Legesverordening 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Legesverordening 2020

De raad van de gemeente Heumen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

(legesverordening 2020).

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00:00 uur tot 24:00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag bedoeld in de onderdelen 1.19.1.1., 1.19.2, 1.19.3, 3.2.1 en 3.2.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of non-profitinstelling die zich blijkend haar statuten die uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.5. van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een non-profitinstelling die statutair gevestigd is in de gemeente Heumen en die zicht blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vindt voor de leges waarvoor een factuur moet worden vervaardigd en waarvan het bedrag minder dan € 10,- bedraagt geen invordering plaats.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in geval van contante betaling geen kwitantie afgegeven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2019 van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  De bijlagen in de onderstaand genoemde onderdelen van de tarieventabel worden bekend gemaakt door terinzagelegging bij de balie Bouwen op het gemeentehuis in Malden.

  • a.

   onderdeel 1.19.4: Tariefregeling Gelders Genootschap 2020

  • b.

   onderdeel 2.1.1.2: Normkostentabel Basisbedragen gebouwen 2019 van het N.B.I

  • c.

   onderdeel 2.1.1.2: Laatste uitgave Normblad NEN2631

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2020’.

Malden, 19 december 2019

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

De burgemeester,

Y. Weijers

drs. G.M. Mittendorff

Ondertekening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap alsmede voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk :

1.1.1.1

Op het gemeentehuis

Met een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna: babs ) en bode van de gemeente

1.1.1.1.1

Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 390,00

1.1.1.1.2

Op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur

€ 460,00

1.1.1.1.3

Bij een bescheiden ceremonie

€ 333,50

met een babs van eigen keuze

1.1.1.1.4

Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€402,50

1.1.1.1.5

Op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur, op zaterdag en op zon- en feestdagen

€ 428,50

1.1.1.2

Op een door de gemeente aangewezen trouwlocatie of in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

met babs en bode van de gemeente

1.1.1.2.1

Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 400,00

1.1.1.2.2

Op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur

€ 455,00

met een babs van eigen keuze

Op alle dagen en tijden van de week

€ 385,00

1.1.1.3

Op een locatie naar keuze

met babs en bode van de gemeente

1.1.1.3.1

Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 575,00

1.1.1.3.2

Op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur

€ 630,00

met een babs van eigen keuze

Op alle dagen en tijden van de week

€ 560,00

De tarieven onder 1.1.1 worden geheven met inachtneming van de op 17 mei 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde “Beleidsregels trouwen Gemeente Heumen”

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.1.4.1

een (duplicaat) geprint trouwboekje of partnerschaps boekje

€ 54,40

1.1.1.4.2

Een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschap boekje

€ 66,85

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het gekalligrafeerd bijschrijven van:

1.1.1.5.1

een kind in een trouwboekje of partnerschap boekje, per kind

€ 8,90

1.1.1.5.2

een getuige in een trouwboekje of partnerschap boekje, per getuige

€ 2,55

1.1.1.6

Het beschikbaar stellen van een ambtenaar van de gemeente als getuige bij het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap per getuige

€ 42,55

1.1.1.7

Het beschikbaar stellen van een toga per huwelijk voor een babs van eigen keuze

€ 27,25

1.1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. De in de onderdelen 1.1.1.4.2, 1.1.1.5.1, en 1.1.1.5.2 genoemde rechten worden verhoogd met de door de gemeente verschuldigde porti- of verzendkosten

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van de aanvraag van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.2.6

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 49,85

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,50

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.4.4.

De in onderdeel 1.4.3 genoemde rechten worden verhoogd met de door de gemeente verschuldigde porti- of verzendkosten indien op verzoek van de aanvrager de door hem gevraagde stukken per post aan hem worden toegezonden.

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 57,85

1.7.1.2

een afschrift van de productenbegroting

€ 75,90

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

€ 57,85

1.7.1.4

afzonderlijke sets van de raad- of commissiestukken, per vergadering

€ 7,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.1

op de raadsagenda met voorstellen en notulen, met uitzondering van de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.3 genoemde stukken

€ 73,70

1.7.2.2

op de raadscommissieagenda met raadsvoorstellen en besluitenlijst, met uitzondering van de onder 1.7.11 tot en met 1.7.1.3 genoemde stukken

€ 73,70

1.7.2.3

op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

€ 154,15

1.7.3

Bij het afsluiten van een abonnement als in dit hoofdstuk bedoeld, in de loop van een kalenderjaar, wordt het recht geheven naar evenredigheid over de dan lopende en de daarop volgende maanden. Wordt het abonnement in de loop van het kalenderjaar opgezegd, dan zal geen terugbetaling plaatsvinden

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een ongekleurde fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 2,15

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 3,15

1.8.1.2

tot het verstrekken van een gekleurde fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 3,15

1.8.1.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 3,55

1.8.1.3

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,80

1.8.1.4

tot het verstrekken van kopieën en bouwtekeningen groter dan formaat A3, per kopie

€ 7,70

1.8.1.5

tot het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster en de GBKN voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), per adres of object

€ 8,90

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 8,90

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 8,90

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 8,90

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 8,95

1.8.2.6

het landelijk kadastersysteem: de tarieven zoals die op het moment van de aanvraag staan vermeld op de website van het kadaster , per uittreksel of afschrift verhoogd met een bedrag van

€ 10,55

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 2,15

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 2,15

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 2,15

1.8.4

Voor het verstrekken van digitale informatie zoals genoemd in de artikelen 1.8.1.1 t/m 1.8.3.3 bedraagt het tarief:

1.8.4.1

in geval van bestaande reeds gedigitaliseerde informatie 50% van de bij de onderscheidenlijke producten genoemde bedragen vermeerderd met 50% van het onder 1.10.1 genoemde bedrag

1.8.4.2

In geval van nog niet gedigitaliseerde informatie 100% van de bij de onderscheidenlijke producten genoemde bedragen, vermeerderd met 100% van het onder 1.10.1 genoemde bedrag

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld

€ 14,15

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 14,15

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 14,15

1.9.1.5

voor een uittreksel uit de basisregistratie personen ten name van één persoon

€ 14,15

1.9.1.6

tot het waarmerken van een document

€ 14,15

1.9.1.7

Tot het verkrijgen van een verklaring in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 14,15

1.9.2

De in de onderdelen 1.9.1.2, 1.9.1.4 en 1.9.1.6 genoemde rechten worden verhoogd met de door de gemeente verschuldigde porti- of verzendkosten indien op verzoek van de aanvrager de door hem gevraagde stukken per post aan hem worden toegezonden.

1.9.3

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200)

€ 14,15

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.10.2

Voor aanvragen met betrekking tot stukken die naar het Regionaal Archief Nijmegen zijn overgebracht worden de tarieven in rekening gebracht welke zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Nijmegen. Deze tarieven zijn te vinden op de website van de gemeente Nijmegen (Het zelf verrichten van onderzoek is gratis)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen. 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 98,15

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 48,55

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.2

voor onbepaalde tijd voor twee kansspelautomaten

€ 352,35

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 63,80

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding inzake werkzaamheden met betrekking tot de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en/of leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente Heumen met een gezamenlijke tracélengte van 25 m1 of meer of het plaatsen van een bovengrondse voorziening, inclusief het afgeven van een instemmingsbesluit omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van die werkzaamheden:

€ 428,85

1.17.2

Het onder onderdeel 1.17.1. opgenomen tarief wordt, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond verhoogd met een bedrag per strekkende meter (m1) sleuf van:

€ 1,75

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding inzake werkzaamheden met betrekking tot de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en/of leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente Heumen met een gezamenlijke tracélengte van minder dan 25m1 (werkzaamheden van minder ingrijpende aard), inclusief het verstrekken van goedkeuring omrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van die werkzaamheden bedraagt:

€ 80,30

1.17.4

De in 1.17.1, 1.17.2 en 1.17.3 genoemde tarieven worden, indien er met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en/of netbeheerder(s) en de aanvrager, per overleg verhoogd met een bedrag van:

€ 292,60

1.17.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.6

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.17.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.7

De in 1.17.1 t/m 1.17.6 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag betrekking heeft op de aanleg van meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte buiten de bebouwde komgrenzen van de gemeente Heumen. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde projectbegroting.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 2.6.1 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 39,80

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 39,80

1.18.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,80

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.2

€ 97,05

1.18.1.5

tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 368,45

1.18.1.6

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 36,15

1.18.1.6.1

Indien ten behoeve van het verkrijgen van de onder 1.18.1.6 bedoelde gehandicaptenparkeerkaart een medisch advies noodzakelijk is wordt het bedrag verhoogd met de kosten hiervan.

1.18.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor de parkeerschijfzone in het centrum van Malden

€ 42,55

1.18.1.8

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing voor bedrijven als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor in de parkeerschijfzone in het centrum van Malden

€ 21,10

1.18.1.9

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.1.7 en 1.18.1.8 van deze tarieventabel

€ 21,10

1.18.1.10

tot het verlengen van een ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.1.7 en 1.18.1.8 van deze tarieventabel

€ 21,10

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wegenverkeerswet voor het houden van oriëntatieritten

€ 25,20

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, per standplaats:

1.19.1.1.1

voor één dag

€ 63,80

1.19.1.1.2

voor één week

€ 113,60

1.19.1.1.3

voor één maand

€ 153,40

1.19.1.1.4

voor één kwartaal

€ 217,95

1.19.1.1.5

voor een halfjaar

€ 299,65

1.19.1.1.6

voor een jaar

€ 436,45

1.19.1.1.7

tijdens de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse per dag

€ 82,10

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidshinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 63,80

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. toestemming voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen, onder, op, in of boven de voor de openbare dienst bestemd grond ingevolge artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 63,80

1.19.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op een reclame-uiting waarvoor géén omgevingsvergunning is vereist, en toetsing aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de woningwet plaatsvindt, dan wel het advies van de welstandscommissie als bedoeld in artikel 12b van de woningwet wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 1.19.1.3 berekende bedrag verhoogd met het tarief dat aan de hand van de tabel “Tariefregeling Gelders Genootschap 2019 ” wordt vastgesteld.

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het hebben van een open vuur als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 74,40

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot vernummering van een object

€ 72,30

1.19.6.1

Het tarief genoemd in artikel 1.19.6 wordt vermeerderd met de kosten die de gemeente voor de vernummering door derden heeft gemaakt

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.7.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,15

1.19.7.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.7.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 2,15

1.19.7.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,15

1.19.7.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 85,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Definities

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012: Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet inbegrepen], voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en i. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; 2012 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en i. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

De hoogte van de bouwkosten wordt bepaald aan de hand van het boekwerk ‘Basisbedragen gebouwen 2019’ van het Nederlands Bouwkosten Instituut (N.B.I.). Hier wordt in de tabellen bouwkosten voor de legeskosten voor alle gebouwen uitgegaan van een standaard uitvoeringsniveau. Voor woonvoorzieningen wordt het afwerkingsniveau hoogwaardig toegepast, behalve als het een tijdelijke woonunit naast een nieuwbouw of renovatiewoning betreft. In dit geval wordt het standaard uitvoeringsniveau gehanteerd. Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het bouwbesluit.

Indien in deze tabellen voor een bepaalde categorie bouwwerken geen normatieve bouwkosten zijn opgenomen, dan wordt onder bouwkosten verstaan de kosten zoals vastgesteld aan de hand van de normkosten voor de best overeenkomende categorie bouwwerken in genoemde tabellen. Indien in genoemde tabellen de normkosten zowel op basis van het aantal m2 als op grond van het aantal m3 kan worden bepaald, dan wordt bij de berekening het normbedrag op basis van het aantal m3 aangehouden. Indien de normkostentabellen als voornoemd naar het oordeel van de heffingsambtenaar niet toepasbaar zijn, wordt onder bouwkosten verstaan: een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in de laatste uitgave van het normblad NEN 2631.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Voor het voeren van een vooroverleg en/of beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning overeenkomstig hoofdstuk 3 voor het project zouden worden vastgesteld, bedraagt het tarief:

25%

2.2.2

In afwijking van het voorgaande, worden adviezen van derden alsmede de op grond van artikel 2.3.1.2 voor vastgestelde leges (welstand) in rekening gebracht.

€ 100,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1 

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 150.000,-:

2,29%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 198,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 150.000,- of meer bedragen, bedraagt het tarief € 3.000,- vermeerderd met:

2,06%

van de boven de € 150.000,- aan bouwkosten.

2.3.1.1.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een ondergeschikte wijziging van een verleende omgevingsvergunning (onder ondergeschikt wordt verstaan dat het nieuwe plan ten opzichte van het eerder vergunde plan maximaal 5% in oppervlakte en inhoud wordt vergroot)

€ 198,05

2.3.1.1.4

indien het een tijdelijke omgevingsvergunning betreft:

van het op basis van de artikelen 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 berekende tarief.

80%

2.3.1.2

Welstandstoets

2.3.1.2.1

Het op basis van onderdeel 2.3.1.1 berekende tarief wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria met het tarief, dat aan de hand van de als bijlage opgenomen tarieventabel van het Gelders Genootschap 2020 is vastgesteld.

2.3.1.2.2

Het tarief van 2.3.1.2.1 wordt vermenigvuldigd met het aantal keren dat de aanvraag aan de welstandscriteria moet worden getoetst.

2.3.1.2.3

Het tarief bedraagt voor een geschreven advies m.b.t. een vooroverleg welstand n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling:

€ 100,00

2.3.1.3.1

Verplicht advies agrarische commissie

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt verhoogd, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van een agrarische deskundige wordt ingewonnen, met het bedrag dat deze deskundige aan de gemeente ter zake van dit advies in rekening brengt.

2.3.1.3.2

Verplicht advies onafhankelijk deskundige op het gebied van landschap en ecologie.

 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt verhoogd, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van een onafhankelijk deskundige op het gebied van landschap en ecologie wordt ingewonnen, met het bedrag dat deze deskundige aan de gemeente ter zake van dit advies in rekening brengt.

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

150%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.086,05

2.3.2.2

In afwijking van artikel 2.3.2.1 bedragen de leges voor vijvers tot een oppervlakte van 15 m², heggen tot een lengte van 20 m¹, paden en wegen tot een lengte van 200 m¹ en bomen tot een maximum van 8 stuks

€ 543,05

2.3.2.3

In afwijking van artikel 2.3.2.2 bedragen de leges voor bomen tot een maximum van 3 stuks

€ 268,15

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 971,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 971,10

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en het:

2.3.3.3.1

een bouwplan betreft zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (buitenplanse afwijking; voorheen ‘projectbesluit’): op basis van een offerte/overeenkomst.

2.3.3.3.2

geen bouwplan betreft zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (buitenplanse afwijking; voorheen ‘projectbesluit’):

€ 1.801,55

2.3.3.4

Vervallen

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1,derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 971,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 971,10

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d., van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 971,10

2.3.3.8

In afwijking van de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 bedragen de leges voor:

a. tijdelijke woonunits;

b. voor bouwwerken met een oppervlakte van 10 tot 30m² voor wat betreft: het overschrijden van bouwgrenzen, het bouwen van (bij)gebouwen met een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 3 en 5 meter en bouwwerken geen gebouw zijnde;

c. strijdig gebruik van gronden en bebouwing

op grond van de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 berekende leges.

50%

2.3.3.9

In afwijking van de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 bedragen de leges voor het bouwen van (bij)gebouwen, overkappingen, bijbehorende bouwwerken tot 10m2 en een maximale hoogte van 3 meter, erf en perceelafscheidingen niet hoger dan 2 meter, een collector of paneel voor warmte-/elektriciteitsopwekking, dakkappelen en in omvang vergelijkebare kleine bouwwerken van de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 berekende leges

25%

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 1.086,05

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 1.086,05

2.3.4.3

Vervallen

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b., van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.086,05

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.086,05

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn door artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 1.086,05

2.3.4.7

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingbesluit)

€ 1.086,05

2.3.4.8

In afwijking van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 bedragen de leges voor:

a. tijdelijke woonunits;

b. voor bouwwerken met een oppervlakte van 10 tot 30m² voor wat betreft: het overschrijden van bouwgrenzen, het bouwen van (bij)gebouwen met een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 3 en 5 meter en bouwwerken geen gebouw zijnde;

c. strijdig gebruik van gronden en bebouwing

op grond van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 berekende leges.

50%

2.3.4.9

In afwijking van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 bedragen de leges voor het bouwen van (bij)gebouwen, overkappingen, bijbehorende bouwwerken tot 10m2 en een maximale hoogte van 3 meter, erf en perceelafscheidingen niet hoger dan 2 meter, een collector of paneel voor warmte-/elektriciteitsopwekking, dakkappelen en in omvang vergelijkebare kleine bouwwerken van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 berekende leges

25%

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1.1

Bij een vloeroppervlakte tot 500 m2

€ 615,95

2.3.5.1.2

Bij een vloeroppervlakte van 500 m2 tot 1.500 m2

€ 747,45

2.3.5.1.3

Bij een vloeroppervlakte van 1.500 m2 en meer:

€ 747,45

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 1.500 m2 van

€ 0,65

2.3.5.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bij 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een omgevingsvergunning bedraagt het tarief indien het betreft:

2.3.5.2.1

uitbreiding van de inrichting: als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.2, met dien verstande dat alleen leges worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting: als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

van het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.3, met dien verstande dat alleen leges worden berekend over de oppervlakte van de wijziging.

50%

2.3.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van overdracht van een vergunning aan een nieuwe eigenaar/gebruiker

€ 86,90

2.3.5.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, betrekking hebbende op een inrichting die niet is bedoeld voor permanent gebruik, bedraagt het tarief:

2.3.5.4.1

bij een vloeroppervlakte tot 500 m2

€ 383,25

2.3.5.4.2

bij een vloeroppervlakte van 500m2 tot 1.500 m2

€ 447,20

2.3.5.4.3

Bij een vloeroppervlakte van 1.500 m2 tot 5.000 m2

€ 638,85

2.3.5.4.4

Bij een vloeroppervlakte van 5.000 m2 en meer:

€ 638,85

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m2 van:

€ 0,20

2.3.5.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bij 2.3.5.4 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een omgevingsvergunning bedraagt het tarief indien het betreft:

2.3.5.5.1

uitbreiding van de inrichting: als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.4.1 t/m 2.3.5.4.4, met dien verstande dat alleen leges worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.3.5.5.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting: als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

van het tarief vermeld bij 2.3.5.4.1 t/m 2.3.5.4.4, met dien verstande dat alleen leges worden berekend over de oppervlakte van de wijziging.

50%

2.3.5.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning voor het tijdelijk overnachten in een sport-/verenigingsgebouw, bedraagt het tarief:

2.3.5.6.1

bij een vloeroppervlakte tot 500 m2

€ 383,25

2.3.5.6.2

bij een vloeroppervlakte van 500 m2 tot 1.500 m2

€ 447,20

2.3.5.6.3

bij een vloeroppervlakte van 1.500 m2 tot 5.000 m2

€ 638,85

2.3.5.6.4

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m2 en meer:

€ 638,85

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m2 van:

€ 0,25

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 11 van de gemeentelijke erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 0,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of gemeentelijke erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 263,20

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 268,15

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening , bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Hiervoor zijn in deze tabel geen tarieven opgenomen

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 200,45

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 270,95

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 270,95

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 270,95

2.3.14.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief:

2.3.14.3.1

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame op of aan een onroerende zaak, bedoel in artikel 2.2 eerste lid onder h of uit het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i van de Wabo.

€ 106,05

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling rapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 270,95

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 575,05

2.3.16.3

vaststelling hogere waarde toegestane geluidsbelasting. Voor de beoordeling van een verzoek van een belanghebbende en het vaststellen van een hogere waarde voor de hoogst toegestane geluidsbelasting, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en artikel 5.1 Besluit geluidhinder, bedragen de leges

€ 575,05

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.3

Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 324,55

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 324,55

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges.

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges,

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.8.1.1

indien er sprake is van een voorgenomen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 0,00

2.8.1.2

indien er geen sprake is van een voorgenomen bouwplan als bedoeld in

artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.132,10

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

2.8.2.1

Indien er sprake is van een voorgenomen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 0,00

2.8.2.2

Indien er geen sprake is van een voorgenomen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.471,85

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van :

2.10.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, ook indien de aanvraag vergunningsvrij blijkt te zijn, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 106,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 329,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 164,75

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging leidinggevende als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 82,35

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 48,75

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 238,05

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van één of meer verbodsbepalingen met betrekking tot het sluitingsuur en/of het houden van vermakelijkheden e.d. ingevolge artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 85,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 317,45

3.2.1.2

een braderie

€ 317,45

3.2.1.3

een kleinschalig evenement zonder risicoprofiel

€ 85,00

3.2.2

Indien voor de aanvraag als genoemd in artikel 3.2.1 advies is vereist van een onafhankelijk deskundige dan wordt het in dat artikel genoemde tarief verhoogd met de kosten die door deze onafhankelijk deskundige voor dit advies in rekening worden gebracht

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 48,60

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 329,50

3.3.1.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

3.3.1.2.1

de exploitant aan wie de vergunning is verleend

€ 164,75

3.3.1.2.2

het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend

€ 82,35

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2010

€ 63,75

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie kinderopvang

€ 157,90

3.7.2

Het tarief bij toepassing van artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht (buiten behandeling stellen) bedraagt

€ 79,20

3.7.3

Het tarief voor een inspectie door de GGD, op grond van een ingediende aanvraag als bedoeld in artikel 3.7.2 bedraagt voor:

3.7.3.1

een kinderdagverblijf

€ 657,85

3.7.3.2

een buitenschoolse opvang

€ 657,85

3.7.3.3

een peuterspeelzaal

€ 657,85

3.7.3.4

een gastouderbureau

€ 657,85

3.7.3.5

een gastouder

€ 375,95

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 175,70

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2019

De griffier van Heumen,