Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten:

vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 • b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900)

 • c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 • d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 • e. gemeentehuis: locaties Markt 7 en Hofstraat 8 in de dorpskern Aalten en alle locaties welke bij of krachtens besluit van burgemeester en wethouders als zodanig (al dan niet eenmalig) zijn aangewezen.

 • f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Aalten;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, niet werkzaam bij de gemeente Aalten, voor het voltrekken van huwelijken en sluiten van partnerschapregistraties en voor het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

  • b.

   personen, die in een andere gemeente zijn benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  • c.

   leden van het college van Aalten voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  • d.

   personen, in dienst van de gemeente Aalten, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 3. Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen dat de ambtenaar in dienst is van de gemeente Aalten of een andere gemeente.

 • 2. Aanstelling van de ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 4. De benoemingstermijn is maximaal de termijn die samenvalt met de zittingsperiode van het betreffende collegelid als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college.

 • 5. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd voor één dag als deze persoon voor een andere gemeente beschikt over een geldige benoeming waarop een actuele beëdiging betrekking heeft. Het verzoek tot benoeming moet uiterlijk drie maanden van te voren schriftelijk worden ingediend.

Artikel 4. Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. De bevoegdheid voor het al dan niet eenmalig aanwijzen van een trouwlocatie als huis der gemeente voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap is door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college.

 • 3. Om al dan niet eenmalig als huis der gemeente te kunnen worden aangewezen voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen moet de locatie aan de criteria voldoen, die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten”.

 • 4. De bepalingen die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten” gelden als een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan in het gemeentehuis (Markt 7) of in het gemeentekantoor (Hofstraat 8).

 • 5. Voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan kunnen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienst

De teamcoördinator Dienstverlening van de afdeling Bedrijfsvoering is belast met de dagelijkse leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

Het bureau burgerlijke stand is voor de burger geopend:

 • 1. Op afspraak van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uur op de locatie Hofstraat 8 voor het doen van melding tot het aangaan van een huwelijk/sluiten van een geregistreerd partnerschap en omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2. Van maandag tot en met vrijdag middels vrije inloop van 08.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur op de locatie Hofstraat 8 voor overige werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of op andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend. Het college kan in bijzondere gevallen tijdelijke wijzigingen in de openingsuren aanbrengen.

 • 4. Kosteloze huwelijksvoltrekking/kosteloze partnerschapsregistratie vindt plaats op maandagmorgen om 09.00 uur en om 09.30 uur op de locatie Hofstraat 8 tenzij er sprake is van een maandag die tevens een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet. De kosteloze plechtigheid beperkt zich tot het opmaken van de akte en de wettelijke formaliteiten die behoren bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap” zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur worden huwelijken zonder ceremonie voltrokken op de locatie Hofstraat 8, voor zover deze dagen niet zijn algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen. Het in de vorige volzin genoemde is ook van toepassing op partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschap naar een huwelijk. De ceremonie beperkt zich tot het opmaken van de akte en de wettelijke formaliteiten die behoren bij huwelijk of partnerschapsregistratie. De “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap” zijn op een ‘huwelijk zonder ceremonie’ van overeenkomstige toepassing. Voor een ‘huwelijk zonder ceremonie’, niet zijnde een kosteloze voltrekking als bedoeld in dit artikel, onder punt 4, worden leges in rekening gebracht.

 • 6. Huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie en omzetting van geregistreerd partnerschap in huwelijk waarvoor leges zijn verschuldigd, kunnen plaatsvinden op alle dagen van de week. Wanneer een ceremonie wordt gehouden op een zondag, op eerste of tweede paasdag, op eerste of tweede pinksterdag, op eerste of tweede kerstdag of op een andere algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet, geldt dat voor die dag een andere locatie dan het gemeentehuis (Markt 7) of het gemeentekantoor (Hofstraat 8) plaats van handeling is. Voorwaarde is en blijft dat deze locatie dient te zijn aangewezen als huis der gemeente.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement burgerlijke stand gemeente Aalten 2020’.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het college in een afzonderlijk besluit afwijken van het reglement.

 • 3. Het reglement treedt in werking per 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van het op 8 december 2015 vastgestelde ‘Reglement burgerlijke stand Aalten 2016’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2019.

De burgemeester, mr. A.B. Stapelkamp

De secretaris, drs. A.J.M. Gildhuis

Toelichting

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit artikel zijn de basisbegrippen van het reglement beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier concreet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

a. de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente Aalten of van een andere gemeente;

b. de ambtenaar is belast met het opnemen van akten in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor toegankelijkheid van de daarin vastgelegde gegevens betreft (artikel 16a, eerste lid, Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

a. de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan in dienst zijn van de gemeente Aalten of van een andere gemeente;

b. de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn die niet in dienst is van de gemeente Aalten of een andere gemeente;

c. de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de taken die zijn omschreven in de artikelen 45, 45a, 58, 63, 64, 65, 67, 80a, derde lid, en 80g, Boek 1, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Dit artikel bepaalt welke (buitengewoon) ambtenaren benoemd kunnen worden (artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Lid 1 bepaalt dat burgemeester en wethouders de mogelijkheid hebben ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die in dienst zijn van de gemeente Aalten of in dienst van een andere gemeente.

Lid 2, onder a, bepaalt dat burgemeester en wethouders buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand kunnen benoemen, die huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren.

Lid 2, onder b, c en d, bepaalt dat burgemeester en wethouders voor het voltrekken van een

huwelijk of registeren van een partnerschap personen kan benoemen, die in een andere gemeente als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand zijn benoemd, die lid zijn van het college van burgemeester en wethouders of die werkzaam zijn bij de gemeente Aalten.

Artikel 3. Benoeming

In dit artikel is vastgelegd dat een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk wetboek) voor een bepaalde periode.

Lid 1 bepaalt dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente Aalten of van andere gemeente.

Lid 2 bepaalt dat de aanstelling van de ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.

Lid 3 bepaalt dat de periode van benoeming van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand wordt vastgelegd in het benoemingsbesluit.

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, die huwelijken voltrekken en partnerschappen sluiten, worden benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Deze periode kan worden verlengd.

Personen, die in een andere gemeente als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand zijn benoemd en personen die lid zijn van het college van burgemeester en wethouders of werkzaam zijn bij de gemeente Aalten kunnen als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand worden benoemd voor één dag.

Artikel 4. Locatie

Lid 1 van dit artikel bepaalt dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden verricht in het gemeentehuis.

Lid 2 vermeldt dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor het al of niet eenmalig aanwijzen van een gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen heeft gedelegeerd aan het college. Het besluit daartoe nam de gemeenteraad op 9 september 2008.

Lid 3 bepaalt dat locaties die al dan niet eenmalig als gemeentehuis kunnen worden aangewezen, moeten voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten”.

Lid 4 bepaalt dat de voorschriften die gelden bij huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties die niet plaatsvinden in het gemeentehuis zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten”.

Lid 5 bepaalt dat, als daartoe gewichtige redenen bestaan, de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente mag verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Gewichtige redenen kunnen verband houden met ziekte, ongeval of verblijf in een strafinrichting.

Artikel 5. Leiding van de dienst

Dit artikel bepaalt wie belast is met de leiding van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 6. Openstelling

De leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepalen wanneer het bureau van de burgerlijke stand zal zijn geopend (artikel 16c, Boek 1 Burgerlijk Wetboek). In deze leden worden zowel de reguliere dagelijkse openingstijden genoemd als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige dagen, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen, waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

In lid 4 zijn de locaties en de tijden opgenomen, waarop gelegenheid wordt gegeven om kosteloos in het huwelijk te treden of een partnerschap kosteloos te registreren. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand waarin is vastgelegd dat in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners ten minste tweemaal per week gelegenheid wordt geboden voor kosteloze huwelijksvoltrekking/kosteloze partnerschapsregistratie.

In lid 5 wordt het ‘huwelijk met korte ceremonie’ aangehaald. Op geregistreerd partnerschap is deze bepaling eveneens van toepassing. Het ‘huwelijk met korte ceremonie’ is vergelijkbaar met een kosteloos huwelijk / een kosteloos geregistreerd partnerschap. Een ‘huwelijk met korte ceremonie’ kan worden gesloten op maandag tussen 10.00 en 16.00 uur en op dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur, voor zover deze dagen niet zijn aangemerkt als algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag. Voor een ‘huwelijk met korte ceremonie’ worden leges in rekening gebracht.

In lid 6 zijn de tijden opgenomen waarop huwelijken worden voltrokken, partnerschappen worden geregistreerd en partnerschapsregistraties worden omgezet in huwelijk, waarvoor leges zijn verschuldigd.

Als de ceremonie niet plaatsvindt in het gemeentehuis of het gemeentekantoor kan, in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, van genoemde tijden worden afgeweken. De beperking op grond waarvan de ceremonie niet kan plaatsvinden op een gemeentelijke locatie heeft te maken met organisatorische aspecten die verbonden zijn aan het openstellen van gemeentehuis of gemeentekantoor al dan niet naast andere activiteiten in onder andere de avonduren (zoals vergaderingen).

Artikel 7. Slotbepalingen

Dit artikel bepaalt onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.