Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent afvalstoffenheffing (Beleidsregel Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent afvalstoffenheffing (Beleidsregel Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard overwegende dat

 • -

  De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard bevoegd is tot het invoeren van Afvalstoffenheffing;

 • -

  Door het Algemeen Bestuur van de voormalige Gemeenschappelijke Regeling RAD Hoeksche Waard is besloten om per 1 januari 2016 het Goed Scheiden Loont systeem in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

 • -

  Het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of handicap door invoering van het Goed Scheiden Loont systeem een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen die hoger is dan gemiddeld;

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders bevoegd is nadere regels te stellen met betrekking tot de afvalstoffenheffing;

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 • 1. De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing indien hij als gevolg van chronische ziekte, handicap of chronische ziekte van hemzelf of van personen die behoren tot zijn huishouden, medisch afval moet aanbieden aan de RAD HW B.V.

 • 2. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een verzoek in bij de heffingsambtenaar (SVHW). Bij dit verzoek overlegt de aanvrager een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist. Hieruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap medisch afval wordt aangeboden.

 • 3. Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder 1 en 2 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde vermindering als volgt wordt bepaald:

  • a.

   In geval van een belastingplichtige die gebruik maakt van een minicontainer: het aantal ledigingen van de restafvalcontainer in het belastingjaar verminderd met maximaal 15 ledigingen boven het aantal van 11 (gemiddelde aantal ledigingen per huishouden is 11 keer per jaar, maximale aantal aanbiedmogelijkheden is 26 keer per jaar. We verminderen de belasting tot het niveau van het gemiddelde aanbiedgedrag);

  • b.

   In geval van een belastingplichtige die aangesloten is op een ondergrondse inzamelvoorziening: het aantal aanbiedingen op een ondergrondse restafvalcontainer in het belastingjaar verminderd met maximaal 330 toegangen boven het aantal van 30 (gemiddeld aantal aanbiedingen per huishouden is 30 keer per jaar. We gaan voor de berekening uit van 360 aanbiedingen per jaar dus we verminderen de belasting tot het niveau van het gemiddelde aanbiedgedrag).

 • 4. De vermindering wordt verleend na afloop van het betreffende belastingjaar.

 • 5. Er wordt slechts 1 vermindering per huishouden verleend.

 • 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 7. Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregel Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval”

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 5 november 2019