Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Aalsmeer

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z19-075886

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • begraafplaats:

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats aan de Ophelialaan;

 • particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

 • crematorium en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam

 • algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of het doen bijzetten van asbussen;

 • particulier urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

 • particuliere urnennis: een nis waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf of een particulier urnengraf of particuliere urnennis;

 • belanghebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die geregistreerd is als gebruiker van een algemeen graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In geval van afkoop van rechten voor meerdere jaren mogelijk is en door betaling ineens worden voldaan is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak in het jaar van aanvang van het gebruik gelijk aan het aantal in dat kalenderjaar nog aan te vangen kalendermaanden.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, in de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten dan onderhoudsrechten in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de grafrechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten Aalsmeer 2019" van 13 december 2018 en eerdere verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2019.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

2020

B.1

Begraafrecht

Tarief in €

c

In een algemeen zandgraf

1.193,00

B.1.04

In een particulier graf

1.193,00

B.1.11

In een particulier graf voor kindje jonger dan één jaar

523,00

B.1.14

In een particulier graf, na lichting vanuit een ander graf op de begraafplaats

597,00

B.1.15

Graf groen maken

49,00

B.2

Grafkosten particuliere graven per 10 jaar

Tarief 2020

B.2.02

Categorie A: (2.00 x 1.00 meter)

1.415,00

B.2.03

Categorie B: (2.00 x 0.90 meter)

1.273,00

B.2.04

Categorie E: (1.00 x 0.80 meter) kindergraf

308,00

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

(ter aanvulling van lopend termijn tot 10 jaar grafrust)

Tarief 2020

B.3.01

Categorie A

142,00

B.3.02

Categorie B

127,00

B.3.03

Categorie E

57,00

B.3.04

Verlening grafrust algemeen graf met 10 jaar

119,00

B.4

Monument/grafbedekking

Tarief 2020

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, groter dan 1 m2

320,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, kleiner dan 1 m2

107,00

B.4.02

Verwijderingsbijdrage grafmonument groter dan 1 m2

317,00

B.4.04

Verwijderingsbijdrage grafmonument kleiner dan 1 m2

156,00

B.4.05

Afnemen monument na afstandsverklaring graf met maximaal 2 weken opslag op begraafplaats Aalsmeer

127,00

B.4.08

Voor het afnemen, stellen en (her)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende

643,00

B.4.09

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (Cat. GUM), tegel (Cat. FUG) of kei, inclusief plaatsen en inclusief. leges

394,00

B.5

Opgraven/herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief 2020

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.466,00

B.5.02

Opgraven van overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.193,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van particuliere graven, per graflaag

596,50

B.5.06

Beenderkist

320,00

B.5.08

Opgraven of verwijderen van asbus(sen) uit een graf/nis

109,00

B.6

Onderhoud

Tarief 2020

B.6.02

Onderhoud begraafplaats voor resterende maanden, per maand

10,00

B.6.03

Onderhoud begraafplaats per jaar

111,00

B.6.04

Afkoop onderhoud begraafplaats per 10 jaar

1.111,00

B.6.05

Afkoop onderhoud algemeen graf per 10 jaar

1.111,00

B.6.06

Onderhoud begraafplaats algemeen graf per jaar (begraven voor 2018)

111,00

B.6.07

Onderhoud grafmonument per jaar (verplicht per 2020, artikel 13)

56,00

B.6.08

Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar

560,00

B.6.12

Vastrecht particulier urnengraf per jaar

82,00

B.6.13

Vastrecht particulier urnennis per jaar

34,00

B.6.17

Aanvullen van grind of grond

103,00

B.6.18

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

116,00

B.6.19

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

173,00

B.7

Graf funderen (verplicht)

Tarief 2020

B.7.01

Categorie A en B zonder inlegplaten

307,00

B.7.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

115,00

B.7.07

Inlegplaten beton

27,00

B.7.09

Urnenkelder kunststof 45 x 45 meter

196,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief 2020

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf, inclusief begeleiding

145,00

C.4.03

Verstrooiing van as in asmonument, met familie

64,00

C.5

Urn bijzetten

Tarief 2020

C.5.01

Bijzetten van een asbus/asurn in een urnengraf/kelder

345,00

C.5.02

30 minuten begeleiding bij bijzetten asbus/asurn

64,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief 2020

C.6.01

Categorie GUM: nis in columbarium, inclusief tekstplaat

1.102,00

C.6.02

Categorie GUM: nis in columbarium, exclusief tekstplaat

922,00

C.6.02

Categorie S: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter, voor het bovengronds plaatsen van een urn

403,00

C.6.03

Categorie FUG: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter, inclusief urnenkelder.

597,00

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief 2020

C.7.01

Verlenging termijncategorie GUM per jaar

110,00

C.7.02

Verlenging termijncategorie S per jaar

40,00

C.7.03

Verlenging termijncategorie FUG per jaar

60,00

F.1.

Gebruik Aula ( plechtigheid en/of condoleance)

Tarief 2020

F.1.01

30 minuten begeleiding bij ontvangst en 30 minuten grafgang

128,00

F.1.02

Elke volgende 30 minuten begeleiding of gedeelte daarvan

64,00

F.1.11

Voor gebruik aula per 30 minuten of gedeelte daarvan

150,00

F.1.12

Elke volgende 15 minuten gebruik aula

75,00

F.1.13

Assistentie aula 30 minuten of gedeelte daarvan

64,00

F.1.14

Bediening catering per 30 minuten of gedeelte daarvan

64,00

F.2

Audio/visueel/orgel (aula)

Tarief 2020

F.2.01

Gebruik Orgel

102,00

F.3.

Gebruik Aula voor opbaring

Tarief 2020

F.3.01

Opbaring per dag ( of gedeelte daarvan) exclusief rouwbezoek

107,00

F.3.02

Rouwbezoek per 30 minuten

64,00

F.3.03

30 minuten afscheid nemen vóór de uitvaart, zonder opbaring vooraf

84,00

F.5

Dragers

Tarief 2020

F.5.01

4 dragers per 90 minuten

280,00

F.5.02

Drager per extra kwartier (uitloop)

25,00

L.1

Leges

Tarief 2020

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

40,00

L.1.02

Inschrijving van een begraving of urnbijzetting in het register

22,00

L.1.05

Extra grafakte

22,00

L.1.06

Overschrijving graf, inclusief één grafakte

22,00

L.1.07

Voor het mogen bouwen van een grafkelder met in achtneming desbetreffende bepalingen van de beheerverordening

403,00

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2019, nummer

De griffier van de gemeente Aalsmeer,

Drs. O. van Kolck.