Raadsbesluit Bebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming gemeente Leeuwarden 2020

Geldend van 02-01-2020 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Bebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming gemeente Leeuwarden 2020

Inleiding

Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 is het gebied van de gemeente Leeuwarden uitgebreid met dat van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel. Om die reden moeten de grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente in het kader van de Wet natuurbescherming (WNB) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld worden. In voormalig Littenseradiel waren geen bebouwde komgrenzen voor de Wet natuurbescherming vastgesteld.

Wet natuurbescherming

De WNB heeft tot doel het bestaande bosareaal te beschermen en te voorkomen dat dit afneemt. Er zijn een aantal uitzonderingen waar de WNB niet van kracht is. Daar geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijbehorende nota’s en regelingen.

In de WNB, paragraaf 4.1. lid a staat:

Het bepaalde bij en krachtens deze paragraaf, met uitzondering van artikel 4.6, heeft geen betrekking op:

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

Er moet dus een bebouwde kom begrenzing worden vastgesteld.

In de toelichting op de nieuwe wetgeving staat het volgende:

“De provincies zijn op grond van de gemeentewet bevoegd om in het kader van interbestuurlijk toezicht zo nodig maatregelen te treffen als een gemeente heeft verzuimd om de begrenzing van de bebouwde kom vast te stellen, of deze heeft vastgesteld op een wijze die in strijd komt met het recht of het algemeen belang. Een begrenzing die is vastgesteld op grond van artikel 1 vijfde lid van de Boswet geldt ingevolge van het overgangsrecht overigens tevens als begrenzing van de bebouwde kom voor de wet Natuurbescherming.”

De laatst vastgestelde grens bebouwde kom (toen nog) Boswet dateert van 30 november 2015.

Verschillende grenzen

Een begrenzing “bebouwde kom Wet Natuurbescherming” is niet gelijk aan de grens van de bebouwde kom uit de Wegenverkeerswet art.20a (deze grens is m.b.v. plaatsnaamborden aangegeven). Ook is deze grens niet gelijk aan de bebouwde kom die betrekking heeft op de omgevingsvergunning onderdeel bouwwerken.

Het verschil met de APV in grote lijnen

Buiten de bebouwde kom: Wet natuurbescherming

Als een boseigenaar bomen wil vellen die vallen onder de Wet natuurbescherming, moet daarvan bij de provincie een melding gedaan worden. Binnen 3 jaar moet herplant plaatsvinden. In uitzonderingsgevallen kan ook een kapverbod opgelegd worden.

Bomen op erven en tuinen en een rij wilgen of populieren op of langs landbouwgronden zijn uitgezonderd van de meldingsplicht.

Bos (buiten de bebouwde kom) valt onder de Wet natuurbescherming als het gaat om percelen van bomen groter dan 10 are of om een rijbeplanting die uit meer dan 20 bomen bestaat.

Binnen de bebouwde kom: APV + beleid

Binnen de bebouwde kom zijn de APV en het beleid “Nadere regels bomen en compensatie groen” van toepassing. Dat wil zeggen: bij kap van 10 bomen of meer is een omgevingsvergunning nodig. Voor monumentale en waardevolle bomen moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Herplant is verplicht. Als dat niet mogelijk is moet er financieel gecompenseerd worden.

Voorstel

De herindeling met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel is aanleiding om de grens van de bouwde kommen van de gemeente, in het kader van de WNB (onderdeel Houtopstanden), te actualiseren en (opnieuw) vast te stellen. Hiervoor is een voorstel gemaakt. Als basis is hiervoor het bestemmingsplan Buitengebied aangehouden. Dit voorstel is vastgesteld door het college en heeft vervolgens vanaf woensdag 3 juli 2019 6 weken ter inzage gelegen. De terinzagelegging is gepubliceerd in de Huis aan Huis en op de gemeentelijke website. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Belangrijkste aanpassingen

De bebouwde komgrenzen zijn hier en daar voornamelijk op detailniveau aangepast.

Op verzoek van de provincie zijn nog een aantal ambtshalve wijzigingen aangebracht. Dit betrof onder andere de grens rond Martenastate bij Koarnjum, rond Dekemastate bij Jelsum en het Stienzer bos. Deze vallen met de bedoelde wijzigingen nu buiten de bebouwde komgrens en daarmee onder de Wet natuurbescherming. Dit is in overleg gebeurd met de eigenaren.

De overige wijzigingen hebben te maken met weilanden of bospercelen. Deze vallen nu onder de Wet natuurbescherming. Alle aanpassingen zijn aangegeven op het bijgevoegde kaartmateriaal.

Voorgesteld wordt om de geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kommen voor Leeuwarden, Wirdum, Warten, Jirnsum, Wytgaard, Grou, Reduzum, Wergea, Lekkum, Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Hilaard, Easterlittens, Jorwert, Weidum en Mantgum vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing gaat in op 1 januari 2020.

Vastgesteld: Leeuwarden, 4 december 2019