Aanwijzingsbesluit ventverbod voor lachgas

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ventverbod voor lachgas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 17 december 2019; registratienr. 19bb25024;

gelet op artikel 5:15, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

overwegende dat:

 • -

  gebleken is dat het venten van lachgas in bepaalde gebieden en bij vergunningplichtige evenementen overlast en hinder veroorzaakt;

 • -

  venten van lachgas bij evenementen tot een verminderde doorstroming en opstoppingen van het publiek leidt waardoor de openbare orde en veiligheid in het geding komt;

 • -

  het wenselijk is dat gemeentelijke toezichthouders en politie in staat worden gesteld om in deze gebieden en in de nabijheid van vergunningplichtige evenementen tegen venters van lachgas op te treden;

 • -

  artikel 5:15, derde lid, van de APV Rotterdam 2012 het college de mogelijkheid biedt om wegen, dagen of uren aan te wijzen waar het verboden is te venten en het college bij de aanwijzing van wegen, dagen of uren kan bepalen dat het verbod niet dan wel uitsluitend geldt voor het venten van producten of diensten die vallen in door hem aangewezen productcategorieën of categorieën van diensten.

besluit:

Artikel 1 Aanwijzing gebieden ventverbod voor lachgas

De in de bijlagen gemarkeerde gebieden worden, op grond van artikel 5:15, derde lid, van de APV Rotterdam 2012, aangewezen als gebied waar een ventverbod voor lachgas geldt.

Artikel 2 Aanwijzing ventverbod lachgas bij evenementen

Het is gedurende een uur voor aanvangstijd van een evenement waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, van de APV Rotterdam 2012, is verleend tot een uur na afloop hiervan verboden om op of binnen een straal van 500 meter van het evenemententerrein lachgas te venten.

Artikel 3 Terinzagelegging

De bijlagen bij dit besluit liggen ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam, locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. De bijlagen zijn tevens te zien op www.bis.rotterdam.nl, module Regelgeving, rubriek Algemene plaatselijke verordening, onder Aanwijzingsbesluiten bij APV – openbare orde.

Artikel 4 Intrekking

Het Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen en Strand Nesselande (gemeenteblad 2019, nummer 105) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ventverbod voor lachgas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Digitale kaart locaties ventverbod lachgas: https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/StoryMapBasic/index.html?appid=61c817a99e9b497681817f9d0227f2ec

Dit gemeenteblad 2019, nummer 206, is uitgegeven op 18 december 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)