Regeling vervallen per 24-10-2018

Verordening stimulering instandhouding gemeentelijke monumenten Capelle aan den IJssel 2004

Geldend van 09-10-2007 t/m 23-10-2018

Intitulé

Verordening stimulering instandhouding gemeentelijke monumenten Capelle aan den IJssel 2004.

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t: vast te stellen de volgende verordening:

Verordening stimulering instandhouding gemeentelijke monumenten Capelle aan den IJssel 2004.

HOOFDSTUK 1   ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. monument:1. onroerende zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, de historische of de cultuurhistorische waarde; terrein of gebied dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1.;

b. beschermd gemeentelijk monument: monument, dat overeenkomstig de bepalingen van de monumentenverordening als zodanig is aangewezen;

c. monumentencommisssie: de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging te adviseren over onder andere de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening en het monumentenbeleid;

d. restauratie: werkzaamheden aan een beschermd gemeentelijk of rijksmonument die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument, het normale onderhoud te boven gaand;

e. eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument.

HOOFSTUK 2   MONUMENTENWACHT

Artikel 2    Ondersteuning van de eigenaar

 • 1.

  Aan de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument wordt door burgemeester en wethouders, het volgende aangeboden: - een abonnement op de Monumentenwacht Zuid-Holland; - een tweejaarlijkse inspectie van het monument door de Monumentenwacht Zuid-Holland.

 • 2.

  De hiermee genoemde kosten voor het abonnement, de voorrijkosten de inspectie en de rapportage worden vergoed door de gemeente Capelle aan den IJssel.

HOOFSTUK 3   STIMULERINGSBIJDRAGE

Artikel 3    Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om, op grond van de door de Monumentenwacht Zuid-Holland uitgebrachte rapporten, aan een eigenaar eenmaal per twee jaar een stimuleringsbijdrage toe te kennen.

 • 2.

  Van deze bevoegdheid maakt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval geen gebruik indien uit de rapportage van de Monumentwacht Zuid-Holland blijkt dat de technische staat van het monument ten opzichte van de voorgaande inspectie is verslechterd, de technische staat van het monument minder dan ‘goed’ was en uit de rapportage blijkt dat de technische staat wederom minder dan ‘goed’ is en/of de bepalingen uit de Monumentenverordening zijn nageleefd.

HOOFSTUK 4   MONUMENTENPRIJS

Artikel 4    Monumentenprijs

Aan een eigenaar kan door het college van burgemeester en wethouders een jaarlijkse monumentenprijs worden toegekend als blijk van waardering voor: - een op correcte wijze en succesvol uitgevoerde restauratie of groot onderhoud van een rijks- of gemeentelijk monument, of van een bouwwerk behorende tot het ensemble van het monument; - een uitgevoerd beplantingsplan waardoor het ensemble van het monument wordt verbeterd.

Artikel 5 Toekenning

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kent deze prijs, na advies van de monumentencommissie toe.

 • 2.

  Wanneer in een bepaald jaar geen kwalitatief goede uitgevoerde plannen in aanmerking komen voor de  monumentenprijs, vervalt voor dat jaar de monumentenprijs.

HOOFSTUK 5   SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 6    Kapstokartikel

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders in overeenstemming met de strekking van deze regeling.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, indien sprake is van een kennelijk hardheid, geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de krachtens deze regeling geldende voorwaarden of opgelegde verplichtingen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimulering instandhouding Gemeentelijke Monumenten Capelle aan den IJssel 2004".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2004,

de griffier, de voorzitter,