Regeling vervallen per 09-03-2022

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact (Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact)

Geldend van 01-01-2020 t/m 08-03-2022

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact (Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact)

INLEIDING

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 kan het college uitsluitend nog categoriale bijzondere bijstand verlenen voor een collectieve aanvullende zorgverzekering en/of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van zo’n verzekering (artikel 35, lid 3 Participatiewet). De gemeente kan zelf de hoogte van het inkomen (ten opzichte van de toepasselijke bijstandsnorm) bepalen voor de doelgroep aan wie zij deze vorm van categoriale bijzondere bijstand willen verstrekken. De inkomensgrens die wordt gehanteerd is vastgesteld op 130% van het sociaal minimum (=de toepasselijke bijstandsnorm). Daarnaast zijn er nog beleidskeuzen mogelijk inzake verschillende varianten, een gemeentelijke bijdrage in de premie, de manier van incasseren van de premie en de wijze waarop inwoners kunnen aangeven in aanmerking te willen komen voor de Collectieve Ziektekostenverzekering AV Frieso.

Deze beleidsregels dienen om aan te geven hoe het college wenst om te gaan met de bovengenoemde bevoegdheden.

ALGEMEEN

Artikel 1: begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Awb, de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen;

  • b.

   de wet: de Participatiewet;

  • c.

   aanvrager: de alleenstaande of het gezin;

  • d.

   gezin: de gehuwden tezamen, al dan niet met hun ten laste komende kinderen of de alleenstaande ouder met de tot zijn last komende kinderen;

  • e.

   sociaal minimum: de toepasselijke bijstandsnorm;

  • f.

   vermogensgrens: de grenzen als genoemd in artikel 34 van de Participatiewet, met dien verstande dat eventueel oververmogen in de woning als bedoeld in artikel 34, lid 2, sub d van de Participatiewet buiten beschouwing wordt gelaten;

  • g.

   CZM: de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima, bestaande uit de basisverzekering, de AV Frieso (compleet of compact) en het gemeentepakket, waarop kortingen voor de deelnemer van toepassing zijn;

  • h.

   DFZ: De Friesland Zorgverzekeraar;

  • i.

   AV Frieso Compleet: de meest uitgebreide verzekering, bedoeld voor inwoners uit de doelgroep met een hoge zorgbehoefte;

  • j.

   AV Frieso Compact: de iets minder uitgebreide verzekering, bedoeld voor inwoners uit de doelgroep met een lagere zorgbehoefte;

  • k.

   Gemeentepakket: de verzameling extra vergoedingen die de gezamenlijke gemeenten in overleg met DFZ hebben toegevoegd aan de AV Frieso en welke voor rekening komen van de gemeente;

  • l.

   Gemeentelijke bijdrage in de premie: het maandelijkse bedrag dat de gemeente bijdraagt in de kosten van de aanvullende verzekering;

  • m.

   Gezondverzekerd.nl: De internet-applicatie, waarmee informatie over de CZM “AV Frieso” kan worden verkregen, vergelijkingen kunnen worden gemaakt met andere zorgverzekeringen en waarmee belanghebbenden zich voor de AV Frieso kunnen aanmelden;

  • n.

   Collectieve premieafdracht (CPA): Een systeem, waarbij de premie van de uitkering wordt ingehouden en doorbetaald aan DFZ;

  • o.

   Individuele premieafdracht (IPA): Een systeem waarbij de premie van de inkomstenbron bij de cliënt wordt geïncasseerd.

Artikel 2: Rechthebbenden

 • 1. Voorwaarden voor deelname aan de CZM zijn dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag:

  • -

   18 jaar of ouder is, en;

  • -

   inwoner is van de gemeente Achtkarspelen, en;

  • -

   een inkomen heeft dat niet meer bedraagt dan 130% van het toepasselijke sociaal minimum en;

  • -

   een vermogen bezit dat de vermogensgrens niet overschrijdt.

 • 2. Ten laste komende kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Artikel 3: Aanvraag CZM

 • 1. Uitkeringsgerechtigden (Participatiewet en IOAW), die reeds bij DFZ zijn verzekerd, worden binnen het aanvraagproces op de hoogte gebracht van de CZM en kunnen zich via Gezondverzekerd.nl als deelnemer aan de CZM aanmelden met inachtneming van artikel 4, lid 1 van deze beleidsregels.

 • 2. Uitkeringsgerechtigden (Participatiewet en IOAW), die bij een andere zorgverzekeraar aangesloten zijn worden binnen het aanvraagproces op de hoogte gebracht van de CZM en kunnen zich via Gezondverzekerd.nl als deelnemer aan de CZM aanmelden met inachtneming van artikel 4, lid 2 van deze beleidsregels.

 • 3. Overige minima kunnen zich, als zij volgens eigen verklaring voldoen aan de gestelde criteria, door middel van Gezondverzekerd.nl als deelnemer aan de CZM aanmelden met inachtneming van artikel 4, lid 1, danwel lid 2 van deze beleidsregels.

Artikel 4: Deelname CZM

 • 1. Deelname aan de CZM wordt voor uitkeringsgerechtigden en overige minima die reeds bij DFZ zijn aangesloten in beginsel toegekend per de eerste van de maand volgend op de aanmelding.

 • 2. Voor uitkeringsgerechtigden en overige minima, die bij een andere zorgverzekeraar zijn aangesloten wordt de deelname aan de CZM zo snel mogelijk toegekend (per 1 januari van het volgende jaar, danwel, indien reeds wordt deelgenomen aan een collectiviteit bij de oorspronkelijke zorgverzekeraar, per de eerste van de maand volgend op de aanmelding).

 • 3. Deelname aan de CZM eindigt:

  • -

   wanneer de belanghebbende niet langer aan de voorwaarden voldoet per 1

  • -

   januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

  • -

   op de eerste dag na datum van overlijden.

  • -

   op de eerste dag van de maand waarin men verhuist (mits de afmelding in de betreffende maand plaatsvindt).

 • 4. Deelname aan de CSM eindigt per de eerste van de lopende maand, wanneer sprake is van geconstateerde fraude in het kader van de inkomensvoorziening. Eventueel vindt terugvordering van de met de CSM gemoeide bedragen plaats.

Artikel 5: Incasso van de premie

De totale premies (verminderd met de gemeentelijke bijdrage in de premie) worden door DFZ in beginsel geïncasseerd van de belanghebbenden (zowel uitkeringsgerechtigden als overige minima) via de individuele premieafdracht (IPA). Voor een vastomlijnde groep uitkeringsgerechtigden (Vergunninghouders voor de duur van maximaal twee jaar en cliënten die nog zeker 3 jaar een beslag, invordering of verrekening tegemoet kunnen zien) vindt betaling van de premies plaats vanuit een inhouding op de uitkering via de collectieve premieafdracht (CPA).

Artikel 6: Bijdrage gemeente CZM

Het college draagt voor iedere CZM-verzekerde in de premie van de AV-Frieso bij door middel van een maandelijkse gemeentelijke bijdrage in de premie. Dit uit zich in het incasseren van een lagere premie door DFZ ingeval van IPA, danwel een lagere inhouding op de uitkering door het college ingeval van CPA. De waarde van de gemeentelijke bijdrage in de premie is vastgesteld op € 10,- per verzekerde per maand.

Artikel 7: Misbruik en oneigenlijk gebruik

Bij gebleken moedwillig verwijtbaar misbruik of oneigenlijk gebruik van deze regeling wordt de rechtmatige situatie hersteld. Daarbij kan besloten worden reeds door de gemeente aangewende bedragen terug te vorderen.

Artikel 8: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 9: Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 10: Overige bepalingen

De overeenkomst met DFZ en het administratieve protocol zijn volledig van toepassing.

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact”.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 10 december 2019,

de secretaris,

(Mr. Drs. E.H.C. van der Laan)

de burgemeester,

(Mr. O.F. Brouwer)

TOELICHTING BELEIDSREGELS COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AV FRIESO COMPLEET EN AV FRIESO COMPACT

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ALGEMEEN

Artikel 1

Dit artikel geeft aan wat onder de verschillende begrippen moet worden verstaan,

Artikel 2

In dit artikel geeft het college de criteria voor deelname aan de CZM.

Artikel 3

Dit artikel beschrijft de verschillende doelgroepen en de wijze waarop men voor de CZM in aanmerking kan komen.

Artikel 4

Dit artikel geeft aan op welke termijn belanghebbenden deelnemer van de CZM kunnen worden en in welke gevallen de CZM-deelname kan eindigen.

Artikel 5

In dit artikel is aangegeven op welke wijze de premie-incasso is geregeld.

Artikel 6

In dit artikel is geregeld dat het college een bijdrage in de premie verstrekt.

Artikel 7

Dit artikel beschrijft de mogelijkheid van rechtmatigheidsherstel en terugvordering. Hierbij moet het wel gaan om moedwillig verwijtbaar handelen met het oogmerk er financieel beter van te worden. Dit laat onverlet de aanmeldprocedure zoals beschreven in artikel 4.

Artikelen 8, 9, 10,11 en 12

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.