Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2020

Geldend van 02-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2020

Zaaknummer: Z19-075912

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening grafrechten Zorgvlied 2020

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in

 • crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats.

 • graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

 • algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

 • algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten en vastrecht per jaar zoals vermeld in onderdeel B.6.01, B.6.06 en B.6.26 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten zoals in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten B.6.01, B.6.06 en B.6.26, worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

 • minder is dan € 10.000,- en

 • het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

 • zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening grafrechten Zorgvlied 2019-1, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 juli 2019, en eerdere verordeningen wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2020.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grafrechten Zorgvlied 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1 Tabel 2020 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2020

afbeelding binnen de regeling

B.1

Begraven

Tarief 2020

Tarief in €

B.1.01

In een algemeen (kelder)graf in ’t Lalibellum, inclusief naamsvermelding op één van de herdenkingstreden

834,00

B.1.02

In een particulier graf

1.038,00

B.1.03

In een particulier graf met houten bekisting (één laag hout)

1.343,00

B.1.04

In een algemeen zandgraf (beperkt beschikbaar voor afwijkende kistmaat)

1.038,00

B.1.05

In een particulier graf met houten bekisting, Islamitische wijze

1.628,00

B.1.06

In een particulier zandgraf op Kinderhofje

523,00

B.1.07

Graf groen maken

71,00

Bijzondere bepalingen

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke grafmarkering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant)aarde.

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van beenderen in het Ossuarium van

’t Lalibellum wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf. Dit is exclusief verplichte beenderkist (zie B.5.07) en exclusief optionele zwerfkei (zie B.4.13).

B.2

Grafkosten particuliere graven

Tarief in €

B.2.01

Categorie A en K (2.60 x 1.30 meter), o.a. op het historische gedeelte

1.310,00

B.2.02

Categorie B (2.60 x 1.20 meter) o.a. op het historische gedeelte

1.310,00

B.2.03

Categorie C (2.00 x 1.00 meter)

770,00

B.2.04

Categorie D en G (2.00 x 0.80 meter)

615,00

B.2.05

Categorie E (1.00 x 0.80 meter) graf op Kinderhofje

308,00

B.2.12

Categorie M (2.00 x 1.00 meter één diep) op Islamitisch gedeelte

768,00

Bijzondere bepalingen

De graven worden uitgegeven voor maximaal twee overledenen en acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand. Graven in het historische gedeelte worden uitgegeven voor één overledene.

De termijn waartoe het recht tot begraven wordt aangegaan is minimaal 10 jaar (wettelijke grafrusttermijn) of een meervoud van 10 jaar, met een maximum van 10 termijnen (afkoop 100 jaar staat gelijk aan onbepaalde tijd).

Als de rechthebbende overlijdt en Zorgvlied wordt hiervan niet op de hoogte gesteld en er meldt zich geen nieuwe rechthebbende, dan kan het graf na drie jaar aan de Gemeente Amstelveen toevallen. Nabestaanden kunnen binnen drie jaar na het overlijden van de rechthebbende het grafrecht overnemen door het over te laten schrijven. 

De eigenaar van een graf die het uitsluitend recht tot begraven heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van minimaal 10 jaar verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

Indien een rechthebbende van een grafruimte voor een periode van minimaal 3 jaar de grafrechten en/of onderhoudskosten niet heeft betaald of als de rechthebbende niet meer traceerbaar is, dan behoudt de Gemeente Amstelveen zich het recht voor om de grafruimte weer in bezit van de Gemeente Amstelveen te laten komen en bestaat de mogelijkheid dat de grafruimte geruimd zal worden.

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

(ter aanvulling van lopende termijn, tot 10 jaar grafrust)

Tarief in €

B.3.01

Categorie A, B, K

131,00

B.3.03

Categorie C

77,00

B.3.04

Categorie D , G

63,00

B.3.05

Categorie E

31,00

B.3.12

Categorie M

77,00

B.3.13

Vernieuwing grafrecht in ’t Lalibellum, alleen met 10 jaar

834,00

B.4

Monument/grafbedekking

Tarief in €

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis groter dan 1 m2

321,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis kleiner dan 1 m2

107,00

B.4.05

Afnemen monument na afstandsverklaring graf met maximaal

2 weken opslag bij Zorgvlied

123,00

B.4.06

Verwijderingsbijdrage grafmonument groter dan 1 m2

309,00

B.4.07

Verwijderingsbijdrage grafmonument kleiner 1 m2

152,00

B.4.08

Eikenhouten boomschijf als vergaanbare grafmarkering in ´t Varenveld

145,00

B.4.12

Zwerfkei in ’t Varenveld (categorie B)

1.120,00

B.4.13

Zwerfkei voor urnengraven, strooiplek in Nimrod en Ossuarium in ’t Lalibellum

386,00

B.4.14

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (categorie N), tegel (categorie R) of kei, inclusief plaatsen, inclusief leges

395,00

B.4.15

Inscriptie aanbrengen op de zuil van de eeuwige vlam (’t Lalibellum)

350,00

B.4.16

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, één stuk

974,00

B.4.17

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, twee stuks

1.845,00

B.4.18

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, drie stuks

2.306,00

B.4.19

Elke extra inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, boven drie stuks

871,00

B.4.20

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend

391,00

B.5

Opgraven/herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief in €

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.467,00

B.5.02

Opgraven van een overledene uit een particulier graf na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

735,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van particuliere graven, per graflaag

415,00

B.5.06

Voor onbepaalde tijd plaatsen van beenderen in het Ossuarium van ’t Lalibellum (niet zijnde de algemene verzamelkelder), exclusief verplichte beenderkist

834,00

B.5.07

Beenderkist

320,00

B.5.10

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een graf/nis

279,00

B.5.12

Opgraven van een overledene uit een algemeen zandgraf na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

360,00

Bijzondere bepalingen

Bij een opgraving dient de factuur voorafgaand aan de opgraving (en herbegrafenis/crematie) voldaan te zijn.

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijke overschot wordt naast het vermelde recht, bovendien begraafrecht geheven. In dit recht zijn niet inbegrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges (her)plaatsen monument.

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het vermelde recht bovendien het recht tot bijzetten asbus geheven.

B.6

Onderhoud

Tarief in €

B.6.01

Vastrecht per jaar

91,00

B.6.02

Vastrecht restant huidig jaar voor resterende maanden, per maand

7,60

B.6.03

Afkoop vastrecht per 10 jaar

910,00

B.6.05

Afkoop vastrecht onderhoud ‘t Lalibellum

30,00

B.6.06

Onderhoud grafmonument per jaar

77,00

B.6.07

Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar

770,00

B.6.17

Eenmalige bijdrage beplanting ecologische grafwijk ‘t Varenveld

351,00

B.6.18

Eenmalig bijdrage beplanting urnengraven ecologische grafwijk ‘t Varenveld

175,50

B.6.19

Aanvullen van grind/grond niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

104,00

B.6.20

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

116,00

B.6.21

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

173,00

B.6.24

Verwijderen/vervangen van grind/grond/teelaarde

173,00

B.6.25

Beplanting verwijderen, niet behorend bij openen graf

126,00

B.6.26

Onderhoud grafmonument (urnen)graven kleiner dan 1 m2, per jaar

43,00

B.6.27

Afkoop onderhoud grafmonument (urnen)graven kleiner dan 1 m2 per 10 jaar

430,00

Bijzondere bepalingen

Het onderhoud eindigt bij einde graftermijn.

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar.

Voor (urnen)graven kleiner dan 1 m2 en uitgegeven vanaf 1 januari 2020, wordt naast het vastrecht ook onderhoud monument (mits aanwezig) verschuldigd (B.6.01 en B.6.26)

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoenen, onderhoud van paden, servicepunten en banken.

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten.

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan 10 jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven.

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schadeherstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel wordt hieronder verstaan het (indien nodig) periodiek (5 jaar) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters.

Voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede voor het onderhoud grafmonument en vastrecht onderhoud, geldt een afkoopsom van maximaal 100 jaar (staat gelijk aan voor onbepaalde tijd).

B.7

Graf funderen (verplicht) en kelders

Tarief in €

B.7.01

Categorie A, B

308,00

B.7.05

Categorie C, D, G

238,00

B.7.09

Categorie E

120,00

B.7.21

Categorie M

551,00

B.7.22

Categorie P

115,00

B.7.23

Inlegplaten beton, per stuk

26,00

B.7.24

Urnenkelder beton

510,00

B.7.25

Urnenkelder kunststof

191,00

B.7.28

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

2.676,00

B.7.29

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een K categorie graf)

1155,00

Bijzondere bepalingen:

Opdrachten tot levering, plaatsing en/of herstellen van boven- en/of ondergrondse kelders dienen via Zorgvlied geplaatst te worden.

Graven dienen voorzien te zijn van een graf vullende raamfundering met sponningen en 4 schroefhulzen.

Voor het aanbrengen van split, grind en steenslag dient het graf te voorzien zijn van betonnen inlegplaten.

Voor categorie E zijn geen inlegplaten vereist.

C.1

Cremeren in het Crematorion

Tarief in €

C.1.01

Cremeren tot 18.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as

995,00

C.1.02

Toeslag voor het in aanwezigheid van nabestaanden invoeren in de oven

105,00

C.1.03

Toeslag voor cremeren (in aansluiting op een plechtigheid) na 18.00 uur

314,00

C.1.05

Cremeren van een foetus / kindje jonger dan 1 jaar

518,00

C.1.06

Cremeren: aanvoer zonder familie/belangstellenden en zonder gebruik van publieksfaciliteiten, inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as Crematie op dag van aanvoer, tijdstip wordt door Zorgvlied bepaald.

518,00

C.1.08

Cremeren van stoffelijke resten uit een graf op Zorgvlied

518,00

C.1.10

Invoer kistplaat

78,00

C.2

Asbestemming

Tarief in €

C.2.02

Toeslag voor een ecologische urn

20,00

C.2.03

As splitsen/verdelen over maximaal 3 asbussen/strooikokers

64,00

C.2.04

Vullen aangeleverde sierurn

98,00

C.2.06

30 minuten begeleiding bij asbestemming in algemeen asverstrooimonument

64,00

C.3

Gebruik algemene binnennis

Tarief in €

C.3.01

Gebruik algemene binnennis (na eerste, kosteloze termijn) per maand

95,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief in €

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf, inclusief ontvangst en begeleiding

145,00

C.4.04

Verstrooiing ´t Lalibellum, inclusief inscriptie

834,00

C.4.05

Verstrooiing strooiveld

345,00

C.4.06

Verstrooiing op zee, zonder familie met bericht achteraf

80,00

C.4.08

Verstrooiing op zee met familie, per persoon

121,00

C.4.09

Verstrooiing in één van de asmonumenten, met familie

64,00

Bijzondere bepalingen:

Aan het verstrooien van as in het vader-, moeder-, water-, bos- en regenboogmonument of in de Gordel van Smaragd in afwezigheid van nabestaanden/belangstellenden zijn geen kosten verbonden.

Gebruik van de algemene buitennis is gedurende de eerste maand na de crematie kosteloos. Het gebruik van deze algemene buitennis kan niet worden verlengd.

Het gebruik van de algemene binnennis – na een maand – is vervolgens gedurende 5 maanden kosteloos. Aan de eerste zes maanden bewaartermijn van de as zijn dus geen kosten verbonden.

Het gebruik van de algemene binnennis kan met maximaal een termijn van 6 maanden worden verlengd, tegen betaling tarief genoemd onder C.3.01

Indien de opdrachtgever van de crematie een jaar na datum cremeren geen respons heeft gegeven op aangeboden keuzes met betrekking tot de asbestemming, zal zijn opdracht tot cremeren tevens als opdracht tot verstrooiing worden gezien.

C.5

Urn bijzetten

Tarief in €

C.5.01

Bijzetten van een asbus/asurn in een urnengraf/kelder

345,00

C.5.02

Bijzetten van een urn in de Algemene Nis van ’t Lalibellum voor een periode van 10 jaar

835,00

C.5.03

Voor onbepaalde tijd plaatsen van urn in ’t Lalibellum, vanuit een ander graf naar ’t Lalibellum, inclusief naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

814,00

C.5.04

Voor het plaatsen van bovengrondse urn door steenhouwer, exclusief leges (L.1.01)

145,00

C.6

Urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief in €

C.6.05

Urnengraf 0.80 x 0.90 meter, bij Lotusvijver inclusief Chinese sierurn op tegel

1.100,00

C.6.06

Urnengraf 1.00 x 1.00 meter

445,00

C.6.09

Urnengraf 2.60 x 1.20 meter en 2.60 x 1.30 meter, alleen op historische gedeelte

1.270,00

C.6.11

Urnengraf 1.00 x 2.00 meter, onder andere op historische gedeelte

750,00

Bijzondere bepaling

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per vierkante meter

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief in €

C.7.04

Verlenging termijnurnengraf 1.00 x 1.00 meter

45,00

C.7.05

Verlenging termijnurnengraf 0.80 x 0.90 meter bij de Lotusvijver

110,00

C.7.09

Verlenging termijn urnengraf 2.60 x 1.20 meter en 2.60 x 1.30 meter

127,00

C.7.11

Verlenging termijn urnengraf 1.00 x 2.00 meter

75,00

Bijzondere bepalingen

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van minimaal 10 jaar verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

F.1

Gebruik aula en Condoleance Paviljoen

Tarief in €

Bijzondere bepalingen

In het tarief is opgenomen: een kwartier voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij beeld en geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen.

Niet voorziene uitloop in tijd (aula alsook Condoleance Paviljoen) vindt plaats op nacalculatie op basis van F 1.09 tot en met F.1.10

F.1.01

30 minuten begeleiding bij ontvangst en 30 minuten grafgang/crematiegang

128,00

F.1.02

Elke volgende 30 minuten begeleiding of gedeelte daarvan

64,00

F.1.03

30 minuten grafgang en 30 minuten Condoleance Paviljoen

380,00

F.1.05

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, zonder gebruik van Condoleance Paviljoen

409,00

F.1.06

45 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, zonder gebruik Condoleance Paviljoen

581,00

Zorgvlied Combinaties F.1.07 t/m F.1.08B

Deze tarieven zijn inclusief 2 tot 3 personen bediening catering, voor een gezelschap tot 100 personen.

Bij een gezelschap boven de 100 personen wordt extra bediening catering gerekend a € 64,00 per ingezette cateringmedewerker per 30 minuten (F.1.12)

F.1.07

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 30 minuten condoleance Paviljoen

400,00

F.1.07A

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

650,00

F.1.08

45 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

800,00

F.108A

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten condoleance Paviljoen

950,00

F.1.08B

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 90 minuten condoleance Paviljoen

1.100,00

F.1.09

Elk volgende 30 minuten gebruik aula of gedeelte daarvan

347,00

F.1.10

Elk volgende 30 minuten gebruik Condoleance Paviljoen of gedeelte daarvan

262,00

F.1.12

Extra bediening catering per persoon per 30 minuten of gedeelte daarvan

64,00

F.1.13

Extra assistentie aula per 30 minuten of gedeelte daarvan

64,00

F.1.14

Extra assistentie rijden electrowagen per 30 minuten, of gedeelte daarvan

64,00

F.1.15

Ad hoc inhuur van (extra) personeel (geldende tarief verhoogd met 100%).

128,00

F1.18

Buiten Paviljoen (overdekte buitenruimte, maximaal 80 personen) gedurende maximaal 3 uur.

De zogeheten stretchtent is opgesteld in groenruimte ´t Pothoofd, inclusief houten meubilair en voorzien van elektriciteit. Mobiele wc in nabijheid.

Exclusief beeld en geluid (op aanvraag) en exclusief catering (op aanvraag).

Alleen in combinatie met begraven, cremeren of asbestemming op Zorgvlied.

154,00

F.2

Audio/visueel/orgel (aula)

Tarief in €

F.2.01

Beeldopname op DVD (bij plechtigheid in aula, alleen op aanvraag vooraf)

101,00

F.2.02

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per 30 minuten, bij plechtigheid in aula)

95,00

F.2.03

Oefenen organist in geval van onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in aula)

169,00

Testen muziek en/of beeld in de aula, alleen op afspraak (maximaal 30 minuten)

gratis

F.3

Gebruik Chalet (kleine aula)

Tarief in €

F.3.01

Inbreng overledene maximaal zes werkdagen voor de uitvaart, opbaring en 30 minuten rouwbezoek

370,00

F.3.01A

Langer verblijf overledene in Chalet, per dag

50,00

F.3.03

Inbrengen overledene een dag voor de uitvaart

185,00

F.3.02

Rouwbezoek per 30 minuten

64,00

F.3.04

30 minuten afscheid nemen vóór de uitvaart, zonder opbaring vooraf

131,00

F.3.05

Plechtigheid per 30 minuten, maximaal 30 personen

185,00

F.3.06

Plechtigheid per 45 minuten, maximaal 30 personen

278,00

F.3.07

Condoleren per 30 minuten, maximaal 30 personen inclusief koffie/thee en roomboterkoekje

131,00

F.4

Sancties

Tarief in €

F.4.01

Sancties voor uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging, Crematorion of condoleanceruimte, terwijl is aangegeven door het personeel van Zorgvlied dat dit – vanwege een opvolgende plechtigheid – niet is toegestaan. Deze sanctie wordt geheven bovenop het minimale uitlooptarief van 30 minuten.

523,00

F.4.02

Sanctie voor het annuleren van een plechtigheid binnen 72 uur voor aanvang

750,00

F.6

Dragers

Tarief in €

F.6.01

4 dragers per 90 minuten

280,00

F.6.02

Drager per extra kwartier (uitloop)

25,00

L.1

Leges

Tarief in €

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

75,00

L.1.02

Voor het laten omzetten naar een K categorie van een graf en het mogen inrichten tot keldergraf met een kelder en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

404,00

L.1.03

Voor het mogen plaatsen van een eigen bankje op een eigen graf gedurende een periode van 10 jaar

404,00

L.1.04

Extra grafakte

22,00

L.1.05

Overschrijving graf inclusief één grafakte

64,00

L.1.06

Ontheffing voertuig

19,00

Behorende bij raadsbesluit van 11 december 2019

De griffier van de gemeente Amstelveen,

Marnix Philips