Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit 2018)

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit 2018)

Het college en de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan hen ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

gezien het advies van de afdeling BDV d.d. 17 december 2019;

gelet op het Delegatiebesluit 2011, de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.4 van de Organisatieregeling 2006;

besluiten:

vast te stellen het volgende Mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2018 gemeente Pijnacker-Nootdorp:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlagen en op de bevoegdheden die in de bijlagen bij het Ondermandaatbesluit zijn opgedragen.

 • 2. Mandaat omvat, met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de bijlagen I tot en met V, voor zover niet anders is bepaald, de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren en ondertekenen van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen;

  • f.

   het nemen van besluiten waaronder wordt verstaan verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van vergunninghouder) intrekken of wijzigen, overschrijven, aanhouden en het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3. De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen:

  • a.

   de budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 4. Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meerdere afdelingen of instanties zijn betrokken, dient de gemandateerde er voor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat een beslissing wordt genomen.

 • 5. Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf voorgelegd te worden aan de portefeuillehouder of teruggelegd te worden bij het college of de burgemeester indien:

  • -

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • -

   indien het college, de burgemeester, een verantwoordelijk portefeuillehouder of de gemeentesecretaris dit kenbaar heeft gemaakt;

  • -

   te verwachten valt dat de burgemeester of het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken (politiek gevoelige c.q. actuele kwesties.

 • 6. Mandaat wordt niet verleend voor besluiten:

  • a.

   die de gemeente zelf betreffen;

  • b.

   ten aanzien van aangelegenheden waarbij de gemandateerde enig persoonlijk belang heeft.

 • 7. In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

 • 8. De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger.

 • 9. Ondermandaat kan slechts worden verleend in de bij dit besluit specifiek toegestane gevallen aan de daarbij genoemde functionarissen.

 • 10. In geval van ondermandaat wordt de hiërarchisch leidinggevende van de gemandateerde aangemerkt als zijn plaatsvervanger.

 • 11. De redactie van een stuk ter uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid, vindt plaats op de wijze zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 1 van dit Mandaatbesluit.

 • 12. In de in bijlage V onder M3 t/m M6 aangewezen gevallen wordt in de vorm van een machtiging alleen de bevoegdheid tot het tekenen van besluiten en het voeren van correspondentie overgedragen, waarbij het stuk wordt geredigeerd als is aangegeven in bijlage VIII onder 2 van dit Mandaatbesluit.

 • 13. In de in bijlage V onder VM7 aangewezen gevallen vindt ondertekening plaats in de vorm zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 3 van dit Mandaatbesluit.

 • 14. In de in bijlage V onder M2 aangewezen gevallen vindt ondertekening plaats in de vorm zoals is aangegeven in bijlage VIII onder 4 van dit Mandaatbesluit.

 • 15. In de daartoe in de bijlagen aangewezen gevallen waarin het mandaat wordt uitgeoefend door wethouders, directeuren, afdelingshoofden of ondermandaat is toegestaan aan senioren/teamleiders, wordt het stuk voorzien van een elektronische handtekening (EH) in de vorm van een gescande handtekening.

 • 16. In de daartoe in de bijlagen aangewezen gevallen waarin ondermandaat is toegestaan aan medewerkers, wordt het stuk van een elektronische handtekening (EH) voorzien door het vermelden van de tekst: “dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend”.

Artikel 2. Verantwoording

Het directieteam brengt jaarlijks vóór 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar verslag uit aan de burgemeester en het college over de uitoefening van de in het Mandaatbesluit en Ondermandaatbesluit genoemde bevoegdheden

Artikel 3. Intrekking eerdere mandaatbesluiten

Het Mandaatbesluit 2018 wordt ingetrokken per ingangsdatum van het nieuwe Mandaatbesluit 2018, doch blijft van toepassing op besluiten die voor die datum zijn genomen.

Artikel 4. Slotbepaling

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit 2018.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein

De burgemeester,

mw. F. Ravestein

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET MANDAATBESLUIT 2018

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1 Alle afdelingen

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

A1

Ontzegging toegang gemeentekantoor

Agressieprotocol 2014

COLL.

Secretaris

 

 

A2

Besluiten naar aanleiding van een klaagschrift als genoemd in artikel 2, lid 2 tot en met 7 van de Interne Klachtenregeling

Artikel 15 Interne Klachtenregeling

COLL.

Burgemeester

 

ja

A3

In de gelegenheid stellen van:

 • a.

  belang hebbenden en ingezetenen om inspraak reacties naar voren te brengen bij inspraak procedures

 • b.

  een ieder om zienswijzen naar voren te brengen bij zienswijzen procedures

Artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht en de

Inspraakverordening 2006

Bgm.

COLL.

   

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

A4

Vaststellen van het formulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens in het kader van het beslissen op een aanvraag

Artikel 4:4 van de Awb

COLL.

Afd. hoofden

 

Voor zover het betrekking heeft op formulieren met betrekking tot gemandateerde beslissingen

n.v.t.

   

A5

Besluiten:

 • a.

  tot het In de gelegenheid stellen een aanvraag, binnen een gestelde termijn, aan te vullen

 • b.

  de aanvraag niet te behandelen

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

 

ja

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1 Alle afdelingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

A6

Verdagen van beslistermijnen bij het nemen van een beschikking

Artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

A7

Verdagen beslissing op bezwaarschriften

Artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

A8

Besluiten verzenden, bekend maken, daarvan mededeling doen in de Staatscourant en langs elektronische weg

Artikel 139, 156 en 160 Gemeentewet

Bijzondere wetgeving

Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen.

ja

A9

Besluiten op een aanvraag om subsidie

Artikel 8, eerste en tweede lid Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018

Artikel 6, eerste en tweede lid Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

Artikel 7 van de Buurtknip: subsidieregeling voor bewonersinitiatieven

COLL

Afd. hoofden

 

Tot een maximum van € 50.000

   

ja

A10

Besluiten tot het direct vaststellen of verlenen van subsidies tot en met € 10.000

Artikel 13, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018 Artikel 6, derde en vierde lid Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

Artikel 7, eerste en derde lid van de Buurtknip: subsidieregeling voor bewonersinitiatieven

 

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 1 Alle afdelingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/

opmerkingen

EH

A11

Besluiten tot het vaststellen van een subsidie van meer dan € 10.000.

 

Artikel 16, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018

Artikel 6, zevende lid Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

A12

Toestemming voor het vormen van een bestemmingsreserve

Artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018

 

COLL.

Afd. hoofden

 

 

ja

A13

 • a.

  Vaststellen van:

  • -

   (wijzigingen in) de formatie

  • -

   (wijzigingen in) het personeels -budget

Art. 160 Gemeentewet

 

COLL.

Directieteam

               

Ten aanzien van afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

     

n.v.t.

 

 BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 2 Afdeling Bedrijfsvoering

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BDV1

Besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet openbaarheid van bestuur; Wet hergebruik overheidsinformatie en geldende Delegatiebesluit

Bgm.

COLL.

Hoofd BDV

 

Op grond van het Delegatiebesluit 2011 heeft de raad zijn bevoegdheid tot besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedelegeerd aan het college.

ja

BDV2

Besluiten naar aanleiding van een schriftelijke ingebrekestelling

Artikel 4:17 t/m 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL

Hoofd BDV

 

 

ja

BDV3

Besluiten op verzoeken van betrokkenen ter zake de uitoefening van hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Artikel 15, 16, 17, 18, 20 en 21 Algemene Verordening Gegevensverwerking

COLL

Hoofd BDV

De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) adviseert de afdelingshoofden inhoudelijke over de bestuurlijke reactie op verzoeken van betrokkenen ter zake de uitoefening van hun rechten op grond van de AVG. Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering neemt in mandaat het besluit

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 3 Afdeling Beleid

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BEL1

Besluiten op aanvragen tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of van een peuterspeelzaal en registratie en verzoeken tot wijziging van de registratie van kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang of peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Artikel 1.46, artikel 1.47 Wet kinderopvang.

 

Hoofd Beleid

 

 

ja

BEL2

Besluiten tot het geven van een schriftelijke aanwijzing en het verbieden om de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau voort te zetten c.q. verbieden om in exploitatie te nemen of te houden bij het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk

Artikel 1.65, artikel 1.66 Wet kinderopvang.

COLL.

Hoofd Beleid

Verwezen wordt naar de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

ja

BEL3

Toekennen van een doeluitkeringssubsidie aan de uitvoerder van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Artikel 168a van de Wet op het primair onderwijs

 

COLL.

Hoofd Beleid

 

ja

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 3 Afdeling Beleid

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BEL4

Uitvoeren Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2014

Artikel 6, tweede lid, artikel 7, tweede en derde lid, artikel 8, artikel 9, artikel 10, eerste, tweede, derde, vierde, zesde en achtste lid, artikel 12, tweede lid, artikel 13, artikel 14, eerste en tweede lid, artikel 15, artikel 16, vierde lid, artikel 18, tweede lid, artikel 19, tweede en derde lid, artikel 20, eerste lid, artikel 24, eerste en tweede lid, artikel 26, eerste lid, artikel 27, derde en vierde lid, artikel 28, eerste, tweede, derde, vierde en zesde lid, artikel 29, eerste , derde , vierde, zesde, zevende en negende lid, artikel 31 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2014

COLL.

Hoofd Beleid

Artikel 14, in voorkomende gevallen, met inachtneming van bijlage IV van dit Mandaatbesluit.

Ja

BEL5

Besluiten op aanvragen voor de voorziening “verhuiskosten”

Artikel 7 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015 juncto de bijlage “verhuiskosten” van die verordening.

COLL.

Hoofd Beleid

Op grond van het collegebesluit van 3 maart 2015 BBV15.0067.

ja

BEL6

Besluiten op spoedeisende aanvragen voorzieningen huisvesting tot een bedrag van €10.000,-

Artikel 95 Wet op het primair onderwijs

Artikel 19 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Hoofd Beleid

 

 

  

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 4 Afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team  Gegevensbeheer & Belastingen

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

RBG

/G&

B1

Bijhouden van een

register en registratie

van publiekrechtelijke beperkingen op

onroerende

zaken op grond van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

beperkingen op

onroerende zaken

alsmede uitvoeren  

taken op grond van de

Wet Basisregistratie Grootschalige

Topografie en de Wet

basisregistratie

ondergrond waartoe

in het in het bijzonder

wordt gerekend:

 • -

  het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

 • -

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatie nummers

 • -

  het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

 • -

  het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

 • -

  het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

 • -

  het verstrekken van een bewijs van inschrijving

 • -

  het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd.

 • -

  het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

 • -

  het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

 • -

  het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

 • -

  het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

Artikel 5 en volgende van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

Artikel 10 en volgende van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie Artikel 9 en volgende  Wet basisregistratie ondergrond

 

COLL.

Hoofd

Ruimte,

Belasting

en en Gegevens

beheer

Voor deze onderdelen is ondermandaat toegestaan aan de teamleider Gegevensbeheer en Belastingen en medewerkers geo-informatie van dat team.

 

RBG

/G&

B2

Uitoefenen bevoegdheden Wet basisregistratie personen, met uitzondering van de regelgevende bevoegdheden

Artikel 1.4, 1.5 2e lid, en de paragrafen 2 en 3 van de Wet basisregistratie personen

Verordening basisregistratie personen Pijnacker-Nootdorp 2014 en (privacy)-Reglement voor de basisregistratie Personen

   

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer & Belastingen en aan medewerkers van dat team.

ja

RBG

/G&

B3

Instellen één of meer stembureaus in de gemeente

Artikel E3 Kieswet

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer& Belastingen.

ja

RBG

/G&

B4

Benoemen leden en plaatsvervangende leden stembureaus

Artikel E4 Kieswet

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer &Belastingen.

ja

RBG

/G&

B5

Verstrekken van kiezerspas en volmacht

Art. K3 en L8 Kieswet

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Gegevensbeheer& Belastingen en aan Beleidsmedewerker B, Gegevensbeheerder A, klantadviseur B en frontofficemedewerker 2e lijn C van dat team.

ja

RBG

/G&

B6

Opvragen van informatie uit straf-, justitiële, documentatie- en politieregisters

Besluit justitiële gegevens

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan: de teamleider Gegevensbeheer& Belastingen; Beleidsmedewerkers B; Gegevensbeheerder A;

klantadviseur B en frontofficemedewerker 2e lijn C

van dat team voor zover het betreft Inlichtingen uit het strafregister en de algemene documentatieregisters van de Justitiële informatiedienst in het kader van naturalisatie- of optieverzoeken.

ja

RBG

/G&

B7

Verstrekken van een advies naturalisatieverzoek

Rijkswet op het Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan: de teamleider Gegevensbeheer& Belastingen; Beleidsmedewerker B; Gegevensbeheerder A; klantadviseur B; frontofficemedewerker 2e lijn C

van dat team.

Ja

RBG

/G&

B8

Uitreiken uittreksel in het kader van het verkrijgen van het Nederlanderschap

Art. 60a, eerste lid en artikel 60b, zevende lid van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan: de teamleider Gegevensbeheer& Belastingen;

Beleidsmedewerker B; Gegevensbeheerder A; Klantadviseur B en frontofficemedewerker 2e lijn C van dat team. Dit (onder)mandaat berust op het afzonderlijk besluit van de burgemeester van 31 maart 2010 nr. 2010.04777 en het daarop gebaseerde besluit van het hoofd van de afdeling Frontoffice Publiekszaken van 8 januari 2013.

n.v.t.

RBG

/G&

B9

Beheren basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Gegevensbeheer& Belastingen en aan de beheerder van de BAG van dat team.

Dit mandaat berust op het afzonderlijk mandaatbesluit: Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen 2018 met kenmerk 18INT08910 waarnaar wordt verwezen.

n.v.t.

RBG

/G&

B10

Opleggen bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4:17 Wet basisregistratie personen

Art. 4:17 Wet basisregistratie personen

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

 

ja

RBG

?G&

B11

Afgeven verlof later begraven dan voorgeschreven

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

COLL.

Ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

n.v.t.

    

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 5 Afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, onderdeel Ruimte

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

RBG

/RM

T1

Besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

ja

RBG

/RM

T2

In behandeling nemen van verzoeken om planschade inclusief het verlenen van de opdracht tot een extern advies

Artikel 6.1. Wet ruimtelijke ordening

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Indien het verzoek ontvankelijk is.

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

ja

RBG

?RM

T3

Huisvestingsvergunning particulieren

Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019

 

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

ja

RBG

/RM

T4

Vaststellen van hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Artikel 110a Wet geluidhinder

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

Voorafgaand aan het besluit wordt het verzoek inhoudelijk beoordeeld door de afd. Wijkzaken.

 

Verwezen wordt ook naar de door het college vastgestelde beleidsregels hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

ja

RBG

/RM

T5

Plaatsen van een elektronische handtekening op basis van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen met de daarbij behorende besluiten

Wet ruimtelijke ordening juncto artikelen 1.2.1 en 1.2.6, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte en beleidsmedewerkers van dat team.

ja

RBG

/RM

T6

Vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning

Artikel 15 Leegstandswet

   

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte.

ja

RBG

/RM

T7

Alle correspondentie betreffende vergunningplicht van bedrijven met uitzondering van een voorwaarschuwing (zienswijze) en een besluit tot het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang

Artikel 18.2 Wet milieubeheer, artikel 5:22 en 5:32 Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

en medewerkers van dat team.

 

RBG

/RM

T8

Correspondentie betreffende een sloopmelding en meldingen brandveilig gebruik

Bouwbesluit 2012

COLL

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Ruimte

en medewerkers van dat team.

 

RBG

/RM

T9

verlenen subsidie o.a. voor restauratie van gemeentelijke monumenten

Artikel 2, eerste lid Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006

COLL.

Hoofd Ruimte, Belastingen en Gegevens-beheer

 

 

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 6 Afdeling Sociaal Domein, teams Maatschappelijke ondersteuning en Participatie

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden/

opmerkingen

EH

SD/

PT1

Het nemen van beslissingen op het gebied van Wet- en (plaatselijke) regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen en inburgering

en individuele voorzieningen van ondersteuning en jeugdhulp

 

 • Participatiewet

 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 • Wet IOAW

 • Wet IOAZ

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Wet kinderopvang

 • Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie

 • Wet structuur uitvoeringsorganisa-tie werk en inkomen (SUWI)

 • Wet sociale werkvoorziening

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Wet inburgering

 • Jeugdwet

 • Gemeentelijke regelgeving op deze beleidsterreinen

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan

aan:

 • -

  Teamleider team

  Participatie

 • -

  Teamleider team

  Maatschappelijke

  ondersteuning

   

ja

SD/

PT2

Urgentieverklaring woningzoekende

Huisvestings verordening juli 2015 gemeente P-N

   

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Uitsluitend indien niet wordt

afgeweken van het advies van

de Toetsingscommissie

Huisvesting.

Ondermandaat is toegestaan

aan:

 • -

  Teamleider team

  Participatie

 • -

  Teamleider team

  Maatschappelijke

  ondersteuning

ja

SD/

PT3

 

Vergoeding voor leerlingenvervoer

Art. 4 Wet op het primair onderwijs

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan

aan:

 • -

  Teamleider team

  Participatie

 • -

  Teamleider team

  Maatschappelijke

  ondersteuning

ja

SD/

PT4

Leerplichtzaken

Artikel 3a, 3b, 15 en 16 Leerplichtwet 1969

COLL.

Leer-

plicht-ambte

naar

Nb. Het toezicht op de

naleving van de Leerplichtwet

1969 is op grond van artikel

16 van die wet opgedragen

aan burgemeester en wethouders. Het college

wijst daartoe een of meer ambtenaren aan. Dit is een wettelijk verplicht mandaat. 

In Pijnacker-Nootdorp is de leerplichtambtenaar aangewezen.

ja

SD/

MO1

Besluiten tot een verzoekschrift in het kader van de schuldsanering van natuurlijke personen Het afgeven van de gemeentelijke verklaring in het kader van de schuldsanering van natuurlijke personen

Artikel 284, vierde lid van de Faillissementswet

     

Artikel 285, eerste lid onder f. van de Faillissementswet

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

 • -

  Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

 • -

  Teamleider team Participatie

 

SD/

MO2

Gehandicapten

parkeerkaart

Artikel 49 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Regeling gehandicapten

parkeerkaart

COLL.

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

 • -

  Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

 • -

  Teamleider team Participatie

ja

SD-

MO3

 • -

  Het nemen van besluiten tot het opschorten en beëindigen van schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • -

  Het afgeven van de gemeentelijke verklaring als bedoeld in artikel 285 Faillissementswet

Artikel 3 e.v. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

COLL

Hoofd Sociaal Domein

Ondermandaat is toegestaan aan:

 • -

  Teamleider team Maatschappelijke ondersteuning

 • -

  Teamleider team Participatie

 

  

 BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 7 Afdeling Interne Dienstverlening, team Communicatie&Klant Contact Centrum

 

IDV/

COMM

&KC

C1

Benoemen ambtenaar burgerlijke stand (abs) voor eenmalige huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie

Artikel 16, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Geldt uitsluitend t.a.v. benoeming van een abs die al elders die functie bekleedt

ja

IDV/

COMM

&KC

C2

Verstrekken bewijs van in leven zijn

Artikel 3.20 Wet basisregistratie personen

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

IDV/

COMM

&KC

C3

Verstrekken van uittreksels en inlichtingen uit het Register Kindercentra en gastouderbureaus

Artikel 46 Wet kinderopvang juncto artikel 7 Regeling Wet kinderopvang

COLL

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

ja

IDV/

COMM

&KC

C4

Verstrekken van reisdocumenten, identiteitskaarten en afgifte en ongeldig verklaren van rijbewijzen

 

Art. 26 Paspoortwet

Art. 116 en 124 Wegenverkeerswet

Art. 27 Reglement rijbewijzen Artikel 124 Wegenverkeerswet Artikel 56 BABW

 

Bgm.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

IDV/

COMM

&KC

C5

Startersleningen

Verordening Startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2013

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening 

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC   

 

Betreft het afzonderlijke besluit van het college van 21 mei 2013 en besluit BBV15.0378

 

IDV/

COMM

&KC

C6

Duurzaamheidslening

Verordening duurzaamheidslening Pijnacker-Nootdorp particuliere woningverbetering

COLL.

Hoofd Interne Dienstverlening

Ondermandaat toegestaan aan de teamleider Interne Dienstverlening,

team IDV/COM&KCC

 

 

  

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

 

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Crisisbeheersing

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

EH

WKZ

CB1

Alarmeren (interne) gemeentelijke rampbestrijdings-organisatie en het opvragen van informatie door de piketgroep in geval van een (dreigende) ramp

 

Artikel 7 Wet veiligheidsregio’s

en artikel 2.2.3. en 2.3.1. van het Besluit veiligheidsregio’s

Bgm.

Piketgroep

De Officier Van Dienst Bevolkingszaken maakt deel uit van de piketgroep

n.v.t.

WKZ

CB2

Alarmeren en opstarten crisiscommunicatie organisatie, alarmeren inrichten en inzetten van kanalen en middelen en daadwerkelijk communiceren met media en publiek

Artikel 7 Wet veiligheidsregio’s

Bgm.

Taakorga-nisatie/

Commu-nicatie

Verwezen wordt naar het besluit van de burgemeester van 21 september 2012 tot vaststelling van de Mandaatregeling Taakorganisatie/

Communicatie

n.v.t.

 

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, team Milieu en Verkeer

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

EH

WKZ

MV1

Ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 28 en 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

COLL

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Milieu en Verkeer afdeling Wijkzaken

ja

WKZ

MV2

Tijdelijke verkeers- maatregelen

Verkeersbesluiten

Overige Ontheffingen als bedoeld in artikel 149, eerste lid onder d. van de Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, Regeling Voertuigen en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Milieu en Verkeer afdeling Wijkzaken

ja

WKZ

MV3

Aanstellen van verkeersregelaars 

Artikel 12 Wegenverkeerswet

Artikel 56 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Milieu en Verkeer afdeling Wijkzaken

 

          

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Stafbureau

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

EH

WKZSTB1

Verlenen vergunning marktstandplaats

Warenmarkt-verordening Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Hoofd Wijkzaken

 

ja

WKZSTB2

Uitvoeren van de Warenmarktverordening Pijnacker-Nootdorp 2002

Warenmarkt-verordening Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan marktmeester

ja

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, team Veiligheid en Handhaving

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

EH

WKZVH1

Ontheffing straatartiest

Art. 2:9 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH2

Ontheffing bijzonder gebruik van de weg

Art. 2:10 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH3

Vergunning evenement

Art. 2:25 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH4

 

Vergunning groot evenement

Art. 2:25a APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH5

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

Art. 2:28 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH6

Vergunning afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

Art. 2:30 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH7

Vergunning speelgelegenheid

Art. 2:39 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH8

Waarmerken verkoopregister

Art. 2:67 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH9

Ontheffing overige geluidhinder

Art. 4:6 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde Nota Bouwlawaai.

ja

WKZVH10

Ontheffing voor het plaatsen of hebben van caravans e.d. op de weg

Art. 5:6 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH11

Ontheffing parkeren van reclamevoertuigen

Art. 5:7 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH12

Ontheffing parkeren van grote voertuigen

Art. 5:8 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH13

Collectevergunning

Art. 5:13 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH14

Standplaatsvergunning

Art. 5:18 APV 2012 P-N

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

Ja

WKZVH15

Vergunning snuffelmarkten

Art. 5:23 APV 2012 P-N

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH16

Vergunning kansspel

Art. 3 Wet op de Kansspelen

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH17

Verbieden klein kansspel

Art. 7c Wet op de Kansspelen

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH18

Vergunning uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH19

Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

Art. 35 Drank- en Horecawet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

Ja

WKZVH20

Ontheffing voor het houden van een openbare vermakelijkheid op zondagen voor 13.00 uur

Art. 4, vierde lid Zondagswet

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH21

Ontheffing voor het houden van een wegwedstrijd

Art. 148 Wegenverkeerswet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

WKZVH22

Besluiten betreffende de invordering van een dwangsom

 

Artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH23

Besluiten betreffende de toepassing van een last onder bestuursdwang en de vaststelling van de hoogte van de kosten bij  de toepassing van bestuursdwang bij handhaving

Artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

     

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH24

Handhaving krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief:

 • -

  een besluit in spoedeisend geval;

 • -

  een besluit bij een bouwwerk met een bouwsom tot en met € 2.000,-;

 • -

  een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

 • -

  ambtshalve besluiten om niet op te treden tegen ambtelijk geconstateerde geringe overtredingen van artikel 2.1, 2.3 en 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  intrekking van bovenstaande besluiten,

met uitzondering van de overige besluiten

Bestemmingsplan, Hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit, Artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2  Algemene wet bestuursrecht

   

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

ja

WKZVH25

Handhaving bodem inclusief:

 • -

  een besluit in spoedeisend geval;

 • -

  een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

 • -

  intrekking van bovenstaande besluiten, met uitzondering van de overige besluiten

Besluit Bodemkwaliteit, Wet bodembescherming en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3. 1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd

Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

ja

WKZVH26

Handhaving Woningwet, inclusief:

 • -

  een besluit in spoedeisend geval;

 • -

  een besluit bij bouwwerken met een bouwsom tot en met € 2.000 ;

 • -

  een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn,

 • -

  - intrekking van bovenstaande besluiten,

met uitzondering van de overige besluiten.

Bestemmingsplan, Woningwet, Bouwbesluit, Asbest-verwijderingsbesluit, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht.

 

COLL.

Hoofd

Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH27

Milieuhandhaving bij bedrijven, inclusief:

-een besluit in spoedeisend geval;

-een besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn;

-een besluit tot af- en goedkeuring van in het kader van handhaving verstrekte rapporten of bewijsstukken op basis van vergunningvoorschriften of een Amvb;

-intrekking van bovenstaande besluiten, met uitzondering van de overige besluiten

Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en

en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

       

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder.

   

ja

WKZVH28

Handhaven bij illegale (afval)stort buiten bedrijven, inclusief:

 • -

  een besluit in spoedeisend geval;

 • -

  een besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn;

 • -

  intrekking van bovenstaande besluiten,

met uitzondering van de overige besluiten

Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 10 Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en

en artikel 125 Gemeentewet juncto de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving en medewerkers belast met handhaving.

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

   

ja

WKZVH29

Handhaven openbare ruimte, inclusief intrekking van deze besluiten en besluiten om niet op te treden, met uitzondering van niet spoedeisende besluiten op grond van de

bepalingen over evenementen, toezicht op openbare inrichtingen en speelgelegenheden en seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven, straat en raamprostitutie e.d.

Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

ja

WKZVH30

Handhaving horeca, inclusief:

 • -

  een besluit in spoedeisend geval;

 • -

  een besluit bij verlenging van de begunstigingstermijn;

 • -

  intrekking van bovenstaande besluiten,

met uitzondering van de overige besluiten

Drank- en horecawet, Wet op de Kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 125 Gemeentewet juncto de Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

Informatieplicht aan afdelingshoofd en portefeuillehouder

 

WKZVH31

Ontheffing Geluidhinder

o.g.v. Bouwbesluit 2012

Artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

COLL

Hoofd Wijkzaken

 

ja

WKZVH32

 • -

  Tijdelijke verkeers- maatregelen

 • -

  Verkeersbesluiten

 • -

  Overige Ontheffingen als bedoeld in artikel 149, eerste lid onder d. van de Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, Regeling Voertuigen en Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer.

COLL.

Hoofd

Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

 

ja

WKZVH33

Aanstellen verkeersregelaars

Art. 12, 124 Wegenverkeerswet 1994 Art. 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Artikel 9 van de Regeling verkeersregelaars 2009.

COLL.

Hoofd Wijkzaken

 

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Veiligheid en Handhaving

ja

BIJLAGE I MANDATEN PER AFDELING

Hoofdstuk 8 Afdeling Wijkzaken, Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

EH

WKZIBOR1

 • a.

  Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Art. 2:11 APV P-N 2017

           

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 

ja

WKZIBOR1

 • b.

  Het gedogen van het ten dienste van een openbaar elektronisch communicatie-netwerk aanleggen,

 • instandhouden of opruimen van kabels in openbare gemeentegrond

Artikel 5.2 en 5.3 Telecommunicatiewet

 

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

WKZIBOR1

 • c.

  Het verlenen van instemming voor het aanleggen, instandhouden of opruimen van kabels en/of leidingen anders dan ten dienste van een openbaar elektronisch communicatie-netwerk

Art. 4 lid 1 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden Ondergrondse Infrastructuren

n.v.t.

WKZIBOR2

 • a.

  Kapvergunning

 • b.

  Spoedeisende kapvergunning

Art. 4:11b APV 2017 P-N

 

COLL.

Bgm.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

WKZIBOR3

Toekennen van nummers aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

Artikel 3, tweede lid Verordening naamgeving en nummering 2010

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

ja

BIJLAGE II BESTUURLIJKE MANDATEN

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

BM1

Vaststellen verweerschrift naar aanleiding van een ingediend bezwaar- of beroepschrift met betrekking tot door of, in mandaat, namens het college genomen besluiten

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Alle portefeuille-houders

 

ja

BM2

Het nemen van een besluit op bezwaarschriften met betrekking tot, in mandaat, namens het college genomen besluiten.

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Alle portefeuille-houders

Op grond van artikel 10:3 derde lid van de Awb zijn uitgezonderd de besluiten op bezwaarschriften n.a.v. door portefeuillehouders in mandaat genomen besluiten. Tevens zijn uitgezonderd de besluiten op bezwaarschiften waarbij contrair wordt gegaan aan het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften.

ja

BM3

Besluiten tot terugvordering en verhaal van Bbz-kredieten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

COLL.

Portefeuille-houder

Sociaal Domein

 

ja

BM4

Oninbaar verklaren van vorderingen

Artikel 160 Gemeentewet

COLL.

Portefeuille-houder Financiën

Met uitzondering van gemeentelijke belastingen. Dit is een bevoegdheid van het hoofd afdeling Backoffice Publiekszaken gebaseerd op het Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingen.

 

ja

BM5

Zorgmachtiging in niet-acute situaties

Artikel 5:1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

COLL.

de wethouder zorg

Bij afwezigheid van de wethouder zorg wordt degene benaderd die de eerstvolgende is ingevolge de ‘vervangingsregeling’

nvt

BIJLAGE III MANDATEN AAN EXTERNEN

Nr.

Onderwerp

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/

opmerkingen

EH

ME1

Verstrekken van een huisvestingsvergunning

voor woningen van of

verhuurd door stichtingen en woningcorporaties

Huisvestings

verordening

juli 2015 P-N

COLL.

 • -

  Directeur/ bestuurder, adjunct-directeur, hoofd Wonen en teamleider Klanten contacten Stichting Rondom Wonen

 • -

  Vestigings-manager/ Manager Woon diensten Vestia

 • -

  Gebieds-manager Staedion

 • -

  Secretaris van de Inter kerkelijke Stichting voor de bejaarden-zorg

 

n.v.t.

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

/opmerkingen

EH

ME2

Aanwijzen toezichthouder Wet kinderopvang en Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2011

Artikel 1.61, artikel 2.19 Wet kinderopvang, artikel 4 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2011

COLL.

Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag

Verwezen wordt naar het afzonderlijke mandaatbesluit van het college van 21 januari 2014 waarbij is besloten de directeur Publieke Gezondheid van de Gemeente Den Haag, zijnde de directeur van de GGD Haaglanden, een GGD als bedoeld in de artikelen 1.61 en 2.19 van de Wet kinderopvang en artikel 4 van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen, met ingang van 1 januari 2014 aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 1.61, eerste lid van de Wet kinderopvang. Tevens is in dat besluit de directeur de bevoegdheid verleend zijn medewerkers voor de uitvoering van zijn taak te mandateren.

n.v.t.

ME3

Aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

COLL.

Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag

Op grond van het besluit van het college van 3 maart 2015 BBV 15.0070 is de Directeur publieke gezondheid van de gemeente Den Haag door het college aangewezen als functionaris belast met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015. Daarnaast is hij namens het college bevoegd andere functionarissen in dienst van de GGD-Haaglanden te belasten met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015.

n.v.t.

BIJLAGE III MANDATEN AAN EXTERNEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

ME4

Afwijken van tijden van begraven, aantal overledenen in algemene graven, volgorde toewijzing graven, termijn grafrecht, aanbrengen grafkelder, overschrijven van verleende rechten, mededeling ontvangst van afstandsverklaring, verlenen en weigeren vergunning grafbedekking, toezicht op onderhoud, verwijderen grafbedekking, uitvoering ruiming, bijhouden historische graven

Artikel 10, tweede lid, artikel 12, artikel 13, tweede lid, artikel 15, eerste lid, artikel 16, artikel 17, artikel 18, artikel 19, eerste en vierde lid, artikel 21, artikel 23, artikel 24 en artikel 26, eerste lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats St. Janshof 2011

COLL.

Bestuur van de Stichting Sint Janshof

Ondermandaat toegestaan aan de beheerder van de algemene begraafplaats St. Janshof

Voorwaarden:

De uitoefening van de bevoegdheden vindt plaats met inachtneming van de volgende door het college op 18 oktober 2011 of sedertdien gewijzigde vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

 • a.

  Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Sint Janshof;

 • b.

  Regels voor de indeling van graven op de algemene begraafplaats Sint Janshof;

 • c.

  Regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint Janshof;

 • d.

  Voorschriften voor het bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint Janshof.

n.v.t.

ME5

Aanwijzen toezichthouders belast met de naleving van voorschriften op het gebied van brandveiligheid

Artikel 61, derde lid Wet veiligheidsregio’s, artikel 5:10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 APV 2012 P-N

Bgm.

en

COLL.

Regionaal Brandweer-commandant van de Veiligheidsregio Haaglanden

Dit mandaat berust op afzonderlijke mandaatbesluiten van de burgemeester van 22 december 2009 nr. 2009.16836 en het college van 14 september 2010 nr. 2010.12434 waarnaar wordt verwezen.

n.v.t.

ME6

Sollicitatieplicht politieke ambtsdragers

Besluit sollicitatieplicht Appa

COLL.

Raet

Verwezen wordt naar het besluit van het college van 7 augustus 2012 tot vaststelling van het Mandaatbesluit sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012

n.v.t.

ME7

Verlenen van parkeervergunningen en -ontheffingen

Artikel 3 Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp

COLL.

Medewerkers parkeerservice van het bedrijf P1 On street B.V.

De werkzaamheden zijn uitbesteed op grond van het besluit van het college van 13 september 2005.

De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het bijbehorende Programma van Eisen.

n.v.t.

BIJLAGE III MANDATEN AAN EXTERNEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden /opmerkingen

EH

ME8

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van Milieu

Afdeling 10.1.1. Awb,

diverse bijzondere

wetten en artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevings dienst Haaglanden

COLL.

De directeur van de Omgevings dienst Haaglanden

Mandaat wordt verleend met inachtneming van het door het college op 19 februari 2013 vastgestelde Mandaatbesluit Pijnacker-Nootdorp Omgevingsdienst Haaglanden 2013

n.v.t.

ME9

Maatwerkvoorziening ten behoeve van beschermd wonen en opvang

Artikel 2.3.2 en volgende van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

COLL.

Bgm.

College van Delft

   

Op grond van het door de burgemeester en het college op 16 december 2014 vastgestelde Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

n.v.t.

BIJLAGE IV PRIVAATRECHTELIJKE MANDATEN

Bij de uitoefening van de onderstaande mandaten n’s PM1 tot en met PM6 wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het Inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013, het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013, de Regeling budgethouderschap en verplichtingen, het Hand- en Voetboek Projectmatig Werken en voorts overeenkomstig het bepaalde in bijlage VII die hoort bij de volmachten PM1 tot en met PM6.

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

PM1

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten onder de grens van de Europese drempelwaarde

 

Artikel 160 Gemeentewet

   

COLL.

   

Afdelingshoofden

 

Uitgezonderd zijn het Inhuren van derden (inspanningsverbintenis) en contracteren van derden (resultaatverbintenis). Zie hiervoor de afzonderlijke mandaten.

 

Ondermandaat toegestaan aan

projectleiders en budgethouders tot en met een bedrag van € 50.000.

 

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

 

Op grond van het Mandaatbesluit griffier 2004 is de griffier, met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en verplichtingen, bevoegd te besluiten tot het verlenen van opdrachten tot uitvoering van werken en opdrachten voor leveringen en diensten bij onderhandse enkelvoudige en onderhandse meervoudige aanbesteding

 

ja

PM2

Besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten vanaf de grens van de Europese drempelwaarde

Artikel 160 Gemeentewet

   

COLL.

   

Directeuren

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

 

BIJLAGE IV PRIVAATRECHTELIJKE MANDATEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden

/opmerkingen

EH

PM

3

Besluiten tot het gunnen van

opdrachten voor werken tot en

met een bedrag van € 500.000

Artikel 160 Gemeente

wet

 

COLL.

 

Afdelings-

hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan projectleiders tot en met een bedrag van € 100.000

 

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

PM

4

Besluiten tot het gunnen van

opdrachten voor werken vanaf

een bedrag van € 500.001 tot

en met een bedrag van

€ 2.500.000

Artikel 160 Gemeente

wet

 

COLL.

 

Directeuren

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

PM

5

Besluiten tot het gunnen van

opdrachten voor werken vanaf

een bedrag van

€ 2.500.001

Artikel 160 Gemeente

wet

 

COLL.

 

Wethouders

 

Ondermandaat toegestaan aan de medewerkers van de afdelingen voor de procesonderdelen van de aanbestedingsprocedure.

ja

PM

6

Besluiten tot het deelnemen

aan door andere aanbestedende

diensten te organiseren

aanbestedingen op het gebied

van leveringen, diensten en

werken, inclusief het besluit tot

gunning van de opdracht

Artikel 160 Gemeente

wet

   

COLL.

   

Secretaris

 

ja

PM

7

Inhuren van derden

(inspanningsverbintenis)

CAO

gemeenten

COLL.

Secretaris

   

Afd. hoofden

     

Inhuur die langer duurt dan zes maanden

 

Tot maximaal zes maanden.

 

Verwezen wordt ook naar de Notitie “Spelregels Inhuur van derden 2017” zoals vastgesteld door het DT op.

ja

 

ja

   

PM

8

Contracteren van derden

(resultaatverbintenis)

CAO

gemeenten

COLL.

Afd. hoofden

 

Voor zover de uitgave plaatsvindt binnen beschikbaar gestelde middelen en ten behoeve van het product zoals omschreven in de productenraming. Het dient te gaan om het leveren van een concreet product zonder dat sprake is van inhuur.

Verwezen wordt ook naar de Notitie “Spelregels Inhuur van derden 2017” zoals vastgesteld door het DT op 8 februari 2017 (17INT00511).

 

ja

PM

9

Besluiten tot afwijking van

het Inkoop- en

aanbestedingsreglement 2013

voor zover het betreft het

volstaan met een enkelvoudige

offerteaanvraag voor het inhuren

van derden en contracteren van

derden bij een geraamde waarde

die ligt tussen de € 50.000 en de

Europese aanbestedingsgrens,

exclusief de BTW.

Artikel 160 Gemeente

wet

 

COLL.

 

Secretaris

 

ja

PM

10

Overige besluiten tot afwijking

van het Inkoop- en

aanbestedingsreglement

2013

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Portefeuille-houders

 

 

ja

PM

11

Besluiten tot verkoop van roerende

zaken die worden aangetroffen in

door de gemeente verworven

onroerende zaken, mits deze een

bedrag van € 10.000 niet te

boven gaan.

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Wethouder

Financiën

 

ja

PM

12

Besluiten tot het vaststellen

van huuraanpassingen ingevolge

de bepalingen van

huurovereenkomsten

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Afd. hoofden

 

ja

PM

13

Besluiten betreffende het

afhandelen van schadeclaims

tot en met een bedrag van

€ 10.000,--

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Bedrijfs-voering

 

ja

PM

14

Besluiten tot het aangaan,

wijzigen of beëindigen van

verzekeringen

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Bedrijfs-voering

Binnen bestaand pakket

ja

PM

15

Besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten met

verkopende partijen over

de verkopersbijdrage

starterslening

Artikel 160 Gemeente

wet

   

COLL.

   

Hoofd Frontoffice Publiekszaken

Ondermandaat toegestaan aan de senior Frontoffice Publiekszaken 1e lijn

 

Betreft het afzonderlijke besluit van het college van 21 mei 2013

ja

PM

16

Besluiten tot het aangaan,

wijzigen en ontbinden van

overeenkomsten tot het

aankopen en verkopen van

grond in gebieden waarvoor

een exploitatieopzet dan wel projectadministratie door

de raad is vastgesteld

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

1. Voor zover passend binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie tot een bedrag van € 1.000.000,-;

 • 1.

  Op basis van marktconformiteit aangetoond door een rapport van een externe deskundige;

 • 2.

  Vooroverleg met portefeuillehouder;

 • 3.

  De administrateur grondbedrijf/project-controller van de afdeling ONT en het hoofd van de afdeling BDV dienen voor akkoord te paraferen.

ja

 

 

 

 

Directeur

 • 1.

  Voor zover passend binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet vanaf een bedrag van € 1.000.000,- tot een bedrag van € 2.000.000,-;

 • 2.

  tot en met 4. Zie boven.

 

 

 

 

 

 

 

 

PM

17

Besluiten tot het aangaan,

wijzigen en ontbinden van grondreserveringsovereen

komsten in gebieden waarvoor

een exploitatieopzet dan wel projectadministratie door

de raad is vastgesteld

Artikel 160

Gemeente

wet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

Voor zover binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie. Vooroverleg met portefeuillehouder.

ja

PM

18

Besluiten tot het vestigen en

doorhalen van zakelijke rechten

op gronden en gebouwen in

gebieden waarvoor een

exploitatieopzet dan wel

projectadministratie door

de raad is vastgesteld

Artikel 160

Gemeente

wet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

Voor zover binnen de financiële kaders van de exploitatieopzet dan wel projectadministratie. Vooroverleg met portefeuillehouder.

 

PM

19

Besluiten tot het aangaan

van overeenkomsten tot het

(om niet) in eigendom

verkrijgen van gronden

Artikel 160

Gemeente

wet

COLL

Hoofd

Ontwikkeling

 

 

PM

20

Besluiten inzake de uitgifte

van grond ten behoeve

van zendmasten

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar de voorwaarden zoals genoemd in het collegebesluit van

31 mei 2005.

ja

PM

21

Besluiten inzake het aangaan,

beëindigen, wijzigen en verlengen

van huurovereenkomsten, inclusief

anti-kraakovereenkomsten, in

gebieden waarvoor door de raad

een exploitatieopzet dan wel projectadministratie is

vastgesteld

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar het anti-kraakreglement.

ja

PM

22

Besluiten tot het verlenen van

toestemming tot vervreemden

of bezwaren van bedrijfskavels

aan derden indien sprake is van overdracht van aandelen binnen

de organisatorische structuur

van het betrokken bedrijf of

indien sprake is van overdracht

van onroerende zaken aan de

eigenaar van het betrokken

bedrijf naar privé of omgekeerd

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

PM

23

Besluiten tot het verlenen

van toestemming tot

doorverkoop van bedrijfsunits

binnen bedrijfsverzamel

gebouwen

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

PM

24

Besluiten tot het vestigen

van een recht van opstal

ten behoeve van riolering

en aanverwante zaken

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd

Ontwikkeling

 

ja

PM

25

 

Besluiten tot het aangaan

van overeenkomsten tot

het verkopen of het verhuren

van openbaar groen

(snippergroen)

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

Verwezen wordt ook naar het raadsbesluit van 23 december 2004 (Notitie snippergroenbeleid).

De aanvragen dienen eerst te worden getoetst door de afd. Wijkzaken en/of de cluster Ruimtelijk Beleid van de afd. Beleid.

ja

PM

26

Besluiten tot het erkennen

en afwijzen van een beroep

op bevrijdende verjaring in de

zin van art. 3:105 BW met

betrekking tot gronden

 

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL

Hoofd Ontwikkeling

 

 

PM

27

 

Besluiten tot het aangaan van

anterieure overeenkomsten

ten behoeve van de wijziging

van een bestemming voor

het mogelijk maken van

maximaal vijf bouweenheden

inclusief bijbehorende

planschadeverhaals-

overeenkomst

Artikel 160 Gemeente

wet;

Artikel 6.17

Wet

ruimtelijke

ordening

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

PM

28

Besluiten tot het om-niet in

gebruik geven van gronden

en gebouwen aangekocht

als strategische aankoop,

voor gebruik van

grasopbrengsten, voor

onderhoud en voor

anti-kraak

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

en

Hoofd Wijkzaken

 

ja

PM

29

Besluiten tot het aangaan

van erfpacht-, huur- of opstalovereenkomsten

ten behoeve van

sportvoorzieningen,

nutsvoorzieningen,

geluidsschermen en

voorzieningen van

algemeen nut

Artikel 160 Gemeente

wet

   

COLL.

   

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

PM

30

Vaststellen af te dragen

winst in verband met

verkoop van een woning

met een anti-

speculatiebeding

Koopover

een

komsten woningen

met

een anti-speculatie

beding

COLL.

Hoofd Ontwikkeling

 

ja

PM

31

Besluiten tot verhuur van

en aangaan of actualiseren

van verhuurovereenkomsten

voor (sport) accommodaties,

van de volkstuinen, van

woningen en gebouwen binnen

de activiteit “overige

gebouwen en terreinen”,

van het vrachtwagenparkeer-

terrein en van de

parkeergarages bij

Het Baken

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan de medewerker verhuur accommodaties van de afd. Wijkzaken

ja

PM

32

Besluiten tot het tijdelijk

om niet in gebruik geven

van openbaar gebied, tot

het in beheer geven van

openbaar gebied en zo

nodig anders inrichten

(“groenadoptie”) en tot

het verhuren van

rotondes 

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Verwezen wordt onder andere naar het besluit van het college van 25 november 2014 BBV14.0545 (groenadoptie) en 3 februari 2015 BBV15.0563 (rotondes)

ja

PM

33

Aansluiten op de

gemeentelijke

riolering

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) afdeling Wijkzaken

ja

PM

34

Besluiten tot het vestigen

van een recht van

opstal ten behoeve

van riolering (m.u.v.

bedrijfsterreinen)

Artikel 160 Gemeente

wet

COLL.

Hoofd Wijkzaken

Ondermandaat toegestaan aan teamleider Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) afdeling Wijkzaken

ja

PM

35

Besluiten tot het aangaan

(inclusief de daarbij

behorende rechtspositionele

besluiten) en beëindigen

van arbeids

overeenkomsten

met medewerkers

Boek 7, titel

10,

Burgerlijk Wetboek,

CAO

gemeenten

en

Personeels

handboek

 

COLL.

Secretaris

Directeur

       

Uitzonderingen die zijn gemandateerd aan  de secretaris:

 • 1.

  disciplinaire maatregelen en ontslagbesluiten anders dan op eigen verzoek

 • 2.

  flexibel belonen (structureel)

vaststellingsovereenkomsten

Ja

   

Ja

PM

36

Besluiten tot het wijzigen

van arbeidsovereen

komsten met

medewerkers,

inclusief de daarbij

behorende

rechtspositionele

besluiten

Art. 160,

eerste lid, aanhef

onder d, Gemeente

wet,

Boek 7,

titel 10, Burgerlijk Wetboek,

CAO gemeenten

en

Personeels

handboek

COLL.

Secretaris

t.a.v. directeuren en afdelingshoofden die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

Ja

 

 

 

 

Directeur

 

t.a.v. afdelingshoofden en medewerkers die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

Ja

 

 

 

 

Afd.

hoofden

t.a.v. teamleiders en medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

 

Ja

 

 

 

 

Team

leiders

 

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

Ja

PM

37

Besluiten tot het

wijzigen of creëren

van functies

 

CAO gemeenten

en

Regeling

functie

beschrijving

en

waardering gemeente Pijnacker-Nootdorp

2020

COLL.

Directie

team

 

n.v.t.

PM

38

Besluiten tot het

vrijgeven van het

vervullen van vacature

Artikel 2.2

CAO gemeenten

COLL.

Afdelings- hoofden

 

 

n.v.t.

PM

39

Besluiten tot het

vaststellen

functiebeschrijving

en –waardering

Art. 160 Gemeente

wet

en Regeling functie

beschrijving

en

-waardering gemeente Pijnacker-Nootdorp

2020

COLL.

Secretaris

 

 

Ja

 

PM

-40

Voeren van het beoordelingsgesprek en het opstellen van de beoordeling

CAO gemeenten en Regeling resultaat- en beoordelingsgesprekken gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

COLL.

Burgemeester

 

t.a.v. secretaris

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

Secretaris

t.a.v. de directeur, de afdelingshoofden en medewerkers die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

n.v.t.

 

 

 

 

 

Directeur

 

t.a.v. afdelingshoofden en medewerkers die direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

Afd. hoofden

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

Teamleiders

t.a.v. medewerkers die direct onder hun verantwoordelijkheid vallen

 

n.v.t.

 

 

Vaststellen van de beoordeling

 

 

Portefeuillehouder P&O

t.a.v. de secretaris, de directeur

n.v.t.

 

 

 

 

 

Secretaris

t.a.v. de afdelingshoofden en medewerkers die direct onder de verantwoordelijkheid van de directeuren vallen of direct onder een afdelingshoofd vallen

n.v.t.

 

 

 

 

Directeur

T.a.v. medewerkers die niet onder een teamleider vallen.

 

 

 

 

 

Afd. hoofden

t.a.v. medewerkers die onder een teamleider vallen.

 

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

Op basis van het Inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013 en het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 worden bij de uitvoering van de privaatrechtelijke mandaten PM1 tot en met PM6 de volgende volmachten verstrekt. Een volmacht strekt tot ondertekening van overeenkomsten.

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

VM1

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten tot de grens van de Europese drempelwaarde

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofden

Projectleiders Budgethouders

Projectleiders en budgethouders uitsluitend voor zover dit valt onder de begrenzing als bedoeld in PM1

n.v.t.

VM2

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor leveringen en diensten vanaf de grens van de Europese drempelwaarde.

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Directeuren

 

n.v.t.

VM3

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken tot en met een bedrag van € 500.000

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofden

Projectleiders

Projectleiders en budgethouders uitsluitend voor zover dit valt onder de begrenzing als bedoeld in PM3

n.v.t.

VM4

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 500.001 tot en met een bedrag van

€ 2.500.000

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Directeuren

 

n.v.t.

VM5

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten voor werken vanaf een bedrag van € 2.500.001

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

 

Bgm.

Wethouders

 

 

n.v.t.

VM6

Ondertekenen van besluiten tot het gunnen van opdrachten aan door andere aanbestedende diensten georganiseerde aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

 

Bgm.

Secretaris

 

n.v.t.

  

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

VM7

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Wethouders

     

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Afd. hoofden

Projectleiders

Budgethouders

                                     

Wethouders

Secretaris

Directeuren Afd. hoofden

Vertegenwoordiging (machtiging)  bij (aandeelhouders) vergaderingen van verbonden partijen.

 

Vertegenwoordiging vindt plaats afhankelijk van de toegekende bevoegdheden op grond van bijlage V van dit Mandaatbesluit voor wat betreft de ondertekening van overeenkomsten van opdrachten voor leveringen en diensten en werken (zie ook bijlage V de nr.’s VM1 t/m VM6), alsmede toegekende bevoegdheden o.g.v. specifieke regelingen zoals het Treasurystatuut. e.d.

 

Toelichting: Het besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen is bij uitstek de bevoegdheid van het college en in bijlage V in de daar genoemde gevallen gemandateerd aan bestuurders/ambtenaren.

Voor formele handelingen die nodig zijn om de handeling tot een rechtshandeling te maken, is de burgemeester competent. Op grond van artikel 171 Gemeentewet kan hij anderen volmacht verlenen.

 

Ter uitvoering van andere dan de hierboven genoemde door het college genomen besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen.

n.v.t.

     

n.v.t.

                                       

n.v.t.

 

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

Vervolg

VM7

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Medewerkers van de afdeling

                       

Betreffende aangiften en ondertekening van processen verbaal met betrekking tot diefstal, schade e.d. van gemeentelijke eigendommen.

Het afleggen van verklaringen namens de gemeente als een proces-verbaal wordt opgemaakt in het kader van een geconstateerde overtreding door de gemeente van een wettelijke bepaling. In dit geval dient de verantwoordelijke portefeuillehouder te worden ingelicht

nee

                         

VM8

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Afd. hoofd Ontwikkeling

 

Om voor en namens de gemeente mee te werken aan het passeren van akten waarbij de gemeente:

-Aan haar in eigendom toebehorende registergoederen, of beperkte rechten daarop overdraagt aan anderen;

-Aan derden in eigendom toebehorende registergoederen, of beperkte rechten daarop in eigendom aanneemt/in levering aanvaardt;

-Beperkte genotsrechten (zoals erfpacht en opstal) en /of hypotheekrechten vestigt op aan de gemeente en/of derden toebehorende registergoederen.

N.B.: Volmacht is verleend aan het afdelingshoofd Ontwikkeling, met daarin de mogelijkheid tot het geven van een ondervolmacht aan (medewerkers van) de notariskantoren ten behoeve van een specifieke voorgenomen transactie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

 

Door

 

Aan

 

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

 

EH

VM9

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (zoals ondertekening van contracten namens de gemeente P-N)

(=volmacht)

Artikel 171, tweede lid Gemeentewet

Bgm.

Secretaris

Directeuren

Afdelings- hoofden

Teamleiders

                                       

Afhankelijk van de in PM-35 en PM-36 toegekende bevoegdheid om arbeidsovereenkomsten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.

n.v.t.

                                                 

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M1

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan ter zitting in rechtsgedingen en bij (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepsprocedures tot in alle instanties, tijdens hoorzittingen en bij de Nationale Ombudsman

Artikel 160, lid 1f Gemeentewet en

Artikel 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

COLL.

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Afd.hoofden

Informatieplicht aan afdelingshoofd en directeur

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

n.v.t.

M2

Ondertekening van bestuursovereenkomsten, convenanten, intentieverklaringen e.d.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 Gemeentewet

Bijzondere wetten

COLL.

 

Bgm.

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Ter uitvoering van door het college genomen besluiten

n.v.t.

M3

Voor zover niet anders is bepaald, de volgende handelingen voorafgaand aan een besluit door het college of de burgemeester betreffende vergunningplicht of besluiten tot handhaving op grond van de Gemeentewet, bijzondere wetten of plaatselijke verordeningen:

 • 1.

  voeren en ondertekenen van correspondentie en verrichten van handelingen, geen besluit zijnde,

 • 2.

  inwinnen van adviezen;

 • 3.

  uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen;

 • 4.

  goedkeuren van berekeningen.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 Gemeentewet

Bijzondere wetten

 

Bgm.

COLL

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Afd.hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

 

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M4

Ondertekenen van door de burgemeester of het college genomen besluiten (voor zover niet elders in dit Mandaatbesluit geregeld)

   

Artikel 160 Gemeentewet Bijzondere wetten

Bgm.

COLL.

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Afd. hoofden

Voorwaarde is dat bij uitoefening van dit ondertekeningsmandaat bij het collegeadvies en bij besluitvorming door de burgemeester direct het concept-besluit of de conceptbrief (de conceptbeschikking) is gevoegd.

 

Uitgezonderd van dit mandaat zijn:

 • 1.

  indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet;

 • 2.

  brieven aan H.M. de Koning, Commissaris van de Koning of andersoortige stukken met een persoonlijk karakter;

 • 3.

  in andere door het college of de burgemeester daartoe aangewezen gevallen

ja

M5

Namens de burgemeester, het college of de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanvragen van een vergunning, van subsidie, indienen van declaraties, het doen van meldingen en ondertekenen van aanvraagformulieren, aanmeldformulieren, registratieformulieren en vergelijkbare formulieren

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 160 en artikel 171, eerste lid Gemeentewet,

Bijzondere wetten

Bgm

COLL.

Afd. hoofden

 

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

BIJLAGE V VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

Nr.

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/opmerkingen

EH

M6

Ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen en geen politiek gevoelig karakter hebben zoals

informatieverstrekking, doen van belastingaangiften, accordering saldobiljetten geldleningen, ontvangstbevestigingen,

stukken doorzenden die verkeerd zijn geadresseerd of tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is,

verstrekken van statistische gegevens o.i.d.

Artikel 59a Gemeentewet

Artikel 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Bgm.

 

COLL

   

Wethouders

Secretaris

Directeuren

Afd.

hoofden

Ondermandaat toegestaan aan medewerkers van de afdelingen

ja

M7

Verzoek tot onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Artikel 2.4, eerste lid juncto artikel 3.1, eerste lid van de Jeugdwet en artikel 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht

COLL.

Voorzitter van de Jeugd-beschermings-tafel

Op grond van het Machtigingsbesluit verzoek tot onderzoek Raad voor de Kinderbescherming van het college van 2 december 2014

n.v.t.

Bijlage VI

Algemeen machtigingsbesluit als bedoeld in Bijlage V nummer M1

Het college en de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op hun besluit van 17 december 2019 tot vaststelling van het Mandaatbesluit 2018, bijlage V, Volmachten en machtigingen, nummer M1;

gelet op artikel 8:24 juncto artikel 8:59 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160, eerste lid onder f van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

 • 1.

  de wethouders, de secretaris, de directeuren en de afdelingshoofden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te machtigen het college en de burgemeester ter zitting in rechtsgedingen en bij (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepszaken tot in alle instanties en bij de Nationale Ombudsman te vertegenwoordigen en het woord te voeren.

 • 2.

  afdelingshoofden en teamleiders toe te staan medewerkers van hun afdeling te machtigen met betrekking tot de onder het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging.

 

Pijnacker, (datum……..).

  

de secretaris,

   

de burgemeester,

     

 

 

drs. J.P.R. Woudstra

mw. F. Ravestein

  

De burgemeester,  

mw. F. Ravestein

Bijlage VII

Voorbeeld van een specifieke machtiging aan medewerkers ter uitoefening van een machtiging als bedoeld in Bijlage V nummer M1

Het hoofd van de afdeling……………………………….

gelet op het algemeen machtigingsbesluit van het college en de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp van 10 juli 2018;

gezien de mededeling van [de griffier van de Arrondissementsrechtsbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht van. (datum …….), procedurenummer………en het verzoek om voorlopige voorziening/beroepschrift van de heer/mevrouw ………………tegen het besluit (de beslissing) van de raad/ het college/de burgemeester (op het bezwaarschrift) van(datum…………), kenmerk………….];

gelet op artikel 8:24 juncto artikel 8:59 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

mevrouw/ de heer ………………….. , werkzaam bij [de afdeling…………van de gemeente Pijnacker-Nootdorp], te machtigen de raad/het college/de burgemeester te vertegenwoordigen en het woord te voeren bij de behandeling van bovengenoemd [verzoek/beroepschrift] tijdens de openbare terechtzitting van de (President van de rechtbank/de rechtbank) op (datum…………).

Pijnacker, (datum…………).

Het hoofd van de afdeling………………

(Handtekening)

(titel en naam)

Bijlage VIII Redactie van besluiten in mandaat en machtigingen

 • 1.

  Redactie besluiten in mandaat zoals bedoeld in de Bijlagen I t/m IV van het Mandaatbesluit 2018 (zie artikel 1, elfde lid Mandaatbesluit 2018)

 

Toelichting:

Een (zuiver) besluit in mandaat, waarbij de wethouder of de ambtenaar overeenkomstig het Mandaatbesluit 2018, het Ondermandaatbesluit 2018 of het Mandaatbesluit belastingen een besluit neemt namens het college of de burgemeester (zie artikel 1, elfde lid Mandaatbesluit 2018) wordt als volgt geredigeerd:

 

Aanhef:

Geacht(e) heer/mevrouw/bestuur/college

 

Vorm

Besluit / brief in de IK-vorm (de wethouder of de ambtenaar neemt immers het besluit!)

 

Ondertekening:

Met vriendelijke groet/hoogachtend),

namens de burgemeester/het college van Pijnacker-Nootdorp

(titel en naam)

Handtekening

 

wethouder / directeur /hoofd van de afdeling……/ (bij ondermandaat) (senior)medewerker/ teamleider…….,

 

 • 2.

  Redactie ondertekeningsmandaat (zie artikel 1, twaalfde lid Mandaatbesluit 2018).

 

Toelichting:

Deze vorm komt voor in de gevallen als genoemd in bijlage V, onderdeel M3 tot en met M6 in het Mandaatbesluit 2018 en wordt als volgt geredigeerd(zie artikel 1, twaalfde lid Mandaatbesluit 2018) :

 

Aanhef:

Geacht(e) heer/mevrouw/bestuur/college

 

Vorm

Besluit / brief in de WIJ-vorm (college) of (IK-vorm (burgemeester)

 

Ondertekening:

Met vriendelijke groet/hoogachtend,

overeenkomstig het door de burgemeester / het college van Pijnacker-Nootdorp genomen besluit,

(titel en naam)

Handtekening

 

wethouder… (portefeuille) / directeur…../hoofd van de afdeling…/

(senior)medewerker/teamleider……,

 

Nb.

 • 1)

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens het Mandaatbesluit 2018 bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

 • 2)

  In geval van ondermandaat wordt de hiërarchisch leidinggevende van de gemandateerde aangemerkt als zijn plaatsvervanger.

 • 3.

  Redactie van een volmacht betreffende aanhef en ondertekening van privaatrechtelijk(e) contracten/overeenkomsten door een wethouder/directeur/afdelingshoofd/budgethouder (zie artikel 1, dertiende lid Mandaatbesluit 2018 en bijlage V onder nummer VM6)

 

Toelichting:

Deze ondertekeningsvorm komt voor in de volgende situaties:

 • 1.

  Als een (project)wethouder, een directeur, een hoofd van een afdeling of een budgethouder een contract/overeenkomst tekent op grond van bijlage V, onder VM7 van het Mandaatbesluit 2018.

 • 2.

  Als een (project)portefeuillehouder een overeenkomst ondertekent op grond van een college- besluit

 

Aanhef

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, hierna te noemen ‘de gemeente’, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (wethouder) (mevrouw/ de heer/ +naam) /(de directeur) / (het hoofd van de afdeling /(senior)medewerker /teamleider/ van de afdeling…….) (mevrouw/de heer +naam), hiertoe op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester bij zijn besluit van ………….2015 (in voorkomende gevallen: en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van (datum));

 

Ondertekening

Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

  

(Handtekening

(titel en naam)

 

 • 4.

  Redactie van een machtiging betreffende aanhef en ondertekening van publiekrechtelijke overeenkomsten, convenanten, intentieverklaringen e.d. door een wethouder/secretaris of directeur/afdelingshoofd (zie artikel 1, veertiende lid Mandaatbesluit 2018 en bijlage V onder nummer M2)

 

Toelichting:

Deze ondertekeningsvorm komt voor in de volgende situatie:

Als een (project)wethouder, de secretaris of een directeur een publiekrechtelijke overeenkomst o.i.d. tekent op grond van bijlage V onder M2 van het Mandaatbesluit 2018.

 

Aanhef

 • a)

  De gemeente Pijnacker-Nootdorp, hierna te noemen ‘de gemeente’, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (wethouder) (mevrouw/ de heer +naam), de secretaris (de heer/mevrouw+naam) /(de directeur) (mevrouw/ de heer +naam), hiertoe gemachtigd door de burgemeester/het college bij besluit van (datum vaststelling Mandaatbesluit 2018 ) en handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester/het college van (datum);

 

of

 

 • b)

  De burgemeester/het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, handelend als bestuursorgaan, namens deze wethouder mevrouw/de heer +naam, ten deze handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, hiertoe gemachtigd door de burgemeester/het college bij besluit van (datum vaststelling Mandaatbesluit 2018 ) en handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester/het college van (datum);

 

Ondertekening

Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

 

(Handtekening)

(titel en naam)

Toelichting op het Mandaat-, volmacht en machtigingbesluit 2018 Pijnacker-Nootdorp

Algemeen

Het uitgangspunt van dit Mandaatbesluit 2018 is dat, voor zover mandaat is verleend voor het uitoefenen van een bepaalde bevoegdheid van het college of de burgemeester zoals genoemd in de bijlagen I tot en met V, dit mandaat tevens alle correspondentie en handelingen die samenhangen met die bevoegdheid omvat.

Het mandaat strekt tevens tot alle mogelijke uitkomsten van een besluit dus zowel begunstigend als niet begunstigend.

Voor de situaties dat besluiten niet zijn gemandateerd, is in het Mandaatbesluit een bepaling opgenomen dat alle correspondentie en handelingen die aan een besluit van het college of de burgemeester voorafgaan ook op ambtelijk niveau kunnen worden afgedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om correspondentie en handelingen die vooraf gaan aan een besluit betreffende vergunningplicht of tot handhaving op grond van de Gemeentewet, bijzondere wetten of plaatselijke verordeningen.

Mandaat wordt in principe toegekend op het niveau van de primaire leidinggevenden, te weten de secretaris, directeuren en afdelingshoofden. In veel situaties is bepaald dat door de gemandateerden ondermandaat kan worden verleend aan senioren/teamleiders of medewerkers van een afdeling. Dit wordt dan verder uitgewerkt in het Ondermandaatbesluit.

Het Mandaatbesluit is onderverdeeld in bijlagen. In bijlage I tot en met IV worden de ‘zuivere’ mandaten opgesomd in volgorde van mandaten betreffende de afdelingen en vervolgens mandaten aan wethouders en aan externen.

Bijlage V regelt de volmachten tot het daadwerkelijk verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Bijlagen VI en VII geven een praktische uitwerking in de vorm van formats van veel gebruikte machtigingen voor vertegenwoordiging van het college of de burgemeester in juridische procedures.

Bijlage VIII geeft richtlijnen voor de redactie van formats van besluiten/brieven in mandaat, ondertekeningsmandaat en ondertekening van overeenkomsten.

Inhoudelijke toelichting

Artikel 1 Algemene bepalingen

De algemene bepalingen geven de kaders aan waarbinnen de mandaatbevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 1, tweede lid bepaalt de definitie en reikwijdte van mandaat in het kader van dit Mandaatbesluit.

Het derde tot en met zesde lid bepalen de begrenzing van het uitoefenen van de mandaatbevoegdheid, waarbij vooral het vijfde lid van belang is. Dit doet een dringend beroep op de gemandateerde om in bestuurlijk of politiek gevoelige situaties overleg te plegen met de bestuurlijke mandaatgever (college of burgemeester) voordat van de mandaatbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat de bestuurlijke mandaatgever het besluit dan aan zich houdt.

Het zevende en achtste lid regelen de plaatsvervanging van een gemandateerde. Het negende en tiende lid hebben betrekking op ondermandaat.

Het elfde tot en met veertiende lid regelen de ondertekeningvorm van mandaten, volmachten en machtigingen waarbij wordt verwezen naar een aantal bijlagen waarin in de vorm van voorbeelden een en ander is uitgewerkt. Deze voorbeelden vormen onder andere de input voor de standaardsjablonen voor besluiten en brieven die afdelingen kunnen maken.

Bijlage I, hoofdstuk 1 mandaten die gelden voor alle afdelingen

Bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot veel voorkomende mandaten waarvan het in praktische zin goed is dat mandatering plaatsvindt aan afdelingshoofden en in daartoe aangewezen gevallen aan medewerkers van een afdeling.

Ook zijn in dit hoofdstuk de mandaten opgenomen met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden.

Bijlage I, hoofdstukken 2 tot en met 10

Deze hoofdstukken regelen de mandaten per afdeling en taakveld binnen een afdeling.

Bijlagen II en III regelen mandaten aan respectievelijk wethouders en externen.

Bijlage IV

In deze bijlage staan de privaatrechtelijke mandaten vermeld. Deze hebben een nauwe relatie met de inhoud van de Nota inkoop en aanbesteding en bepalen welke functionarissen bevoegd zijn tot bepaalde vormen van aanbesteding.

Belangrijk is hierbij dat het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen bij uitstek de bevoegdheid is van het college (artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet). In bijlage IV wordt die bevoegdheid in de daar genoemde gevallen gemandateerd aan bestuurders/ambtenaren.

Bijlage V

Voor formele handelingen die nodig zijn om besluiten tot een privaatrechtelijke rechtshandeling ook tot een rechtshandeling te maken, is de burgemeester competent. Op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet kan hij anderen een volmacht verlenen. Dit is geregeld in deze bijlage.

Ook zijn in deze bijlage de machtigingen geregeld tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

De inhoud van de bijlagen VI tot en met VIII is al besproken onder “Algemeen”.