Regeling vervallen per 01-01-2021

Nadere regel subsidie 2020

Geldend van 03-01-2020 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Nadere regel subsidie 2020

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2019;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek;

BESLUIT: De Nadere regel subsidie 2020 vast te stellen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Grondslag

1. Voor alle subsidieaanvragen geldt dat de subsidie wordt verleend op basis van:

a. de Algemene wet bestuursrecht;

b. de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek;

c. het jaarlijks door de raad vastgestelde subsidieplafond.

2. Naast deze regelgeving die voor alle subsidieaanvragen geldt, gelden de per beleidsveld vastgestelde regels die in deze nadere regel zijn vastgelegd.

Artikel 2 Subsidie

Voor alle subsidieaanvragen geldt:

a. de activiteiten moeten bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;

b. een vereniging komt voor subsidie in aanmerking als men ten minste 10 leden heeft, of aan een activiteit minimaal 10 mensen deelnemen en;

c. geen subsidie wordt verleend als er voor de betreffende activiteit al een andere(voorliggende) regeling is waarop men een beroep kan doen.

Artikel 2a Social Return on Investment

SROI is in 2017 voor het eerst geïntroduceerd in het subsidiebeleid. Hierbij wordt gekeken wat subsidieontvangers kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt en waar mogelijk ingezet. In de praktijk betekent dit dat in de beschikking aanvullende voorwaarden opgenomen worden met betrekking tot SROI.

Hoofdstuk 2 Nadere regels per beleidsveld

Artikel 3 Muziek- en Majoretteverenigingen

1. Doelstelling

De doelstelling is om de deelname van inwoners van de gemeente Oldebroek aan activiteiten van bands, brassbands, fanfareorkesten, harmonieorkesten, symfonieorkesten, muziekensembles en majoretteverenigingen te stimuleren. Deze activiteiten mogen geen beroepsmatig karakter hebben.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle instellingen in de gemeente Oldebroek die activiteiten organiseren als band, brassband, fanfareorkest, harmonieorkest, symfonieorkest, muziekensemble en majorettevereniging.

3. Voorwaarden

De voorwaarden geldend bij dit beleidsterrein zijn:

a. de instelling biedt minimaal 35 weken per jaar activiteiten aan en;

b. alle instellingen te samen organiseren ten minste 300 uur muziek- en majorette-activiteiten per jaar voor het primair onderwijs. De uren per vereniging worden als volgt berekend: (300 uur / totaal subsidiebudget) x verleende subsidie = prestatie in uren per vereniging.

4. Subsidiegrondslag

1. De berekeningsgrondslag voor de subsidie is als volgt:

a. muziekvereniging: € 500,- per vereniging, € 40,- per lid uit de gemeente;

b. majorettevereniging: € 500,- per vereniging.

2. Deze bedragen worden op basis van een jaarlijkse subsidie eenmaal per jaar aan een vereniging verstrekt.

5. Verantwoording

De subsidie wordt gelijk vastgesteld. Wel dient de instelling na afloop van het kalenderjaar aan te tonen dat men voldaan heeft aan de voorwaarden. Indien er geen activiteiten voor het primair onderwijs zijn georganiseerd, dan kan het college besluiten de subsidie met 75% lager vast te stellen. Indien er wel activiteiten zijn georganiseerd maar minder dan opgenomen in de beschikking, kan het college besluiten de subsidie naar rato lager vast te stellen.

Artikel 4 Openbaar bibliotheekwerk

1. Doelstelling

De doelstelling is om op een sobere, doelmatige en doeltreffende wijze openbaar bibliotheekwerk aan te bieden aan de inwoners van de gemeente Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat instellingen die producten openbaar bibliotheekwerk aanbieden in de gemeente Oldebroek. De gemeente Oldebroek verstrekt bij voorkeur de subsidie aan één instelling. Instellingen die naast de bestaande aanbieder in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten aantonen dat het aanbod voor hen op enige wijze meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod (financieel of inhoudelijk).

3. Voorwaarden

De instelling dient ervoor zorg te dragen dat:

a. de collectie toegankelijk is voor alle inwoners van de Gemeente Oldebroek en;

b. men informatie biedt die de klant zoekt;

c. men media aanbiedt die aansluiten bij de behoefte van de klant;

d. men ruimte biedt voor ontmoeting en beleving van cultuur;

e. men vernieuwt om zo haar positie te versterken en in te spelen op de veranderende omgeving (technologie en soort informatie);

f. men partner is van het onderwijs als het gaat om leesbevordering, (media)educatie en cultuurbeleving;

g. er een fysiek taalpunt bemand wordt door een taalpuntdocent, in ieder geval in de vestiging Wezep en;

h. de kosten en baten van de producten die men aanbiedt inzichtelijk zijn op productniveau.

4. Subsidiegrondslag

1. Als grondslag van de subsidie gelden de uitgangspunten van de Regionale Beleidsnotitie ‘Bibliotheek Noord-Veluwe 2018-2021.

2. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de gemeentelijke begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 5 Musea

1. Doelstelling

De doelstelling is om instellingen die lokaal erfgoed tentoonstellen in stand te houden en de culturele vorming van de inwoners van de gemeente Oldebroek te bevorderen door het organiseren van activiteiten.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat instellingen die lokaal cultureel erfgoed tentoonstellen in de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De instelling dient ervoor zorg te dragen dat:

a. de tentoonstelling minimaal 35 weken per jaar opengesteld is voor het publiek;

b. er per jaar minimaal 2 activiteiten georganiseerd worden;

c. het museum en de activiteiten voor een ieder toegankelijk zijn en;

d. er samenwerking wordt gezocht met onderwijsinstellingen en andere culturele dan wel cultuurhistorische organisaties.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan is gebaseerd op de begroting en de aangeboden activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 19.000,- per jaar.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 6 Volksfeesten

1. Doelstelling

De doelstelling is het organiseren van activiteiten voor inwoners van de gemeente Oldebroek in het kader van volksfeesten en herdenkingen met een nationaal karakter.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat de inwoners van de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De voorwaarden voor een subsidie voor volksfeesten zijn:

a. de activiteiten zijn openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Oldebroek;

b. de instelling werkt bij het organiseren van de activiteiten waar mogelijk, samen met andere partijen in de gemeente Oldebroek;

c. de instelling laat tijdens ten minste een activiteit een muziekvereniging optreden en;

d. per kern wordt ten hoogste een instelling gesubsidieerd. Hiervoor wordt gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

4. Subsidiegrondslag

1. Het subsidiebedrag komt tot stand door de optelsom van:

a. een vast bedrag per vereniging van € 447,-;

b. een bedrag van € 1,36 per basisschoolleerling in de betreffende kern;

c. een bedrag van € 0,09 per inwoner van de betreffende kern na aftrek van de basisschoolleerlingen.

2. Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de subsidie per aanvraag naar rato verdeeld.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 7 Jeugd

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie is om preventieve ondersteuning aan jeugdigen, en in voorkomende gevallen hun ouders, te bieden zodat de jeugdigen opgroeien tot zelfstandige participerende inwoners.

2. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jeugdigen tussen -9 maanden en 23 jaar en hun opvoeders woonachtig in de gemeente Oldebroek, de nadruk ligt op jeugdigen met een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval, zoals schooluitval of criminaliteit.

3. Voorwaarden

De activiteiten die gesubsidieerd worden dienen te passen in de doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid en betrekking te hebben op een of meer van de volgende functies:

a. informatie en advies;

b. signaleren van problemen;

c. toegang tot hulpaanbod;

d. licht pedagogische hulp;

e. coördinatie van zorg;

f. activiteiten die jeugdigen in groepsverband/verenigingsverband ontspanning, vorming en plezier bieden en bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie wordt verstrekt op basis van de Jeugdwet, de WMO, de lokale jeugdnota en het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp Noord-Veluwe 2015.

2. De hoogte van subsidie wordt bepaald op basis van de ingediende aanvraag/begroting en het beschikbare subsidieplafond.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 8 Voor- en Vroegschoolse Educatie

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie voor- en vroegschoolse educatie, hierna te noemen VVE, is het signaleren en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen uit de gemeente Oldebroek. En hiermee een bijdrage leveren aan de doorgaande leerlijn.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle kinderen in de leeftijd van 2,5 - 6 jaar in de gemeente Oldebroek met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.

3. Voorwaarden

De subsidie wordt verleend aan instanties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. VVE-activiteiten worden uitgevoerd conform de beleidsregel VVE en wettelijke regelgeving;

b. per jaar voert de voorschool minimaal 3 oudergesprekken over de uitvoering van de VVE, de ontwikkelingen van het kind en de rol en participatie van ouders in de VVE;

c. de voorschool heeft tweejaarlijks overleg met het CJG over signalering en toeleiding;

d. de voorschool draagt zorg voor een warme overdracht naar de basisscholen met daarbij (met toestemming van de ouders) alle beschikbare informatie van de voorschoolse periode;

e. de voor- en vroegscholen delen elk jaar in oktober de resultaten van de VVE-trajecten met de gemeente;

f. de voorschoolse voorzieningen elk jaar de kwaliteit en resultaten van VVE evalueert, verbetert en borgt en hierover kort in het jaarverslag rapporteert aan de gemeente Oldebroek en;

g. de voorschoolse voorzieningen werken met het programma TripleP voor positief opvoeden, de verwijsindex en de meldcode kindermishandeling.

h. het kind met VVE-indicatie dient minimaal 12 uur per week af te nemen om mee te kunnen tellen in de subsidie.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) en de beleidsregel Voor- en Vroegschoolse Educatie.

2. De berekening van de subsidie is als volgt:

a. De subsidie voor het bieden van kinderopvang aan peuters wordt als volgt berekend:

Categorie, subsidie per kind per jaar

1. Peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen: 548 uur* x maximale uurtarief kinderopvangtoeslag – ouderbijdrage voor 8 uur per week (volgens VNG adviestabel ouderbijdrage 2020)

2. Peuters van ouders die kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen: Voor de eerste 8 uur VVE dient de ouder kinderopvangtoeslag aan te vragen. De uren die boven op deze 8 uur komen (tot in totaal max. 8 uur**), zijn voor rekening van de gemeente. Hiervoor wordt het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag vergoedt.

* Per 1 augustus 2020 wordt het wettelijk gezien verplicht om 16 uur per week voorschoolse educatie te bieden. Bij het berekenen van 544 uur is rekening gehouden met 12 uur per week VE tot 1 augustus 2020 en 16 uur VE vanaf augustus 2020. Het is mogelijk om in 2020 al eerder te starten met het bieden van meer uren. Dit moet bij de subsidieaanvraag aangegeven worden en hier wordt dan bij de subsidieberekening rekening mee gehouden.

** Tot 1 augustus standaard 4 uur per week vergoedt per kind (= 92 uur). Vanaf 1 augustus standaard 8 uur per week vergoedt per kind (= 136 uur) Totaal in 2020 = 228 uur per kind per jaar.

b. De extra kwaliteit die voor de uitvoering van VVE op een VE-groep moet worden geboden, wordt per groep gefinancierd. Groepsfinanciering is een jaarlijks bedrag per groep op basis van het aantal peuters op de groep en het aandeel doelgroeppeuters daarbinnen.

c. Subsidie voor ondersteuning van taalactiviteiten op de basisscholen wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen met een VVE-indicatie. De peildatum hiervoor is 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

5. Verantwoording

Voorschoolse voorzieningen dienen de volgende verantwoording te leveren:

a. Na het subsidiejaar wordt een jaarverslag opgesteld over:

- het aantal bereikte kinderen;

- een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten, waarbij in ieder geval wordt beschreven hoe voldaan is aan de onder 3 gestelde subsidievoorwaarden.

b. Na het subsidiejaar wordt een financiële verantwoording gegeven over de ontvangen subsidiegelden, waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen ouderbijdrage.

Artikel 9 Leerlingenzorg

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie is het bieden van hulp aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen uit de gemeente Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle leerlingen van het primair onderwijs uit de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

a. begeleiding van leerlingen op terreinen van faalangst, sociale vaardigheden, algemene ontwikkeling en persoonlijkheid, hoogbegaafdheid, ontwikkelingsstoornissen, dyslexie of;

b. schoolmaatschappelijk werk (lokaal of regionaal );

c. psychologisch onderzoek en psychologisch didactisch onderzoek;

d. consultatieve leerlingbegeleiding;

e. dyslexie onderzoek of;

f. overige activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan is gebaseerd op de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 10 Vrijwilligers – VOG

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie is dat vrijwilligers die voor het verrichten van vrijwilligerswerk een verklaring omtrent gedrag nodig hebben deze verklaring kosteloos van de gemeente verkrijgen

2. Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor alle vrijwilligers uit de gemeente die voor het verrichten van vrijwilligerswerk een verklaring omtrent gedrag nodig hebben.

3. Voorwaarden

a. de vrijwilliger die een kosteloze verstrekking van de verklaring omtrent het gedrag wil is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht;

b. de vrijwilliger verricht de werkzaamheden voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt;

c. de subsidie wordt niet verleend als de vrijwilliger in aanmerking komt voor een kosteloze verstrekking van de verklaring omtrent gedrag op grond van het tweede lid van artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden en;

d. de vrijwilliger overlegt een verklaring van de organisatie of instelling waarvoor zij vrijwilligerswerk verricht. De organisatie of instelling gebruikt voor de verklaring een formulier dat door de gemeente verstrekt wordt.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan is gebaseerd op de kosten voor het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. In dat geval worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 11 Dorpshuizen

1. Doelstelling

De doelstelling van de subsidie is het in standhouden van een dorpshuis in de gemeente Oldebroek dat toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente Oldebroek en waar activiteiten worden georganiseerd door en voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat instellingen die een gebouw beheren dat tot doel heeft de leefbaarheid voor de inwoners te verhogen en daartoe door de Gemeente Oldebroek als zodanig is benoemd.

3. Voorwaarden

Aan de verlening worden de volgende voorwaarden gesteld:

a. instellingen kunnen alleen in aanmerking komen voor subsidie indien daarvoor een financiële noodzaak aanwezig is, welke de gemeente vaststelt;

b. instellingen overleggen minimaal 1 keer per jaar met een vergelijkbare instelling om ervaringen uit te wisselen en samen te werken met die andere instelling;

c. het bestuur stimuleert samenwerking tussen gebruikers van het dorpshuis en;

d. instellingen organiseren activiteiten voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.

4. Subsidiegrondslag

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op de afzonderlijke afspraken per dorpshuis.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 12 Oldebroek voor Mekaar

1. Doelstelling

De doelstellingen van subsidieverleningen uit het budget Oldebroek voor Mekaar zijn:

1. een grotere betrokkenheid en samenhang in de samenleving en verbinding tussen inwoners onderling en maatschappelijke organisaties en gemeente;

2. een grote mate van eigen en gezamenlijke regie en inzet van inwoners of;

3. verschuiving van het eigenaarschap van taken en aandachtsvelden van de gemeente naar groepen van inwoners / inwonersorganisaties;

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek, zowel individueel als in georganiseerd verband, zoals in verenigingen of stichtingen.

3. Voorwaarden

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

a. de aanvraag betreft een nieuwe activiteit of voorziening die past binnen de doelstellingen onder 12.1 van Oldebroek voor Mekaar, dit ter beoordeling van het college;

b. de activiteit komt tot stand door middel van samenwerking tussen minimaal 2 lokale partijen of een groep individuen met minimaal 3 personen;

c. bij een, met als doel, structurele activiteit beschrijft de aanvrager concreet hoe men denkt de activiteit of het doel van de activiteit voor de toekomst te waarborgen zonder gemeentelijke subsidie;

d. het te subsidiëren bedrag bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten met een maximum van € 5.000 euro per aanvraag;

e. de subsidie wordt eenmalig verstrekt.

4. Het college kan afwijken van de voorwaarden in artikel 3 lid d. en e. en een meerjarige subsidie verlenen, aan initiatieven waarvoor geen of weinig andere financiële bronnen aanwezig zijn en / of waar de gemeente een samenwerkingsrelatie mee heeft of een belang bij heeft.

5. Subsidiegrondslag

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het beschikbare subsidieplafond in de gemeentelijke begroting en de in artikel 12.3 genoemde voorwaarden.

6. Stichting Oldebroek voor Mekaar

De stichting Oldebroek voor Mekaar komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie voor de promotie van Oldebroek voor Mekaar, ter hoogte van de kosten van een Oldebroek voor Mekaar website en informatieborden voor initiatieven tot een maximum van € 2.500,-

7. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 13 Inburgering nieuwkomers

1. Doelstelling

De doelstelling is het bevorderen van deelname van nieuwkomers in de gemeente Oldebroek aan trajecten om hen te integreren in de samenleving. Deze zijn sociaal, gericht op het ondersteunen van kinderen bij hun schoolloopbaan of gericht op maatschappelijke participatie en het verwerven van de daarvoor benodigde competenties met als doel sociale activering.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat nieuwkomers. Nieuwkomers zijn niet-Nederlanders van 16 jaar en ouder, voor zover niet leerplichtig, in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd die in het buitenland zijn geboren en die zich voor het eerst en permanent willen vestigen in Nederland, ingevolge de Wet Inburgering met de name de bepalingen onder artikel 1.

3. Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten instellingen in ieder geval de onderstaande taken uit voeren in het kader van de inburgering van nieuwkomers:

a. opvang en begeleiding van vluchtelingen bij vestiging in onze gemeente;

b. vluchtelingen helpen bij het inrichten van de woning, aanvragen uitkering etc.;

c. vluchtelingen begeleiden in de juridische procedure met betrekking tot hun asielaanvraag;

d. vluchtelingen begeleiden bij inburgering in onze samenleving;

e. geven van voorlichting en bevorderen acceptatie bij de autochtone bevolking en;

f. het aantal nieuwkomers per kalenderjaar en de hieraan gekoppelde trajecten zijn in principe de grondslag voor de hoogte van de subsidie.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan is gebaseerd op de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 14 Speeltuinen

1. Doelstelling

De doelstelling is het in stand houden van volwaardige en veilige openbare speelvoorzieningen.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat verenigingen die voor de inwoners van de gemeente Oldebroek een speeltuin in stand houden.

3. Voorwaarden

De voorwaarde voor de subsidie is dat de aanvrager in staat is om een speeltuin te beheren.

4. Subsidiegrondslag

1. De grondslag voor de hoogte van de subsidie is:

a. per jaar wordt er een subsidie verstrekt van 1,35 % van de totale waarde van toestellen en valbodems voor onderhoud van de speeltoestellen en valbodems;

b. voor het onderhoud van het terrein wordt jaarlijks een subsidie verstrekt van € 0,39 per m2;

c. vervangingssubsidie voor toestellen en valbodems.

2. Onder c. geldt de levensduur zoals opgegeven door de fabrikant en tussentijds onderhoud maatgevend. De subsidie bedraagt 36% van de aanschafwaarde. De vereniging betaalt 64%.

5. Verantwoording

De subsidie wordt gelijk vastgesteld.

Artikel 15 Natuurbeschermingsinstellingen

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie is inwoners van de gemeente Oldebroek in contact te brengen met de natuur, het milieu en de flora en fauna in de gemeente Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat instellingen die activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente Oldebroek waarbij inwoners in aanraking worden gebracht met de natuur, het milieu en de flora in de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De voorwaarden die gesteld worden aan de subsidie zijn:

a. de instelling moet jaarlijks milieu- en natuurcursussen organiseren voor de inwoners van de gemeente Oldebroek;

b. de instelling moet kinderen in aanraking brengen met de flora in de gemeente Oldebroek en;

c. instellingen moeten een zichtbare bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur en het milieu.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan is gebaseerd op de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 16 Senioren

1. Doelstelling

Het doel van de subsidie is:

1. het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Oldebroek, waardoor senioren zo lang als mogelijk zelfstandig en onafhankelijk in hun eigen woon- en leefomgeving kunnen functioneren;

2. het zo lang als mogelijk aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen of;

3. waar voor individuele senioren beperkingen optreden, adequate vormen van mantelzorg en professionele zorg bieden.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek van 65 jaar en ouder.

3. Voorwaarden

De organisaties die subsidie aan kunnen vragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. lokale organisaties die voor senioren activiteiten organiseren op het terrein van wonen, welzijn en zorg of;

b. regionale organisaties die bijdragen aan het kunnen participeren van senioren in de gemeente Oldebroek.

4. Subsidiegrondslag

De grondslag voor de subsidie en de hoogte ervan is de WMO beleidsnota, de beleidsnota Seniorenbeleid en de nota Gezondheidsbeleid.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 17 Sportstimulering

1. Doelstelling

De doelstelling is:

1. Iedere inwoner van de gemeente Oldebroek kiest voor een gezonde leefstijl en kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

2. Het bevorderen van de kwaliteit van de sportbeoefening en het vergroten van het sport- en beweegaanbod.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek en sportaanbieders die hun activiteiten richten op de inwoners van de gemeente Oldebroek en de doelgroepen die zijn opgenomen in de Sportnota ‘Bewust in beweging 2018-2021’.

3. Voorwaarden

De aanvragers van de subsidie dienen naast de algemene voorwaarden van hoofdstuk 1, artikel 2 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. sportverenigingen hebben een volledige rechtsbevoegdheid en zijn statutair gevestigd in de gemeente Oldebroek;

b. zij zijn aangesloten bij een sportbond/-koepel die lid is van NOC*NSF;

c. hun activiteiten voldoen aan artikel 2.6 van het besluit Omzetbelasting, toelichting Tabel 1, Post b 3 (ook wel Sportbesluit genoemd);

d. een sportvereniging heeft minimaal 10 jeugdleden woonachtig in de gemeente Oldebroek;

e. de sportverenigingen hebben een structureel aanbod van trainingen en wedstrijden gedurende minimaal 25 weken per jaar voor de doelgroep jeugd tussen 4 en 18 jaar en;

f. de sportverenigingen leveren jaarlijks een actieve bijdrage aan de Nationale Sport Week Oldebroek of werken jaarlijks voor ten minste 1 activiteit samen met Goed Bezig Oldebroek.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op het besluit van burgemeester en wethouders van 23 september 2014 over de subsidiecriteria en de herverdeling van het beschikbare budget.

2. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal actieve leden per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarbij het totaal beschikbare subsidiebudget naar rato (maximaal tot het vastgestelde subsidieplafond) wordt verdeeld tussen de verschillende aanvragers.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 18 Sportaccommodaties

1. Doelstelling

De doelstelling is het ondersteunen bij het in stand houden van kwalitatief goede, betaalbare en multifunctioneel te gebruiken basisvoorzieningen op buitensportaccommodaties.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat de volgende sportverenigingen:

a. WHC;

b. OWIOS;

c. VSCO ’61;

d. Noord Veluwe Boys;

e. Rood Wit;

f. WTC.

3. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op het besluit van burgemeester en wethouders van 23 september 2014 over de subsidiecriteria en de herverdeling van het beschikbare budget. In de Sportnota ‘Bewust in beweging 2018-2021’ staat de opdracht om samen met de sportorganisaties nieuwe afspraken te maken over de verdeling van het subsidiebudget.

2. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het jaarlijks beschikbare subsidieplafond en de begroting van de ingediende aanvraag.

4. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. In dat geval worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 19 Sportevenementen

1. Doelstelling

De doelstelling is een gevarieerd aanbod van topsport-, breedtesport- en schoolsportevenementen.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek en sportaanbieders of instellingen die hun activiteiten richten op de inwoners van Oldebroek en de doelgroepen die zijn opgenomen in de Sportnota ‘Bewust in beweging 2018-2021’.

3. Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn als volgt:

a. de evenementen passen in de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid;

b. de evenementen zijn eenmalig en vernieuwend;

c. de evenementen hebben een bijzondere promotionele waarde voor de gemeente Oldebroek.

4. Subsidiegrondslag

1. Voor het aantal te honoreren aanvragen geldt het subsidieplafond zoals opgenomen in de Sportnota ‘Bewust in beweging 2018-2021’.

2. De subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.

3. De subsidie aan de Stichting Sportverkiezing gemeente Oldebroek bedraagt € 1.000,- per jaar (collegebesluit 12 maart 2019).

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 20 Zorg

1. Doelstelling

De doelstelling is om faciliteiten te bieden voor problemen op alle levensgebieden aan hen die dit niet zelfstandig kunnen. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende levensgebieden: wonen, welzijn, zorg, educatie, informatie en gezondheid.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek die ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de samenleving en dit niet zelf kunnen en ook geen sociale netwerken hebben die hen kunnen ondersteunen.

3. Voorwaarden

Lokale en regionale organisaties die activiteiten organiseren voor de inwoners van de gemeente Oldebroek worden ondersteund.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op:

a. Wmo;

b. Beleidsplan sociaal domein 2019-2022;

c. veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2019;

d. transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019;

e. lokaal gezondheidsbeleid en;

f. Wet publieke gezondheid.

2. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 21 Mantelzorg

1. Doelstelling

De doelstelling is om ervoor te zorgen dat de mantelzorger de zorg voor de hulpvrager zo lang mogelijk kan blijven volhouden.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek die langdurig en intensief zorgen voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis en geen professionele zorgverleners zijn, maar zorg geven omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

3. Voorwaarden

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie, komen hiervoor in aanmerking als het gaat om activiteiten die de mantelzorger ondersteunt door:

a. voorzieningen om overbelasting van de mantelzorger tegen te gaan en zijn of haar draagkracht te verhogen;

b. voorzieningen om sociaal isolement zoveel mogelijk te voorkomen;

c. activiteiten te bieden om de waardering die de mantelzorger voelt voor zijn of haar zorgtaak te bevorderen;

d. heldere informatie en advies op een herkenbare plek verkrijgbaar;

e. het bieden van respijtzorg;

f. het organiseren van lotgenotencontact;

g. het stimuleren van informele en vrijwillige zorg;

h. het zo nodig financieel compenseren van mantelzorgers;

i. door middel van een beloning waardering uitspreken voor de zorg die mantelzorgers bieden;

j. een herkenbare ondersteuningsstructuur voor mantelzorgondersteuning afgestemd op de structuur binnen de regio Noord Veluwe te bieden of;

k. het vergroten van het bereik van mantelzorgers met als doel dat meer mantelzorgers bekend worden bij de gemeente en meer mantelzorgers erkennen dat zij mantelzorger zijn, zodat het aantal mensen dat een beroep kan doen op de ondersteuningsstructuur toeneemt.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op de WMO uitgangspunten en het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 gemeente Oldebroek.

2. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 22 Jeugdgezondheidszorg

1. Doelstelling

De doelstelling is het bevorderen van jeugdgezondheidszorg door:

1. uitvoering te geven aan het uniform deel van het landelijk omschreven Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg;

2. binnen het maatwerkdeel, in overleg met de zorgaanbieder, de specifieke doelstellingen en taken te bepalen en realiseren.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van 0 tot 19 jaar uit de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De subsidieaanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. de producten en diensten uit het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg worden op een toegankelijke wijze aangeboden en moeten voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen;

b. de frequentie van de contacten met zuigelingen en peuters is vastgelegd in het landelijk contactmomentenschema en;

c. de taken monitoring en signalering, inschatten zorgbehoefte, screening en vaccinaties, voorlichting en advies, beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen, zorgsysteem en netwerken worden uitgevoerd.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie is gebaseerd op de Jeugdwet, de Wet Publieke gezondheid en de het lokaal gezondheidsbeleid.

2. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de begroting en de aangeboden activiteiten.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens in gediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 23 Toerisme en Recreatie

1. Doelstelling

De doelstellingen van subsidieverleningen uit het budget Recreatie en Toerisme zijn:

1. een grotere betrokkenheid en samenhang tussen recreatieondernemers onderling;

2. verschuiving van het eigenaarschap van taken en aandachtsvelden van de gemeente naar een platform van recreatieondernemers;

3. vergroten van de zichtbaarheid van Oldebroek als onderdeel van de Veluwe;

4. verbeteren van de vindbaarheid voor (potentiële) toeristen en recreanten en;

5. versterken van het toeristisch-recreatief product Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle recreatiebedrijven in de gemeente Oldebroek, in georganiseerd verband.

3. Voorwaarden

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

a. de aanvraag /activiteit past binnen de geformuleerde doelstellingen;

b. de aanvraag/activiteit komt tot stand door middel van samenwerking, waarbij tenminste stichting Toeristisch Platform Oldebroek participeert;

c. activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Oldebroek, recreanten en toeristen.

4. Subsidiegrondslag

De subsidie en de hoogte ervan wordt gebaseerd op basis van het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting en de in artikel 23.3 genoemde voorwaarden.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 24 Sociaal Domein

1. Doelstelling

Het Sociaal Domein omvat meerdere taken en verantwoordelijkheden met als uiteindelijk doel het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van de gemeente Oldebroek.

2. Subdoelstelling

De doelstelling is te verdelen onder 3 domeinen met daaronder de subdoelstellingen:

a. privé:

1. meer inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk actief deelnemen aan de Oldebroekse samenleving;

2. wanneer nodig kunnen steeds meer Oldebroekse inwoners de ondersteuning van familie, vrienden of buren inschakelen.

b. samenleving:

1. in de gemeente Oldebroek is de inzet van vrijwilligers en de informele zorg vergroot;

2. de gemeenschap pakt makkelijker signalen op en communiceert opener over vragen en dilemma’s;

3. de gemeenschap wordt krachtiger in het zelf oplossen.

c. gemeente:

1. de gemeente kan indien nodig tijdig en de juiste voorzieningen bieden op het gebied van werk & inkomen, jeugd en zorg;

2. de gemeente zorgt voor een inhoudelijke en organisatorische samenhangende aanpak van de taken in het sociaal domein vanaf 1 januari 2015;

3. de gemeente draagt zorg voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken in het sociaal domein vanaf 1 januari 2015;

4. er is in de gemeente Oldebroek minder vraag naar professionele en gespecialiseerde ondersteuning of naar een uitkering;

5. de druk op de zorg- en inkomensvoorzieningen op termijn neemt af.

3. Subsidies in het Sociaal Domein

1. subsidies in het Sociaal Domein zijn ondergebracht bij de verschillende beleidsterreinen zoals in deze Nadere regel subsidie benoemd in artikel 3 tot en met 29;

2. de grondslagen en voorwaarden staan vermeld bij de afzonderlijke artikelen.

Artikel 25 Peuteropvang

1. Doelstelling

Met deze subsidiemogelijkheid wordt peuteropvang financieel toegankelijk voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het bezoeken van de voorschoolse voorzieningen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar in de gemeente Oldebroek waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor de peuteropvang.

3. Voorwaarden

De subsidie wordt verleend aan instanties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. men voldoet aan de kwaliteitseisen Kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang;

b. de voorschoolse voorzieningen werken met het programma TripleP voor positief opvoeden, de verwijsindex en de meldcode kindermishandeling.

4. Subsidiegrondslag

1. De subsidie wordt verstrekt op basis van het Preventief Jeugdbeleid 2015-2018.

2. De hoogte van subsidie wordt bepaald op basis van de ingediende aanvraag/begroting en het beschikbare subsidieplafond.

3. De berekening van de subsidie is als volgt: het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag x aantal uren per week x 40 weken minus de ouderbijdrage (volgens VNG adviestabel ouderbijdrage). Het maximaal aantal uren per week dat wordt gesubsidieerd is 8 uur per week.

5. Verantwoording

Voorschoolse voorzieningen stellen na het subsidiejaar een jaarverslag op over de uitvoering van de peuteropvang en de bereikte kinderen. Daarnaast wordt een financiële verantwoording gegeven van het beschikte subsidiebedrag, waarbij rekening wordt gehouden met de geïnde ouderbijdrage.

Artikel 26 Diamant van Midden-Nederland en Natuurkracht Oldebroek

1. Doelstelling

De doelstellingen van subsidieverleningen uit het budget Diamant van Midden-Nederland en Natuurkracht Oldebroek zijn:

1. een grotere betrokkenheid en samenhang tussen het (georganiseerd) bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt in Oldebroek en de regio Noord-Veluwe;

2. de onderlinge samenwerking bevorderen;

3. Oldebroek en de regio Noord-Veluwe binnen en buiten de regio promoten.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle ondernemersverenigingen, sportverenigingen, culturele organisaties en onderwijsinstellingen van de gemeente Oldebroek, in georganiseerd verband via de stichting Natuurkracht Oldebroek of de Diamant van Midden-Nederland.

3. Voorwaarden

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

a. de aanvraag/activiteit past in de doelstellingen van de Diamant van Midden-Nederland en/of stichting Natuurkracht;

b. de activiteit komt tot stand door middel van samenwerking tussen minimaal 2 bedrijven, verenigingen of instellingen uit Oldebroek;

c. de aanvraag /activiteit moet bijdragen aan het ondernemers- en vestigingsklimaat in Oldebroek;

d. het te subsidiëren bedrag bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten met een maximum van € 5.000 euro per aanvraag en;

e. de subsidie wordt eenmalig verstrekt.

4. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 27 Preventieve Schulddienstverlening

1. Doelstelling

De doelstelling van subsidieverstrekking in het kader van preventieve schulddienstverlening is het aanbieden van ondersteuning bij financiële vraagstukken op een laagdrempelige wijze.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat organisaties die met behulp van vrijwilligers ondersteuning bieden aan inwoners met financiële vraagstukken.

3. Voorwaarden

a. De subsidie wordt aangevraagd conform de vereisten in de Algemene Subsidieverordening Oldebroek.

b. De activiteiten vinden plaats in de gemeente Oldebroek en aangeboden aan inwoners uit de gemeente Oldebroek.

c. De activiteiten sluiten aan bij het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

4. Subsidiegrondslag

De subsidie is gebaseerd op het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019. De hoogte wordt berekend op basis van de ingediende begroting, de aangeboden activiteiten en het bij de gemeentelijke begroting vastgestelde subsidieplafond.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 28 Minimabeleid - Voedselbank

1. Doelstelling

De doelstelling van subsidieverstrekking in het kader van minimabeleid is het financieel ondersteunen van de Voedselbank Elburg - Oldebroek.

2. Doelgroep

De subsidie is specifiek bedoeld voor de Voedselbank Elburg - Oldebroek voor de periode 2020. De subsidie vervalt na 2020.

3. Voorwaarden

De Voedselbank Elburg - Oldebroek dient een aanvraag in conform de gestelde eisen in de Algemene Subsidieverordening Oldebroek. Na aanmelding voor een voedselpakket worden inwoners binnen drie maanden doorverwezen naar het Sociaal Team.

4. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 29 Dorpsgericht werken

1. Doelstelling

De doelstellingen van subsidieverleningen Dorpsgericht werken zijn:

1. het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen;

2. een grotere betrokkenheid en samenhang in de samenleving en verbinding tussen inwoners;

2. Doelgroep

De doelgroep omvat alle inwoners van de gemeente Oldebroek, zowel individueel als in georganiseerd verband, zoals verenigingen of stichtingen.

3. Voorwaarden

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

a. het betreft een dorpszaak: een activiteit of voorziening voor het dorp of de wijk; (bijvoorbeeld niet een activiteit binnen één vereniging)

b. de activiteit komt in overleg met de dorpsorganisatie/klankbordgroep tot stand; deze geeft hierover advies;

c. er is sprake van zelfwerkzaamheid van bewoners bij de activiteit;

d. de activiteiten zijn niet puur recreatief, tenzij deze duidelijk gekoppeld zijn aan het doel van verhoging van de saamhorigheid in een dorp; dit komt tot uiting in de inhoud van de activiteit.

4. Subsidiegrondslag

1. De grondslag van de subsidie is het Programmaplan Oldebroek voor Mekaar 2015-2018. De hoogte wordt berekend op basis van het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting en de aangeboden activiteiten.

2. Per dorp is er een organisatie voor dorpsbelangen of klankbordgroep, die tevens vaste overlegpartner van de gemeente is. Deze dorpsorganisaties kunnen een jaarlijks subsidie van

€ 500,- ontvangen voor algemene organisatiekosten. Dit is ook van toepassing voor wijkorganisaties van bewoners in de kernen Wezep en Oldebroek.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. In dat geval worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 30 Burgerbegroting – Onderhoud van de fysieke leefomgeving

1. Doelstelling

De doelstellingen is het onderhouden van het openbaar groen en/of een speelplek in de gemeente Oldebroek.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat inwoners die georganiseerd zijn in een vereniging of stichting en die het dorp in de vorm van een klankbordgroep of dorpsgroep vertegenwoordigen.

3. Voorwaarden

Bij beoordeling van de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

a. de aanvrager is een vereniging of stichting die een dorp of wijk in de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd en die ook als zodanig bekend is;

b. er is een overeenkomst met het college van Burgemeester en Wethouders afgesloten voor het onderhoud van de fysieke leefomgeving;

c. er is sprake van uitvoering van complexe taken die voorheen bij de gemeente lagen, niet zijnde taken in het kader van zelfbeheer openbaar groen.

4. Subsidiegrondslag

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid van de werkzaamheden en afhankelijk van het budget dat de gemeente zelf voor die werkzaamheden in de begroting heeft geraamd. Alvorens er subsidie wordt verleend wordt een (uitvoerings)overeenkomst afgesloten met de subsidieaanvrager. Een subsidie wordt jaarlijks verleend.

5. Verantwoording

De subsidie wordt na afloop door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 31 Open monumentendag

1. Doelstelling

De doelstelling is om lokaal erfgoed tijdens de landelijke open monumentendag onder de aandacht te brengen bij de inwoners van de gemeente Oldebroek en activiteiten en onderlinge samenhang op die dag te bevorderen.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat eigenaren van Rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat:

a. het monument/de monumenten gratis opengesteld worden en maakt aantoonbaar een wezenlijk onderdeel uit van de activiteit openmonumentendag.

b. de activiteiten bijdragen aan het vergroten van de belangstelling en waardering voor en de betrokkenheid bij monumenten in de gemeente.

c. de activiteiten een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van de aanvrager.

d. er samenwerking wordt gezocht met ten minste twee andere monumenten.

4. Subsidiegrondslag

1. Eigenaren van monumenten kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een Open Monumentendag voor de gehele gemeente (maximaal € 1.000,-) of voor het organiseren van een activiteit in/rondom een monument (maximaal € 250,- per monument, maximaal per aanvraag € 1.000,-).

2. Het maximaal beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt vastgesteld in de gemeentelijke begroting.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 32 Schapenmarkt Oldebroek

1. Doelstelling

De doelstelling is om de traditionele Schapenmarkt in Oldebroek te continueren.

2. Doelgroep

De doelgroep omvat de (oud) inwoners van de gemeente Oldebroek en Stichting Schapenmarkt Oldebroek (organisatie).

3. Voorwaarden

De aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat de Oldebroeker Schapenmarkt jaarlijks georganiseerd wordt.

4. Subsidiegrondslag

Het maximaal beschikbare bedrag (€ 2.500,-, subsidieplafond) wordt vastgesteld in de gemeentelijke begroting.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek.

Artikel 33 Opleidingskosten AED-gebruik en reanimatievaardigheden

1. Doelstelling

De doelstelling is het faciliteren van materiedeskundige vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oldebroek die een cursus AED-gebruik en reanimatievaardigheden aanbieden.

2. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit de materiedeskundige vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Oldebroek.

3. Voorwaarden

De aanvrager dient er voor te zorgen dat:

a. de cursussen, tegen kostprijs, aangeboden worden aan inwoners uit de gemeente Oldebroek. Wanneer een deelnemer de kosten van de cursus niet elders kan declareren (bijv. bij zijn/haar zorgverzekeraar), subsidieert de gemeente de deelname;

b. bij de subsidieaanvraag, jaarlijks uiterlijk 1 juni, een plan gevoegd wordt waaruit blijkt op welke wijze zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Oldebroek (spreiding kernen) in de gelegenheid gesteld worden een training te volgen.

4. Subsidiegrondslag

Het maximaal beschikbare bedrag (€ 2.000,- voor 2019, subsidieplafond) wordt vastgesteld in de gemeentelijke begroting. Wanneer er meerderde aanvragen binnenkomen en het subsidieplafond niet toereikend is wordt het bedrag naar rato over de aanvragers verdeeld.

5. Verantwoording

De subsidie wordt direct door het college vastgesteld, tenzij anders aangegeven in beschikking. Hiervoor worden verantwoordingsgegevens ingediend conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente Oldebroek. De gemeente kan aanvragers verzoeken een verantwoording over de uitvoering aan te leveren.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34 Overige bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 35 Overgangsbepalingen

1. Aanvragen voor subsidie voor het kalenderjaar 2019 en verder worden afgehandeld volgens de Nadere regel subsidie.

2. De vaststelling van subsidies die verleend zijn voor 1 januari 2019, worden afgehandeld volgens de op het moment van verlening geldende regels.

Artikel 36 Inwerkingtreding

De Nadere regel subsidie treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek van 7 november 2019.

, voorzitter burgemeester T.H. Haseloop-Amsing

, griffier J. Tabak.