op 19 december 2015 stonden er op deze lijst in totaal 444 monumentale en 1797 waardevolle bomen.

In januari/februari 2019 is in opdracht van de gemeente een uitgebreide inventarisatie- en inspectieronde van alle monumentale en waardevolle bomen uitgevoerd door Adviesbureau Terra Nostra. In Littenseradiel (voor wat betreft het gebied wat bij Leeuwarden is gevoegd) en Leeuwarderadeel is de inventarisatie/inspectie gedaan aan de hand van de bestaande lijsten van de beide voormalige gemeenten. Op basis van de daarmee verzamelde gegevens is een ontwerplijst gemaakt.

Ontwerplijst

De Ontwerplijst Monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2019 is op 18 september 2019 door het college in concept vastgesteld. Daarna is de ontwerplijst ter inzage gelegd voor inspraak van woensdag 25 september tot en met 15 november 2019. Dit is zoals gebruikelijk, gepubliceerd via de website www.leeuwarden.nl en in de Huis aan Huis van 25 september 2019.

Zienswijzen

Tijdens de inzageperiode zijn er 10 zienswijzen binnengekomen van particulieren die om verschillende redenen een verzoek hebben ingediend om hun boom van de lijst af te halen. In de bijgevoegde reactienota is een overzicht opgenomen van de locaties van de bomen. In het algemeen betreft het zienswijzen over bomen die ziek zijn of een slechte conditie hebben.

Overige verwijderde bomen

Naast de bovengenoemde 10 bomen zijn er nog 9 gemeentelijke bomen verwijderd van de voorlopige lijst. De redenen zijn divers: ziekte, onveilig voor de omgeving door risico op windworp (noodkap) en/ of de slechte conditie van de boom en overige redenen. Daarnaast zijn een aantal administratieve correcties doorgevoerd. Zo bleken er 3 bomen dubbel op de lijst te staan. Verder was in enkele gevallen de eigendomssituatie niet correct opgenomen. Dit is nu allemaal gecorrigeerd.

Aanvullingen op de lijst

Voor plaatsing van ‘nieuwe’ bomen op de lijst geldt dat deze nog minimaal 15 jaar mee moeten kunnen en er op basis van de boomveiligheidscontrole binnen 2 jaar geen levensbedreigende zaken te verwachten zijn.

Vanuit de inventarisatie kwamen 18 bomen in aanmerking voor opwaardering van de status naar waardevol. Na nader onderzoek door de gemeentelijke boomtechnisch medewerkers zijn deze bomen aan de lijst toegevoegd.

Overzicht van bomen die aan de lijst toegevoegd worden.

ID nr

Woonplaats

Adres

Latijnse naam

Nederlandse naam

Aanleg

Status

2307259

Leeuwarden

Merelplein

Gleditsia Triacanthos

Valse Christusdoorn

1960

Waardevol

2317459

Leeuwarden

Noordersingel

Populus nigra

Zwarte populier

1929

Waardevol

2317458

Leeuwarden

Noordersingel

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1954

Waardevol

2339563

Leeuwarden

Valkstraat

Quercus petraea "Mespilifolia"

Wintereik

1960

Waardevol

2317760

Leeuwarden

Valkstraat

Quercus petraea "Mespilifolia"

Wintereik

1960

Waardevol

2317798

Leeuwarden

Valkstraat

Quercus petraea "Mespilifolia"

Wintereik

1970

Waardevol

2331299

Leeuwarden

Valkstraat

Quercus petraea "Mespilifolia"

Wintereik

1970

Waardevol

2317799

Leeuwarden

Valkstraat

Quercus petraea "Mespilifolia"

Wintereik

1970

Waardevol

2308609

Leeuwarden

Berliozstraat

Platanus hispanica (avcerifolia

Gewone plataan

1959

Waardevol

35026

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1960

Waardevol

35025

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1961

Waardevol

28017

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1962

Waardevol

28016

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1963

Waardevol

35022

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1964

Waardevol

2354743

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1965

Waardevol

35018

Koarnjum

De Wier

Tilia europaea (vulgaris)

Hollandse linde

1966

Waardevol

2355910

Wergea

Nwe Leeuwarderweg

Fraxinus excelsior

Gewone es

 

Waardevol

2357780

Leeuwarden

Vrouwenpoort

Aesculus hippocastanum

Witte paardenkastanje

1934

Waardevol

Geactualiseerde lijst

Na verwerking van de ingediende zienswijzen en de bovenstaande aanvullingen telt de gemeente Leeuwarden aan:

Monumentale bomen:

- 729 waarvan 356 van de gemeente en 373 van een particuliere eigenaar;

Waardevolle bomen:

- 1690 waarvan 1454 van de gemeente en 236 van een particuliere eigenaar.

Overzicht aantallen

Vastgestelde lijst

2015

2020

Toe-/afname

Monumentaal

444

729

285

Waardevol

1797

1690

-107

Totaal

2241

2419

178

De afname bij waardevolle bomen is ontstaan doordat er een aantal bomen opgewaardeerd zijn naar monumentaal. Ook zijn er enkele gekapt.

Definitieve lijst

De definitieve lijst Monumentale en waardevolle bomen, inclusief reactienota is vastgesteld door het college op 10 december 2019 en treed in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening