PRIVACYBELEID GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERK EN INKOMEN LEKSTROOM

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

PRIVACYBELEID GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERK EN INKOMEN LEKSTROOM

Binnen de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken die de deelnemende gemeenten binnen het Lekstroomgebied aan WIL hebben overgedragen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de sociale dienst zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook WIL mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. WIL is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. WIL geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van WIL. Dit privacybeleid van WIL is in lijn met het algemene beleid van de organisatie en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

WIL is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

WIL gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. WIL houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

WIL zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

WIL verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. WIL streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

WIL gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt WIL voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt WIL afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet- en regelgeving. WIL controleert deze afspraken.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

WIL honoreert de rechten van betrokkenen, behoudens wanneer andere wet- en regelgeving dit belemmert.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het dagelijks bestuur van WIL. Het beleid wordt iedere twee jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Met de vaststelling van dit beleid vervalt het privacybeleid zoals vastgesteld bij besluit van 7 september 2017. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 16 december 2019.

B.J.A. Roks, R. Esser,

de voorzitter de secretaris