Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent afval (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hoeksche Waard)

Geldend van 28-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent afval (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hoeksche Waard)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard;

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is hierover nadere regels te stellen. De regels zijn wenselijk voor de dagen, tijden, plaatsen en manier waarop afval wordt aangeboden aan de inzameldienst. De inzameldienst en andere inzamelaars worden met dit besluit aangewezen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van gemeente Hoeksche Waard;

BESLUIT:

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit dat bij de Afvalstoffenverordening van 12 december 2017 hoort in te trekken;

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 van gemeente Hoeksche Waard vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan, dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening van gemeente Hoeksche Waard;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een inzamelzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box, voor 1 huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. RAD HW B.V. gevestigd te Westmaas is de aangewezen inzameldienst op grond van de Afvalstoffenverordening (artikel 3, lid 1).

 • 2. RAD HW B.V. kan andere inzamelaars aanwijzen voor de inzameling van afvalstoffen, genoemd in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen die we afzonderlijk inzamelen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  Groente-, fruit- en tuinafval (GFT): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Onder GFT verstaan we in ieder geval niet de mest van grotere dieren zoals bijvoorbeeld paarden, geiten en schapen;

 • b.

  Papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Onder oud-papier verstaan we in ieder geval niet: drinkpakken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

 • c.

  Glas: Op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen. In ieder verstaan we hier niet onder: vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL lampen en nagellakflesjes.

 • d.

  Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

 • e.

  Kunststof en metalen verpakkingsmaterialen en drinkpakken (PMD): verpakkingen van plastic (zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen), verpakkingen van metaal of metaallegering en drinkpakken (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten etc.).

 • f.

  Elektrische of elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

 • g.

  Klein chemisch afval: afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • h.

  Grof huishoudelijke afvalstromen: Volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting, gewicht of samenstelling niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Onder grof huishoudelijke afvalstromen vallen afvalstromen zoals beschreven in de Acceptatielijst Milieustraat RAD HW B.V., met uitzondering van de afvalstromen a t/m e uit artikel 7 van de Afvalstoffenverordening. Dit afval kan worden aangeboden zoals beschreven in artikel 7, lid 2 van dit Uitvoeringsbesluit.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening wijzen we de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aan:

 • a.

  Voor restafval van huishoudens een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer voor de gebruiker van 1 perceel of een (ondergrondse) verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • b.

  Voor GFT-afval van huishoudens een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer voor de gebruiker van 1 perceel of een (ondergrondse) verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • c.

  Voor oud papier en karton: een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer, een (bij voorkeur) kartonnen doos en gebundeld (bij inzameling door kerken, scholen en/of verenigingen) en een door/ bij kerken, scholen en/of verenigingen geplaatste container of een (ondergrondse) verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • d.

  Voor glas: een brengvoorziening glas op wijkniveau;

 • e.

  Voor textiel: een brengvoorziening textiel op wijkniveau en bij huis-aan-huisinzameling: in plastic zakken;

 • f.

  Voor PMD: PMD-inzamelzakken;

 • g.

  Voor de in de Afvalstoffenverordening in artikel 7, lid 2 onder f t/m h genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen de Milieustraat van RAD HW B.V.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Krachtens artikel 7, lid 1 van de afvalstoffenverordening stelt het college de volgende frequenties vast van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die bij elk perceel worden ingezameld:

 • a.

  De inzameldienst zamelt huishoudelijk restafval ten minste eenmaal per 4 weken bij elk perceel in.

 • b.

  De inzameldienst zamelt groente- fruit- en tuinafval ten minste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel in.

 • c.

  De inzameldienst zamelt PMD ten minste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel in.

 • d.

  De inzameldienst zamelt oud papier en karton ten minste eenmaal per maand afzonderlijk bij of nabij elk perceel in.

 • e.

  De inzameldienst zamelt textiel tenminste 5 maal per jaar afzonderlijk bij of nabij elk perceel in (alleen in de kernen).

 • f.

  De inzameldienst zamelt op afroep grof huishoudelijk afval bij elk perceel in tegen betaling.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens

De inzameldienst verwerkt persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar opdracht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;

 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak);

 • Uitgifte van inzamelmiddelen (zoals minicontainer, toegangspas, afvalpas en/of sleutel);

 • De inning en berekening van afvalstoffenheffing;

 • Voorkomen van afvaltoerisme;

 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens;

 • Beheer van en controle op het gebruik van de inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat;

 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening;

 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie);

 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten over de afvalinzameling;

 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling;

 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu;

 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen;

 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Volgens artikel 10 van de Afvalstoffenverordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen vast:

  • a.

   Het beheer van de inzamelmiddelen, toegangspas en afvalpas die in bruikleen zijn verstrekt, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   De inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip en sticker waarop staat vermeld: een uniek nummer, barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer. De chip is het identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registreren;

  • c.

   De door of namens de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen, toegangspas en/of afvalpas behoren bij de woning;

  • d.

   De gebruiker van een perceel dient zich tot de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel, toegangspas en/of afvalpas wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel (incl. identificatiemiddel), toegangspas of afvalpas dient een gebruiker zich eveneens tot de inzameldienst te wenden;

  • e.

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen, toegangspas en afvalpas als ware deze zijn eigendom. Het is niet toegestaan het identificatiemiddel (de chip(houder), containernummer en/of adressticker van het inzamelmiddel te verwijderen, te beschadigen of op enig andere wijze onleesbaar of onbruikbaar te maken;

  • g.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water en/of een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

  • i.

   De inzameldienst is bevoegd om de afvalpassen voor (ondergrondse) inzamelvoorzieningen en/of andere brengvoorzieningen te koppelen aan de adresgegevens en de registratie van aanbiedingen. Deze afvalpassen zijn het identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registreren.

  • j.

   Per perceel waaraan als inzamelvoorziening een (ondergrondse) verzamelcontainer is toegewezen wordt maximaal 1 afvalpas voor (ondergrondse) inzamelvoorzieningen verstrekt;

  • k.

   De gebruiker van een afvalpas blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van de afvalpas voor inzamelvoorzieningen;

  • l.

   Indien een minicontainer geheel of gedeeltelijk niet geleegd kan worden door toedoen van de gebruiker of door omstandigheden buiten de schuld van de inzamelaar (o.a. vastklemmen, vastvriezen van afval) is dit voor risico van de gebruiker en zijn de kosten van de lediging voor rekening van die gebruiker.

  • m.

   In afwijking van het bepaalde onder l. wordt indien door calamiteiten (niet verwijtbaar aan de gebruiker) of door toedoen van de inzamelaar een minicontainer geheel of gedeeltelijk niet geledigd, de desbetreffende aanbieding niet in rekening gebracht.

 • 2. Op basis van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening stelt het college de volgende regels over de plaats en manier van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen:

 • Minicontainers en (ondergrondse)verzamelcontainers

  • a.

   Per perceel verstrekt de inzameldienst 1 minicontainer voor de inzameling van GFT. Een extra GFT container verstrekt zij op verzoek. Indien het perceel meer dan 1.000 m2 bedraagt is het mogelijk een 3e container voor de inzameling van GFT aan te vragen. Het maximale aantal uit te geven GFT-containers per perceel bedraagt 3 stuks.

  • b.

   Per perceel verstrekt de inzameldienst 1 minicontainer voor de inzameling van restafval. Een 2e minicontainer voor restafval verstrekt de inzameldienst tegen een heffing zoals beschreven in de Verordening Afvalstoffenheffing.

  • c.

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te gebeuren. De minicontainer mag geplaatst worden op:

   • -

    het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg,

   • -

    aan de kant van de openbare weg bij het ontbreken van een voetpad

   • -

    op een inzamel- of clusterplaats.

  • Plaatsen van de minicontainer gebeurt zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang belemmerd. Ook gevaar of schade moet voorkomen worden. Aanwijzingen van de inzameldienst moeten worden opgevolgd;

  • d.

   Inzamelmiddelen dienen bij het aanbieden ter lediging goed gesloten te zijn en (ondergrondse) inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed (af)gesloten worden;

  • e.

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen afval steken;

  • f.

   Afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste manier zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, moeten door de aanbieder uit de minicontainer verwijderd worden;

  • g.

   Op de dagen dat niet wordt ingezameld, moeten minicontainers op eigen terrein staan;

  • h.

   Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 65 kilogram;

  • i.

   Er mag geen afval anders dan in het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening worden geplaatst;

  • j.

   Op de dag van de inzameling moet de minicontainer met de opnamerand naar de weg toe worden geplaatst;

  • k.

   Per inzamelronde mag een minicontainer 1 keer worden aangeboden.

 • Inzameling grof afval

  • l.

   De inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kan op afroep plaatsvinden; de aanbieder dient voor de inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel bereikbare en aangewezen aanbiedplaats in de directe nabijheid van de woning klaar te staan;

  • n.

   Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet groter is dan 150x75x50 cm en niet zwaarder dan 25 kilogram;

 • Milieustraat

  • o.

   Bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat is het Acceptatiereglement Milieustraat RAD HW B.V. van toepassing;

  • p.

   De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

 • PMD

  • q.

   Op de dag van de inzameling dient PMD ordelijk aangeboden te worden door bevestiging van de inzamelzak aan de kroonring of plaatsing van de inzamelzak op een inzamel- of clusterplaats. Dit op zodanige manier dat geen sprake van hinder en schade is. De aanwijzingen van de inzameldienst worden hierbij altijd opgevolgd;

 • 3. In afwijking van artikel 10 van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 • 4. Op grond van artikel 10, van de verordening zullen minicontainers die niet namens de RAD HW B.V. zijn verstrekt, die voor lediging worden aangeboden of op de openbare ruimte zijn geplaatst, meteen in beslag worden genomen.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a.

  Inzamelmiddelen mogen uitsluitend worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 08.00 uur.

 • b.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, maar uiterlijk voor 20.00 uur van de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • d.

  Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of anderszins niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken zorgt een derde ervoor dat lediging mogelijk is. Dit doet een aannemer en/of gemeente door de minicontainers te verplaatsen naar een locatie waar de inzameldienst kan ledigen. Vervolgens zorgt de aannemer en/of gemeente er ook voor dat de minicontainers weer terug geplaatst worden waar de bewoners ze geplaatst hebben.

Artikel 10. Inzameling andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening kan de inzameldienst ook andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die op grond van artikel 13, 2e lid, van de Afvalstoffenverordening andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, doen dit overeenkomstig de gestelde regels.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van de afvalstoffenverordening artikel 13, 1e lid, de volgende regels:

 • a.

  De inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • b.

  De gebruikte inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk voor 20.00 uur van de vastgestelde inzameldag, worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker;

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking een dag na de bekendmaking.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van gemeente Hoeksche Waard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 5 november 2019.