Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent orde (Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent orde (Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020)

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht

gelet op het organisatieplan doorontwikkeling Meerinzicht en de Gemeenschappelijke regeling

Meerinzicht;

Besluit:

Vast te stellen:

Het reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a)

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (derde wijziging);

 • b)

  Meerinzicht: de rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijfsvoeringsorganisatie, als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • c)

  bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 1 van de regeling;

 • d)

  voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 1 van de regeling;

 • e)

  ambtelijk secretaris: de voorzitter van de directieraad als bedoeld in artikel 3 van de regeling;

 • f)

  directieraad: de directieraad als bedoeld in artikel 1 van de regeling, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 2. Voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • c.

  hetgeen de regeling en dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 3. Ambtelijk secretaris

 • 1. In elke vergadering van het bestuur is een ambtelijk secretaris aanwezig.

 • 2. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 4. Verdeling werkzaamheden

 • 1. Het bestuur kan zijn werkzaamheden onderling verdelen.

 • 2. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter aan. Het voorzitterschap rouleert in principe elke twee jaar.

Artikel 5. Vergaderfrequentie

Het bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onderling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere leden dat wenselijk achten.

Artikel 6. Agenda

 • 1. Voor elke vergadering wordt, als regel zeven werkdagen van tevoren, door de voorzitter aan de leden van het bestuur een agenda en de daarbij behorende stukken toegezonden, schriftelijk of op elektronische wijze.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor vergaderingen die spoedshalve worden belegd.

 • 3. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) van urgentie voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.

 • 4. Na opening van de vergadering stelt het bestuur de agenda vast. Op voorstel van de voorzitter of een lid kan het bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen van de agenda afvoeren of de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 7. Deelneming derden aan een vergadering

Op uitnodiging van het bestuur kunnen derden, waaronder de overige leden van de directieraad en de domeindirecteuren Meerinzicht, deelnemen aan de vergadering van het bestuur. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 8. Verslag en besluitenlijst

 • 1. Van elke vergadering wordt onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris een verslag gemaakt, dat zo spoedig mogelijk na het gereed komen in concept aan de leden wordt gezonden.

 • 2. Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige (interim) en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de vergadering;

  • c.

   een beknopte opgave van de inhoud van de ingekomen stukken, gedane mededelingen, kennisgevingen en voorstellen;

  • d.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • e.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (= tevens besluitenlijst).

 • 3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering (zo nodig gewijzigd) vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

 • 4. De ambtelijk secretaris maakt van de besluitenlijst een uittreksel dat de besluiten bevat die openbaar zijn.

Artikel 9. Voltallige vergadering - 100%-quorum vereiste

In een vergadering van het bestuur kan slechts worden besloten, indien alle leden dan wel plaatsvervangende leden aanwezig zijn. Vervanging van leden kan uitsluitend plaatsvinden door een burgemeester of wethouder. Een gemeente kan zich wel laten vertegenwoordigen door een andere functionaris, maar deze functionaris heeft dan geen stemrecht.

Artikel 10. Stemmingen

 • 1. De leden van het bestuur, inclusief de voorzitter, hebben ieder één stem.

 • 2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de regeling anders is bepaald.

 • 3. Indien geen van de leden van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht unaniem te zijn aangenomen.

 • 4. Indien een lid van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd.

 • 5. Indien een lid van het bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een persoon gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes, met inachtneming van het tweede lid.

 • 6. Artikel 28 en artikel 31, eerste lid, van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Besluiten buiten de vergadering

 • 1. Het bestuur kan buiten de vergadering besluiten nemen.

 • 2. Door de voorzitter wordt een conceptbesluit aan de leden van het bestuur toegezonden. Het besluit komt tot stand, indien binnen een circulatietermijn van een week door alle leden van het bestuur akkoord is gegeven, schriftelijk dan wel elektronisch.

 • 3. Indien is voldaan aan het gestelde in het tweede lid ondertekenen de voorzitter en de ambtelijk secretaris het besluit.

 • 4. Het besluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van dagtekening van de voorzitter.

 • 5. De voorzitter verstrekt elk lid van het bestuur een kopie van het genomen besluit.

 • 6. Artikel 8, vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Openbare vergadering

 • 1. Het bestuur kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 13. Informatieverstrekking

 • 1. Ieder lid van het college van een aan de regeling deelnemende gemeente kan aan het bestuur schriftelijk vragen stellen.

 • 2. De vragen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord door het bestuur.

 • 3. De bepalingen in dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de informatieverstrekking aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 14. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement beslist het bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 15. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2020.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt op 1 januari 2020 in werking onder gelijktijdige intrekking van het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 12 december 2019.

De voorzitter,

J.L. de Jong.

De ambtelijk secretaris,

A.M. Weststrate