Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgeld (Verordening markt-standplaatsgeld)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgeld (Verordening markt-standplaatsgeld)

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2020.

Artikel 1 Belastbaar feit

 • a.

  Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven:

 • Voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt te Buitenpost, welke wordt gehouden op donderdagen en de weekmarkt te Surhuisterveen, welke wordt gehouden op zaterdagen.

 • b.

  Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven:

 • Voor het ter beschikking stellen van een standplaats bedoeld in artikel 5:17 en 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Achtkarspelen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het markt- of standplaatsgeld wordt geheven van degene aan wie het college van burgemeester en wethouders een standplaats ter beschikking heeft gesteld op de in artikel 1 genoemde markten.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt berekend naar het aantal beschikbaar gestelde strekkende meter grond.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. Het recht voor het ter beschikking stellen van een standplaats bedraagt per kalenderjaar € 56,10 per strekkende meter, gemeten langs de langste zijde.

 • 2. Indien de beschikbaarstelling van een standplaats ingaat na 1 januari van het kalenderjaar, wordt het tarief over het resterende deel van het jaar berekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van nota geheven.

Artikel 6 Betaling

Het recht moet in vier gelijke termijnen worden betaald. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van de nota en elk van de volgende termijnen telkens drie maanden later.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het markt- en standplaatsgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Indien in de loop van het kalenderjaar geen gebruik meer wordt gemaakt van een standplaats, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde marktgeld als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening markt- en standplaatsgeld".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 12 december 2019.

De griffier,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

De voorzitter,

Dhr. mr. O.F. Brouwer