Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent het Wabo-projectbesluit (Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo-projectbesluit)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent het Wabo-projectbesluit (Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo-projectbesluit)

De gemeenteraad van Vaals in vergadering bijeen op maandag 16 december 2019, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • -

  Het onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is om bij een aanvraag omgevingsvergunning planologisch af te wijken van het bestemmingsplan;

 • -

  Hiervoor verschillende afwijkingsbevoegdheden opgenomen zijn;

 • -

  Voor de uitgebreide procedure een verklaring van geen bedenkingen (VvGB ) van de gemeenteraad vereist is (eerst het ontwerp en daarna de definitieve);

 • -

  De raad categorieën van gevallen aan kan wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is;

 • -

  De belangrijkste reden om zo’n lijst met categorieën van gevallen vast te stellen het verkorten van procedures en het verlichten van de lasten voor onze inwoners en ondernemers is;

 • -

  Een VvGB-procedure namelijk een extra procedure is die moet worden gevolgd via de gemeenteraad bij zowel een positief besluit als bij een weigering;

 • -

  De ‘vertraging’ mede gelet op de raadscycli een fors aantal weken (en in geval van een reces zelfs maanden) kan zijn;

 • -

  Daarbij komt dat je de vraag kunt stellen of bepaalde omgevingsvergunningen überhaupt in de raad thuis horen, of dat het uitvoering betreft.

B E S L U I T

 • 1.

  Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) de navolgende categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen “verklaring van geen bedenkingen” van de gemeenteraad is vereist:

  • 1.

   het oprichten van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan;

  • 2.

   het wijzigen van het gebruik van bouwwerken;

  • 3.

   het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van bouwen;

  • 4.

   De sloop, her-, ver-, en nieuwbouw van maximaal 6 woningen binnen de kernen van Vaals, Vijlen en Lemiers;

  • 5.

   De sloop, her-, ver-, en nieuwbouw van één woning buiten de kernen van Vaals, Vijlen en Lemiers;

  • 6.

   (Bouw)projecten voor aanleg van en aanpassing van weg-, water-, parkeer- en groenvoorzieningen;

  • 7.

   de gevallen waarin burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn en reeds op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere dan planologische gronden geweigerd moet worden, bijvoorbeeld wegens strijd met wet- en regelgeving en/of gemeentelijk beleid;

  • 8.

   Indien reeds een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, bestemmingsplan, projectplan, woningbouwprogramma of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader door de gemeenteraad is vastgesteld en het plan daarmee in overeenstemming is.

 • 2.

  Exploitatieplan

 • Op grond van 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden ten aanzien van het exploitatieplan uit artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot een omgevingsvergunning voor de aangewezen categorieën (1) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Hardheidsclausule

 • In afwijking van dit delegatiebesluit kan het College van B&W om haar moverende redenen besluiten om plannen die onder beslispunt 1 vallen toch aan de gemeenteraad voor te leggen.

 • 4.

  Zienswijzen

 • Indien er een ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en hierop vervolgens géén zienswijzen door belanghebbenden zijn ingediend, is geen definitieve verklaring van geen bedenkingen meer nodig.

 • 5.

  Terugwerkende kracht

 • Dit aanwijzings- en delegatiebesluit met terugwerkende kracht toe te passen op projecten die sinds 1 januari 2019 in behandeling zijn genomen.

Ondertekening

Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 16 december 2019

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

M.H. Jussen

plv. voorzitter