Regeling vervallen per 19-03-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Echt Susteren 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 18-03-2024

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Echt Susteren 2019)

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

22 oktober 2019;

gelet op het gestelde in de Gemeentewet;

gelet op artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De Archiefverordening Echt-Susteren 2019 vast te stellen.

Archiefverordening Echt-Susteren 2019

Artikel 1. Kaders voor zorg archiefbescheiden

De raad kan (financiële) kaders stellen aan de in artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995 aan burgemeester en wethouders opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

Artikel 2. Verantwoording over zorg archiefbescheiden

De raad bespreekt één keer per twee jaar de uitoefening van de, in artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995, aan burgemeester en wethouders opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

Artikel 3. Intrekking oude verordening

De Archiefverordening Echt-Susteren 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Echt Susteren 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 18 december 2019.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

griffier

dr. J.W.M.M.J. Hessels

burgemeester

Toelichting

Conform de Gemeentewet kan de raad (financiële) kaders stellen aan, en verantwoording vragen over de uitvoering van de aan burgemeester en wethouders opgedragen taken.

Artikel 30, lid 1van de Archiefwet 1995 bevat de opdracht voor de raad om een verordening vast te stellen (die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld) ten behoeve van de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die bij burgemeester en wethouders is belegd.

Het bovenstaande in onderlinge samenhang bezien betekent dat de verordening die de raad op grond van artikel 30, lid 1van de Archiefwet 1995 moet vaststellen, inhoudt dat:

  • -

    de raad (financiële) kaders kan stellen aan de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Deze zorg is op grond van artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995 aan burgemeester en wethouders opgedragen;

  • -

    de raad de uitvoering van de zorg door burgemeester en wethouders eenmaal per twee jaar bespreekt. De raad kan daarbij aangeven wat ze wil bespreken, uiteraard met inachtneming van de specifieke kaders die de Archiefwet 1995 daarvoor stelt, én in lijn met de toepasselijke algemene regels van onder meer de Wet dualisering gemeentebestuur en de Wet revitalisering gemeentelijk toezicht.

Door de archiefverordening op deze wijze vorm te geven wordt voldaan aan zowel de toedeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden volgens Gemeentewet en Wet dualisering gemeentebestuur, als aan de inhoudelijke bepalingen van de Archiefwet 1995.