Regeling vervallen per 01-10-2010

Delegatie van de bevoegdheid tot nemen projectbesluit

Geldend van 22-10-2009 t/m 30-09-2010

Intitulé

Delegatie van de bevoegdheid tot nemen projectbesluit

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 31 maart 2009, nummer 47;

gelet op het bepaalde in artikel 3.10 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening;

b e s l u i t :

Artikel 1

de bevoegdheid ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening tot het afwijzen van een aanvraag om een projectbesluit te delegeren aan het college van burgemeesters en wethouders;

Artikel 2

de bevoegdheid ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening tot het nemen van een projectbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders indien:

a. er sprake is van de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan, waarvan reeds een voorontwerp is opgesteld en waarvan de beleidsuitgangspunten zijn bediscussieerd tijdens een werkconferentie met het forum, en:

b. het project past binnen het voorontwerpbestemmingsplan en de daarmee samenhangende beleidsuitgangspunten waarover binnen het forum consensus bestaat;

Artikel 3

de besluitvorming als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro (vaststellen exploitatieplan), bij een besluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro (projectbesluit), te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 22 september 2009.
De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,
J. van den Bogaerde