Nadere regels subsidie Ondernemersfonds

Geldend van 27-12-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie Ondernemersfonds

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 oktober 2019:

Overwegende dat het gewenst is de economische kracht van de kernen van de gemeente Moerdijk te versterken;

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk en de Verordening Reclamebelasting Klundert, Verordening Reclamebelasting Zevenbergen en Verordening Reclamebelasting Fijnaart,

Besluit vast te stellen de Nadere regels subsidie ondernemersfonds

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Ondernemersfonds: een gezamenlijke financiële positie van ondernemers in een gemeente of een bepaald gebied, zoals een bedrijventerrein of winkelcentrum. De middelen uit het fonds zijn vrij besteedbaar aan activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel (artikel 2), en alle ondernemers in het afgebakend gebied dragen bij aan het fonds middels een verplichte heffing via de onroerendezaakbelasting of de reclamebelasting. Ondernemersverenigingen voeren de regie uit over de bestedingen die vanuit het fonds plaatsvinden.

 • b.

  Ondernemersvereniging: een lokale vereniging van ondernemers met één of meerdere raakvlakken. Dit raakvlak is meestal de vestigingsplaats van de ondernemers, bijvoorbeeld een bepaalde kern of winkelcentrum. De ondernemersvereniging heeft tot doel gezamenlijk op te komen voor hun belangen zoals de vestigingsplaats te promoten en een aanspreekpunt te vormen ten opzichte van de lokale overheid.

 • c.

  Afgebakend gebied: ten behoeve van de heffing en invordering van reclamebelasting is een heffingsgebied aangewezen. Deze zijn vastgelegd in de Verordening Reclamebelasting Klundert, Verordening Reclamebelasting Zevenbergen en Verordening Reclamebelasting Fijnaart. De kaartjes van deze gebieden zijn in deze verordeningen terug te vinden.

Artikel 2. Beleidsdoel

Krachtenbundeling van ondernemers, gevestigd in een afgebakend gebied in een kern in de gemeente Moerdijk die gezamenlijk activiteiten organiseren die resulteren in:

 • Meer bezoekers

 • Langere verblijfsduur van bezoekers

 • Meer bestedingen van bezoekers

 • Verhogen van de waardering van het centrum door bezoekers

 • Meer betrokkenheid en samenwerking tussen ondernemers

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel in artikel 2.

Artikel 4. Subsidiedoelgroep

De subsidie wordt aangevraagd door een ondernemersvereniging die het convenant ‘Samenwerking Ondernemersfonds’ heeft ondertekend en gevestigd is in een van de kernen waarvoor de gemeenteraad een verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting heeft vastgesteld. .

Artikel 5. Aanvraag

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende informatie bevatten:

 • a.

  Indien van toepassing het laatst opgemaakte jaarverslag en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag;

 • b.

  Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat in ieder geval een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan en een toelichting op welke wijze de uitgevoerde activiteiten bijdragen aan het beleidsdoel zoals genoemd in artikel 2 van deze nadere regel.

 • c.

  Een meerjarig activiteitenplan voor de looptijd van het convenant ‘Samenwerking Ondernemersfonds’

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door:

 • 1.

  De gerealiseerde opbrengsten van de reclamebelasting per kern in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag op grond van de voor de betreffende kern geldende verordening reclamebelasting. De ondernemersvereniging van de betreffende kern kan alleen aanspraak maken op het deel van de inkomsten van de reclamebelasting dat geïnd wordt in dezelfde kern.

 • 2.

  Naast deze bijdragen geeft het college extra subsidie:

 • a.

  In het eerste jaar, 2020, bedraagt deze € 5.000,- per ondernemersvereniging

 • b.

  In de daaropvolgende jaren bedraagt deze, na afstemming over het meerjarig activiteitenplan jaarlijks

 • i.

  € 36.000,- voor de ondernemersvereniging in Zevenbergen

 • ii.

  € 18.000,- voor de ondernemersvereniging in Klundert

 • iii.

  € 11.000,- voor de ondernemersvereniging in Fijnaart

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de subsidieontvanger en de gemeente over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie.

 • 2.

  Het college kan aanvullende voorschriften opleggen in de subsidiebeschikking.

 • 3.

  De aanvrager spant zich in om ook via andere bronnen dan het ondernemersfonds gelden te verwerven en die in te zetten voor het realiseren van het in deze nadere regel genoemde beleidsdoel;

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor het Ondernemersfonds dient, in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening, door burgemeester en wethouders te zijn ontvangen uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Het meerjarig activiteitenplan dient in het eerste jaar van de looptijd van het convenant ‘Samenwerking Ondernemersfonds’ uiterlijk 31juli te ontvangen zijn door burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld. Een verrekening vindt plaats bij een eerst volgende aanvraag indien bij vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening blijkt dat de verleende subsidie afwijkt van de daadwerkelijke opbrengst van de reclame belasting, zoals die geldt voor de betreffende kern.

Artikel 11. Overgangsregeling

 • 1.

  In het eerste jaar wordt een schatting gemaakt van de opbrengsten van de reclamebelasting.

 • 2.

  In het eerste jaar wordt de aanvraagtermijn gesteld op 31 januari 2020 voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 13. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels subsidie Ondernemersfonds’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 29 oktober 2019

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….