Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020

Inhoud

I Algemeen

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

Artikel 5 Algemene verplichtingen WIL

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

Artikel 7 Geheimhouding

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

Artikel 10 Uitrusting en materialen

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 15 Boete

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

III Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

Artikel 18 Facturering en betaling

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 19 Leveringen

Artikel 20 Verpakking en transport

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22 Diensten

Artikel 23 Personeel van Contractant

VI Einde overeenkomst

Artikel 24 Opzegging

Artikel 25 Ontbinding

Artikel 26 Vernietiging

I Algemeen

Artikel 1 Definities

 • Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan WIL

 • Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van WIL

 • Diensten: de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een

  specifieke behoefte van WIL, niet zijnde werken of leveringen

 • Gebruiksrechten: het recht op grond waarvan WIL bevoegd is tot het gebruik van de ICT Prestatie

 • Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek

 • ICT Prestatie: alle door Contractant op grond van de Overeenkomst te leveren goederen

  (waaronder begrepen Gebruiksrechten) en diensten op het gebied van ICT

 • Leveringen: de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van WIL

  (Levering) te leveren goederen

 • Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

 • Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van WIL voor te verrichten Prestaties

  of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese

  aanbestedingsrichtlijnen

 • Overeenkomst: al hetgeen tussen WIL en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij

 • behorende bijlagen

 • Partijen/Partij: WIL en/of de Contractant

 • Personeel de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te

  van Contractant: schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de

  Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

 • Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten

 • VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin

  van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door WIL

  aangewezen brugdagen

 • WIL: Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, zetelend te

  Stadsplein 1b, Nieuwegein

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1.

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 • 2.2.

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3.

  Indien de Overeenkomst een ICT Prestatie betreft, gelden de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) zoals vastgesteld door de VNG d.d. 8 december 2016, inclusief eventuele aanvullingen of aanpassingen op GIBIT door WIL.

 • 2.4.

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.5.

  Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1.

  WIL kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. WIL zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2.

  De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.3.

  Een Overeenkomst komt tot stand nadat WIL een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail of brief heeft verzonden aan de Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 33b, eerste lid aanhef en onder e van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat is genomen door of namens het dagelijks bestuur en de aanvaarding ondertekend is door de voorzitter of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 33d, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vertegenwoordiging van WIL is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt WIL een kopie van dit besluit over.

 • 3.4.

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5.

  Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

 • 4.1.

  De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met WIL nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

 • 4.2.

  De Contractant zal WIL op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om WIL direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3.

  Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WIL, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 4.4.

  De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 4.5.

  De Contractant vrijwaart WIL voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of WIL krijgt opgelegd.

 • 4.6.

  De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de WIL met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan WIL.

 • 4.7.

  De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en WIL bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.8.

  Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door WIL zal de Contractant optreden als gemachtigde van WIL. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

 • 4.9.

  Indien de Contractant als verwerker conform artikel 4, achtste lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is aan te merken, ondertekent de Contractant de verwerkersovereenkomst van WIL conform de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten.

Artikel 5 Algemene verplichtingen WIL

 • 5.1.

  WIL zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2.

  WIL zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

 • 6.1.

  De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2.

  WIL is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien WIL bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 7.1.

  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doel- einden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 7.2.

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3.

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussen- komst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4.

  De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van WIL Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • 8.1.

  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij WIL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan WIL. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2.

  Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruikmaakt van enige bijdrage van WIL en/of derden.

 • 8.3.

  De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 • 8.5.

  WIL behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.

 • 8.6.

  De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door WIL in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart WIL tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.7.

  In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met WIL te bewerkstelligen dat WIL het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.8.

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van WIL vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

 • 9.1.

  WIL is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2.

  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

 • 10.1.

  De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van WIL afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereed- schappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2.

  De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

 • 11.1.

  De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de des- betreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 11.2.

  De Contractant stelt WIL schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

 • 12.1.

  Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekort- komende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2.

  Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3.

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens WIL indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

 • 13.1.

  De Contractant kan zich jegens WIL enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant WIL zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1.

  De Contractant vrijwaart WIL tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.

 • 14.2.

  De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 14.3.

  De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van WIL wijzigen, tenzij WIL hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.4.

  Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Boete

 • 15.1.

  Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 15.2.

  De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van WIL tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1.

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3.

  Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WIL gevestigd is.

III Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 17.1.

  De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s.

 • 17.2.

  Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan WIL is toe te rekenen.

 • 17.3.

  Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met WIL.

 • 17.4.

  Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.5.

  Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 Facturering en betaling

 • 18.1.

  Op de factuur vermeldt de Contractant;

 • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

 • het factuuradres van de Contractant;

 • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

 • eventuele nadere eisen in overleg met WIL.

 • 18.2.

  De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. WIL zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.

 • 18.3.

  Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is WIL bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 19 Leveringen

 • 19.1.

  De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2.

  Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van WIL. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3.

  Indien WIL de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 19.4.

  De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door WIL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van WIL.

 • 19.5.

  De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat WIL de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

 • 19.6.

  De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.7.

  De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan WIL ter beschikking te stellen.

 • 19.8.

  De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door WIL bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 Verpakking en transport

 • 20.1.

  De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2.

  De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1.

  De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op WIL na acceptatie van de Goederen door WIL.

 • 21.2.

  De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van WIL, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien WIL de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22 Diensten

 • 22.1.

  De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 22.2.

  De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

 • 22.3.

  Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat WIL de Diensten zonder meer goedkeurt. WIL behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 22.4.

  De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van WIL. Indien WIL de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goed- keuring onthouden wordt.

Artikel 23 Personeel van Contractant

 • 23.1.

  Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van WIL, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2.

  Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft WIL het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.

 • 23.3.

  Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van WIL, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van WIL. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 23.4.

  Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

 • 23.5.

  De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.6.

  De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart WIL tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door WIL wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien WIL geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant.

VI Einde overeenkomst

Artikel 24 Opzegging

 • 24.1.

  WIL is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de WIL de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25 Ontbinding

 • 25.1.

  Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

 • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

 • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

 • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

 • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

 • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 • 25.2.

  Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3.

  Ingeval van ontbinding door WIL als bedoeld in lid 1 is WIL geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan WIL, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 Vernietiging

 • 26.1.

  Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Ondertekening