Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 01-01-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’; de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘maand’; het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) ᵉ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • c.

  ‘jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1 )ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

 • d.

  ‘kalenderjaar’; de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 • c.

  hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Persoonlijke vrijstellingen

 • 1.

  Uitgezonderd de heffingen, als bedoeld in titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, zijn van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, vrijgesteld openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten door hen in het openbaar belang verzocht.

 • 2.

  De leges bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen tot een maximum van twee exemplaren per politieke groepering.

 • 3.

  De leges, als bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven voor zover het betreft de exemplaren van de raads- en commissieagenda, voorstellen en notulen welke op aanvraag aan belangstellenden worden verstrekt teneinde het deze mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad aan de hand van deze stukken te volgen, een en ander voor zover de belangstellenden hieromtrent uiterlijk tweemaal vierentwintig uren vóór het houden van de vergadering schríftelijk hebben verzocht en indien de stukken persoonlijk door de belanghebbenden op de gemeentesecretarie worden afgehaald.

 • 4.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 

Artikel 5 Zakelijke vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of soldij;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  het afgeven van stukken en het verrichten van handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

 • h.

  het verstrekken van inlichtingen en opgaven, het afgeven van stukken en het verrichten van handelingen, welke met vergunning van burgemeester en wethouders worden verstrekt, afgegeven of verricht ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen.

 • i.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • j.

  voor het plaatsen van containers, bouwhekken en bouwmaterialen op de openbare weg op grond van artikel 2:10 van de APV. 

Artikel 6 Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, bedoeld in titel 1, hoofdstukken 4 en 7 van de tarieventabel, wordt bij tussentijdse beëindiging van een jaarabonnement, indien deze plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen, casu quo exemplaren van bescheiden waarop het recht heeft, is verbruikt, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het verschuldigde.

 

Artikel 7 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schríftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 4.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 13 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1.

  De “Legesverordening 2019" van 8 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5.

  De in artikel 7 genoemde tarieventabel wordt tevens bekendgemaakt door terinzagelegging aan de balie van het gemeentehuis.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2020.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 november 2019.

De wnd. griffier, S.M.W. Verouden

De voorzitter, ir. R.P.G. Bosma

Bijlage

a. Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020.

Indeling tarieventabel

b. Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezers register

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Hoofdstuk 21 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke Leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 Principeverzoeken

Hoofdstuk 11 In deze titel niet genoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vergunningen e.d. op basis van de Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

werkdagen

€ 358,60

1.1.1.2

zaterdag

€ 404,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

werkdagen

€ 358,60

1.1.2.2

op zaterdag

€ 404,70

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 33,60

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,80

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt het tarief

€ 23,50

1.1.7

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.1.1 en 1.1.2 bedraagt het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een andere locatie dan het gemeentehuis:

€ 82,70

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 € 76,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 € 58,95

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 € 76,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 € 58,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 € 76,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 € 58,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 € 58,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 € 61,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 € 34,95

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

 € 53,60

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 9,75

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

€ 40,75

1.3.3.1

het tarief voor een aanvraag conform artikel 1.3.3 wordt voor het aangetekend verzenden vermeerderd met een bedrag van

€ 13,50

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,20

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,20

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.5.1

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,20

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,80

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

€ 7,20

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen o.g.v. Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,00

 

met een maximum per bericht van

€ 0,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 0,00

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 0,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 0,00

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 76,85

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 76,85

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 17,75

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,55

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,55

1.7.2.1.3

op een mondeling verslag van een raadsvergadering vastgelegd op Cd-rom

€ 8,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de besluitenlijst van de raadsvergaderingen

€ 19,55

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 102,30

1.7.2.2.3

op de mondelinge verslagen van de raadsvergaderingen vastgelegd op Cd-rom

€ 58,75

1.7.2.2.4

indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar zijn de legesbedragen, bedoeld in 1.7.2.2 verschuldigd naar rato van het aantal nog resterende vergaderingen in het jaar.

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,55

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,55

1.7.3.1.3

op een mondeling verslag van een raadscommissie vastgelegd op Cd-rom

€ 8,25

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de besluitenlijst van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 19,55

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 35,65

1.7.3.2.3

op de mondelinge verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie vastgelegd op Cd-rom

€ 58,75

1.7.3.2.4

indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar zijn de legesbedragen, bedoeld in 1.7.3.2 verschuldigd naar rato van het aantal nog resterende vergaderingen in het jaar.

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de bouwverordening

€ 53,30

1.7.4.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 30,40

1.7.4.3

een afschrift van een andere verordening dan genoemd in 1.7.4.1 en 1.7.4.2 per pagina

€ 0,55

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,80

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 1,55

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 7,30

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 0,00

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 0,00

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 0,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

     

€ 17,35

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het kadaster:

 

1.8.3.1

voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 22,80

1.8.3.2

voor kadastrale informatie, per object

€ 15,75

1.8.3.3

voor hypothecaire informatie, per object

€ 15,75

1.8.3.4

voor informatie uit de kadastrale kaart, inclusief kopie op A4-formaat, per object

€ 15,75

1.8.3.5

voor veldwerk, per grens tussen twee percelen

€ 37,30

1.8.4

Voor het verstrekken van informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij raadpleging van Kadaster-on-Line noodzakelijk is, worden de kosten van deze raadpleging onverkort doorberekend.

 

1.8.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken van informatie anders dan de in dit hoofdstuk genoemde informatie over op een perceel rustende gemeentelijke beperkingen

€ 17,60

1.8.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken van een toelichting op ter inzage verleende dossier(s) per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 22,80

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 46,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,25

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 46,15

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 23,10

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaats

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 85,90

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 18,75

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b, van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat een basisbedrag van

€ 34,00

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van € 22,50

1.16.1.3

voor een periode van 12 maanden tot en met 3 jaar wordt het tarief uit artikel 1.16.1.1 of 1.16.1.2 vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor vergunning wordt verleend

 

1.16.1.4

Voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.5

Voor een periode van vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten een basisbedrag van

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 136,00

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,05

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

 

1.17.1

voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en peuterspeelzaalwerk:

€ 804,25

1.17.2

voor gastouders:

€ 484,60

1.17.3

         

Voor het in afwijking van 1.17.2 in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het LRKP van een voorziening voor gastouderopvang, waarbij de houder van de voorziening, de gastouder, al in het landelijke register is opgenomen met een andere voorziening én er een inspectie heeft plaatsgevonden van die gastouder in de afgelopen drie jaar.

De aanvrager geeft bij de aanvraag, naast alle benodigde documenten, het registratienummer door waarmee de geïnspecteerde opvang is geregistreerd en ook de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden.

   

€ 389,35

     

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bladel 2015, waarbij de graaflengte <100 m¹ is of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2 m²

   

 € 195,80

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bladel 2015, waarbij de graaflengte ≥ 100 m¹ is

 

 € 391,60

1.18.3

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een bedrag welke wordt berekend over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen. Dit bedrag bedraagt per strekkende meter sleuf:

 € 1,88

1.18.4

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een bedrag welke wordt berekend over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen. Dit bedrag wordt als volgt opgebouwd:

 

 

a. Over de eerste 2.000m1 van:

 € 1,33

 

b. Over de lengte > 2000m1 en ≤ 5.000m1, van

 € 0,79

 

c. Over de resterende totale lengte, van

 € 0,69

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 79,65

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 79,65

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 52,20

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1

De leges voor een bekendmaking, welke ten behoeve van een aanvrager moeten worden gedaan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bedragen per bekendmaking

 

€ 58,75

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,55

1.20.2.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën of scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 0,55

1.20.2.2.1

voor minder dan 20 afschriften, doorslagen, fotokopieën of ingescande pagina’s van A4-formaat

€ 0,00

1.20.2.2.2

voor 20 of meer afschriften, doorslagen, fotokopieën of ingescande pagina’s van A4-formaat, per pagina

€ 0,55

1.20.2.2.3

per afschrift, doorslag, fotokopie of ingescande pagina van een ander formaat

€ 1,05

1.20.3.1

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

voor een A4 formaat

voor een A3 formaat

voor een A2 formaat

voor een A1 formaat of groter

     

€ 4,65

€ 6,70

€ 8,75

€15,40

1.20.3.2

het digitaal verstrekken van de stukken genoemd in 1.20.3.1. per bestand

€ 5,15

1.20.3.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 17,70

1.20.3.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 0,55

1.20.4

Het tarief bedraagt ter zake van het:

 

1.20.4.1

verlenen van hulp bij het opmaken van stukken en tekeningen, nodig bij het aanvragen van vergunningen volgens wetten of verordeningen, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,80

1.20.4.2

elders aanvragen van bewijzen, extracten verklaringen of andere stukken, onverminderd de daarop vallende leges-, porto- en zegelkosten

€ 6,65

1.20.5

Het tarief voor het afnemen van een ID-cover bedraagt voor

 

1.20.5.1

een ID-cover voor een paspoort

€ 1,55

1.20.5.2

een ID-cover voor een rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart

€ 1,05

1.20.6.

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe milieupas na verlies of beschadiging bedraagt

€ 6,15

1.20.7.

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het omruilen van een rest of gft container bedraagt

indien de aanvraag 3 maanden na de datum van vestiging in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft plaatsgevonden.

€ 20,50

Hoofdstuk 21 Wet BIBOB

 

Gereserveerd

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte:

 

 

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte van alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

• de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.;

•een liftschacht;

•een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;

•een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;

•een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;

•een dragende binnenwand.

 

2.1.1.2

Gebruiksfunctie:

 

 

De gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en die samen een gebruikseenheid vormen

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

?

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

?

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag/vooroverleg om een omgevingsvergunning:

 

50%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en de daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit wordt berekend aan de hand van het onderstaande, waarbij het minimumbedrag is:

€ 202,35

 

Nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing

 

2.3.1.1.1

voor woningen, recreatiewoning, zorgwoning en woonwagens

€ 25,00

2.3.1.1.2

Uitbreiding, verbouw, kelder, serre, etc. bij categorie 2.3.1.1.1 (per m2)

€ 26,50

2.3.1.1.3

Overige veranderingen bij categorie 2.3.1.1.1 (inpandig, constructie, dak, etc.)

€ 12,00

2.3.1.1.4

Gevelwijziging (m2)

€ 14,25

 

Bijgebouwen, overkappingen en tuinmeubilair

 

2.3.1.1.5

Berging / garage / tuinhuis (per m2)

€ 13,50

2.3.1.1.6

Carport / overkapping / zwembad (per m2)

€ 10,00

2.3.1.1.7

Erfafscheiding / pergola (per stuk)

€ 186,00

 

Bedrijfsruimten (niet agrarisch)

 

2.3.1.1.8

Bedrijfshal / opslagruimte (dicht) (per m2)

€ 9,75

2.3.1.1.9

Bedrijfskantoor in bedrijfsruimte (extra) (per m2)

€ 12,00

2.3.1.1.10

Open loods / overkapping bij bedrijfsruimte (per m2)

€ 5,50

2.3.1.1.11

Gevelwijziging (per m2)

€ 14,00

 

Overige gebouwen

 

2.3.1.1.12

Kantoor / showroom / winkel / horeca / sporthal / school / kinderdagverblijf / etc. (per m2)

€ 25,00

2.3.1.1.13

Overige veranderingen overige gebouwen (inpandig, constructie, dak, etc.) (per m2)

€ 7,75

2.3.1.1.14

Gevelwijziging (per m2)

€ 14,00

2.3.1.1.15

(Parkeer)kelder (ondergronds en/of deels bovengronds) (per m2)

€ 13,50

2.3.1.1.16

Semi-permanente unit (per stuk)

€ 254,00

 

Stallen, overige agrarische bedrijfsgebouwen en bouwwerken

 

2.3.1.1.17

Alle stallen (varkens, koeien, kippen, paarden, nertsen, etc.) (per m2)

€ 7,25

2.3.1.1.18

Werktuigenloods, aardappelloods, opslagloods, open loods (veldschuur), etc. (per m2)

€ 4,75

2.3.1.1.19

Tuinbouwkas (per m2)

€ 1,70

2.3.1.1.20

Mestsilo / kelder (separaat) (per m2)

€ 4,75

2.3.1.1.21

Sleufsilo (per stuk)

€ 186,00

 

Overige gebouwen en bouwwerken

 

2.3.1.1.22

Overige gebouwen en bouwwerken (niet eerder genoemd) (per m2)

€ 8,00

2.3.1.1.23

Windmolens, antennemasten voor commercieel gebruik, uitkijktoren (per m1)

€ 212,00

2.3.1.1.24

Zonneparken (grootschalige grondgebonden veldsystemen) per hectare,

met een maximum van € 10.000,00

€ 2.000,00

2.3.1.1.25

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (per stuk)

€ 186,00

 

Verplicht advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB)

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 907,50

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen, verhoogd met

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een minimum van

en met een maximum van

   

50%

 

€ 88,15

€ 2.500,00

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 706,95

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 133,20

2.3.3.2

Buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo

€ 243,85

2.3.3.2.a

Buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo (toevoegen woning)

€ 1.280,65

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.634,75

2.3.3.3.a

indien artikel 2.3.3.3 van de tarieventabel wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en het plan kan niet IMRO2012-gecodeerd worden aangeleverd, bedraagt het tarief voor digitaliseren

€ 799,15

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 243,85

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 243,85

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 243,85

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 243,85

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 243,85

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 133,20

2.3.4.2

Buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo

€ 243,85

2.3.4.2.a

Buitenplanse afwijking 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo (toevoegen woning)

€ 1.280,65

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.634,75

2.3.4.3.a

indien artikel 2.3.4.3 van de tarieventabel wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en het plan kan niet IMRO2012-gecodeerd worden aangeleverd, bedraagt het tarief voor digitaliseren

€ 799,15

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 243,85

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 243,85

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 243,85

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 243,85

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 243,85

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 878,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 435,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 435,00

2.3.6.2

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bepaling in artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 87,10

 

 

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Gereserveerd.

 

2.3.10.1

Gereserveerd.

 

2.3.10.2

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied

 

2.3.11.1

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12.1

Gebiedsbescherming

€ 4.002,00

2.3.12.2

Soortenbescherming door burgers

€ 2.221,00

2.3.12.3

Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.305,00

2.3.12.4

Soortenbescherming overige

€ 4.743,00

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 243,85

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 243,85

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

     

€ 219,50

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

€ 219,50

 

 

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 293,00

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 730,00

2.3.15.3

Onverminderd en aanvullend aan het bepaalde in de Erfgoedverordening Gemeente Bladel 2017 en Titel 2, onderdeel 2.3.2, tot en met 2.3.3.8 en 2.8.1 en 2.8.2 van deze Tarieventabel bedraagt het tarief voor het:

in behandeling nemen van een aanvraag op basis artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid1 van de Monumentenwet, zoals die geldt op basis van artikel 9.1 van de Erfgoedwet;

verstrekken van adviezen over archeologische waarden en verwachtingen;

beoordeling van programma’s van eisen, overeenkomstig het Protocol opstellen programma’s van eisen, KNA 3.1;

beoordeling van plannen van aanpak, offertes voor archeologisch (voor)onderzoek en/of rapporten;

op basis van een vooraf opgestelde reële inschatting van het werkelijk aantal te besteden uren en voor een uurtarief van:

                         

€ 115,00

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 558,40

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Toets Verordening Ruimte / BZV

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag aan de Verordening Ruimte en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee gelijk te stellen regels van de Provincie Noord-Brabant:

€ 1.750,00

 

 

 

2.3.19

Milieueffectrapportage

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een verplichte milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogd met € 15.000,00, tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht.:

 

 

 

 

2.3.19.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een vrijwillige milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogd met € 4.000,00, tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een periode van 3 jaar is voorafgegaan door een eerdere aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze titel, en waarvan de nieuwe aanvraag slechts beperkt afwijkt, worden de ter zake van de eerdere aanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in datzelfde hoofdstuk.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om vergunning intrekt voordat een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure) of besluit (bij reguliere procedure) is genomen, bestaat recht op teruggaaf indien niet eerder een aanvraag om vergunning voor (nagenoeg) hetzelfde project is ingediend. De teruggaaf bedraagt 50%.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Vervallen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.098,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.792,50

2.8.3

Indien artikel 2.8.1 of 2.8.2 van de tarieventabel wordt toegepast (aanvraag bestemmingsplan of aanvraag wijzigingsplan) en het plan kan niet IMRO2012-gecodeerd worden aangeleverd, bedraagt het tarief voor digitaliseren

€ 799,15

2.8.4

Indien artikel 2.8.1 of 2.8.2 van de tarieventabel wordt toegepast (aanvraag bestemmingsplan of aanvraag wijzigingsplan) en het plan wordt in combinatie met andere plannen of in combinatie met een ambtshalve wijziging in procedure gebracht, dan wordt het tarief verlaagd met

€ 1.536,75

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Vervallen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Principeverzoeken

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van schriftelijke principeverzoeken, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

€ 558,40

2.10.2

Als binnen zes maanden na verzending van het principebesluit een formele aanvraag om:

 

 

- een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

- een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

- een aanvraag met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, letter a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

 

 

wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.10 in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvragen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet genoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 243,85

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

€ 522,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

 

€ 183,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 183,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/melding tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 183,40

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 19,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vergunningen op basis van de Algemene plaatselijke verordening

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikelen 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 15,40

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van (handels)reclame als bedoeld de artikelen 4:15 en 4:15a van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 15,40

3.2.1.3

tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 15,40

3.2.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing vergunning tot verlenging van het sluitingsuur (cafés, restaurants, cafetaria's en dergelijke) als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 15,40

3.2.1.5

tot het verkrijgen van een stookvergunning als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 15,40

3.2.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats ter uitoefening van straathandel als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover dit geschiedt buiten de gebruikelijke warenmarkt, geldig voor:

 

3.2.1.6.1

incidentele (max. 12 dagen)

€ 25,65

3.2.1.6.2

tijdelijke (max. 6 maanden)

€ 76,85

3.2.1.6.3

reguliere (hele jaar)

€ 128,10

3.2.1.6.4

reguliere (max.5 jaar)

€ 512,25

3.2.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

   

€ 0,00

3.2.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing geluidshinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 44,10

3.2.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV.

€ 202,35

3.2.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ondergeschikte wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV

 

€ 101,20

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.300,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.300,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

Gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 202,35

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2019.

 

De griffier van de gemeente Bladel.