Regeling vervallen per 01-04-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent subsidie voor beeldkwaliteit en duurzaamheid (Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent subsidie voor beeldkwaliteit en duurzaamheid (Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

overwegende dat het gewenst is maatregelen te stimuleren die de beeldkwaliteit van bedrijfspanden op bedrijventerreinen Zandhorst I en II en duurzaamheid van bedrijventerreinen Zandhorst I en II te verbeteren

gelet op de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 besluit vast te stellen de Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019 :

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  bedrijventerrein: een bedrijventerrein zoals bedoeld in de vigerende Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland;

 • -

  bedrijventerrein Zandhorst I en II : de bedrijventerreinen zoals bepaald in de provinciale monitor werklocaties;

 • -

  beeldkwaliteit: de beleving van structuur, identiteit en betekenis van een plek of gebied. Deze wordt bepaald door het geheel van bebouwing en de onbebouwde ruimte.

 • -

  verbetering beeldkwaliteit: kwaliteitsimpuls voor het vergroten van de architectonische kwaliteit en uitstraling op gebouwniveau met een duurzaam karakter en/of in combinatie met een impuls voor de groene kwantiteit en kwaliteit van de private buitenruimte.

 • -

  verbete ring duurzaamheid: vermindering energieverbruik van het gebouw of proces, duidelijke vergroening van het gebouw of terrein, toepassing van groene energie, vermindering afvoer hemelwater of afvalwater op gemeentelijk riool of vermindering verbruik fossiele brandstoffen verkeer en vervoer.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde maatregelen.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit van bedrijfspanden op bedrijventerreinen Zandhorst I en II en voor verbetering van de duurzaamheid op bedrijventerreinen Zandhorst I en II.

 • 2. De maatregel dient voor 1 april 2020 te zijn gerealiseerd.

Artikel 4. Verbetering beeldkwaliteit

 • 1. De maatregel ter verbetering van de beeldkwaliteit moet betrekking hebben op één of meerdere van de volgende maatregelen op gebouwniveau of op terreinniveau door vergroening, zoals vermeld in bijlage 1.

 • 2. De verbetering van de beeldkwaliteit moet ook bijdragen aan verbetering van de duurzaamheid van het gebouw of de terreininrichting. Dat kan betrekking hebben op de energetische duurzaamheid op gebouwniveau maar ook in bredere zin door bijvoorbeeld vergroening van (delen van) het gebouw of de terreininrichting.

 • 3. Aanvragen worden getoetst aan duurzaamheid en de eis dat een bouwkundige ingreep waarvoor een omgevingsvergunning nodig is leidt tot een architectonische meerwaarde met een duurzaam karakter en een duurzame uitstraling.

 • 4. Voor bouwkundige (gevel-)wijzigingen aan gebouwen is een omgevingsvergunning vereist en wordt een aanvraag getoetst door de welstandscommissie.

Artikel 5. Verbetering duurzaamheid

De maatregel ter verbetering van de duurzaamheid moet betrekking hebben op één of meerdere van de volgende maatregelen, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 6. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaren van bestaande bedrijfspanden.

 • 2. Een aanvraag kan ten behoeve van een samenwerkingsverband van meerdere eigenaren gedaan worden. In dit geval dient één van de partijen door de samenwerkende eigenaren schriftelijk als penvoerder van dit samenwerkingsverband aangewezen te worden.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de maatregel als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet in aanmerking komen in ieder geval de volgende kosten:

  • a.

   door de aanvrager verschuldigde BTW;

  • b.

   sanering van asbest

  • c.

   legeskosten van vergunningen, inclusief daarmee verband houdende verkrijgingskosten.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie per aanvraag

 • 1. De bijdrage aan een maatregel bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van €1.500 en een maximum van € 15.000 per aanvraag voor maatregelen op het gebied van Beeldkwaliteit. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van Duurzaamheid.

 • 2. Een eigenaar ontvangt voor alle aanvragen voor Beeldkwaliteit max. € 15.000 en voor Duurzaamheid max. € 15.000. In totaal niet meer dan € 30.000.

 • 3. Aanvragen onder het minimumbedrag worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Wanneer een aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een de-minimis verklaring in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Een de-minimis formulier is beschikbaar op de website www.heerhugowaard.nl

 • 5. Indien de aanvrager voor dezelfde maatregel bijdragen of subsidie van derden ontvangt, wordt de subsidie zodanig berekend dat het totale bedrag niet meer bedraagt dan 100% van de kosten van de activiteit.

 • 6. Indien toepassing van het eerste lid naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteiten niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de Verordening (EG) nr. 1998/2006 van 15 december 2006 (de-minimissteun) verstrekt mag worden.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking van deze subsidieregeling tot 1 april 2020.

 • 2. Artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 is niet van toepassing.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • 1.

  De maatregel financieel niet haalbaar is;

 • 2.

  De maatregel betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud. Dit betreft noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die geen wijzigingen in het ontwerp of profiel in zich hebben en niet bijdragen aan vernieuwing

 • 3.

  Het effect van de maatregel ten opzichte van de investering naar het oordeel van burgemeester en wethouders onvoldoende is

 • 4.

  De maatregel enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw;

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen verplichtingen opleggen overeenkomstig artikel 4:38, 4:39 en 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Indien artikel 4:41 van toepassing wordt verklaard, heeft u de verplichting tot vergoeding van vermogensvorming naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de vermogensvorming heeft bijgedragen voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, voor de in lid 2 van artikel 4:41 genoemde gevallen.

Artikel 13. Verantwoording van subsidie

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, maar niet later dan 1 mei 2020, een volledige aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag (bezoekverslag), inclusief foto’s, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregelen zijn verricht. Om te beoordelen of de maatregelen conform de verleningsbeschikking zijn uitgevoerd, zal dit ter plekke worden beoordeeld door een medewerker van de gemeente Heerhugowaard. Van zijn bevindingen wordt door hem een bezoekverslag opgemaakt.;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde maatregelen en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, inclusief:

   • -

    Een verklaring van belangrijke verschillen tussen de begroting en realisatie.

   • -

    Kopieën van door de subsidieontvanger verstrekte opdrachten die aan de facturen ten grondslag liggen (offertes) en waaruit de relatie van de kosten met de maatregelen blijkt.

   • -

    Bij een maatregel geldt dat het van belang is om vanuit de begroting en de uiteindelijke realisatie middels facturen voldoende inzicht te verkrijgen in het subsidiabele gedeelte van deze lasten. De opgenomen lasten dienen voor ons toetsbaar te zijn.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 april 2020, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn verleend.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019.

Ondertekening

Bijlage 1, behorend bij artikel 4 lid 1

Maatregel

Gebouwniveau

Terreinniveau

1. Groene daken, zichtbaar (sedumdak)

X

2. Groene gevels of delen van gevels

X

3. Vernieuwen of verduurzamen van gevels. O.a. klimaatgevels en dubbele huiden (voorwaarden: architectonische meerwaarde en duurzaam uitgevoerd)

X

4. Buitenzonwering (voorwaarde: architectonisch meerwaarde)

X

5. Aanleg groene, natuurlijke oevers

X

6. Verminderen terreinverharding met tenminste 20%, meer beplanting op eigen terrein

X

7. Terreinverharding verduurzamen, (o.a. parkeren op halfverharding, half-open verharding of waterpasserende verharding al dan niet met berging)

X

8. Vergroten van waterberging op eigen terrein

X

9. LED-verlichting in de buitenruimte

X

10. Planten van bomen

X

11. Afvoer hemelwater afkoppelen

X

Met ‘X’ is aangegeven op welk niveau de maatregel voor subsidie in aanmerking komt.

Bijlage 2, behorend bij artikel 5

Maatregel

Gebouwniveau

Terreinniveau

1. Hergebruik van regenwater. Bijvoorbeeld ten behoeve van een grijswatersysteem.

X

2. LED-verlichting

X

X

3. Restwarmtebenutting, al dan niet geleverd door of aan een lokaal warmtenet

X

4. Koude geleverd door lokaal koudenet

X

5. Warmte geleverd door lokaal warmtenet

X

6. Warmte- en koudeopslag

X

X

7. Warmte- en koudeopslag gekoppeld aan lokaal warmte-/koudenet

X

X

8. Zonnepanelen

X

X

9. Oplaadpunten elektrische auto

X

X

10. Groen-gas vulpunten

X

X

11. Warmteterugwinning uit ventilatielucht

X

12. Vraaggestuurde ventilatie

X

13. Zonneboiler

X

14. Zonnecollectoren

X

15. Lagetemperatuurverwarming

X

16. Dakisolatie

X

17. Vloerisolatie

X

18. Spouwmuurisolatie

X

19. Paneelisolatie

X

20. Isolatie massieve muur

X

21. HR++-glas

X

22. Hergebruik regenwater (gecombineerd met regenwaterretentie)

X

X

23. Groene daken (sedum gecombineerd met regenwaterretentie)

X

Met ‘X’ is aangegeven op welk niveau de maatregel voor subsidie in aanmerking komt.