Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020

Geldend van 11-03-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020

De dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta;

Gelet op artikel 95 van de Waterschapswet, artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en het besluit Mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta, waarin de mogelijkheid is opgenomen om ondermandaat en volmacht te verlenen;

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020

Artikel 1 Begripsomschijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft verleend;

 • d.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • e.

  ondermandaat: de gemandateerde verleent voor de aan hem gemandateerde bevoegdheid, mandaat aan een functionaris;

 • f.

  ondergemandateerde: degene die het ondermandaat namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • g.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • i.

  functionaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017 of degene die wordt ingehuurd of ingeleend voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap;

 • j.

  Teammanager I: manager E volgens het generiek functieboek;

 • k.

  Teammanager II: manager F volgens het generiek functieboek.

Artikel 2 Ondermandaat en volmacht

 • 1.

  De dijkgraaf verleent aan de in bijgevoegd bevoegdhedenregister aangegeven functionarissen:

  • a.

   ondermandaat om de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daar genoemde voorwaarden;

  • b.

   volmacht om het waterschap c.q. het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen.

 • 2.

  Het in het vorige lid bedoelde ondermandaat c.q. volmacht wordt uitgeoefend binnen het kader van het ter zake vastgestelde beleid.

 • 3.

  De volmacht voor de ondertekening van overeenkomsten geldt niet voor:

  • a.

   overeenkomsten met andere overheidsorganisaties, waarbij die instanties ook door hun bestuurders worden vertegenwoordigd, met uitzondering van overeenkomsten voor aankoop, vervreemding en beperkte rechten van onroerende zaken;

  • b.

   overeenkomsten over aangelegenheden die bestuurlijk gevoelig liggen.

 • 4.

  De leidinggevende van de in het eerste lid bedoelde functionaris(sen) kan te allen tijde aan deze functionaris(sen) instructies geven ter zake van de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheid c.q. gebruik van de volmacht.

 • 5.

  Bij twijfel of een aangelegenheid onder het ondermandaat c.q. de volmacht valt is de ondergemandateerde c.q. de gevolmachtigde verplicht tot vooroverleg en terugkoppeling met de dijkgraaf.

Artikel 3 Plaatsvervanging

Daar waar aan functionarissen beneden het niveau van secretaris-directeur bevoegdheden op basis van mandaat of volmacht zijn toegekend, gelden daarvoor in het geval van afwezigheid of verhindering de volgende vervangingsregels, dit voor de duur van de afwezigheid of verhindering:

 • a.

  een manager wordt vervangen door een andere manager;

 • b.

  een teammanager wordt vervangen door een teammanager van hetzelfde proces, bij afwezigheid van een teammanager van hetzelfde proces wordt de teammanager vervangen door de manager van het betreffende proces;

 • c.

  een opdrachtgever wordt vervangen door de manager Programmeren & Monitoren. Is de manager Programmeren & Monitoren aangewezen als opdrachtgever, dan wordt deze vervangen door de manager Bouwen.

 • d.

  een projectmanager wordt vervangen door een andere projectmanager binnen hetzelfde proces; onder projectmanager wordt in dit verband verstaan degene die in verband met een specifiek investerings-of exploitatieproject als zodanig is aangewezen of iemand in de functie van projectmanager;

 • e.

  plaatsvervanging kan eveneens plaatsvinden door de hiërarchisch hogere.

 • f.

  plaatsvervanging vindt ook plaats ten aanzien van de bevoegdheden op het gebied van exploitatie- en investeringsuitgaven.

Artikel 4 Beleidskader

Voor zover ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in dit besluit door het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur beleid is vastgesteld, wordt in het kader van de uitoefening van die bevoegdheden rekening gehouden met dat beleid.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat en volmacht

Elk ondermandaat voor het nemen van een besluit of volmacht tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling omvat ook alle daarmee samenhangende (voorbereidende of uitvoerende) (rechts)handelingen.

Artikel 5a Bevoegdheden aan externen

Als bevoegdheden worden toegekend aan een functionaris die ingehuurd of ingeleend is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap, dienen deze bevoegdheden vastgelegd te worden in een overeenkomst met de functionaris. Ontbreekt deze overeenkomst, dan heeft deze functionaris geen bevoegdheden.

Artikel 6 Financiële kaders

Indien de uitoefening van het ondermandaat of volmacht financiële consequenties heeft, dient bij de uitoefening van deze bevoegdheden te worden gehandeld binnen de kaders die daartoe door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn of worden vastgesteld.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  De ondergemandateerde c.q. de gevolmachtigde stelt de dijkgraaf in kennis van die besluiten, waarvan hij/zij redelijkerwijs moet aannemen dat deze voor de dijkgraaf van belang zijn om voldoende over geïnformeerd te zijn.

 • 2.

  De ondergemandateerde c.q. gevolmachtigde rapporteert aan de dijkgraaf omtrent het gebruik van de bevoegdheden die aan de ondergemandateerde c.q. de gevolmachtigde zijn verleend, indien de dijkgraaf hierom verzoekt.

Artikel 8 Ondertekening Ondermandaat

De ondertekening op basis van ondermandaat genomen besluiten vindt als volgt plaats:

Artikel 9 Ondertekening Volmacht

De ondertekening op basis van volmacht vindt als volgt plaats:

Artikel 10 Intrekking

Het Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2019, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020’.

Breda, 19 december 2019

De dijkgraaf,

drs. C.J.G.M. de Vet,

Ondertekening

Bevoegdhedenregister behorend bij Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020

Afdeling 1. Vertegenwoordiging van het waterschap buiten rechte (volmacht)

Onder de in deze paragraaf genoemde ondertekening van overeenkomsten, wordt het aangaan, opzeggen, verlengen en ontbinden van overeenkomsten verstaan. De volmacht voor de ondertekening van overeenkomsten geldt niet voor (zie artikel 2, lid 3, van het besluit):

 • a.

  overeenkomsten met andere overheidsorganisaties, waarbij die instanties ook door hun bestuurders worden vertegenwoordigd, met uitzondering van overeenkomsten voor aankoop, vervreemding en beperkte rechten van onroerende zaken;

 • b.

  overeenkomsten over aangelegenheden die bestuurlijk gevoelig liggen.

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

1.1.

Exploitatie-uitgaven

De ondertekening van opdrachten, en overeenkomsten betreffende het doen van exploitatie-uitgaven

Secretaris-directeur

De desbetreffende manager en teammanager I voor de toegewezen beheerproducten ingevolge de integrale BBP-productenlijst.

De teammanager II voor de toegewezen specifieke begrotingsposten

Teammanager Juridische Zaken, Inkoop & Vastgoed voor wat betreft raamovereenkomsten met één opdrachtnemer

1.2.

Investeringsuitgaven

De ondertekening van opdrachten en overeenkomsten betreffende het doen van uitgaven voor een investeringsproject tot een maximum van 100% van het desbetreffende krediet

De functionaris, die als opdrachtgever is aangesteld door de secretaris-directeur voor een bepaald investeringsproject

De ondertekening van opdrachten en overeenkomsten in het kader van het investeringsproject betreffende het doen van uitgaven tot een maximum van € 250.000,- (excl. Btw) per opdracht

De functionaris, die als projectmanager is aangesteld voor een bepaald investeringsproject. Deze aanstelling gebeurt door de opdrachtgever van het investeringsproject

1.3.

Exploitatieproject

De ondertekening van opdrachten en overeenkomsten in het kader van een exploitatieproject tot een maximum van € 25.000,- per opdracht

de functionaris, die als projectmanager wordt aangesteld door de manager van het proces waar de kosten van het exploitatieproject op drukken

1.4.

(Ver)huur, (ver)pacht onroerende zaken, vis- en jachtrecht en overige vormen van in gebruik geven of nemen van onroerende zaken

De ondertekening van (ver)huur en (ver)pachtovereenkomsten onroerende zaken, overeenkomsten vis- en jachtrecht en overige overeenkomsten voor in gebruik geven of nemen van onroerende zaken

Adviseur grondzaken en Vastgoed

1.5.

Aankoop, vervreemding en ruiling onroerende zaken

De ondertekening van overeenkomsten tot aankoop en vervreemding van onroerende zaken tot een bedrag van € 300.000,- per onroerende zaak. De ondertekening van overeenkomsten tot ruiling van onroerende zaken, mits de waarde van de in de ruiling betrokken onroerende zaken in totaal (cumulatief) minder dan € 1.000.000,- bedraagt

Manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed

1.6.

Beperkte rechten onroerende zaken

De ondertekening van overeenkomsten tot het vestigen, overdragen, aanvaarden, afstand doen of beëindigen van beperkte rechten op onroerende zaken

Adviseur grondzaken en vastgoed

1.7.

Vertegenwoordiging bij notariële transporten

Vertegenwoordiging waterschap bij notariële transporten betreffende eigendomsoverdracht, vestiging, overdracht, aanvaarding, afstand doen of beëindiging van beperkte rechten op onroerende zaken

Adviseur grondzaken en vastgoed

1.8.

Overeenkomsten tijdelijk gebruiksrecht digitale gegevensbestanden

De ondertekening van overeenkomsten voor een tijdelijk gebruiksrecht voor digitale gegevensbestanden

Senior GIS consulent, GIS consulent en GIS medewerker

1.9.

Overige overeenkomsten

De ondertekening van overeenkomsten die niet vallen onder de hiervoor in afdeling 1 specifiek genoemde overeenkomsten

De manager of teammanager wiens proces de overeenkomst aangaat

Afdeling 2. Vertegenwoordiging in rechte (volmacht)

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

2.1.

Vertegenwoordiging in buitengerechtelijke procedure of rechtsgeding

In de situatie dat het dagelijks bestuur, algemeen bestuur of het waterschap in een buitengerechtelijke procedure of rechtsgeding betrokken is te machtigen tot vertegenwoordiging in rechte

Teammanager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed, juridisch (beleids)medewerker, strategisch bestuurlijk juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, Inkoop & Vastgoed, de functionarissen van de vakinhoudelijke processen die hen bijstaan

Indien er sprake is van een bezwaarprocedure, zijn ook de juridisch medewerkers Vergunningen, Toezicht & Handhaving bevoegd tot vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur

Afdeling 3. Handhaving

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

3.1.

Last onder bestuursdwang

Afdeling 5.3.1. Awb

De bevoegdheid tot het:

 • opleggen van een last onder bestuursdwang en het zo nodig ten uitvoer leggen van die last;

 • het beschikken op een verzoek tot toepassing (uitvoering) van bestuursdwang (5:31a Awb);

 • het vaststellen van een beschikking kosten bestuursdwang (artikel 5:25, zesde lid, Awb)

Secretaris-directeur voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Teammanager Toezicht & Handhaving, tenzij het betreft de handhaving tegen andere overheden of tegen de eigen organisatie

3.2.

Toepassing bestuursdwang in spoedeisende situaties

De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende situaties (artikel 5:31 Awb)

Teammanager en (senior) handhaver van de teams Toezicht & Handhaving.

Voor de (senior) handhavers geldt een maximaal bedrag van € 25.000,- (excl. Btw) per geval van spoedeisende bestuursdwang

3.3.

Last onder dwangsom

Afdeling 5.3.2. Awb

De bevoegdheid tot het:

 • opleggen, opheffen, opschorten of wijzigen van een last onder dwangsom ;

 • het al dan niet op verzoek vaststellen van een beschikking tot invordering als bedoeld in artikel 5:37 Awb

Secretaris-directeur voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Teammanager Toezicht & Handhaving, tenzij het de handhaving tegen andere overheden of tegen de eigen organisatie betreft

3.4.

Bestuurlijke strafbeschikking als bedoeld in artikel 257ba wetboek van Strafvordering

Het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten en keurfeiten

Manager proces Vergunningen, Toezicht & Handhaving

3.5.

Intrekken vergunning/ontheffing en verlenen gedoogbeschikking

De bevoegdheid tot het:

 • in het kader van de handhaving intrekken van een watervergunning of een verleende ontheffing

 • verlenen van een gedoogbeschikking

Secretaris-directeur voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Teammanager Toezicht & Handhaving, tenzij het de handhaving tegen andere overheden of tegen de eigen organisatie betreft

3.6.

Afwijzing van een verzoek tot toepassing bestuurlijke sanctie

Het afwijzen van een verzoek tot toepassing last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

Teammanager Toezicht & Handhaving

3.7.

Bestuursrechtelijke geldschulden

Titel 4.4. Awb

De bevoegdheden opgenomen in Titel 4.4. Awb in het kader van de invordering van verschuldigde bedragen (inclusief de bijkomende kosten) op grond van de toepassing van bestuursdwang of het verbeuren van een dwangsom

Het opleggen van een dwangbevel:

 • -

  Manager Vergunningen, Toezicht & Handhaving als het een andere overheid betreft.

 • -

  Teammanager Toezicht & Handhaving in overige situaties.

Herinnering, aanmaning en beschikking verschuldigde rente:

Juridisch medewerker Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Beschikking uitstel van betaling:

Teammanager Toezicht & Handhaving.

3.8.

Onderzoeksbevel en bevel tot treffen tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Het uitvaardigen van een onderzoeksbevel, alsmede van een bevel tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen, als bedoeld in artikel 5.16 Waterwet

Teammanager Toezicht & Handhaving

3.9.

Verzoek om handhaving bij andere overheden bij indirecte lozingen

De bevoegdheid tot het doen van een verzoek bij het bevoegde bestuursorgaan om een beschikking te geven tot oplegging van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing

Teammanager Toezicht & Handhaving

3.10.

Milieurapportages overheidsbedrijven

Het al dan niet instemmen met milieujaarverslagen

Teammanager Toezicht & Handhaving, voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Senior Handhaver, behalve bij afwijzing van de milieujaarverslagen in welk geval de teammanager Toezicht & Handhaving bevoegd is

3.11.

Voornemen

Het toezenden van een voornemen voorafgaand aan het nemen van een beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, intrekken vergunning of ontheffing of verlenen gedoogbeschikking

Teammanager Toezicht & Handhaving voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Senior Handhaver, tenzij het de handhaving tegen andere overheden of tegen de eigen organisatie betreft

3.11.1.

Voornemen

Het toezenden van een voornemen voorafgaand aan het nemen van een invorderingsbeschikking

Juridisch medewerker Vergunningen, Toezicht & Handhaving

3.12.

Hoorzitting

Het leiden van een hoorzitting

Manager Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor zover het de handhaving tegen andere overheden betreft;

Teammanager Toezicht & Handhaving, juridisch medewerker, tenzij het de handhaving tegen andere overheden of tegen de eigen organisatie betreft

3.13.

Goedkeuring wijze van uitvoering in watervergunning opgenomen verplichtingen

De bevoegdheid tot het al dan niet goedkeuren van de wijze van uitvoering van in watervergunningen opgenomen verplichtingen tot bemonstering, meten, onderzoek, analyse, sanering e.d.

Senior Handhaver

3.14.

Akkoord na controlebezoek, waarschuwingsbrief

De bevoegdheid tot het:

 • doen van een schriftelijke mededeling na controlebezoek dat ontheffing-/ vergunningsplichtige situatie in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften;

 • het zenden van een waarschuwingsbrief, niet zijnde een voornemen als bedoeld in 3.11

Medewerkers Toezicht & Handhaving

Afdeling 4. Bijzondere omstandigheden

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

4.1.

Onttrekkingsverboden uit oppervlaktewaterlichaam of grondwater

Het in het kader van bijzondere omstandigheden instellen en opheffen van een verbod om

a. water af te voeren naar of aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen;

b. water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren, als bedoeld in artikel 3.13 van de Keur van waterschap Brabantse Delta 2015.

Manager Bedienen. Bij diens afwezigheid, de Manager Onderhouden. Indien beiden afwezig zijn, de Manager Programmeren en Monitoren.   

Indien het verbod kapitaal intensieve teelt betreft, zoals opgenomen in bijlage 4.3. ‘Lijst van kapitaalintensieve teelten en/of (andere) grote financiële bedrijfsbelangen betreft, is er geen ondermandaat verleend en is de dijkgraaf bevoegd.

4.2.

Beperking/stremming scheepvaart

Het besluiten tot het tijdelijk beperken of stremmen van scheepvaart alsmede tot het tijdelijk aanpassen van de maximale vaarsnelheid, indien sprake is van bijzondere omstandigheden bedoeld in artikel 3.13 van de Keur van waterschap Brabantse Delta 2015.

Manager Bedienen. Bij diens afwezigheid de Manager Onderhouden. Indien beiden afwezig zijn, de Manager Programmeren en Monitoren.

4.3.

Sluiting coupures, sluizen en andere kunstwerken (eigen of van derden)

De bevoegdheid om de eigenaren van in waterstaatswerken voorkomende coupures, sluizen en andere (afsluitbare) ondersteunende kunstwerken te verplichten deze terstond te sluiten.

Manager Bedienen. Bij diens afwezigheid de Manager Onderhouden. Indien beiden afwezig zijn, de Manager Programmeren en Monitoren.

Afdeling 5 Aanvragen vergunningen door derden

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Verlenen substitutie volmacht voor aanvragen vergunningen eigen werken en installaties

Het verlenen van een substitutie volmacht aan niet functionarissen van het waterschap voor het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, het doen van meldingen, ten behoeve van eigen werken, installaties en eigendommen

Manager en teammanagers Bedienen, Opdrachtgever, projectmanager van een investeringsproject, voor zover dit het investeringsproject betreft.

Manager Facilitair & ICT en teammanager Facilitair, voor zover het facilitaire eigendommen betreft

Afdeling 6 Bezwaar tegen belastingaanslag

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag opgelegd aan het waterschap

Het maken van bewaar tegen een aanslag gemeentelijke-, provinciale- of rijksbelastingen opgelegd aan het waterschap

Teammanager team Juridische Zaken, Inkoop en Vastgoed als het een aanslag gemeentelijke- of provinciale belastingen is. Teammanager Financiën als het een aanslag rijksbelastingen is