Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Geldend van 07-05-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Burgemeester, onderscheidenlijk de Heffings – en de Invorderingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal;

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3:70 van het Burgerlijk Wetboek;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet,

b e s l u i t e n :

vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit statuut en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de commissie rechtsbescherming van de gemeente Stadskanaal en de heffings- of invorderingsambtenaar;

 • besluit: een beslissing zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • heffingsambtenaar: de ex artikel 231, tweede lid, aanhef en onder b van de gemeentewet aangewezen ambtenaar;

 • functionaris: degene die werkzaam is voor de gemeente Stadskanaal of die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan de voor dit statuut geldende mandaten, machtigingen of volmachten;

 • mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • volmacht: het verlenen van de bevoegdheid aan een ander om namens hem rechtshandelingen te verrichten;

 • machtiging: de bevoegdheid om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren.

 • functionaris: degene aan wie mandaat, volmacht dan wel een machtiging is verleend;

 • mandaatgever: degene die mandaat, machtiging of volmacht heeft verleend.

Artikel 2 Bevoegdheden mandaatgever

 • 1.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 van de Awb).

 • 2.

  De mandaatgever kan het mandaat ten allen tijde intrekken, een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken (artikel 10:8 van de Awb).

Artikel 3 Secretaris/algemeen directeur

 • 1.

  Aan de secretaris/algemeen directeur worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander onverminderd hetgeen nader is aangeduid in de bij dit statuut behorende tabelonderdelen.

 • 2.

  De secretaris/algemeen directeur is in ieder geval gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel anderszins opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de bij dit statuut behorende tabellen heeft het mandaat, machtiging en volmacht van de secretaris / algemeen directeur in ieder geval betrekking op:

  • a.

   het uitoefenen van integraal management met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

  • b.

   het leiding geven aan de rechtstreeks onder hem ressorterende functionarissen;

  • c.

   het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad.

Artikel 4 functionarissen

 • 1.

  Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.

 • 2.

  De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid/mandaat, de door diens leidinggevende verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 5 Register/mandaattabellen

 • 1.

  Bij dit besluit behoren register/mandaattabellen waarin de mandaten, volmachten en machtigingen zijn omschreven en aan de daar genoemde functionarissen zijn toegekend, eventueel onder de daar genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het geven van een positief besluit, zoals het verlenen van een vergunning, houdt tevens de bevoegdheid in tot het geven van een negatief besluit, zoals het weigeren van een vergunning, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Artikel 6 Algemene beperkingen

 • 1.

  Bevoegdheden die in beginsel onder het bereik van dit besluit vallen worden niet in mandaat uitgeoefend voor zover sprake is van:

  • a.

   strijdigheid met een beleidsregel, een richtlijn of een wettelijk voorschrift;

  • b.

   een advies van een daartoe door het bestuursorgaan aangewezen adviseur of adviescommissie en de mandataris het niet eens is met dat advies;

  • c.

   ingrijpende financiële gevolgen, zoals het overschrijden van een krediet of het ontstaan van meerjarige financiële verplichtingen.

 • 2.

  Ingeval twijfel bestaat over het van toepassing zijn van het eerste lid overlegt de gemandateerde functionaris tenminste met zijn leidinggevende.

Artikel 7 Mandaat, vervanging, volmacht, machtiging

 • 1.

  Het aanwijzen van een of meerdere plaatsvervangers, voor zover er sprake is van een andere functiebenaming, geschiedt schriftelijk.

 • 2.

  In geval van plaatsvervanging van de functionaris inzake mandaat, volmacht of machtiging zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende functionaris.

 • 3.

  Vervanging bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, voor zover van toepassing binnen een functiegroep geschiedt hiërarchisch naar boven, in die zin dat bij afwezigheid van een medewerker diens leidinggevende vervangt, en bij diens afwezigheid de directeur.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om op grond van artikel 2 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Bij ondertekening van enig stuk brengt de functionaris de uitoefening van een namens het bestuursorgaan verleend mandaat of machtiging tot uitdrukking door ondertekening met:

  Met vriendelijke groet,

  namens burgemeester en wethouders (of enig ander bestuursorgaan),

  <de heer> <mevrouw> <naam> <manager of medewerker>

  <functienaam van het organisatieonderdeel>.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019,

de heer G.J. van der Zanden mevrouw F.T. de Jonge

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 10 december 2019,

mevrouw F.T de Jonge

burgemeester

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar op 10 december 2019,

De heer W. Drenthen

heffingsambtenaar

Aldus vastgesteld door de invorderingsambtenaar op 10 december 2019,

De heer G. Meijer

Invorderingsambtenaar

Register/mandaattabellen

Register/mandaattabellen

Ma = mandaat

M = machtiging

V = Volmacht

Portefeuillehouders, directie en staf

nummer

omschrijving onderwerp

mandaat-gever

van mandaatgever naar portefeuillehouder of leidinggevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

1

Het aantrekken van gelden

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

 

2

Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen

BW/Burg

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

V

3

Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden. Anders dan behorende onder mandaat 5

BW/Burg

12000001

Algemeen directeur

 

Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012

ma

 

V

4

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van

Arbeidsovereenkomsten en daarmee verband houdende vaststellingsovereenkomsten

BW/Burg

12000001 Algemeen directeur

 

Overleg portefeuillehouder

ma

 

V

5

1. Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. de interne bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren van het bestuurs- en ambtelijk apparaat

2. Vertegenwoordiging en volmacht van de werkgever in het Lokaal Overleg zoals bedoeld in artikel 12.1 van de Cao Gemeenten

BW/Burg

12000001 Algemeen directeur

 

1. Overleg portefeuillehouder

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.2 van de Cao Gemeenten

ma

 

V

6

Vaststellen (strategisch) opleidingsplan

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

 

7

Uitvoeren opleidingsplan

BW

12000001 Algemeen directeur

 

Afstemming in MT

 

M

 

8

Toekenning waarnemingstoelage

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

 

9

Vergoeding schade aan kleding en uitrusting

BW

12000001 Algemeen directeur

   

 

 

ma

 

 

10

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

 

M

 

11

Verlenen van:

 • 1.

  gewoon verlof;

 • 2.

  Zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • 3.

  Buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg; en

 • 4.

  overig buitengewoon verlof

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

 

12

Besluiten over functiewaardering

BW

12000001 Algemeen directeur

 

 

ma

 

 

13

Vaststelling beoordelingen en daaruit voortvloeiende gevolgen (plaatsing in de functieschaal, toekenning uitloopperiodieken, toekenning extra periodieke verhoging)

BW

12000001 Algemeen directeur

 

Met inachtneming procedure beoordelingen:

 • de opgemaakte concept beoordeling wordt, voordat deze met de medewerker wordt besproken, eerst met de naasthogere leidinggevende besproken.

 • de te beoordelen medewerker kan vragen het beoordelingsgesprek op te schorten. Het gesprek wordt dan hervat binnen twee werkdagen.

 • de beoordeelde medewerker kan zijn zienswijze op het beoordelingsformulier vastleggen waarna hij tekent voor gezien.

 • bij wijziging van het beoordelingsformulier ontvang de medewerker daarvan een exemplaar waarna hij tekent voor gezien.

     

ma

 

 

14

Het besluiten op bezwaarschriften, mits het primaire besluit in mandaat is genomen en de aard van het besluit zich niet tegen mandatering verzet

BW

Portefeuille-

houder

 

Het advies van de ingestelde adviescommissie inzake bezwaarschriften is overeenkomstig het primaire besluit of de commissie adviseert tot niet-ontvankelijkheid

ma

 

 

15

Het besluiten op verzoeken om kostenvergoeding op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht

BW/Burg

Portefeuille-

houder

 

 

ma

 

 

16

Het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 25.000,00 op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde Subsidieregelingen

BW

Portefeuille-

houder

 

 

ma

 

 

17

Het nemen van besluiten op grond van artikel 7.1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Burg

wethouders

 

 

ma

 

 

Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ)

nummer

omschrijving onderwerp

mandaat-gever

van mandaatgever naar leidinggevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

1

Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden

BW/Burg

 

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder

ma

 

V

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

2

Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar

BW/Burg

21000013 Teamleider Inkomen

 

Binnen het beschikbare budget

ma

 

V

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

3

Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

In afstemming met de Alg. directeur

 

M

 

4

Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten

BW/Burg

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

 

V

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

5

Toekenning waarnemingstoelage

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

 

 

6

Toestemming voor het maken van overuren

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

7

Vergoeding schade aan kleding en uitrusting

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

8

Uitvoeren opleidingsplan

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

Afstemming in MT

ma

M

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

9

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

M

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

10

Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

 

M

 

11

Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT

BW

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

ma

M

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

12

Verlenen van:

 • gewoon verlof

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof

 • ouderschapsverlof

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

13

Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

M

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

21000021 Teamleider TDC

 

 

 

 

 

14

Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet

 • IOAW

 • IOAZ

 • Wet inburgering

 • Wet kinderopvang

 

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000004 Klantmanager

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000005 Consulent inkomen A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

           

 

 

 

 

15

Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet

 • IOAW

 • IOAZ

 • Wet inburgering

 • Wet kinderopvang

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

     

21000004 Klantmanager

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000013

Teamleider Inkomen

21000005 Consulent inkomen A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

16

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet

 • IOAW

 • IOAZ

 • Wet inburgering

 • Wet kinderopvang

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000004 Klantmanager

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

17

Het beslissen op aanvragen en (her)onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000005 Consulent inkomen A en B

     

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000008 Medewerker uitkerings-

administratie

 

 

 

 

 

 

 

 

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

18

Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000005 Consulent inkomen A en B

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000008 Medewerker uitkerings-

administratie

 

 

 

 

 

 

 

 

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

19

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000005 Consulent inkomen A en B

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000008 Medewerker uitkeringsadmini-stratie A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

   

 

 

 

 

20

Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte), alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen op grond van de onder 14 tot en met 17 genoemde regelingen en taken, de Wet maatschappelijke ondersteuning en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

De afdelingsmanager of teamleider gehoord bij kwijtschelding, politiek of bestuurlijk gevoelige zaken, afzien bij dringende redenen en bij mutaties boven de € 2.500,00 in verband met terugvordering en bij verhaal mutaties boven de € 10.000,00 en behorende tot de aard van de werkzaamheden

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

21

Vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de uitvoering van de onder 10 t/m 13 genoemde regelingen en taken, de Wet maatschappelijke ondersteuning en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW, alsmede procedures in verband met verstrekkingen op grond artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaarten)

BW/Burg

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

Machtiging en volmacht voor de Medewerker terugvordering en verhaal uitsluitend voor zover het behoort tot de normale uitvoering van zijn taak

 

M

V

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

22

Het verstrekken van loonkostensubsidies en het aangaan van proefplaatsingen bij werkgevers ten behoeve van de doelgroep

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000007 Accountmanager

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

23

Afgeven van garanties ingevolge de Participatiewet voor af te sluiten leningen boven de € 5.000,00

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

 

 

M

 

24

Besluiten tot kwijtschelden dan wel buiten invordering stellen van vastgestelde vorderingen

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

 

 

 

 

 

25

Het treffen van betalingsregelingen ter zake van vastgestelde vorderingen en het nemen van invorderingsmaatregelen

Burg

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000005 Consulent inkomen A en B

 

 

M

 

 

 

 

210000?13 Teamleider Inkomen

     

21000005 Consulent inkomen A en B

 

ma

 

m

26

Het declareren van bruto-uitkeringen bij derden

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000008 Medewerker uitkerings-

administratie

 

 

 

M

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

 

 

 

27

Afboeken van restantvorderingen van maximaal € 50,00

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

 

ma

M

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

28

Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete (meer dan € 150,00) zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 20a van de IOAW en IOAZ wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 13 van de IOAW en IOAZ

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000004 Klantmanager

Persoonsscheiding bij een boetebedrag van € 340,00 of meer.

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000005 Consulent inkomen A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

21000014 Sociaal Rechercheur

 

 

 

 

 

 

 

 

210000015 Bijzonder controleur

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

29

Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete tot ten hoogste € 150,00 zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 20a van de IOAW en IOAZ wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 13 van de IOAW en IOAZ

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

 

21000004 Klantmanager

 

ma

 

 

 

 

 

21000013 Teamleider Inkomen

21000005 Consulent inkomen A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

21000014 Sociaal Rechercheur

 

 

 

 

 

 

 

 

21000008 Medewerker uitkerings-

administratie

 

 

 

 

 

 

 

 

21000009 Medewerker uitkerings-administratie (applicatiebeheer)

 

 

 

 

 

 

 

 

210000026 Adviseur bedrijfsvoering

 

 

 

 

30

Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000022 Consulent Wmo

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

21000050

Medewerker front- en backoffice Wmo

 

 

 

 

31

Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000022 Consulent Wmo

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

32

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000022 Consulent Wmo

 

ma

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

33

Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaarten)

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000022 Consulent Wmo

 

 

ma

 

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

 

 

 

 

 

34

Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

 

ma

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken

 

 

 

 

35

Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

Burg

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken

Portefeuillehouder informeren

 

M

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

 

 

 

 

 

36

Het uitvoeren van de leerplichtwet 1969

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000023 Leerplicht-

ambtenaar

 

ma

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

 

37

Het afwikkelen van aanvragen voor bekostiging van de vervoerskosten van leerlingenvervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000023 Leerplicht-

ambtenaar

 

ma

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000024 Administratief medewerker leerplicht

 

 

 

 

38

Besluiten inzake aanvragen voor individuele jeugdhulpvoorzieningen; de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, op grond van de Jeugdwet en zoals bedoeld in de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

Voor de zgn. niet gecontracteerde jeugdhulp geldt dat slechts de manager MZ en de Teamleider CJGV mogen besluiten tot de inzet en het ondertekenen van de opdracht, tot een maximum van € 75.000,- per 12 maanden, per cliënt.

ma

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

39

Het verdagen van beslissingen op aanvragen voor individuele jeugdhulpvoorzieningen; de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, op grond van de Jeugdwet en zoals bedoeld in de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

 

ma

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

40

Bepalen dat een voorziening op het gebied van Jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is en het indienen van een verzoek voor een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (artikel 6.1.2, vijfde lid, van de Jeugdwet)

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

 

ma

M

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

41

Berichten Jeugdbescherming: Verzoek Tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Notificatie van de RvdK inzake de intake op het VTO en de Notificatie van de uitkomsten van een onderzoek van de RvdK

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

 

 

M

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

42

Berichten Jeugdreclassering: Notificatie van de rechtbank van een vonnis inzake Jeugd Reclassering Maatregel en Notificatie van de RvdK inzake Toezicht en Begeleiding

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

De machtiging voor de berichten Jeugdreclassering zijn verstrekt op naam.

 

M

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

43

De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 en 6.1.8 van de Jeugdwet

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000025 Coördinator OGGZ

De machtiging voor de vertegenwoordiging zijn verstrekt op naam.

 

M

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

21000028 Consulent jeugd allround

 

 

 

 

 

 

 

 

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid

 

 

 

 

44

Uitvoering geven aan artikel 5.1 - 5.3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

BW

21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000022 Consulent Wmo

Voor zover daartoe bevoegd.

Met inachtneming van de termijn zoals genoemd in artikel 5.2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

ma

M

 

 

 

 

21000031 Teamleider Wmo

21000025 Coördinator OGGZ

 

 

 

 

 

 

 

21000035 Teamleider CJGV

 

 

 

 

 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaat-gever

van mandaatgever naar leidinggevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

1

Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

41000006  Medewerker civiele techniek

 

 

 

 

 

 

41000053

Teamleider beleid ROB

41000007 Medewerker bouwkunde

 

 

 

 

 

 

 

41000008 Adviseur beheer infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

41000011 Administratief juridisch medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

41000012 Accountmanager bedrijven A

 

 

 

 

 

 

 

 

41000013 Accountmanager bedrijven B

 

 

 

 

 

 

 

 

41000016 Medewerker Milieu

   

 

 

 

 

 

 

 

 

41000018 Procesbewaker WABO

 

 

 

 

 

 

 

 

41000023 Medewerker beheer infrastructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

61000015 Medewerker belastingen/WOZ

 

 

 

 

2

Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar

BW/Burg

41000002 Teamleider B&I

 

Binnen het beschikbare budget

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

3

Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

In afstemming met de Alg. directeur

 

M

 

4

Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten

 

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

     

 

 

 

 

 

5

Toekenning waarnemingstoelage

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

6

Toestemming voor het maken van overuren

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

7

Vergoeding schade aan kleding en uitrusting

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

8

Uitvoeren opleidingsplan

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

Afstemming in MT

ma

M

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

9

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

M

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

10

Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

     

 

 

 

M

 

11

Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT

BW

41000002 Teamleider B&I

 

 

ma

M

 

 

 

 

41000053

Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

12

Verlenen van:

 • gewoon verlof

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof

 • ouderschapsverlof

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

13

 • Het niet in behandeling nemen (niet-ontvankelijk verklaren) van aanvragen van een omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb)

 • Het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning in verband met het gestelde in artikel 3.3, 3.4 en 3.5 van de Wabo

 • Het verlenen van omgevingsvergunningen

 • Het wijzigen van omgevingsvergunningen

 • Het intrekken van omgevingsvergunningen

 • Het weigeren van reguliere omgevingsvergunningen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

 • Voordat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen of niet-ontvankelijk wordt verklaard dient de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen.

 • Nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de termijn is verstreken wordt er binnen vier weken een besluit genomen. Dit besluit wordt bekend gemaakt.

 • Bij het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning wordt mededeling aan de aanvrager gedaan.

 • Bij het intrekken of wijzigen van een aanvraag moet de vergunninghouder instemmen.

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

14

Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 van de Wabo

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

15

Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

16

Verlenen van omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

17

Verlengen beslistermijn in reguliere procedure op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Het verdagingsbesluit moet gepubliceerd worden. Uitgebreide procedure: Aanvrager kan zienswijze op voornemen tot verdaging indienen (artikel 3:15 lid 3 Awb)

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

18

Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure op grond van artikel 3:18 lid 2 Awb in samenhang met artikel 3.12 lid 7 en 8 van de Wabo

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Voordat het besluit wordt genomen dient de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze op dit voornemen te geven (artikel 3:15 lid 3 Awb)

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

19

De bevoegdheid voor het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 onderdeel a, onder 3o Wabo.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Na instemming van het college met het ontwerpbesluit waartegen geen zienswijzen zijn ingebracht

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

20

Stilleggen van bouw(activiteiten) zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Portefeuillehouder informeren

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

21

Verlening ontheffing op grond van de Bouwverordening

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

22

Afgifte verklaring dat er geen omgevingsvergunning is vereist.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

         

 

 

 

 

 

23

Het uitvoeren van de Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningsaanvragen

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

24

Het schouwen van woonschepen en woonwagens op grond van het Reglement woonwagens en woonschepen en het aanschrijven van eigenaar of bewoner bij geconstateerde overtreding

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

25

Uitvoering Beschikking steun eigen woningen en Regeling premiehuurwoningen (BWS)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

26

Uitvoering Beschikking steun huurwoningen normkostensysteem (BWS)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

     

 

 

 

 

 

27

Uitvoering Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen (BWS)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

28

Meldingen in het kader van de Wet milieubeheer afhandelen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

29

Verlening ontheffing en akkoordverklaring melding Bodemlozingsbesluit

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

30

Ontheffing routering gevaarlijke stoffen en laden en lossen consumentenvuurwerk

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

         

 

 

 

 

 

31

Ontheffing verlenen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen conform artikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

32

Afhandelen van een aanvraagprocedure met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

33

Het nemen van een besluit op een aanvraag met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

34

Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel en 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

Overleg en advies politie

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

35

Verlenen ontheffingen verkeerstekens in diverse artikelen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 87 RVV)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

Overleg met de politie

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

36

Verlenen van ontheffingen voor wedstrijden op de weg (artikel 148 Wegenverkeerswet 1994)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

Overleg met de politie

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

37

Aanstellen verkeersregelaars artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Overleg met politie

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

         

 

 

 

 

 

38

Het verdagen van de beslistermijn voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

39

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van een beslissing op aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Wabo of de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

40

Verlenen ontheffingen parkeerverbod grote voertuigen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Overleg met de politie

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

       

 

 

 

 

 

41

Verlenen van ontheffing voor het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (artikel 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

42

Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg en het maken of veranderen van een uitweg (artikel 2.1.5.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB 

 

 

 

 

43

Aanschrijving tot verwijdering van in de weg staande voorwerpen en beplanting (artikel 2.1.6.3 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Overleg met portefeuillehouder

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

44

Verlenen vergunning evenement en afhandelen melding (artikel 2.2.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

45

Verlenen van ontheffing / vergunning voor de exploitatie van een terras (artikel 2.3.1.2 Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

46

Verlenen verloven bedrijfsmatig verstrekken alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse(artikel 2.3.1.3b Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

47

Verlenen ontheffingen sluitingstijd Oud en Nieuw (artikel 2.3.5.1.5a Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Burgemeester en politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

48

Aanschrijven met betrekking tot gevaarlijke honden (artikel 2.4.19 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Politie informeren

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

49

Aanschrijven met betrekking tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren (artikel 2.4.20 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

50

Verlening ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

51

Verlenen van ontheffing voor het parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d. (artikel 5.1.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

52

Ontheffing parkeerverbod voor caravans e.d. (artikel 5.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Overleg met de politie

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

53

Verlenen van ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5.1.6 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

54

Verlenen vergunning inzameling van geld en goed (artikel 5.2.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

55

Verlenen standplaatsvergunningen (artikel 5.2.3.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

56

Bericht geven ontvangen melding houden snuffelmarkt (artikel 5.2.4 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

57

Uitvoering geven aan Hoofdstuk 5 afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ten aanzien van woonschepen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

58

Verlening ontheffing verbod vuur te stoken (artikel 5.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

59

Het verlenen van vergunning om standplaats op de markt (Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal) en/of het afwijzen van een aanvraag om vergunning voor een standplaats op de markt indien niet wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Nadere regels warenmarkten Stadskanaal

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

60

Verlenging van de plaats op de wachtlijst ten behoeve van de markt

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Markcommissie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

61

Verlenen van vergunningen op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

In overleg met politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

62

Verlenen van ontheffingen van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

In overleg met politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

63

Verlenen vrijstellingen / ontheffingen openingstijden (Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

64

Verlenen vergunningen op grond van artikel 3 Wet op de Kansspelen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

65

Verlenen vergunningen op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (speelautomaten)

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

Politie informeren

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

66

Afgeven van verklaring van geen bezwaar Luchtvaartwetgeving

Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

Politie informeren

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

67

Verlenen toestemming tot het maken van een huisaansluiting op de riolering

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

68

Verhuren en in gebruik geven van gemeente-eigendommen, alsmede de uitgifte van volkstuinen

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Uitgezonderd accommodatiebeheer en uitgezonderd verpachtingen

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

69

Verlenen toestemming gebruik gemeentegrond (zogenaamde burgerrechtelijke vergunningen)

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Overleg met Team Beheer en Infra

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

70

Het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:

 • 1.

  grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangststations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken

 • 2.

  de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

71

Het vervreemden van gemeente-eigendommen inhoudende de verkoop van bouwterreinen voor (vrijstaande) woningen en groenstroken

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

72

Verlenen van optie op en reserveringen van industriegrond

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000012 Accountmanager bedrijven

 

 

ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

73

Verpachting (algemeen) en grasgewas

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

74

In gebruik geven van alsmede verlengen en/of vernieuwing van huurcontracten van overige accommodaties ten behoeve van welzijnsaangelegenheden

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004 Beleids-medewerker ROB

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

75

Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen op grond van artikel 9 t/m 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; artikel 8 Drank- en Horecawet; artikel 2, 3 en 4 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

76

Uitvoering van de Verordening straatnaamgeving en nummer Stadskanaal (wat huisnummering betreft)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

77

Besluitvorming over uitvoering Wet kinderopvang

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

78

Het in bruikleen geven van (gym) materialen

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning

 

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

79

Het uitvoeren van de Verordening Starterslening Stadskanaal 2015

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningsaanvragen

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-

medewerker ROB

 

 

 

 

80

Verlenen van vergunningen op grond van artikel 15 van de Leegstandswet

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

81

Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

41000004 Beleids-

medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

82

Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

41000004 Beleids-

medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

83

Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

 

 

 

 

 

 

 

41000012 Accountmanager bedrijven A

 

 

 

 

84

Het nemen van beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

ma

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

85

Opstellen van een schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie of gebouwenregistratie (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

86

Afgeven van een schriftelijke verklaring van de signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op één of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens (artikel 10, Wet basisregistratie adressen en gebouwen)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

87

Opmaken van proces-verbaal van constatering van een feitelijk gebruik of feitelijk bestaan van benaming van een object (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

 

 

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

88

Opstellen van een schriftelijke verklaring van een ambtshalve correctie van één of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie of gebouwenregistratie opgenomen gegevens (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

89

In het kader van de uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • het toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

 • het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 • het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

 • het plaatsen van aantekeningen in het brondocument

 • het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie.

 • verstrekken van bewijs van inschrijving

 • het waarmerken van afschriften van brondocumenten

 • het op verzoek verstrekken van afschriften en of uittreksel uit het register en registratie

 • het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

 • het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

90

Beheer van registraties op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

 

 

 

 

 

91

Het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale Wro-instrumenten.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

 

 

 

92

Het waarmerken en publiceren van het manifest waarin de vindplaats van alle beschikbaar gestelde Wro-instrumenten is vastgelegd.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

 

M

 

 

 

 

41000054 Teamleider B&G

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

 

 

 

93

Netwerkbeheer ondergrondse kabels en leidingen in eigendom van de gemeente en eindverantwoordelijke liggingsgevingsapplicatie

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000006 Medewerker civiele techniek

 

 

M

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

94

Verlening toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000006 Medewerker civiele techniek

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

95

Wijziging dagen, tijden en routes ophalen huishoudelijk afval (artikel 10 Afvalstoffenverordening)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000008 Adviseur Beheer Infrastructuur

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

96

Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000007 Medewerker bouwkunde

 

 

M

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

 

 

 

 

97

Het aanschaffen van sportmaterialen

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004

Beleids-medewerker ROB

Mits dit binnen de begroting valt

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000007 Medewerker bouwkunde

 

 

 

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

 

 

 

 

 

98

Het in gebruik geven van buitensport-accommodaties

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000007 Medewerker bouwkunde

In overleg met 41000007 Medewerker bouwkunde

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

41000026 Medewerker ondersteuning B&I

 

 

 

 

99

Het in gebruik geven van sporthallen en gymlokalen

BW/Burg

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning

 

ma

 

V

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000026 Medewerker ondersteuning B&I

 

 

 

 

 

100

Het geven van ontheffing van de sluitingstijden van sportvelden

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning

 

ma

 

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000026 Medewerker ondersteuning B&I

 

 

 

 

101

Het vaststellen en uitvoering geven aan de strooiroutes (gladheidsbestrijding) in de gemeente

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning

 

ma

M

 

 

 

 

41000002 Teamleider B&I

41000026 Medewerker ondersteuning B&I

 

 

 

 

102

Het beslissen op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

Heffings-ambtenaar

 

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

 

ma

 

 

 

 

 

 

61000016 Medewerker belastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

61000017 WOZ deskundige

 

 

 

 

103

Het uitvoeren van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter zake van behandeling van beroepschriften

Heffings-ambtenaar

 

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

 

 

M

 

 

 

 

 

61000016 Medewerker belastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

61000017 WOZ deskundige

 

 

 

 

104

Uitvoering van wettelijke bepalingen aangaande heffing van gemeentelijke belastingen.

Heffings-ambtenaar

 

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

 

ma

 

 

 

 

 

 

61000016 Medewerker belastingen

 

 

 

 

105

 • 1.

  Het bepalen van de waarde van een onroerende zaak

 • 2.

  Het aanwijzen van de WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

 • 3.

  Het vaststellen van de WOZ-beschikkingen

 

Heffings-ambtenaar

 

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

 

ma

 

 

 

 

 

 

61000016 Medewerker belastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

61000017 WOZ deskundige

 

 

 

 

106

Vaststellen hoogte legesbedrag

Heffings-ambtenaar

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

ma

 

 

107

Controle hoogte legesbedrag

Heffings-ambtenaar

 

41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH

 

 

M

 

Afdeling Dienstverlening

  

nummer

omschrijving onderwerp

mandaat-gever

van mandaatgever naar leidinggevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

1

Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000003 Adviseur financiën

Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder

ma

 

V

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

61000005 Medewerker financiën A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000011 Adviseur P&O

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

61000012 Medewerker salarisadministratie A

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

61000020 Adviseur communicatie

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider P&J

61000026 Adviseur bestuurlijk- juridisch A

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider F&C 

51000020 Medewerker post en archief A

 

 

 

 

 

 

 

 

51000021 Medewerker post, archief en repro

 

 

 

 

2

Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar

BW/Burg

51000028 Teamleider KCC

 

Binnen het beschikbare budget

ma

 

V

 

 

 

51000135 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

3

Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

In afstemming met de Alg. directeur

 

M

 

4

Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten

 

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

 

V

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

51 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

5

Toekenning waarnemingstoelage

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

 

 

6

Toestemming voor het maken van overuren

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

7

Vergoeding schade aan kleding en uitrusting

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

8

Uitvoeren opleidingsplan

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

Afstemming in MT

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

9

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

10

Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders

BW

51000001 Manager Dienstverlening

     

 

 

ma 

M

 

11

Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT

BW

51000028 Teamleider KCC

 

 

ma

M

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

12

Verlenen van:

 • gewoon verlof

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof

 • ouderschapsverlof

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

 

 

 

51000039 Teamleider ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

 

 

 

 

 

13

Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000018 Applicatie-beheerder/

 

 

 

 

 

51000004 Teamleider DIV

Medewerker DIV

 

 

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000019 Medewerker DIV

 

 

 

 

 

 

 

 

51000020 Medewerker post en archief A

 

 

 

 

14

Het ondertekenen van ontvangstbewijzen met betrekking tot rijbewijzen, identiteitsbewijzen en paspoorten

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

 

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

15

Het in ontvangst nemen en tekenen van deurwaardersexploten

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000019 Medewerker DIV

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000020 Medewerker post en archief A

 

 

 

 

 

 

 

51000004

 

 

 

 

16

Machtiging periodieke vernietiging archiefbescheiden

BW

51000001 Manager Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

51000004

Teamleider DIV

 

 

 

 

17

Beslissen op aanvraag van rijbewijzen en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

18

Beslissing op aanvraag van paspoorten en Europese identiteitskaarten en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

19

Verantwoording aan Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

20

Vaststelling openingsuren burgerlijke stand overeenkomstig artikel 6, leden 2, 3 en 5 van het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

21

Aanwijzen trouwlocatie

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker Burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

22

Uitvoering Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

23

Afgifte van “Laissez passer” van lijken

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

24

Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

25

Verstrekken van verloven uitstel van begraving / crematie

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

26

Het verzenden van de op de begrafenisrechten betrekking hebbende kennisgeving en het invorderen van rechten

Invorderingsambtenaar

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma 

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

27

Het ter kennis brengen en het invorderen van het legesbedrag met betrekking tot aangelegenheden van het onderdeel burgerzaken

Invorderingsambtenaar

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

51000025 Medewerker burgerzaken A

  ma

M

 

 

 

 

41000053 Teamleider beleid ROB

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

28

Uitvoering Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) en Besluit basisregistratie personen

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

29

Advisering over verzoeken om naturalisatie, geslachtsnaamwijziging en optieverklaring

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

30

Het in ontvangstnemen van aanvragen voor een verblijfsvergunning en het uitreiken van verblijfsdocumenten

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

31

Verantwoording aan de Immigratie en Naturalisatiedienst over voorraadadministratie en financiële afwikkeling van verblijfsdocumenten en stickers

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

32

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

33

Indeling van stemdistricten

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

34

Aanwijzing van stembureaus

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

35

Het uitreiken van nieuwe oproepingskaarten.

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

36

Aanwijzen leden stembureaus.

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

37

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikelen H4, lid 3, K, L en M van de Kieswet:

 • afleggen ondersteuningsverklaring

 • stemming

 • stemmen op stembureau naar keuze

 • stemmen per brief

 • stemmen bij volmacht

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

ma

M

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

38

Beslissen op verzoek registratie deelname verkiezingen Europees Parlement (EP)

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

51000027 Medewerker KCC A

 

 

 

 

39

Uitvoering Kaderwet Dienstplicht

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

 

ma

 

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

40

Beheer en verantwoording centrale kas

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000025 Medewerker burgerzaken A

M

 

 

 

51000028 Teamleider KCC

51000026 Medewerker burgerzaken B

 

 

 

 

41

Het declareren van gelden bij het Ministerie van SZW ingevolge de IOAW, IOAZ en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

42

Opgave van definitieve kosten bij het Ministerie van SZW voor IOAW, IOAZ en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

 

ma

 

 

 

51000135 Teamleider F&C 

 

 

 

 

43

Aangifte loonbelasting/premie Volksverzekeringen/Uitkeringen sociale zaken

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

44

Voorschotmutaties/afrekeningen sociale verzekeringspremies uitkeringen sociale zaken

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

45

Aangifte omzetbelasting voor de gemeente en het Theater Geert Teis

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

 

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

46

Aangifte BTW compensatiefonds

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

47

Declaratie subsidies en bijdragen bij Ministeries en ten behoeve van herinrichtingsprojecten

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000007 Financieel administratief medewerker A

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

61000008 Financieel administratief medewerker B

 

 

 

 

48

 • Het uitzetten van geld via schatkist-bankieren

 • Het aantrekken van kort geld (< 1 jaar)

 • Bankcondities en tarieven afspreken

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000005 Medewerker financiën A (door manager aangewezen)

ma

M

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)

 

 

 

 

49

Uitvoeren betalingsopdrachten

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000009 Kassier

ma

M

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

61000002 Adviseur financiën A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)

 

 

 

 

50

Het opdracht geven tot uitvoeren van de privaatrechtelijke invordering

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000008 Financieel administratief medewerker B

 

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

51

Werkzaamheden betreffende de werving en selectie van een door het college van B&W opengestelde vacature alsmede de daaropvolgende indienstneming (arbeidsvoorwaarden)

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000011 Adviseur P&O B

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider P&J

61000031 Junior adviseur P&O

 

 

 

 

52

Uitvoering van belastingvoorschriften met betrekking tot personeelsadministratie van de gemeente

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000013 Medewerker salaris-administratie B

 

 

 

 

53

Uitvoering regelingen ten behoeve van het ABP, ziektekostenverzekeringen en UWV, daarbij ook behorende de kortingsregeling in verband met ziekte

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000013 Medewerker salaris-administratie B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000014 Medewerker personeels-administratie

 

 

 

 

54

Uitvoering van de Regeling Studiekostenfaciliteiten

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000013 Medewerker salaris-administratie B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000014 Medewerker personeels-administratie

 

 

 

 

55

Vaststelling van de uitbetaling van gratificaties bij jubilea

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

ma

 

 

 

 

510000136 Teamleider P&J

61000014 Medewerker personeels-administratie

 

 

 

 

56

Uitvoering IKB

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

ma

M

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000014 Medewerker personeels-administratie

 

 

 

 

57

Opstellen van aanvragen op grond van:

 • ouderdomspensioen

 • keuzepensioen

 • WAO

 • WIA

 • Invaliditeitspensioen

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

 

M

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

58

Afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000013 Medewerker salaris-administratie B

 

 

 

 

59

Afhandeling declaraties met betrekking tot het A en O fonds en werkgelegenheidsmaatregelen

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000012 Medewerker salaris-administratie A

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

 

 

 

 

 

60

Uitvoering subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000008 Financieel administratief medewerker B

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

61

Het nemen van beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000008 Financieel administratief medewerker B

 

ma

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

 

 

 

 

 

62

Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen en het behandelen van aansprakelijkstellingen van de gemeente door derden

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000008 Financieel administratief medewerker B

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers ABN-AMRO

 

 

 

 

63

Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigde schadevergoeding en wijze van betaling daarvan

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk- juridisch A

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

64

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

65

Verhuren en in gebruik geven van gemeente-eigendommen

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

66

Verlenen toestemming gebruik gemeentegrond (zogenaamde burgerrechtelijke vergunningen)

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

 

M

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

67

Het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:

 • grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangststations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken

 • de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Het vervreemden van gemeente-eigendommen inhoudende de verkoop van bouwterreinen voor (vrijstaande) woningen en groenstroken

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

69

Verpachting (algemeen) en grasgewas

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

70

Bezwaring van gemeente-eigendommen, voor zover dit betreft het vestigen van zakelijke rechten

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2

ma

 

V

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

71

Het ondertekenen van akten voortvloeiende uit het mandaat, inhoudende de vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:

 • aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende goederen

 • het bezwaren van gemeente- eigendommen

 • het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de gemeente

 • exploitatie-overeenkomsten

Burg

 

Medewerkers notariskantoor

 

 

 

V

72

Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen als bedoeld in artikel 9 en 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 30 lid 1 onder d en lid 2 K, artikel 14, 1e lid onderdeel s van het Besluit Politieregisters, artikel 41 van de Gezondheidswet en het centraal archief bijzondere rechtspleging

Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

Alleen ten behoeve van een koninklijke onderscheiding

M

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

73

Het verdagen van de beslissing op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000011 Adviseur P&O

 

ma

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridisch zaken B

 

 

 

 

74

Melding van de verwerking van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

75

Melding van datalekken

BW

51000001 Manager Dienstverlening

51000045 Privacy Officer

In overleg met de Functionaris Gegevensbescherming en voor zover nodig met de Chief Information Security Officer en met inachtneming van het vigerend Protocol datalekken gemeente Stadskanaal

 

M

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

Functionaris Gegevens-bescherming

 

 

 

 

76

Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen

BW

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

ma

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

51000135 Teamleider F&C

61000008 Financieel administratief medewerker B

Voor zover het jubileumgratificaties betreft aangevraagd door instellingen en verenigingen in de gemeente.

 

 

 

77

Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder

ma

 

 

 

 

 

51000136 Teamleider P&J

61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

 

 

 

 

 

 

61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

 

 

 

 

 

 

 

 

61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

 

 

 

 

78

Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

BW/Burg

51000001 Manager Dienstverlening

61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

 

ma