Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Verordening Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Verordening Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a)

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

  • b)

   Afdeling: de afdeling Gemeentewinkel van de gemeente Scherpenzeel;

  • c)

   Doelgroep: ingezetenen of hun vertegenwoordigers die een belang hebben bij of willen meedenken over het beleid en het vaststellen van plannen met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie, gezondheid en jeugdhulp;

  • d)

   Integraal gemeentelijk beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente de uitvoering van haar verantwoordelijkheden om ingezetenen op een gezonde wijze deel te laten nemen aan onze samenleving vormgeeft, in ieder geval als deze opdracht voortvloeit uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • e)

   Cliënt- en inwonerparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de ervaringsdeskundigheid van de doelgroepen betrekt in het integrale gemeentelijk beleid, beleidsvoorbereiding, -vaststelling, -uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid;

  • f)

   ASD: de Adviesraad Sociaal Domein, zijnde het adviesorgaan waarin de verschillende relevante doelgroepen in het sociaal domein vertegenwoordigd zijn, waaronder mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen, sociaal minima, mensen met lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische en arbeidsbeperkingen of chronische ziekte en jeugdigen en/of hun ouders.

  • g)

   Ambtelijk ondersteuner: de ambtenaar die de ASD inhoudelijke ondersteuning biedt.

  • h)

   Secretariële ondersteuning: de ambtenaar die de ASD secretariële ondersteuning biedt in de vorm van het maken van het verslag van de maandelijkse vergaderingen.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Het doel van cliënt- en inwonerparticipatie is:

  • a)

   het bevorderen van de betrokkenheid van de doelgroepen bij de uitvoering en evaluatie van het integraal gemeentelijk beleid en daarmee het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening van het sociaal domein, de gezondheidszorg en het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen kracht en de participatie van de inwoners in onze samenleving.

  • b)

   het toetsen van de (voorgenomen) gemeentelijke maatregelen en voorzieningen in het sociaal domein aan de behoefte van de inwoners.

 • 2. Ten behoeve van deze doelen, stelt het college de ASD in.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1. De doelgroep voor deelname aan de ASD bestaat uit ingezetenen, of hun vertegenwoordigers, bedoeld in:

  • a)

   artikel 7, eerste lid van de Participatiewet,

  • b)

   artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Scherpenzeel 2019 en

  • c)

   artikel 17 van de Verordening Jeugdhulp 2018.

 • 2. De ASD is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een evenwichtige afspiegeling is van belanghebbenden voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

 • 3. Inclusief voorzitter bestaat de ASD uit ten minste 7 en ten hoogste twaalf personen.

 • 4. Het college benoemt een voorzitter voor een termijn van vier jaar.

 • 5. De voorzitter is geen vertegenwoordiger of belanghebbende van een in Scherpenzeel werkzame organisatie of bedrijf, dat een relatie heeft of direct of indirect betrokken is bij het sociaal domein in Scherpenzeel.

 • 6. Het college benoemt leden van de ASD voor een periode van vier jaar. Ingezetenen die een in Scherpenzeel gevestigde belangenorganisatie vertegenwoordigen, hebben de voorkeur.

 • 7. De benoeming van leden gebeurt op voordracht van de ASD. Het college is echter niet gebonden aan de voordracht en kan daarvan afwijken onder opgave van redenen.

 • 8. In geval van een te voorziene onderbezetting, mogen ook oud-leden van de ASD eenmalig voor een periode van maximaal vier jaar voorgedragen worden door de ASD. Van een onderbezetting is sprake als het aantal personen niet meer dan 7 bedraagt.

 • 9. Herbenoeming van leden en voorzitter van de ASD is eenmaal mogelijk voor een tweede periode van vier jaar op voordracht van de ASD. In het geval dat het betreffende lid een belangenorganisatie vertegenwoordigd, is ook toestemming van deze organisatie nodig.

 • 10. Het college stelt een rooster van aan- en aftreden op. In één kalenderjaar treden maximaal twee leden af. In het geval er meer dan twee leden aftredend zijn wordt de zittingsduur van de kortste zittende leden met één jaar verlengd. In het daaropvolgende jaar treden de leden waarvan de zittingsduur is verlengd als eerste af. Op voorstel van de ASD kan hiervan worden afgeweken.

 • 11. De ASD is bevoegd om naast de secretariële ondersteuning een secretaris aan te stellen.

 • 12. De ASD komt als regel tienmaal per kalenderjaar bijeen. In geval van actualiteiten kan een extra vergadering gehouden worden in overleg met de ambtelijk ondersteuner. Als er geen agendapunten zijn, dan wordt ten minste eenmaal per kwartaal een vergadering uitgeschreven.

 • 13. De ASD is bevoegd tot het instellen van sub-raden waarin ook (ervarings)deskundigen zitting hebben die de ASD van gedetailleerde adviezen kunnen voorzien, zodat de ASD op basis van deze adviezen besluiten kan nemen op hoofdlijnen. De ambtelijk ondersteuner wordt van het voornemen tot het instellen van een sub-raad in kennis gesteld.

 • 14. De ASD kan een huishoudelijk reglement opstellen met volledige inachtneming van het gestelde in dit hoofdstuk.

 • 15. Het lidmaatschap van de ASD is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad (of commissie) of van het bestuur van een plaatselijk actieve politieke partij en/of het direct betrokken zijn als medewerker of bestuurder of bestuurslid van een professionele organisatie op het gebied van zorg, wonen of welzijn of vergelijkbare diensten, tenzij dat het direct betrokken zijn niet strijdt met de belangenbehartiging van de doelgroepen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Ontslag

 • 1. De leden en de voorzitter van de ASD en/of de sub-raad kunnen door het college op hun verzoek worden ontslagen.

 • 2. Een lid van de ASD en/of sub-raad of de voorzitter kan door het college worden ontslagen op voordracht van de ASD en dat dat lid of de voorzitter door het college is gehoord, als hij/zij:

  • a)

   handelt in strijd met het gestelde in deze verordening;

  • b)

   handelt in strijd met besluiten en afspraken van de ASD;

  • c)

   herhaaldelijk zonder goede reden verzuimt aan de vergaderingen van de ASD of een commissie of werkgroep daaruit deel te nemen;

  • d)

   de vergaderorde herhaaldelijk verstoort.

 • 3. Over besluiten over de voordracht als bedoeld in het tweede lid, beslist de ASD door schriftelijke stemming nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken. Voor een besluit tot een voordracht voor ontslag is een 2/3 meerderheid van het aantal aanwezige leden noodzakelijk, waarbij tenminste de helft van het aantal zittende leden aanwezig moet zijn.

 • 4. De ASD kan bij het besluit over de voordracht tot ontslag besluiten een lid voor maximaal drie maanden te schorsen.

 • 5. De ASD kan besluiten een lid, ten aanzien van wie een voordracht als bedoeld in het tweede lid wordt overwogen, de toegang tot de betreffende vergadering te ontnemen.

Artikel 5 Ambtelijk ondersteuning

 • 1. Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als ambtelijk ondersteuner om te waarborgen dat de ASD in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

 • 2. Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als secretariële ondersteuner.

 • 3. De totale ambtelijke ondersteuning moet ervoor zorgdragen dat de ASD in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6 Taken van het college

 • 1. Het college zorgt ervoor dat de ASD tijdig wordt betrokken bij de ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het integraal gemeentelijk beleid, zodat afhandeling van het betreffende onderwerp binnen het lopende vergaderschema kan worden behandeld.

 • 2. Het college vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk ondersteuner advies aan de ASD op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3. Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de ASD wordt toegezonden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen. Hiervoor stelt het college een termijnkalender op, waarin zo nauwkeurig mogelijk de voorziene adviesaanvragen binnen het vergaderschema van de ASD zijn opgenomen.

 • 4. Jaarlijks wordt in de maand december de termijnkalender voor het volgende jaar opgesteld. Het college heeft het recht deze de termijnkalender in de loop van het kalenderjaar te actualiseren rekening houdend met het vergaderschema van de ASD.

Artikel 7 Ondersteuning ASD

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de ASD. Hiertoe:

 • a)

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b)

  stelt het secretariële ondersteuning beschikbaar voor het maken van een verslag van de maandelijkse vergaderingen.

 • c)

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 9, dat adviesaanvragen en concept-beleid de ambtelijk ondersteuner tijdig bereiken;

 • d)

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de ASD is verzocht;

 • e)

  zorgt het ervoor dat aan de ASD de nodige informatie wordt verstrekt;

 • f)

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • g)

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de ASD wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de ASD gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • h)

  stelt de ASD in staat om een externe office en gegevensopslag te organiseren;

 • i)

  wordt informatie aan leden ook op papier beschikbaar gesteld als dit functioneel nodig is.

Artikel 8 Taken en bevoegdheden van de ASD

 • 1. De ASD brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit in verband met door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en bijstelling.

 • 2. Het schriftelijke advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan het college.

 • 3. De ASD heeft geen bevoegdheden in zaken over individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken over de uitvoering van het beleid.

 • 4. Ieder lid is bevoegd agendapunten toe te voegen. Agendapunten die een voorbereiding vragen moeten veertien dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit zijn van de secretaris. Agendapunten die alleen een bespreking vragen, kunnen voorgesteld worden tijdens de vergadering bij het vaststellen van de agenda.

 • 5. De secretaris van de ASD zorgt voor:

  • a)

   het verzamelen van de vergaderstukken,

  • b)

   de algehele correspondentie van de ASD,

  • c)

   de telefonische contacten,

  • d)

   het archief van de ASD,

  • e)

   het verzenden van de uitnodiging en de stukken van de volgende vergadering aan de ambtelijke ondersteuning, minimaal een week voor de vergaderdatum.

 • 6. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar en voor eenieder met belangstelling toegankelijk. De ASD is bevoegd om te besluiten een besloten vergadering of een deels besloten vergadering te houden.

 • 7. Jaarlijks voor 1 april brengt de ASD aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

 • 8. Jaarlijks voor 31 december brengt de ASD aan het college een op hoofdlijnen beschreven jaarplan uit met de voorgenomen activiteiten in komende jaar.

Artikel 9 Taken van de ambtelijke ondersteuning

De ambtelijk ondersteuner draagt in overleg met de ASD zorg voor en ziet toe op naleving van:

 • a)

  het samenstellen van een vergaderkalender voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de ASD. De ASD stelt in haar eerstvolgende vergadering de vergaderkalender vast.

 • b)

  het beleggen van een DB-overleg met de voorzitter en de secretaris, dat minimaal twee weken voor iedere vergadering wordt gehouden. Tijdens dit overleg worden besproken: de actualiteiten, de stand van zaken van de actiepunten, de planning van adviesaanvragen en de agenda voor de volgende vergadering van de ASD. Een week voor dit overleg wordt door de secretaris een concept agenda toegezonden aan ambtelijk ondersteuner en de voorzitter.

 • c)

  de afspraak dat adviesvragen, concept-beleid en evaluaties de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Daarvoor geldt ook het bepaalde in artikel 6, derde lid van deze verordening. Indien nodig last hij in overleg met de secretaris en de voorzitter een tussentijds extra overleg in, en draagt er desgewenst zorg voor dat de voor het onderwerp verantwoordelijke wethouder en/of betrokken ambtenaren tijdig ter vergadering verschijnen voor toelichting of gedachtewisseling.

Artikel 10 Budget ASD

Het college stelt middelen of ondersteuning beschikbaar indien dit ter haar beoordeling nodig is voor deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging of organisatiekosten.

Artikel 11 Vergoeding aan de leden

 • 1. De voorzitter en de leden van de ASD ontvangen een vergoeding voor onkosten en per half jaar een vergoeding achteraf voor deelname aan de vergaderingen volgens, in overeenstemming met artikel 3.4.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De voorzitter en de leden van de ASD mogen hun werkelijk gemaakte (reis)kosten declareren. In het geval reiskosten gemaakt worden wordt hierbij het tarief van de laagste klasse van het openbaar vervoer gehanteerd. Als meerdere leden naar één doel reizen mag een km-vergoeding gedeclareerd worden. Kleine kosten, zoals: telefoonkosten, papier en pennen e.d. en reiskosten lager dan € 5, - mogen niet gedeclareerd worden. Declaraties worden per halfjaar achteraf uitbetaald.

 • 3. De voorzitter en de secretaris ontvangen daar bovenop voor de deelname aan het overleg als bedoeld in artikel 9 onder b. een vergoeding van 50% als genoemd in lid 1.

 • 4. De leden van de sub-raad zoals bedoeld in artikel 3 onder 13 ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten en in het geval aan drie of meer vergaderingen wordt deelgenomen eenmaal een vergoeding als genoemd in lid 1. Deze vergoeding wordt per halfjaar achteraf uitbetaald.

 • 5. De som van de vergoedingen mag nooit hoger zijn dan het voor dat betreffende jaar vrijgestelde bedrag door de Minister van Financiën.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze verordening, als onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2. In gevallen waarin dit hoofdstuk niet voorziet, beslist het college en informeert hierover de ASD of het betrokken lid.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2019.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

H.H. de Vries

voorzitter