Regeling vervallen per 12-09-2016

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 10-01-2007 t/m 11-09-2016 met terugwerkende kracht vanaf 09-01-2007

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Reglement Burgerlijke stand

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgerlijke stand, de

buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de

burgerlijke stand.

Artikel 1.

Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

a de wet:

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

b.het besluit:

Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

c.ambtenaar van de burgerlijke stand:

een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

d.buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

e.gemeentehuis:

alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2.

Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van

de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Giessenlanden;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3.

Benoeming

1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen

periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

2.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het.benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4.

Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten als daarvoor gewichtige redenen bestaan of als toestemming is verleend om een huwelijk te voltrekken op een door het bruidspaar gekozen locatie.

Artikel 5.

Leiding van de dienst

Het bureauhoofd Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6.

Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en op maandagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7.

Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het treedt in werking op de dag na vaststelling en heeft terugwerkende kracht tot 9 januari 2007.

 • 3.

  Het reglement van 18 april 1995 wordt ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 9 januari 2007 (MZ 2).

De secretaris, de voorzitter,