Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet en:

  • 1.

   Die uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport als doelstelling heeft; of

  • 2.

   Die een gemeenschapshuis (dorpshuis, Kulturhus of een vergelijkbaar maatschappelijk object) exploiteert.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

 • c)

  Gemeenschapshuis: een gebouw of onroerend object dat benut wordt voor maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk, dat in eigendom of ander zakelijk recht is bij de aanvrager als bedoeld onder a;

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  Sportaccommodatie: een gebouw en/of terrein bedoeld voor en in gebruik als ruimte voor actieve en/of passieve uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport, dat in eigendom of ander zakelijk recht is, of dat gehuurd of in bruikleen is, bij de aanvrager als bedoeld onder b; als het gebouw en/of terrein gehuurd of in bruikleen is, heeft de aanvrager een toestemming van de eigenaar nodig voor de stimuleringslening;

 • g)

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • h)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt voor het treffen van maatregelen bij sportaccommodaties en gemeenschapshuizen in de gemeente Druten.

 • 2. De aanvrager van een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt is een in de gemeente Druten gevestigde rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting die een aanvraag doet. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 3. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening is 1,6%.

 • 4. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 5. De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 6. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. De lening kan uitsluitend worden toegekend voor maatregelen op de lijst van duurzaamheidsmaatregelen. Het college stelt de lijst van duurzaamheidsmaatregelen vast en is bevoegd deze te wijzigen.

 • 2. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 100.000,- inclusief btw.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  Een beperking van de energievraag;

 • b.

  Een vermindering van de CO2 uitstoot.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Druten stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen en energiescan door een onafhankelijke partij met daarin een indicatie van de te verwachten energiebesparing en/of productie van duurzame energie;

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   Een verslag met daarin het besluit inzake ‘Stimuleringslening duurzame maatregelen’ zoals die door de organisatie is vastgesteld.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 10.000,- of meer dan € 100.000,-;

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • e.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • f.

  Aan de aanvrager al eerder een stimuleringslening duurzame maatregelen is toegekend en met de nieuwe aanvraag het maximale leenbedrag van € 100.000,- (inclusief btw) wordt overschreden.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Druten en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019

De voorzitter,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

De griffier,

F.H.T.M. Aerts