Regeling vervallen per 01-07-2024

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (Beleidsregels compensatie eigen risico Zorgverzekeringswet 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2024

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (Beleidsregels compensatie eigen risico Zorgverzekeringswet 2020)

INLEIDING

Met ingang van 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie-regeling eigen risico (CER) afgeschaft.

In de gemeente Achtkarspelen is in het kader van het Armoedebeleidsplan “Iedereen van waarde” de keus gemaakt om de vergoeding van extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten kunnen hebben (de oorspronkelijke Wtcg) per 2015 onder te brengen binnen de collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso.

Voor de compensatie voor het eigen risico is vanaf 2014 gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Het compensatiebedrag werd vastgesteld op het bedrag dat voordien via de CER werd ontvangen, te weten € 99,-. Door deze verstrekking onder te brengen bij de bijzondere bijstand werd bereikt dat de compensatie ook daadwerkelijk zou terechtkomen bij de groep inwoners die de kosten van een eigen risico het moeilijkst zouden kunnen dragen.

Aangezien de kosten van zorg steeds maar verder stijgen en de inwoners die ongewild hier een maximaal beroep op moeten doen beter ondersteund moeten worden is het bedrag ingaande 2017 verhoogd naar € 200,- per kalenderjaar.

Aangezien bijstandsverlening voor de kosten van een eigen risico een afwijking betekent van de algemene uitgangspunten van de bijzondere bijstand en feitelijk een bovenwettelijke verstrekking is, moet dit afwijkende beleid nader worden vastgesteld.

Hiertoe dienen deze beleidsregels.

BELEIDSREGELS COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET

ALGEMEEN

Artikel 1: begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Awb, de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek.

  • a.

   In deze beleidsregels compensatie eigen risico wordt verstaan onder:

   • a.

    college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen;

   • b.

    wet: de Participatiewet;

   • c.

    beleidsregels bijzondere bijstand: de beleidsregels die in aanvulling op wettelijke bepalingen zijn vastgesteld en die voorzien in richtlijnen met betrekking tot alle aspecten die aan een aanvraag bijzondere bijstand gekoppeld zijn;

   • d.

    eigen risico Zorgverzekeringswet: het per kalenderjaar door de overheid vast te stellen bedrag dat een ieder zelf aan zorgkosten vanuit de basisverzekering moet betalen.

COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET

Artikel 2: criteria

 • 1. In aanmerking voor een compensatie eigen risico zorgverzekeringswet komen inwoners van de gemeente Achtkarspelen die als gevolg van een chronische ziekte en/of handicap jaarlijks worden geconfronteerd met de betaling van het verplicht eigen risico als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en die op grond van artikel 35 van de Participatiewet en de bepalingen uit de Beleidsregels bijzondere bijstand voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

 • 2. Hierbij geldt dat de kosten van genoemd eigen risico als gevolg van de chronische ziekte en/of handicap in het individuele geval als bijzonder en noodzakelijk worden aangemerkt.

 • 3. De chronische ziekte en/of handicap wordt geacht aanwezig te zijn als betrokkene kan aantonen te beschikken over:

  • -

   een CIZ verklaring inzake een indicatie Wet langdurige zorg,

  • -

   een Gehandicaptenparkeervoorziening of

  • -

   een WMO-voorziening.

Artikel 3: aanvragen

Ten aanzien van het aanvragen van de bijzondere bijstand, de beoordeling hiervan, de uitbetaling en de beoordeling van het recht over volgende jaren zijn de bepalingen van de Participatiewet en de Beleidsregels bijzondere bijstand van overeenkomstige toepassing.

HOOGTE

Artikel 4: Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie eigen risico bedraagt € 200,- per persoon per jaar.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 5: hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 6: onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 7: citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels compensatie eigen risico Zorgverzekeringswet 2020”.

Artikel 8: inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2. De beleidsregels Compensatie Eigen Risico, in werking getreden op 1 januari 2017 worden gelijktijdig ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 10 december 2019,

de secretaris,

(Mr. Drs. E.H.C. van der Laan)

de burgemeester,

(Mr. O.F. Brouwer)

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ALGEMEEN

Artikel 1

Dit artikel geeft aan wat onder de verschillende begrippen moet worden verstaan.

Artikel 2

In dit artikel worden de criteria voor toekenning genoemd. Het betreffen dus inwoners van de gemeente Achtkarspelen die als gevolg van hun chronische ziekte en/of handicap jaarlijks het eigen risico moeten betalen en die op basis van hun situatie, waaronder inkomens- en vermogensaspecten, voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen. Ook is vanuit een oogpunt van administratieve lastenverlichting bepaald dat een CIZ verklaring omtrent een Indicatie Wet langdurige zorg, een Gehandicaptenparkeervoorziening of een WMO-voorziening voldoende is voor het aantonen van de aanwezigheid van een chronische ziekte en/of handicap.

Tevens wordt in dit artikel aangehaald dat bijstandsverlening voor het eigen risico feitelijk een bovenwettelijke verstrekking betekent, aangezien normaliter het betalen van het eigen risico niet als “bijzonder” wordt aangemerkt, aangezien deze verplichting voor iedereen geldt. Door toch mogelijkheden te bieden wordt het bijzondere karakter benadrukt door het feit dat men een chronische ziekte en/of handicap heeft.

Artikel 3

Dit artikel verwijst voor alle aspecten ten aanzien van de afhandeling van alle aanspraken op de bijzondere bijstand voor de volledigheid naar reeds vastgestelde regelgeving.

Artikel 4

Onder persoon wordt verstaan, de verzekeringsnemer en de eventuele meeverzekerde kinderen.

Artikel 5 en 6

Deze artikelen geven aan dat het college te allen tijde bevoegd is om afwijkend van, of aanvullend op deze beleidsregels kan handelen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als cliënten weliswaar niet de genoemde bewijsstukken kunnen overleggen, maar toch op basis van een verklaring van een onafhankelijke arts of medisch deskundige, zoals Ausems & Kerkvliet, kunnen aantonen chronisch ziek of gehandicapt te zijn.

Artikel 7 en 8

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.