Regeling vervallen per 15-12-2023

Aanwijzingsbesluit woonschepen 2007

Geldend van 13-09-2007 t/m 14-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit woonschepen 2007

Het is verboden met een vaartuig een ligplaats te hebben of in te nemen op door burgemeester en wethouders aangewezen gedeelten van openbaar water.

Artikel

Toelichting

De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen o.a. betreffende de plaats die woonschepen mogen innemen bij een verblijf binnen de gemeente. De bepalingen mogen niet zover gaan dat zij het recht om een woonschip aan te leggen geheel ondermijnen. Een algemeen verbod is niet toegestaan. Er moeten aldus gebieden worden aangewezen waar het verboden is om een ligplaats in te nemen.

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

De aanpassing van het aanwijzingsbesluit vindt plaats om bepalingen op grond van de APV in overeenstemming te brengen met het ruimtelijke beleid. Op grond van het bestemmingsplan is er namelijk slechts 1 woonschip toegestaan, namelijk op de locatie Waarddijk West 6 te Noord-Scharwoude

Daarnaast is het college bevoegd het innemen van een ligplaats door pleziervaartuigen te reguleren door het aanwijzen van plaatsen waar het aanmeren is toegestaan

Oud beleid

Het oude beleid verbood het aanmeren tot ongeveer 50 meter voorbij de bocht aan de Lient in verband met de doorvaart van rondvaartboten. In het nieuwe beleid wordt het aanmeerverbod teruggebracht tot ongeveer 28 meter voorbij de bocht aan de Lient.

Nieuw beleid

Het is verboden af te meren op de volgende plaatsen:

* onder bruggen en kunstwerken;

* in de vaarroute 50 meter voor de sluis, behalve ten behoeve van schutten niet langer dan 6 uur;

* in de doorvaarbare duikers (WACO);

* het gedeelte water/oever vanaf de toegangsbrug naar het museum Broekerveiling tot ongeveer 28 meter voorbij de bocht aan de Lient in verband met de doorvaart van rondvaartboten (zie bijgevoegde tekening);

* in de vaarroute in en bij het Oosterdelgebied;

* langs gemeentelijke eilanden in het Oosterdelgebied;

* langs en in de plasberm Winterkoning/Oostelijke Randweg;

* langs de Lepelaar en de Reiger in het Oosterdelgebied, met uitzondering van de werkboten die agrariërs gebruiken om werkzaamheden op hun akkers welke verspreid liggen in het Oosterdelgebied.

Het innemen van een ligplaats voor een woonschip is in de gehele gemeente verboden, met uitzondering van de locatie Waarddijk West 6 te Noord-Scharwoude. Op deze locatie mag door maximaal één woonschip een ligplaats worden ingenomen. Het betreffende woonschip is eigendom van een particulier.

Voor de gehele gemeente geldt op grond van lid 2 sub a de volgende nadere regeling: Er mag in de gemeente worden afgemeerd, met dien verstande dat na de eerste aanzegging/aanschrijving de vaartuigen in verband met werkzaamheden dienen te worden verwijderd.

Bevoegd orgaan: het college van burgemeester en wethouders

14 augustus 2007

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 14-08-2007.