Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (Beleid textielinzameling)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (Beleid textielinzameling)

Algemeen

De inzameling van textiel1 in de Hoeksche Waard is een wezenlijk onderdeel van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De inzet op gescheiden inzameling van textiel levert een hoog milieurendement op (hoge CO2 besparing) en zorgt ervoor dat de hoeveelheid restafval afneemt.

Sinds 2011 zijn de inzamelcontainers voor textiel in eigen beheer van de RAD HW B.V. De achterliggende gedachte is dat er grip op de stromen moet zijn om te zorgen voor verbetering van afvalscheiding. Met ingang van 2018 voert RAD HW B.V. ook de huis-aan-huis inzameling van textiel in eigen beheer uit. We zetten hierbij mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt via HW Werkt.

De inzameldatums maakt RAD HW B.V. vooraf bekend aan de bewoners. Ook is er via de jaarlijkse Afvalgids en het maandelijks Afvalnieuws in de lokale media regelmatig aandacht voor deze stroom. Hierdoor is een eenduidig beleid ten aanzien van communicatie en uitstraling gerealiseerd. Bovendien vindt er ook registratie en kwaliteitscontrole plaats van de ingezamelde hoeveelheid textiel.

Deze inzet en de invoering van Goed Scheiden Loont in 2016 heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel is toegenomen. De hoeveelheid ongescheiden textiel (in het restafval) is gedaald. Het scheidingspercentage is toegenomen van 20% naar 41%.

Textiel

Gescheiden ingezameld

(per inwoner)

Ongescheiden (sorteeranalyse restafval)

Scheidingspercentage

2009

3,2 kg

12,8 kg

20%

2018

5,3 kg

7,6 kg

41%

Gescheiden ingezameld textiel is een afvalstroom met een positieve waarde. Om de kwaliteit hoog te houden leggen we de focus op het voorkomen van het aanbieden van andere fracties dan textiel en op het verminderen van het aandeel vervuild textiel. Voor wat betreft de samenstelling ligt de focus op het tegengaan van het zogenaamde ‘cherrypicking’. Hierbij zamelen andere partijen de meest waardevolle kleding in via andere methoden en hebben zij de opbrengsten. Het risico bestaat dat het ingezamelde textiel relatief veel ondersoorten bevat en daardoor weinig waarde vertegenwoordigd. Hierdoor is meer inspanning nodig om het textiel te sorteren en te recyclen. Het gevolg is een groot risico op verminderde recycling en hogere sorteerkosten (lees: hogere afvalstoffenheffing).

Het zogenaamde ‘cherrypicking’ brengt ook het risico mee dat er geen zicht is op de manier waarop de sortering wordt uitgevoerd. Het risico is bekend dat bij sorteerders in het grijze circuit alleen de waardevolle stromen worden uitgesorteerd en verkocht en de onderstromen als restafval worden verbrand.

Het beleid van gemeente Hoeksche Waard is daarom:

“zoveel mogelijk grip houden op de inzameling van huishoudelijk textiel”.

Inzamelmethoden

In de Afvalstoffenverordening gemeente Hoeksche Waard (artikel 4) staat dat het voor anderen dan de inzameldienst verboden is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Tenzij er sprake is van een actueel aanwijzingsbesluit, een vrijstelling of een wettelijke verplichting. (zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer artikel 9.5.2 derde lid aanhef en onderdeel b, of vierde lid)

Textiel (gebruikte kleding) is volgens jurisprudentie aan te merken als een huishoudelijke afvalstof in de zin van de Wet Milieubeheer (artikel 1.1, 1e lid)

Het is dus zonder actueel aanwijzingsbesluit niet toegestaan textiel in te zamelen. Wordt geconstateerd dat inzameling zonder aanwijzingsbesluit plaatsvindt treedt de gemeente hiertegen op door middel van een aanzegging van een dwangsomprocedure.

Niet bij iedere vorm van textielinzameling treedt de gemeente (direct) op. Onderstaand staan een aantal voorkomende methoden van textielinzameling opgesomd en beschrijven we het handhavingsbeleid dat we daarbij voeren:

 • A)

  Inzameling via containers: De RAD heeft in de Hoeksche Waard op strategische plaatsen eigen textielcontainers staan. Containers van andere organisaties zijn niet toegestaan. Voor wat betreft containers op eigen terrein (bijv. parkeerplaats bij winkel) hanteert de gemeente de stelregel dat het plaatsen van een textielcontainer op toegankelijk terrein (bijv. bij een winkelingang of parkeerplaats) valt onder textielinzameling. Dit is zonder aanwijzingsbesluit niet toegestaan en handhaven we.

 • B)

  Inzameling huis aan huis: RAD HW B.V. zamelt in samenwerking met HW Werkt huis-aan-huis textiel in. De gemeente verstrekt geen aanwijzingsbesluiten aan andere organisaties. Het huis-aan-huis inzamelen valt onder textielinzameling en is zonder aanwijzingsbesluit niet toegestaan. Dit handhaven we.

 • C)

  Afgifte bij kringloopwinkels : De afgifte van herdraagbare kleding van particulieren aan kringloopwinkels met als doel deze te verkopen aan particulieren waarbij de opbrengst bestemd is voor een charitatief doel. In deze situatie is het aangeboden textiel geen afvalstof.

 • D.

  Verkoop via tweedehandsmarkt : De verkoop van herdraagbare kleding van particulieren online (bijv. via Marktplaats, Facebookgroepen) of via winkelconcept (bijv. 2-times) waarbij de opbrengst voor de aanbieder is. In deze situatie is het aangeboden textiel geen afvalstof.

 • E)

  Terugname van producten door kledingwinkels : De terugname van oude kleding door kledingwinkels waarbij klanten in ruil daarvoor korting vouchers ontvangen. Dit is een nieuw concept, landelijk georganiseerd, waarbij een directe link is tussen de detailhandel (producent) en de particulier. Textiel is hier een afvalstof en inzameling is niet toegestaan. Aangezien dergelijke winkelketens niet in de Hoeksche Waard actief zijn wachten we de landelijke ontwikkelingen af en nemen nog geen standpunt in.

 • F)

  Inzameling ten behoeve van eenmalige acties : Het organiseren van kledingacties ten behoeve van een eenmalig specifiek charitatief doel. Dit kunnen de volgende acties zijn:

  • a.

   Acties waarbij gevraagd wordt om specifiek textiel voor bijvoorbeeld een rampgebied. (denk aan dekens, jassen en dergelijke). We zijn van mening dat betwist kan worden of textiel een afvalstof is. Een aanwijzingsbesluit is in deze situatie wel gewenst, we handhaven niet direct.

  • b.

   Acties waarbij de opbrengst van het textiel ten goede komt aan een specifiek charitatief doel. In deze situatie zijn we van mening dat textiel een afvalstof is en een aanwijzingsbesluit noodzakelijk. We handhaven niet direct. Dit vanwege het incidentele karakter en het feit dat de actie meestal al afgerond is voordat we ervan op de hoogte zijn. We vragen RAD HW B.V. contact te zoeken met de organiserende instantie. Zo voorkomen we inzameling zonder aanwijzingsbesluit in de toekomst. Dit doen we door voorlichting te geven over het beleid van textielinzameling.

 • G)

  Inzameling door bedrijven bij particulieren: Een vorm van inzameling waarbij particulieren tegen een vergoeding textiel kunnen afgeven. In dit geval is textiel een afvalstof en dit valt dus onder textielinzameling. Dit is zonder aanwijzingsbesluit niet toegestaan en handhaven we.

Beleid ten aanzien van aanwijzingsbesluiten

Ten aanzien van de toekenning van aanwijzingsbesluiten hanteert de RAD het volgende beleid:

 • A)

  Er worden geen aanwijzingsbesluiten verstrekt.

 • B)

  De huis-aan-huis inzameling van textiel voert RAD HW B.V. uit in samenwerking met HW Werkt. We verstrekken geen aanwijzingsbesluiten aan andere instanties.

 • C)

  Geen aanwijzingsbesluit noodzakelijk.

 • D)

  Geen aanwijzingsbesluit noodzakelijk.

 • E)

  RAD en gemeente volgen de landelijke ontwikkelingen.

 • F)

  Voor zowel a. als b. per situatie beoordelen of een aanwijzingsbesluit wordt verstrekt. Indien een aanwijzingsbesluit wordt verstrekt nemen we voorwaarden op over informatieverstrekking over de verwerker en verwerkingsmethode en verantwoording over de ingezamelde gewichten en de totale opbrengsten.

 • G)

  Er worden geen aanwijzingsbesluiten verstrekt.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 5 november 2019


Noot
1

Gemeente Hoeksche Waard verstaat onder textiel het volgende : kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen. (uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hoeksche Waard art 3-d)