Regeling vervallen per 30-12-2023

Mandaatregeling “uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023”

Geldend van 01-01-2020 t/m 29-12-2023

Intitulé

Mandaatregeling “uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven,

overwegende dat,

ter bevordering van een vlotte, klantgerichte uitvoering van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023, de uitoefening van bepaalde bevoegdheden en de ondertekening van stukken te mandateren aan anderen,

wordt gestreefd naar uniformiteit in de uitvoering van de Huisvestingsverordening tussen de gemeenten die gezamenlijk het Stedelijk Gebied Eindhoven vormen (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre),

op de het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023,

B E S L U I T

vast te stellen, de volgende regeling, regelende de mandatering en de ondertekening van stukken.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente dat bevoegd is in voorkomende gevallen te beschikken op aanvragen van woningzoekenden tot indeling in een of meerdere urgentiecategorieën, betreffende de gemeente [naam];

 • 2.

  Mandaat: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten, in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 3.

  Machtiging: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, noch een rechtshandeling naar privaatrecht zijn.

 • 4.

  Stedelijk Gebied Eindhoven: het grondgebied van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;

 • 5.

  Woningcorporatie: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet die feitelijk werkzaam is binnen een van de gemeente binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven

Artikel 2 Grondslag

 • 1.

  Deze Mandaatregeling is een uitwerking van het bepaalde in artikel 15 van de Huisvestingsverordeningen 2020-2023 van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre waarin is geregeld in welke gevallen en op welke wijze urgent-woningzoekenden met voorrang gehuisvest worden.

 • 2.

  Waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, ondermandaat of gemandateerde wordt daaronder tevens begrepen machtiging, ondermachtiging of gemachtigde.

Artikel 3 Uitoefening van bevoegdheden

 • 1.

  Aan de directeur-bestuurders van de Dagelijks Besturen van de woningcorporaties werkzaam in het SGE, de voorzitter van de Urgentiecommissie en andere specifiek in de bij deze regeling behorende lijst genoemde functionarissen (hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als “functionaris”) wordt de bevoegdheid toegekend om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen te verrichten.

 • 2.

  De besluiten c.q. de feitelijke handelingen waarvoor deze functionaris mandaat c.q. machtiging wordt gegeven, staat vermeld op de bij deze mandaatregeling behorende lijst.

 • 3.

  De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie waarop het mandaat betrekking heeft.

 • 4.

  Het mandaat houdt zowel een beslissings- als ondertekeningsmandaat in.

 • 5.

  In het geval dat het bestuursorgaan dit kenbaar heeft gemaakt en/of in het geval dat het in de redelijke lijn der verwachtingen ligt dat het bestuursorgaan op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken, vindt uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden niet plaats. In deze gevallen blijft de bevoegdheid onder het bestuursorgaan ressorteren.

 • 6.

  De functionaris oefent het mandaat niet uit, indien de functionaris bij de beslissing een persoonlijk belang bij de besluitvorming heeft als bedoeld in artikel 2:4 Awb.

Artikel 4 Tijdelijk mandaat

 • 1.

  Ingeval van kortdurende afwezigheid van de functionaris is deze bevoegd om de uitoefening van de in mandaat verkregen bevoegdheden, onder gelijke voorwaarden als die waaronder hij het mandaat uitoefent, gedurende zijn afwezigheid over te dragen aan een met de waarneming belast functionaris. Een besluit tot tijdelijk mandaat geschiedt schriftelijk.

Artikel 5 Instructies en inlichtingen

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden, bedoeld in deze regeling, worden specifieke mandateringsvoorwaarden, vermeldt in de bij deze regeling behorende lijst, in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van de bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen en beleidsregels in acht genomen.

 • 3.

  De functionaris voorziet het bestuursorgaan jaarlijks en op verzoek een overzicht van de krachtens mandaat genomen besluiten.

 • 4.

  Het bestuursorgaan mag alleen eisen aan het in het derde lid bedoelde overzicht stellen, zoals ten aanzien van de wijze waarop, de frequentie waarmee, alsmede omtrent de voortgang en de inhoud van hetgeen onder mandaat wordt uitgevoerd.

Artikel 6 ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit, alsmede de op de gemandateerde bevoegdheid betrekking hebbende brieven worden door de gemandateerde als volgt ondertekend:

 • “het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven,

 • namens dezen,

 • functionaris,

 • handtekening,

 • naam.”

Artikel 7 ondermandatering

 • 1.

  Tenzij in de bij deze regeling behorende lijst anders is bepaald is de functionaris bevoegd tot het geven van ondermandaat.

 • 2.

  Het geven van ondermandaat geschiedt schriftelijk. De functionaris die ondermandaat verleent, stelt hiervan het bestuursorgaan onverwijld op de hoogte middels het toezenden van een afschrift van het ondermandaat.

 • 3.

  Op ondermandaat zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 instemming

 • 1.

  De in deze regeling of de bijlage opgenomen functionarissen hebben met de mandaatverlening ingestemd blijkend uit een schriftelijke verklaring.

Artikel 9 overgangsrecht, citeertitel en bekendmaking

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023.

 • 2.

  Deze regeling en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020 -2023”, treden in werking op de dag volgende op die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 3.

  Op het in het tweede lid bedoelde moment komen de “Mandaatregeling Uitvoering Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 te vervallen met dien verstande dat alle aanvragen die op dat moment nog in procedure zijn, op basis van de Mandaatregeling Uitvoering Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 worden afgedaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven op 17 december 2019

M. Delhez H.J. de Ruiter

burgemeester secretaris

Mandaatlijst “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023”

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Mandaat (M) / Machtiging (Ma)*

Specifieke mandateringsvoorwaarden

1.

Het uitvoeren van de intake van (urgent) woningzoekenden, gespreksvoering, het doorzenden van verzoeken om urgentiebeschikking aan het secretariaat van de Urgentiecommissie en het voeren van alle overige routinematige correspondentie en contacten.

--

1. De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

2. de voorzitter van de Urgentiecommissie

2.

Het voeren van correspondentie ter uitvoering, dan wel het tekenen van stukken ter vastlegging c.q. afwikkeling van krachtens mandaat genomen besluiten

--

1. De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

2. de voorzitter van de Urgentiecommissie

3.

Het opvragen, waarmerken en toezenden van bescheiden

--

1. De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

2. de voorzitter van de Urgentiecommissie

4.

Het vragen van adviezen aan derden

--

1. De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

2. de voorzitter van de Urgentiecommissie

Ondermandatering alleen duidelijk wanneer aan het vragen van het advies geen kosten zijn verbonden.

5.

Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten hebben

--

1. De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

2. de voorzitter van de Urgentiecommissie

5.a

Het van het urgentie-instrument uitsluiten van concrete woonruimte en/of bepaalde woningtypen en/of concrete locaties

Artikel 2 lid 2 onder i Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (Ma)

De gemandateerde laat periodiek aan de mandaatgever weten hoe met de gemandateerde bevoegdheid is omgegaan.

6.

Volledigheidstoets van verzoeken tot indeling in een of meer urgentiecategorieën

Artikel 6 lid 1 t/m 3 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie / de voorzitter van de

urgentiecommissie (M)

7.a.

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan op hoorzittingen welke door de commissie voor de behandeling van de bezwaarschriften, de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank, de (voorzieningenrechter van de) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorzienings-, beroep- of hoger beroepsprocedure worden belegd waar het betreft:

- beschikkingen op verzoeken om Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 alsmede de intrekking of wijziging daarvan, en;

- besluiten op aanvragen om huisvestingsvergunningen als bedoeld in artikel 9 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023.

--

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (Ma)

Het bestuursorgaan wordt op de hoogte gebracht en gehouden van geëntameerde procedures.

7.b.

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan op hoorzittingen welke door de commissie voor de behandeling van de bezwaarschriften, de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank, de (voorzieningenrechter van de) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorzienings-, beroep- of hoger beroepsprocedure worden belegd waar het betreft:

- beschikkingen op verzoeken tot indeling in de maatschappelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 of medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023, alsmede de intrekking of wijziging daarvan.

--

De voorzitter van de Urgentiecommissie (Ma)

Het bestuursorgaan wordt op de hoogte gebracht en gehouden van geëntameerde procedures.

8.a.

Het verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder b, c of d Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 6 lid 7 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (M)

8.b.

Het verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de maatschappelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven2020-2023 of medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 6 lid 7 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De voorzitter van de Urgentiecommissie (M)

Geen ondermandaat mogelijk

9.a.

Het afwijzen van een herhaald verzoek tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder b, c en d Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 6 lid 10 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 j° artikel 4:6 Awb

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (M)

9.b.

Het afwijzen van een herhaald verzoek tot indeling in de maatschappelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 of medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 6 lid 10 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023 j° artikel 4:6 Awb

De voorzitter van de Urgentiecommissie (M)

10.a.

Het intrekken van een beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder b, c of d Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 7 lid 1 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie

(M)

10.b.

Het intrekken van een beschikking tot indeling in de maatschappelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023of medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 7 lid 1 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De voorzitter van de Urgentiecommissie (M)

Geen ondermandaat mogelijk

11.a.

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken van een nieuwe beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder b, c of d Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 7 lid 6 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (M)

11.b.

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken van een nieuwe beschikking tot indeling in de maatschappelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023of medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

Artikel 7 lid 6 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De voorzitter van de Urgentiecommissie (M)

Geen ondermandaat mogelijk

12.

Volledigheidstoets van aanvragen om huisvestingsvergunning

Artikel 10 leden 1, 2 en 4 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (M)

13.

Het verlenen of weigeren van aanvragen om huisvestingsvergunning

Artikel 10 lid 3 Huisvestingsverordening gemeente Veldhoven 2020-2023

De directeur-bestuurder van een in het SGE werkzame woningcorporatie (M)

* in artikel 3 lid 1 van de Mandaatregeling worden de directeur-bestuurders van de in het SGE werkzame woningcorporaties, de voorzitter van de urgentiecommissie en nader te noemen andere functionarissen aangewezen. In deze mandatenlijst wordt dit uitgewerkt.

Concreet betekent dit dat het de directeur-bestuurders van de navolgende corporaties betreffen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Woningbouwvereniging Helpt Elkander”

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Woningbouwvereniging “Volksbelang””

de stichting “Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl”

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Woningbouwvereniging “Bergopwaarts””

de stichting “Woningstichting ‘Thuis”

de stichting “Stichting “Woonpartners””

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Woningstichting Compaen”

de stichting “Stichting Trudo”

de stichting “Stichting WoCom”

de stichting “Stichting Wooninc.”

Het gaat hierbij om de directeur-bestuurders die, al dan niet gezamenlijk, volgens de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde informatie rechtens bevoegd zijn om de woningcorporatie te vertegenwoordigen.

Waar gesproken wordt over de voorzitter van de Urgentiecommissie, gaat het om de persoon die op basis van artikel 3 lid 4 van het Reglement van Orde van de Urgentiecommissie door de colleges van burgemeester en wethouders van het Stedelijk Gebied Eindhoven is voorgedragen en benoemd.