Regeling vervallen per 01-10-2010

Kapverordening Stadsdeel Zuideramstel

Geldend van 13-05-1999 t/m 30-09-2010

Verordening

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Onder "houtopstanden"wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan hakhout of één of meer bomen.

 • 2. Onder een "boom" wordt verstaan een houtachtig, overblijvend gewas met een omtrek van de stam van minimaal 30 centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maailveld. In geval van meerstammigheid geldt de omtrek van de dikste stam.

 • 3. Onder "vellen" wordt voor de toepassing van deze verordening mede verstaan het rooien alsmede het verrichten van handelingen, welke de dood of ernstige beschadiging van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 • 4. Onder "dunning" wordt voor de toepassing vandeze verordening verstaan velling, welke uitsluitend als een voorzorgs- c.q. verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd.

 • 5. Onder "bebouwde kom" wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan de bebouwde kom van het stadsdee ZuiderAmstel, welk stadsdeel is voortgekomen uit de voormalige stadsdelen De Rivierenbuurt, Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt van het voormalig stadsdeel Zuid, zoals op de bij de Kapverordening van de gemeente Amsterdam behorende kaart, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij gemeentelijk raadsbesluit van 10/11 december 1986, no. 1665.

Artikel 2. Verbodsbepalingen

 • 1. Het is verboden, zonder vergunning van het Dagelijks bestuur een houtopstand te vellen anders dan bij wijze van dunning.

 • 2. Ten aanzien van houtopstanden, welke deel uitmaken van bosbouwondernemingen, die als zodanig bij het Bosschap geregistreerd staan en niet gelegen binnen de bebouwde kom, is het verbod slechts van toepassing op houtopstanden, welke een zelfstandige eenheid vormen en hetzij geen grotere oppervlakte beslaan dan 10 are hetzij in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen omvatten dan twintig.

Artikel 3. Aanvraagprocedure

De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd door degenen, die krachtens zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is, voor de houtopstand te beschikken.

Artikel 4. Beslissing over een aanvraag

 • 1. Het Dagelijks Bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen hun beslissing met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 2. De vergunning wordt geacht te zijn geweigerd, indien geen beslissing is genomen binnen de in het eerste lid genoemde termijnen.

Artikel 5. Weigeringsgronden en voorschriften

 • 1. Het Dagelijks Bestuur kan de vergunning slechts weigeren in het belang van de handhaving van het natuur-, landschaps, of stadsschoon of om andere redenen van milieubeheer.

 • 2. Ter bescherming van de belangen, welke door deze verordening worden gediend, kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden, waaronder begrepen een plicht tot herplant.

Artikel 6. Verzoek om schadevergoeding

Op een verzoek om shadevergoeding beslist de Deelraad naar de regels van art.13 lid 4, jo art. 17 van de Boswet.

Artikel 7. Opleggen van verplichtingen

 • 1. Degene, die krachtens zakelijk recht gerechtigd is te beschikken over een houtopstand waarop art. 2 van toepassing is en welke houtopstand zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur is geveld dan wel op een andere wijze teniet is gegaan, kan door het Dagelijks Bestuur de verplichting worden opgelegd, te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen en binnen een door hen te bepalen termijn, voor zover deze verplichting niet reeds voortvloeit uit art.3 van de Boswet.

 • 2. De zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt en waarop een verbod tot vellen rust en indien de beteffende houtopstand in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan door het Dagelijks Bestuur worden verplicht om overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur te stellen regels en binnen een te stellen termijn, maatregelen te nemen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

Artikel 8. Strafbepalingen

 • 1. Hij, die handelt in strijd met het in art.2 bedoeld verbod of met de ingevolge art.5 tweede lid, aan ee vergunning verbonden voorschrift, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee manden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2. De bestuurder, het bestuurslid of de commisaris van een rechtspersoon, die opdracht gaf tot of de feitelijke leiding had bij een behandeling van een rechtspersoon in strijd met het in art.2 bedoelde verbod, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 9. Opsporingsbevoegdheid

 • 1. Met de opsporing van de overtredingen van deze verordening zin, behalve de bij of krachtens art. 141 van het Wetboek van Strafvordening genoemde personen, belast de door het Dagelijks Bestuur aangewezen ambtenaren.

 • 2. Indien de zorg voor de nakoming van de bepalingen van deze vrordening dit vereist, wodt hierbij aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ambtenaren de last verstrekt, te allen tijde de woningen, de lokalen en de erven van de ingezetenen , hun ondanks, binnen te treden of te beteden, zulks voor zover het woningen betreft met in achtneming van het bepaalde in de Wet van 31 augustus 1853 (Staatsblad 83).

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Kapverordening stadsdeel ZuiderAmstel".

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar afkondiging.