Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 14-04-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet. artikel 2.3 Jeugdwet en de artikelen 2,4 en 7 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015;

overwegende dat:

het noodzakelijk is nadere regels te stellen over de nuancering van de overige en individuele voorzieningen als vormen van jeugdhulp, over de aanvraagformulieren voor een individuele voorziening jeugdhulp en sociaal medische indicatie en over een tweetal formulieren voor het persoonsgebonden budget;

het noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen over vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp in de vorm van een individuele voorziening wordt geboden;

deze regels gezamenlijk in één regeling opgenomen kunnen worden.

in de gemeente Zoetermeer een divers aanbod van instellingen werkzaam is op het terrein van jeugd en gezin. Hier wordt hulp en ondersteuning geboden die varieert van licht tot zwaar. Doel hierbij is dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, zich - afhankelijk van het ontwikkelingsniveau - ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen die participeren in de samenleving,;

het uitgangspunt is dat jeugdige en hun ouders passende jeugdhulp krijgen al dan niet door middel van combinaties van verschillende overige en/of individuele voorzieningen;

besluit vast te stellen:

Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus of bustaxi.

 • b.

  Afstand: afstand tussen de woning en de locatie voor jeugdhulp in de vorm van een individuele voorziening, gemeten langs de kortste voor de jeugdige voldoende begaanbare en veilige weg.

 • c.

  Beleidsregels: Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer.

 • e.

  Opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de jeugdige gebruik kan maken van het vervoer.

 • f.

  Ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

 • g.

  Reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning, minus maximaal 10 minuten, indien en voor zover de jeugdige de locatie voor jeugdhulp gewoonlijk eerder bereikt dan het aanvangstijdstip van de jeugdhulp, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het eindtijdstip en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 10 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer.

 • h.

  Verordening: Verordening Jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015.

 • i.

  Vervoer: aangepast vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de locatie van de jeugdhulp in aansluiting op de aanvang en het einde van de jeugdhulp.

 • j.

  Vervoersvoorziening: aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen.

 • k.

  Woning: plaats waar de jeugdige structureel en feitelijk verblijft.

Voor de andere termen die in deze nadere regels worden gebruikt geldt dat ze dezelfde betekenis hebben als in de Jeugdwet en de verordening.

HOOFDSTUK 2 JEUGDHULP

Artikel 2.1 Vormen van overige voorzieningen

 • 1. De meeste vormen van overige voorzieningen door de gemeente op enigerlei wijze gefaciliteerd betreffen een preventief aanbod welke erop is gericht om problemen bij het opvoeden en opgroeien te voorkomen of in een vroeg stadium te onderkennen en gerichte ondersteuning te bieden aan jeugdigen en hun ouders.

 • 2. Ten aanzien van de onderstaande overige voorzieningen wordt de volgende nuancering aangebracht:

  • a.

   informatie en advies op het gebied van opvoeden en opgroeien: algemene informatie en advies over het opgroeien, de ontwikkeling en de opvoeding van jeugdigen zoals onder meer te verkrijgen is bij het inlooppunt van Meerpunt, het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin, en inloopspreekuren van diverse instellingen die werkzaam zijn op het terrein van jeugd en gezin;

  • b.

   voorlichting, cursussen en trainingen op het gebied van opvoeden en opgroeien: zowel voorlichting, cursussen en trainingen voor jeugdigen als voor ouders, zoals sociale vaardigheidstrainingen en opvoedcursussen;

  • c.

   jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel): aanvullend aanbod voor specifieke doelgroepen, naast het uniforme basistakenpakket, van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West;

  • d.

   schoolmaatschappelijk werk: het aanbod aan schoolmaatschappelijk werk zoals wordt aangeboden op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs;

  • e.

   ambulante jongerencoaching: outreachende individuele begeleiding van jeugdigen met problemen op het gebied van scholing, sociale ontwikkeling, verslaving, etc.;

  • f.

   online hulpverlening (E-health): hulp en ondersteuning via internet, zoals aangeboden door diverse instellingen die werkzaam zijn op het terrein van jeugd en gezin;

  • g.

   gezinscoaching/-ondersteuning: praktische hulp in de thuissituatie gericht op het verbeteren van de opvoed- en opgroeisituatie.

Artikel 2.2 Vormen van individuele voorzieningen

Ten aanzien van de onderstaande individuele voorzieningen verstrekt als zorg in natura of door middel van een persoonsgebonden budget wordt de volgende nuancering aangebracht:

 • a.

  ambulante opvoedhulp / begeleiding:

  ambulante jeugdhulp thuis of op locatie van een instelling gericht op verbetering of versterking van de opvoed- en opgroeisituatie van de jeugdige en/of zijn gezin;

 • b.

  langdurige crisisopvang:

  acute hulp aan jeugdigen en hun ouders waarbij de veiligheid of de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt, welke langer dan vier weken duurt;

 • c.

  dagbesteding:

  activiteiten in groepsverband voor jeugdigen die (nog) niet in staat zijn tot het volgen van onderwijs;

 • d.

  gesloten jeugdhulp:

  gedwongen opname inclusief verblijf van jeugdigen met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen (Jeugdzorg Plus) met een machtiging van de kinderrechter;

 • e.

  medische kinderdagbehandeling:

  intensieve dagelijkse behandeling en begeleiding elders waarbij de jeugdige thuis blijft wonen;

 • f.

  pleegzorg:

  verzorging als behorend tot zijn gezin van een jeugdige niet zijnde een eigen (stief-)kind door een pleegouder waartoe een pleegzorgcontract met een pleegzorgaanbieder is gesloten;

 • g.

  residentiële hulp in vrijwillig kader:

  verblijf in een accommodatie verbonden aan een instelling voor jeugdhulp, zoals een gezinshuis en logeerhuis;

 • h.

  residentiële hulp voor jeugdigen met een verstandelijke beperking:

  verblijf in een instelling voor jeugdhulp specifiek voor jeugdigen met een verstandelijke beperking;

 • i.

  specialistische dagbehandeling en verzorging verstandelijk beperkte jeugdigen:

  intensieve behandeling en verzorging van jeugdigen met een verstandelijke beperking;

 • j.

  basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen:

  geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen met (een vermoeden) van psychische problematiek (stoornis op basis van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) al dan niet in combinatie met een hoge mate van complexiteit en een hoog risico voor de ontwikkeling van de jeugdige. Ook ernstige enkelvoudige dyslexiezorg valt hieronder;

 • k.

  verzorging van jeugdigen met een lichamelijke en zintuigelijke beperking:

  het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 • l.

  kinderopvang op sociaal medische indicatie:

  kinderopvang voor jeugdigen van 0 tot en met 12 jaar die, op grond van een sociale of medische reden bij de jeugdige of de ouders(s), dringend kinderopvang nodig hebben omdat het noodzakelijk is voor de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de jeugdige, maar waarbij de ouder(s) geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang en er geen andere oplossing voor de jeugdige beschikbaar is.

 • m.

  Vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden.

  de regels over jeugdhulpvervoer zijn in hoofdstuk 3 opgenomen.

Artikel 2.3 Kinderopvang op sociaal medische indicatie

 • 1. De procedure van de aanvraag is als volgt:

  • a.

   De ouders van een jeugdige melden zich bij één van de kinderopvanginstellingen waarmee de gemeente een contract of een subsidierelatie voor kinderopvang op sociaal medische indicatie heeft.

  • b.

   De aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld. formulier ‘Aanvraag kinderopvang op sociaal-medische indicatie’;

  • c.

   Indien er geen gekwalificeerde zorgaanbieder of klantmanager Wet werk en bijstand is betrokken, dan kan bij uitzondering een verklaring worden verstrekt door de huisarts of jeugdarts;

  • d.

   De kinderopvanginstelling stuurt de aanvraag door naar het college;

  • e.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk.

 • 2. Het college kan een medisch adviseur om advies vragen indien de situatie van de jeugdige of de ouders daar aanleiding toe geeft.

 • 3. Voor afloop van de toegekende individuele voorziening voor kinderopvang op sociaal medische indicatie vindt een herbeoordeling plaats. Herbeoordeling vindt in principe elk jaar plaats, maar in ieder geval wanneer de jeugdige twee en vier wordt.

 • 4. Een plaatsing bij een gesubsidieerde kinderopvang is een voorliggende voorziening en wordt niet bekostigd vanuit kinderopvang op sociaal medische indicatie.

Artikel 2.4 Formulieren

 • a. Het model aanvraagformulier voor een individuele voorziening wordt vastgesteld conform bijlage 1 bij deze nadere regels.

 • b. Het model aanvraagformulier voor kinderopvang op sociaal medische indicatie wordt vastgesteld conform bijlage 2 bij deze nadere regels.

 • c. Het model budgetplan voor het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld conform bijlage 3 bij deze nadere regels.

 • d. Het model opvoedingsbelasting vragenlijst wordt vastgesteld conform bijlage 4 bij deze nadere regels

HOOFDSTUK 3 VERVOER

Artikel 3.1 De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening

 • 1. Het uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn voor het arriveren van hun kind op de locatie van de jeugdhulp. Deze verantwoordelijkheid omvat ook de bekostiging van het vervoer.

 • 2. In bepaalde gevallen kan het college ten behoeve van het bezoek aan een locatie voor jeugdhulp een vervoersvoorziening toekennen.

 • 3. Een vervoersvoorziening kan alleen worden toegekend indien:

  • a.

   er een beschikking voor een individuele voorziening jeugdhulp wordt afgegeven waarop de vervoersaanvraag ziet;

  • b.

   jeugdigen en ouders aannemelijk hebben gemaakt dat er een noodzaak bestaat tot het inzetten van de voorziening;

  • c.

   er sprake is van onvoldoende eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouders en andere personen die tot het sociale netwerk behoren om in het vervoer te voorzien en

  • d.

   er zijn geen mogelijkheden om met de inzet van een andere voorziening of overige voorziening te voorzien in het vervoer.

 • 4. Het bestaan van een noodzaak wordt aannemelijk gemaakt indien:

  • a.

   er sprake is van een medische noodzaak bij de jeugdige; of

  • b.

   er sprake is beperkingen in de zelfredzaamheid van de jeugdige, waardoor het zelfstandig reizen niet mogelijk is.

 • 5. Jeugdigen en ouders dienen naar aanleiding van een verzoek van het college binnen twee weken een aanvraag voor een voorziening zoals bedoeld in het derde lid, onderdeel d, in te dienen. Bij toewijzing wijst het college de aanvraag voor jeugdhulpvervoer (deels) af. Als aan het verzoek van het college om een aanvraag in te dienen niet binnen twee weken door jeugdigen en ouders gevolg wordt gegeven, wordt de aanvraag voor jeugdhulpvervoer afgewezen.

 • 6. Indien de aanvraag wordt afgewezen, dan worden de ouders geacht zelf het vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden te organiseren en te bekostigen.

Artikel 3.2 Medische noodzaak

 • 1. Er is sprake van een medische noodzaak zoals bedoeld in artikel 3.1, vierde lid, onderdeel a, als de jeugdige een beperking heeft met lopen, instappen of staan of indien er sprake is van desoriëntatie en daardoor niet zelfstandig kan reizen.

 • 2. Jeugdigen en ouders leveren medische informatie van een behandeld arts (niet een huisarts) aan waarin expliciet met het eerste lid rekening is gehouden en waarin een argumentatie voor de verklaring is geboden. De informatie is niet ouder dan twee jaar.

 • 3. Het college kan naar aanleiding van de aangeleverde informatie een onafhankelijke eigen deskundige om advies vragen. Jeugdigen en ouders dienen hieraan mee te werken.

Artikel 3.3 Beperking in de zelfredzaamheid

 • 1. Onder beperkingen in de zelfredzaamheid van de jeugdige zoals bedoeld in artikel 3.1, vierde lid, onderdeel b, wordt verstaan dat:

  • a.

   de jeugdige jonger is dan 9 jaar en ouders aannemelijk hebben gemaakt dat de jeugdige niet zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer kan reizen of

  • b.

   de jeugdige ernstige gedragsproblemen heeft welke zelfstandig reizen met de fiets of met openbaar vervoer onmogelijk maakt.

 • 2. Onder geen enkele omstandigheid wordt het ontbreken van financiële draagkracht van de ouders ten opzichte van de vervoerskosten beschouwd als een beperking in de zelfredzaamheid van de jeugdige.

Artikel 3.4 Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen

Er is sprake van onvoldoende eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouders en andere personen die tot het sociale netwerk behoren zoals bedoeld in artikel 3.1, vierde lid, onder c, als het college constateert dat:

 • a.

  de jeugdige ernstige gedragsproblemen heeft welke reizen met de fiets of met openbaar vervoer onder begeleiding van de ouders of andere personen uit het sociale netwerk onmogelijk maakt;

 • b.

  de jeugdige ernstige gedragsproblemen heeft welke het vervoeren in de auto voor de ouders of andere personen uit het sociale netwerk onmogelijk maakt.

Artikel 3.5 Toekenning vervoersvoorziening

 • 1. Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking.

 • 2. De toekenning van de vervoersvoorziening geschiedt gelijktijdig met de toekenning van de individuele voorziening jeugdhulp.

 • 3. Het college kan afwijken van hetgeen in het tweede lid is bepaald.

 • 4. Het college kan aan de toekenning van de vervoersvoorziening voorwaarden verbinden die verband houden met het doel en strekking daarvan.

Artikel 3.6 Eigen bijdrage

 • 1. Ouders betalen bij toekenning van een vervoersvoorziening een eigen bijdrage.

 • 2. Deze bijdrage is bedoeld om de ouders verantwoordelijk te laten zijn voor een vast deel van de kosten van jeugdhulpvervoer.

 • 3. De eigen bijdrage is het bedrag dat op grond van artikel 2.37, tweede lid, van de Regeling zorgverzekeringswet als eigen bijdrage geldt.

 • 4. De eigen bijdrage geldt voor een periode van 12 maanden.

 • 5. De eigen bijdrage moet worden betaald binnen 30 dagen na de bekendmaking van de beschikking waarin de eigen bijdrage wordt vastgesteld.

Artikel 3.7 Vervoersvoorziening

 • 1. Het college kent aangepast vervoer als vervoersvorm toe.

 • 2. Aangepast vervoer wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde jeugdhulpaanbieder die voor de jeugdige met zijn problematiek passende hulp kan bieden.

 • 3. Aangepast vervoer is mogelijk indien:

  • a.

   aan de voorwaarden is voldaan

  • b.

   als de jeugdige met gebruikmaking van openbaar vervoer naar de locatie voor jeugdhulp en terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht.

Artikel 3.8 Doorgeven van wijzigingen

 • 1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college.

 • 2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.

 • 3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

 • 4. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzonder gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van deze regeling indien toepassing gelet op het doel en strekking van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 4.2 Overgangsrecht

 • 1. Aanvragen voor individuele voorzieningen jeugdhulp (inclusief vervoersaanvragen), die op basis van de Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 of de Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, worden geacht op basis van deze nadere regels te zijn ingediend.

 • 2. Jeugdigen en ouders houden recht op een individuele voorziening verstrekt op grond van de Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 of de Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit, waarmee deze eerdere voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken of totdat de looptijd van de oorspronkelijke beschikking is verstreken.

 • 3. Een beslissing op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 of de Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015, geschiedt op grond van de Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 of Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 die ten aanzien van de betreffende zaak zijn rechtskracht behoudt.

Artikel 4.3 Intrekking

De Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 vastgesteld op 8 maart 2016 en de Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 vastgesteld op 16 december 2014 en gewijzigd op 8 maart 2016 en op 27 juli 2017 in te trekken.

Artikel 4.4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4.5 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 oktober 2019,

De secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Bijlage 1 Aanvraagformulier jeugdhulp

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Dit formulier is bedoeld voor ouders en jeugdigen die in gesprek willen met het team Jeugd- en Gezinshulp over de knelpunten die zij ervaren in het opvoeden en opgroeien.

Let op: 

 • uit het gesprek met het team Jeugd- en Gezinshulp zal blijken óf er jeugdhulp nodig is en zo ja welke hulp passend is bij uw situatie. Ook wordt uit het gesprek duidelijk op welke wijze dit voor u georganiseerd kan worden.

 • het is belangrijk dat het aanvraagformulier wordt ondertekend. Zonder handtekening(en) is de aanvraag niet geldig en kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen.

Gegevens aanvrager

Voorletter(s):

……………………………………………………………………………………………………………

Tussenvoegsel(s):

……………………………………………………………………………………………………………

Achternaam:

……………………………………………………………………………………………………………

Relatie tot de jeugdige:

☐ Ouder

☐ Voogd

☐ Anders, namelijk ……………………………………………………………………

Straat:

……………………………………………………………………………………………………………

Huisnummer:

……………………………………………………………………………………………………………

Huisnummer toevoeging:

……………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

……………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………………………

Emailadres:

……………………………………………………………………………………………………………

Gegevens jeugdige

Voorletter(s):

……………………………………………………………………………………………………………

Tussenvoegsel(s):

……………………………………………………………………………………………………………

Achternaam:

……………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats:

……………………………………………………………………………………………………………

Burgerservicenummer:

……………………………………………………………………………………………………………

Indien de jeugdige waarvoor u een gesprek aanvraagt niet op hetzelfde adres woont als u zelf, hieronder graag het adres van de jeugdige invullen

Straat:

……………………………………………………………………………………………………………

Huisnummer:

……………………………………………………………………………………………………………

Huisnummer toevoeging:

……………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

……………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………………

Kunt u in het kort uw situatie toelichten waarvoor u ondersteuning wenst?

Denk hierbij aan mogelijke knelpunten die u ervaart met betrekking tot het opgroeien en opvoeden. Uit het gesprek zal blijken óf en welke hulp passend is bij uw situatie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening van de aanvraag

In de Jeugdwet is vastgelegd wanneer ouders hulp mogen aanvragen en wanneer een jeugdige dit zelf mag doen. De volgende regels gelden:

 • Als een jeugdige 12 jaar of jonger is, vragen ouders/ voogd de hulp aan.

 • Bij jeugdige tussen 12 en 16 jaar, vragen zowel ouders/voogd als de jeugdige de hulp aan.

 • Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zelf hulp aanvragen. Toestemming van ouders/voogd is dan niet noodzakelijk.

Plaats en datum:

 

……………………………………………………………………………………………………………

   

Handtekening ouder/ voogd:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Handtekening ouder/voogd:

 

……………………………………………………………………………………………………………

   

Handtekening jeugdige*:

* Indien 12 jaar of ouder

……………………………………………………………………………………………………………

Opsturen

U kunt het ingevulde formulier mailen naar bureaudienst@zoetermeer.nl of per post versturen naar:

Gemeente Zoetermeer

t.a.v. Team Jeugd- en Gezinshulp

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

Hoe gaat het verder?

Een medewerker van het Team Jeugd- en Gezinshulp belt u op om uw aanvraag te bespreken en eventueel een gesprek in te plannen. Tijdens het gesprek met de medewerker:

 • Bespreekt u uw probleem en het gewenste resultaat.

 • Kijkt u wat er mogelijk is om zelf tot een oplossing te komen. Eventueel met hulp van mensen uit uw omgeving.

 • Is meer hulp nodig? Dan kijkt de medewerker samen met u welke voorziening geschikt is.

 • Dit kan zijn:

  • o

   jeugdhulp

   • zorg in natura

   • een persoonsgebonden budget

  • o

   een sociaal medische indicatie

  • o

   hulp vanuit de Wmo of Participatiewet

De gemeente heeft 8 weken de tijd om op uw aanvraag te beslissen.

Bijlage 2 Aanvraagformulier kinderopvang op sociaal medische indicatie

Voor wie is dit formulier?

Kinderopvang op sociaal medische indicatie is kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar die, op grond van een sociale en/of medische reden bij de jeugdige of de ouder(s), dringend kinderopvang nodig hebben, maar waarbij de ouder(s) geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang en er geen andere oplossing voor de jeugdige beschikbaar is.

Met dit formulier kunt u kinderopvang op sociaal medische indicatie aanvragen. Dit is mogelijk bij één van de kinderopvangorganisaties waarmee de gemeente een contract of subsidierelatie voor kinderopvang op sociaal medische indicatie heeft. Deze kinderopvang kan u helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Gegevens van kind(eren) waarvoor u deze aanvraag indient

 

Kind 1

Kind 2

Voorletters en voornaam

 

 

Achternaam

 

 

Geslacht (jongen/meisje)

 

 

Geboortedatum

 

 

Burgerservicenummer

 

 

Adres

 

 

Postcode en woonplaats

 

 

Benodigde opvang: kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

 

 

Aantal dagen opvang

 

 

Gewenste periode opvang

 

 

Voorkeur voor bepaald(e) kdv/bso

 

 

Gezinssituatie

 

 

Ο Tweeoudergezin

Ο Eenoudergezin

Ο Anders, nl. …

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s)

 

Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2 ²

Voorletter(s)+achternaam

 

 

Geboortedatum

 

 

Burgerservicenummer

 

 

Adres¹

 

 

Postcode en woonplaats¹

 

 

Telefoonnummer

 

 

Emailadres

 

 

¹ Indien anders dan uw kind(eren)

² Indien van toepassing

Omstandigheden voor aanvraag kinderopvang op sociaal medische indicatie

► Voeg een schriftelijke verklaring toe van een gekwalificeerde zorgaanbieder of klantmanager Wet werk en bijstand waarin de noodzaak tot kinderopvang op sociaal medische indicatie wordt beschreven.

Gegevens inkomen

► Als de aanvraag wordt toegekend, moet u een deel van de kosten van de kinderopvang zelf betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Voeg daarom inkomensgegevens toe (bijv. een salarisspecificatie, jaaropgave of gegevens over inkomensondersteuning, zoals een uitkering of schuldhulpverlening). De kinderopvangorganisatie kan dan voor u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt als de aanvraag wordt toegekend.

Wat gebeurt er na ontvangst van het aanvraagformulier door de gemeente?

Het team Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente neemt contact met u op om u uit te nodigen voor een gesprek over de aanvraag voor kinderopvang op sociaal medische indicatie. Als er een medische reden is waarom u kinderopvang op sociaal medische indicatie aanvraagt, dan zal de gemeente een medisch adviseur verzoeken om onderzoek naar uw situatie te doen. Zij zullen u en/of uw kind(eren) dan oproepen voor een gesprek. Op basis van het gesprek en eventueel het onderzoek door de medisch adviseur neemt de gemeente een besluit over de aanvraag.

Toestemming doorsturen aanvraag naar gemeente Zoetermeer

Geeft u toestemming aan de kinderopvangorganisatie om dit aanvraagformulier inclusief benodigde bijlagen (verklaring noodzaak) door te sturen naar de gemeente Zoetermeer?

Ja / nee*

Geeft u toestemming aan de gemeente Zoetermeer om – indien uit de aanvraag blijkt dat er een medische reden is voor de aanvraag – uw aanvraag inclusief verklaring over de noodzaak door te sturen naar de medisch adviseur?

Ja / nee*

Geeft u toestemming aan de gemeente Zoetermeer om door te sturen naar de Jeugdgezondheidszorg, zodat zij evt. begeleiding aan kunnen bieden?

Ja / nee*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Ondertekening

Plaats en datum

 

Ouder/Verzorger 1

       

Ouder/Verzorger 2

       

Let op!

Het is belangrijk dat het aanvraagformulier wordt ondertekend. Zonder handtekeningen is de aanvraag niet geldig en kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen.

Het formulier dient te worden opgestuurd naar de kinderopvangorganisatie van uw keuze, die het vervolgens doorstuurt aan Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente Zoetermeer.

Aanvraagformulier herindicatie kinderopvang smi

Gegevens kind(eren):

Naam

 

Adres

 

Postcode/Plaats

 

Geboortedatum

 

BSN

 

Gegevens ouder/verzorger:

Naam

 

Telefoonnummer

 

Geboortedatum

 

BSN

 

Einde looptijd huidige indicatie

Einddatum

 

Toelichting op aanvraag herindicatie door de kinderopvangorganisatie 

 

 

Consult medisch adviseur nodig?

 

Ondertekening ouder(s)/verzorger(s) 

Plaats en datum

 

Ouder/Verzorger 1

       

Ouder/Verzorger 2

       

Toevoegen: Een schriftelijke verklaring van een gekwalificeerde zorgaanbieder waarin de noodzaak tot verlenging van de kinderopvang op sociaal medische indicatie plaatsing wordt beschreven.

Contactgegevens kinderopvangorganisatie 

Datum

 

Naam kinderopvangorganisatie

 

Naam contactpersoon

 

Telefoonnummer contactpersoon

 

Deze aanvraag met de verklaring noodzaak, acht weken vóórdat de plaatsing verloopt, opsturen naar de kinderopvangorganisatie van uw keuze, die dit vervolgens opstuurt naar Jeugd en Gezinshulp van de Gemeente Zoetermeer.

Bijlage 3 PGB Budgetplan Jeugdhulp

U wilt bij de gemeente Zoetermeer een PGB aanvragen waarmee u zelf jeugdhulp kunt inkopen. Bij deze aanvraag hoort een volledig ingevuld budgetplan. Met het budgetplan laat u de gemeente zien hoe u het PGB wilt besteden. Daarmee is het ook een hulpmiddel voor uzelf. Dit budgetplan wordt met u besproken om te kunnen beoordelen of u voor een PGB in aanmerking komt.

Persoonsgegevens budgethouder

Dit budgetplan is voor:

(gegevens van de jeugdige)

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Heeft u iemand anders gemachtigd om het PGB aan te vragen en te beheren?

□ Nee

□ Ja, mijn PGB wordt beheerd door:

(stuur een kopie van de machtiging mee)

Voor- en achternaam

 

Adres

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Geboortedatum

 

Burgerservicenummer (BSN)

 

Relatie tot de jeugdige:

Ik wil een PGB voor de volgende individuele voorzieningen:

□ Begeleiding individueel

□ Begeleiding groep

□ Persoonlijke verzorging

□ Kortdurend verblijf

Heeft u onderzocht of de jeugdhulp die u wilt inkopen ook wordt geleverd door hulpverleners die gecontracteerd zijn door de gemeente?

□ Ja

□ Nee

Waarom vindt u het bestaande aanbod dat door de gemeente is gecontracteerd niet passend?*

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* U moet toelichten waarom het aanbod dat door de gemeente is gecontracteerd niet past bij uw situatie. Dit betekent dat u moet aantonen dat u zich voldoende heeft georiënteerd op dat aanbod. Neem in ieder geval contact op met JGH om te bespreken welke alternatieven er zijn in het aanbod van de gemeente

Uw hulpverlener(s)

Gegevens hulpverlener 1

Soort hulpverlener

(definities vindt u in bijlage 1)

Soort en hoeveelheid jeugdhulp****

Tarief jeugdhulp*****

 

Naam:

 

………………………...

 

…………………………

   

Adres:

 

………………………...

 

………………………...

 

………………………...

   

Telefoonnummer:

 

………………………...

   

E-mailadres:

 

…………………...........

 

………………………....

 

 

□ Een gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

□ Een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

Is deze hulpverlener SKJ of BIG-geregistreerd?

 

□ Ja, registratienummer:

 

………………………………

   

□ Nee, maar mijn hulpverlener biedt hulp van goed niveau omdat***:

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

□ Een persoon uit uw sociale netwerk

 

BSN:

 

………………………………

 

Wat is de relatie van de jeugdige tot deze hulpverlener:

   

………………………………

 

Waarom kiest u een persoon uit uw sociale netwerk als hulpverlener?

 

………...............................

 

………………………………

 

□ Begeleiding individueel

   

…..uren per week

       

□ Begeleiding groep

   

…..dagdelen per week

       

□ Kortdurend verblijf

   

…..etmalen per week

       

□ Persoonlijke verzorging

   

…..uren per week

       

 

□ Begeleiding Individueel 

 

€ ….. per uur

€ ….. per jaar

   

□ Begeleiding groep

   

€ ….. per dagdeel

 

€ ….. per jaar

   

□ Kortdurend verblijf

   

€ ….. per etmaal

 

€ ….. per jaar

   

□ Persoonlijke verzorging

 

€ ….. per uur

 

€ ….. per jaar

   

Gegevens hulpverlener 2

Soort hulpverlener

(definities vindt u in bijlage 1)

Soort en hoeveelheid jeugdhulp****

Tarief jeugdhulp*****

 

Naam:

 

………………………...

 

…………………………

   

Adres:

 

………………………...

 

………………………...

 

………………………...

   

Telefoonnummer:

 

………………………...

   

E-mailadres:

 

…………………..........

 

………………………...

 

 

□ Een gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

□ Een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

Is deze hulpverlener SKJ of BIG-geregistreerd?

 

□ Ja, registratienummer:

 

………………………………

   

□ Nee, maar mijn hulpverlener biedt hulp van goed niveau omdat***:

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

□ Een persoon uit uw sociale netwerk

 

BSN:

 

………………………………

 

Wat is de relatie van de jeugdige tot deze hulpverlener:

   

………………………………

 

Waarom kiest u een persoon uit uw sociale netwerk als hulpverlener?

 

……….................................

 

………………………………

 

□ Begeleiding individueel

   

…..uren per week

       

□ Begeleiding groep

   

…..dagdelen per week

       

□ Kortdurend verblijf

   

…..etmalen per week

       

□ Persoonlijke verzorging

   

…..uren per week

       

 

□ Begeleiding Individueel 

 

€ ….. per uur

€ ….. per jaar

   

□ Begeleiding groep

   

€ ….. per dagdeel

 

€ ….. per jaar

   

□ Kortdurend verblijf

   

€ ….. per etmaal

 

€ ….. per jaar

   

□ Persoonlijke verzorging

 

€ ….. per uur

 

€ ….. per jaar

   

Gegevens hulpverlener 3

Soort hulpverlener

(definities vindt u in bijlage 1)

Soort en hoeveelheid jeugdhulp****

Tarief jeugdhulp*****

 

Naam:

 

………………………...

 

………………………...

   

Adres:

 

………………………...

 

………………………...

 

………………………...

   

Telefoonnummer:

 

………………………...

   

E-mailadres:

 

…………………..........

 

………………………...

 

 

□ Een gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

□ Een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder**

 

KvK-nummer:

 

………………………………

 

Is deze hulpverlener SKJ of BIG-geregistreerd?

 

□ Ja, registratienummer:

 

………………………………

   

□ Nee, maar mijn hulpverlener biedt hulp van goed niveau omdat***:

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

□ Een persoon uit uw sociale netwerk

 

BSN:

 

………………………………

 

Wat is de relatie van de jeugdige tot deze hulpverlener:

   

………………………………

 

Waarom kiest u een persoon uit uw sociale netwerk als hulpverlener?

 

……….................................

 

………………………………

 

□ Begeleiding individueel

   

…..uren per week

       

□ Begeleiding groep

   

…..dagdelen per week

       

□ Kortdurend verblijf

   

…..etmalen per week

       

□ Persoonlijke verzorging

   

…..uren per week

       

 

□ Begeleiding Individueel 

 

€ ….. per uur

€ ….. per jaar

   

□ Begeleiding groep

   

€ ….. per dagdeel

 

€ ….. per jaar

   

□ Kortdurend verblijf

   

€ ….. per etmaal

 

€ ….. per jaar

   

□ Persoonlijke verzorging

 

€ ….. per uur

 

€ ….. per jaar

   

**Als u jeugdhulp inkoopt bij een (zelfstandig werkend) gekwalificeerde zorgaanbieder, vraag deze hulpverlener dan bijlage 2 “Kwaliteitseisen” in te vullen.

***Geef hier aan welke relevante diploma’s en/of welk relevant lidmaatschap van een beroepsvereniging uw hulpverlener heeft.

****Als uw hulpverlener een persoon uit uw sociale netwerk is, kunt u hier alleen begeleiding individueel, begeleiding groep en persoonlijke verzorging kiezen.

***** Het tarief is een all-in-tarief. U komt met de hulpverlener een tarief overeen. Als dat tarief hoger is, moet u dit zelf aanvullen. Alle kosten zoals salaris of uurtarief voor het verlenen van de hulp, vervanging tijdens vakantie of ziekte, verzekeringen en reiskosten, zijn in het tarief opgenomen.

Welke doelen wilt u per hulpverlener behalen met de jeugdhulp van de hulpverlener?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hoe worden deze doelen per hulpverlener behaald?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hoe lang denkt u de jeugdhulp per hulpverlener nodig te hebben?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hoe wordt de jeugdhulp per hulpverlener voortgezet bij afwezigheid van de hulpverlener, bijvoorbeeld in geval van ziekte of verlof?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ondertekening

Datum:______________

Plaats:_______________

□ Ondertekend door de jeugdige (16+)

□ Ondertekend door (beide) wettelijk vertegenwoordiger(s) of gemachtigde

□ Ik ben geïnformeerd over de rechten en plichten van een PGB

□ Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening (en):

1 Naam:

Handtekening:

________________________

Relatie tot jeugdige:

2 Naam:

Handtekening:

________________________

Relatie tot jeugdige:

3 Naam:

Handtekening:

________________________

Bijlage 1 Definities verschillende soorten hulpverleners

Een gekwalificeerde zorgaanbieder

heeft :

 • personeel in dienst dat over de juiste kwalificaties voor het verlenen van jeugdhulp beschikt

 • is ingeschreven in het handelsregister als zijnde zorgaanbieder en

 • maakt aanzienlijke overheadkosten, bijvoorbeeld in de vorm van huur van een kantoorruimte en personeelskosten.

Voor een gekwalificeerde zorgaanbieder bedraagt het tarief maximaal 90% van het tarief waarvoor het college gekwalificeerde hulpverleners heeft gecontracteerd voor de betreffende voorziening.

Een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder

is:

 • een beroepskracht die niet in loondienst is bij een gekwalificeerde zorgaanbieder en beschikt over de juiste kwalificaties voor het verlenen van jeugdhulp.

Voor een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder bedraagt het tarief maximaal 75% van het tarief waarvoor het college gekwalificeerde zorgaanbieders heeft gecontracteerd voor de betreffende voorziening.

Persoon uit uw sociale netwerk

Onder een persoon uit het sociale netwerk verstaan we een persoon uit de huiselijke kring of een ander persoon met wie u een sociale relatie onderhoudt. Voor een persoon uit het sociale netwerk bedraagt het tarief per uur het wettelijk minimumloon per uur (inclusief vakantiegeld) bij een werkweek van 36 uur. 

Bijlage 2 Kwaliteitseisen

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de jeugdhulp die met een PGB wordt ingekocht van goede kwaliteit is. Daar gebruiken we de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet voor. Wij vragen u daarom als hulpverlener te verklaren dat u aan deze kwaliteitseisen voldoet.

De hulpverlener*:

*Aanvinken als u aan deze eis voldoet

□ heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden volgens de norm verantwoorde werktoedeling;

□ moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel, dat verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling);

□ moet werken met een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij;

□ dient een kwaliteitssysteem te hebben;

□ heeft en moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG;

□ houdt zich aan de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

□ heeft een meldplicht bij een calamiteit;

□ heeft een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;

□ heeft de beschikking over een klachtenregeling (bijvoorbeeld via een beroepsvereniging);

□ heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen;

□ stemt af en werkt samen met andere zorgaanbieders die bij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers betrokken zijn.

□ U heeft een Kamer van Koophandel nummer

Naar waarheid ingevuld op:

Naam hulpverlener:

Plaats:

Handtekening:

________________________

Bijlage 2 Kwaliteitseisen

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de jeugdhulp die met een PGB wordt ingekocht van goede kwaliteit is. Daar gebruiken we de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet voor. Wij vragen u daarom als hulpverlener te verklaren dat u aan deze kwaliteitseisen voldoet.

De hulpverlener*:

*Aanvinken als u aan deze eis voldoet

□ heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden volgens de norm verantwoorde werktoedeling;

□ moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel, dat verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling);

□ moet werken met een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij;

□ dient een kwaliteitssysteem te hebben;

□ heeft en moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG;

□ houdt zich aan de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

□ heeft een meldplicht bij een calamiteit;

□ heeft een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;

□ heeft de beschikking over een klachtenregeling (bijvoorbeeld via een beroepsvereniging);

□ heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen;

□ stemt af en werkt samen met andere zorgaanbieders die bij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers betrokken zijn.

□ U heeft een Kamer van Koophandel nummer

Naar waarheid ingevuld op:

Naam hulpverlener:

Plaats:

Handtekening:

________________________

Bijlage 2 Kwaliteitseisen

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de jeugdhulp die met een PGB wordt ingekocht van goede kwaliteit is. Daar gebruiken we de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet voor. Wij vragen u daarom als hulpverlener te verklaren dat u aan deze kwaliteitseisen voldoet.

De hulpverlener*:

*Aanvinken als u aan deze eis voldoet

□ heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden volgens de norm verantwoorde werktoedeling;

□ moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel, dat verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling);

□ moet werken met een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij;

□ dient een kwaliteitssysteem te hebben;

□ heeft en moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG;

□ houdt zich aan de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

□ heeft een meldplicht bij een calamiteit;

□ heeft een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;

□ heeft de beschikking over een klachtenregeling (bijvoorbeeld via een beroepsvereniging);

□ heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen;

□ stemt af en werkt samen met andere zorgaanbieders die bij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers betrokken zijn.

□ U heeft een Kamer van Koophandel nummer

Naar waarheid ingevuld op:

Naam hulpverlener:

Plaats:

Handtekening:

________________________

Bijlage 4 Opvoedingsbelasting vragenlijst

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling