Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op:

Artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

De verordening Jeugdhulp Hoogeveen en;

De regeling toegang individuele Jeugdhulp Hoogeveen 2020

Besluiten

Vast te stellen de Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020

Artikel 1.

 • a.

  Het college stelt de hoogte van het pgb vast in de beschikking toekenning jeugdhulp.

 • b.

  De hoogte wordt berekend aan de hand van de in artikel 2 genoemde tarieven.

Artikel 2. pgb tarieven professionele jeugdhulpverleners

 • a.

  De maximale tarieven voor een pgb voor jeugdhulp die wordt ingekocht bij een geregistreerde professionele jeugdhulpverlener bedragen: 

Individuele begeleiding Licht en midden

€ 43,70

Per uur

Individuele begeleiding Zwaar

€ 55,80

Per uur

Dagbesteding basis

€ 45,70

Per dagdeel

Dagbesteding specialistisch

€ 86,40

Per dagdeel

Verblijf basis (zonder inzet gedragswetenschapper)

€ 116,80

Per etmaal

Verblijf specialistisch (met inzet gedragswetenschapper)

€ 142,20

Per etmaal

Zelfstandigheidstraining

€ 71,10

Per etmaal

Logeren basis

€ 172,80

Per etmaal

Logeren specialistisch

€ 198,10

Per etmaal

Ambulante GGZ-behandeling

€ 96,60

Per uur

Verblijf basis inclusief behandeling

€ 203,20

Per etmaal

Verblijf specialistisch inclusief behandeling

€ 248,90

Per etmaal

Gezinshuis

€ 142,20

Per etmaal

Time-out

€ 91,40

Per etmaal

 

 • b.

  De maximale tarieven voor een pgb voor jeugdhulp die wordt ingekocht bij een niet-geregistreerde professionele jeugdhulpverlener bedragen: 

Persoonlijke verzorging

€ 27,50

Per uur

Individuele begeleiding

€ 27,50

Per uur

 • c.

  De inhoud van de dienstverlening passend bij de onder lid a en b benoemde PGB-bedragen is gelijk aan de dienstverlening beschreven in het inkoopdocument Jeugdhulp 2017 in Zuid-Drenthe.

Artikel 3. pgb tarieven naasten

Het PGB-tarief voor jeugdhulp die geleverd wordt door naasten bedraagt:

Persoonlijke verzorging

Licht en midden

€ 20,-

Per uur

Begeleiding individueel

Licht en midden

€ 17,-

Per uur

Persoonlijke verzorging

Zwaar

€ 27,50

Per uur

Begeleiding individueel

Zwaar

€ 27,50

Per uur

Dagbesteding basis en basis intensief

€ 51,-

Per dagdeel

Kortdurend verblijf (logeren)

Per etmaal:

 

€ 8,- +

€ 51,-

Per etmaal:

 

1 nacht +

1 dagdeel

Artikel 4. Vervoer

Indien het college het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden ingevolge artikel 2.3 lid 2 Jeugdwet noodzakelijk acht, vergoedt het de kosten van:

 • a.

  Het openbaar vervoer,

 • b.

  Het eigen vervoer, indien geen gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer. De reiskostenvergoeding bedraagt dan € 0,19 per kilometer, of

 • c.

  De taxikosten, indien zowel het openbaar vervoer als het eigen vervoer niet mogelijk is.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • a.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • b.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt het Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2018 ingetrokken.

 • c.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van gemeente Hoogeveen dd 17 december 2019

Secretaris, burgemeester

T.N. Kramer K.B. Loohuis