Besluit van de burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen houdende regels omtrent het aanwijzen van digitaal nachtregister en toezicht (Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht)

Geldend van 07-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen houdende regels omtrent het aanwijzen van digitaal nachtregister en toezicht (Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht)

De burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen,

Gelet op,

 • Artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • Het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • Artikel 2.35, 2:37, 2.38 en 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gilze en Rijen;

 

Overwegende,

dat degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder op grond van artikel 2.38 van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Gilze en Rijen verplicht is de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig naar waarheid voorletter(s), achternaam, woonplaats, geboortedatum, aantal medereizigers, voorletter(s), achternamen en geboortedata van medereizigers, dag van aankomst en dag van vertrek te verschaffen;

 

dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, gehouden is een doorlopend nachtregister bij te houden;

 

dat in artikel 2:37 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gilze en Rijen is opgenomen dat de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht is een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, volgens een door de burgemeester vastgesteld model;

 

dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen, op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

 

dat voor de uitvoering van de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP), een correcte, actuele basisregistratie en een goed inzicht van het tijdelijk en/of permanent verblijf van personen op (mini)campings en/of accommodaties, controles op het invullen en bijhouden van het nachtregister moeten worden uitgevoerd.

BESLUIT

 • 1.

  Dat de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:35 en 2:37 van de APV gemeente Gilze en Rijen, de gegevens van het nachtregister, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en art. 2:38 van de APV gemeente Gilze en Rijen, op digitale wijze dient bij te houden, conform het daartoe door de gemeente Gilze en Rijen beschikbaar gestelde model via https://digitaalnachtregister.gilzerijen.nl/.

 • 2.

  Dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020 en wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad.

 • 3.

  Dat deze regeling wordt aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Gilze en Rijen op 1 januari 2020

Ondertekening,

De burgemeester van Gilze en Rijen,

dr. A.J.W. (Jan) Boelhouwer