Regeling vervallen per 06-01-2020

Gemeente Rhenen – Aanwijzingsbesluit cameratoezicht kruising Achterbergsestraatweg/ Cuneraweg/ Friesesteeg in Achterberg

Geldend van 25-12-2019 t/m 05-01-2020

Intitulé

Gemeente Rhenen – Aanwijzingsbesluit cameratoezicht kruising Achterbergsestraatweg/ Cuneraweg/ Friesesteeg in Achterberg

De burgemeester van Rhenen;

na beraadslaging met de officier van justitie en de teamchef van basisteam Heuvelrug;

overwegende dat:

 • I.

  de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2019 en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2020 voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • II.

  op grond van artikel 151c van de Gemeentewet de raad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. Het betreft dan een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek;

 • III.

  de burgemeester, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vaststelt waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken;

 • IV.

  de burgemeester zich bedient bij de uitvoering van het in het eerste lid van artikel 151c Gemeentewet bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie;

 • V.

  de aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid van artikel 151c Gemeentewet is op duidelijke wijze kenbaar is voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt;

 • VI.

  met de camera’s uitsluitend beelden worden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn;

 • VII.

  de met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd;

 • VIII.

  de verwerking van de gegevens, bedoeld onder VI, een verwerking is als bedoeld in de Wet politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, bedoeld onder VI, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen worden verwerkt.

 • IX.

  de afgelopen jaren tijdens de jaarwisseling sprake was van verstoringen van de openbare orde in Achterberg en dat die verstoringen zich vooral concentreren rond en op de kruising Achterbergsestraatweg/ Cuneraweg/ Friesesteeg (verder: kruising). Er wordt vuur gestookt midden op de kruising. Daarbij zijn afgelopen jaren onder andere caravans, autobanden en vervuild hout in brand gestoken. Ook is een caravan met daarin vaten met afgewerkte olie in brand gestoken. Op en rondom het vuur op de kruising zijn altijd veel mensen aanwezig. Tijdens het stoken van het vuur, waarvoor de gemeente uitdrukkelijk geen toestemming geeft of heeft gegeven, was de afgelopen jaren sprake van belemmering van de werkzaamheden door hulpverleners en ook werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Verder werd door de meerdere aanwezigen opruiend gedrag vertoond. Afgelopen jaar duurde het tot ongeveer 05.00 uur voordat de openbare orde weer enigszins was hersteld. In het belang van de handhaving van de openbare orde is het noodzakelijk om tijdelijk cameratoezicht in te zetten in de periode rondom de jaarwisseling op en nabij de genoemde kruising.

Hierbij verder overwegende dat;

 • X.

  het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde zoals gesprekken met inwoners, de inzet van politie en brandweer en extra aanwezigheid in Achterberg tijdens de jaarwisseling;

 • XI.

  van het cameratoezicht een preventieve werking uitgaat;

 • XII.

  met dit cameratoezicht gerichte sturing van politiecapaciteit kan plaatsvinden en het kan dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten

 • XIII.

  na overleg met de politie het hierna genoemde gebied is bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen;

 • XIV.

  het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • XV.

  het cameratoezicht in dit gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht, kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

 • XVI.

  de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel;

 • XVII.

  kenbaar is voor alle betrokkenen dat er tijdelijk cameratoezicht zal plaatsvinden door het plaatsen van mededelingen;

 • XVIII.

  een privacy filter gebruikt zal worden om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo minimaal mogelijk te maken;

 • XIX.

  de termijn van plaatsing niet langer zal zijn dan maximaal 10 dagen na inwerkingtreding van het besluit;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2019 en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2020;

BESLUIT het volgende:

Artikel 1

Het hierna volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar voor de duur van maximaal 10 dagen cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2019, artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rhenen 2020 en artikel 151c Gemeentewet: op en nabij de kruising Achterbergsestraatweg/ Cuneraweg/ Friesesteeg in Achterberg.

Artikel 2

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking voor de duur van maximaal 10 dagen.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit cameratoezicht kruising Achterbergsestraatweg/ Cuneraweg/ Friesesteeg in Achterberg”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 december 2019,

De burgemeester van Rhenen,

drs. J.A. van der Pas