Nadere regels Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht

Geldend van 20-05-2020 t/m 18-03-2021

Intitulé

Nadere regels Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

- gelet op artikel 3 lid 2 van de ASV 2014;

- en gelet op het actieplan 'Mensen met een lichamelijke functiebeperking' (voorloper van Agenda 22/ VN-verdrag handicap);

- en gelet op artikel 15 lid 3 van de ASV

stelt vast de nadere regels ‘subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht‘.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Toegankelijkheid- sociaal; omstandigheden die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt; dat kan gaan over dienstverlening, bejegening, beeldvorming of informatie.

 • b.

  Toegankelijkheid- fysiek; de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen (Handboek voor Toegankelijkheid). Toegankelijkheid is daarmee overal in de gebouwde omgeving aan de orde waar wij - mensen - iets te doen hebben. In de openbare buitenruimte, waar we onderweg zijn, op de bus wachten, op de fiets stappen, de auto parkeren, een brief posten, de hond uitlaten, lekker in de zon zitten of gewoon wat rondhangen. In gebouwen, waar we werken of bezoeker zijn.

 • c.

  Beperking- een lichamelijke, motorische, zintuigelijke - visueel of auditief- beperking, een chronische aandoening, een (licht) verstandelijke beperking, of een psychische kwetsbaarheid. Een beperking kan aangeboren zijn of door ziekte of ongeval ontstaan.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil een impuls geven aan de toegankelijkheid in de stad door (acute) praktische knelpunten in de fysieke en sociale toegankelijkheid van gelegenheden op te lossen. Daarvoor is een subsidiebedrag beschikbaar om ondernemingen en organisaties in de stad te stimuleren om te investeren in gerichte verbeteringen.

Wij hebben ondernemingen en organisaties nodig om de stad toegankelijk te maken. Met deze subsidie stimuleren wij hen om te werken aan toegankelijkheid.

Het doel is dat Utrechters zo min mogelijk drempels -fysiek of sociaal- ervaren om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Die drempels willen we samen met organisaties en ondernemingen wegnemen. We werken aan betere fysieke en sociale toegankelijkheid voor iedereen.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast in de subsidiestaat. De subsidiestaat wordt bekend gemaakt op utrecht.nl.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend maatregelen, voorzieningen of activiteiten die bijdragen aan meer mogelijkheden voor inwoners met een beperking om mee te doen aan de samenleving komen voor subsidie in aanmerking.

De maatregelen, voorzieningen of activiteiten moeten voor algemeen gebruik zijn. Het moet gaan om een eenmalige investering in toegankelijkheid, zoals:

 • a.

  een verbetering van de beeldvorming over inwoners met een beperking: bijvoorbeeld een communicatie campagne of een beeldvormingsproject over inwoners met een psychische kwetsbaarheid of een training voor personeel zodat zij weten hoe zij gasten met een beperking prettig tegemoet moeten treden.

 • b.

  een verbetering van de informatievoorziening, bijvoorbeeld een advies voor het drempelvrij maken van een website of het opstellen van een mooie begrijpelijke folder.

 • c.

  een verbetering van de toegankelijkheid met een verbouwing in een gebouw dat publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld een café, restaurant, winkel, sportschool, sportvoorziening, ontmoetingscentrum, huisartsenpraktijk, tandartspraktijk, zwembad, gezondheidscentrum, bank, camping, school, stemlokaal, hotel, voorziening voor kunst of cultuur, een museum, theater, een festival. Mogelijke verbeteringen zijn een (inpandige of externe) drempelhulp, een toegankelijk toilet, een tillift of luie trap in een zwembad, een verschoonplek voor volwassenen of elektrische deuren.

De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  individuele voorzieningen of aanpassingen van huishoudelijke aard of individueel vervoer;

 • b.

  structurele activiteiten of meerjarige projecten;

 • c.

  aanpassingen die onderdeel zijn van een regulier programma;

 • d.

  aanpassingen die binnen een andere (subsidie)regeling vallen en/of zijn gehonoreerd;

 • e.

  aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen;

 • f.

  nieuwbouwprojecten;

 • g.

  aanpassingen die reeds zijn gestart voordat subsidie is aangevraagd;

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening Utrecht. Uit de aanvraag moet blijken dat de activiteit de toegankelijkheid voor inwoners met een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een chronische aandoening verbetert.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen worden ingediend bij het college van B en W met het digitaal aanvraag formulier dat bestemd is voor de subsidieregeling ‘Subsidie voor toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties’. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

In 2020 zijn er vijf subsidierondes voor zover er na de voorgaande rondes nog middelen beschikbaar zijn. De deadlines zijn 1 januari, 1 mei, 15 juni, 1 september en 1 november. Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline neemt de gemeente een besluit.

In 2021 en 2022 zijn elk jaar drie subsidierondes voor zover er na de voorgaande ronde(s) van dat jaar nog middelen beschikbaar zijn. De deadlines zijn 1 januari, 1 mei en 1 september. Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline neemt de gemeente een besluit.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per aanvraag. De subsidie bedraagt in 2020 maximaal 100% van de kosten, in 2021 en 2022 maximaal 50% .

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Wij beoordelen de aanvragen die zijn ingediend per subsidieronde op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de mate waarin uw aanvraag bijdraagt aan het doel uit artikel 2 van deze nadere regels.

 • b.

  de mate van creativiteit van het voorstel. Wij verwelkomen aanvragen die een nieuwe onverwachte oplossing biedt aan het gebrek aan toegankelijkheid.

 • c.

  de mate van effectiviteit van de impuls aan toegankelijkheid; de mate waarin het mogelijk is met het voorstel zo veel mogelijk inwoners met een beperking effectief gemakkelijker te laten deelnemen aan de samenleving, met de inzet van zo min mogelijk middelen.

 • d.

  de mate van cofinanciering.

 • e.

  de verdeling over de verschillende doelgroepen.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming worden alle aanvragen die voor de deadline van een subsidieronde binnen zijn met elkaar vergeleken op basis van de criteria.

Het college vraagt bij deze beoordeling advies aan het Solgu, Platform Volwaardig Burgerschap GGZ en De Wilg. Het college neemt een besluit na zijn eigen afweging op basis van het advies.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Verplichtingen aan de subsidieverlening zijn:

 • a.

  Als de openbare ruimte rondom het gebouw niet toegankelijk is, maakt de subsidieontvanger hiervan melding op de slimmelden app.

 • b.

  De subsidieontvanger vertelt aan inwoners van Utrecht en gebruikers van de producten of diensten dat zij hebben geïnvesteerd op toegankelijkheid, op welke manier en dat zij nu toegankelijk(er) zijn.

 • c.

  In het geval met de subsidie de toegankelijkheid van een gebouw is verbeterd plaatst de subsidieontvanger deze informatie op wheelmap.org.

Artikel 12 Evaluatie

Het college evalueert jaarlijks voor 31 december -voor het eerst in 2020- deze nadere regels zodat we zicht hebben op de effecten die we ermee bereiken. De evaluaties kunnen leiden tot aanpassing van deze nadere regels.

De subsidie wordt ingezet vanuit het werk aan het VN-verdrag handicap / Agenda 22. Deze inzet wordt beleidsmatig periodiek geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regels treden in werking op de datum van publicatie en eindigt op 31 december 2022.

Er kan naar deze nadere regels worden verwezen als ‘nadere regels subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 17 december 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen