Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen gemeente Heerde 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen gemeente Heerde 2020

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 29 oktober 2019;

gelet op artikel 149 juncto artikel 216 van de Gemeentewet;

besluit:

  • 1.

    De tarieven voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties te verhogen met 1,4%;

  • 2.

    Vast te stellen de volgende 34ste wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen”:

Artikel 1

Artikel 17 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

1. De vergoeding voor vast gebruik bedraagt per jaar:

a. Sportpark Molenbeek, per terrein

€ 2.835,00

b. Sportpark Monnikenbos, per terrein

€ 2.835,00

c. Sportpark De Eeuwlanden, per terrein

€ 2.835,00

d. Sportpark De Noord, per terrein

€ 2.835,00

Artikel 2

Deze vergoeding treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 25 november 2019.

griffier, voorzitter,