Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent reglement veiligheid adviescommissie wadlopen (Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen op grond van de Wadloopverordening 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent reglement veiligheid adviescommissie wadlopen (Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen op grond van de Wadloopverordening 2019)

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân besluit, gelet op artikel 3 van de Wadloopverordening 2019,

 • 1.

  tot instelling van een onafhankelijke, externe commissie die in het kader van de Wadloopverordening 2019 advies uitbrengt aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân (hierna: het college); en

 • 2.

  daartoe het volgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Instelling en samenstelling

 • 1. Er is een adviescommissie ten behoeve van de veiligheidsaspecten van het wadlopen in het kader van de Wadloopverordening 2019.

 • 2. De adviescommissie bestaat uit negen leden of zoveel meer als het college nader kan besluiten.

 • 3. De leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de (bestuursorganen van de) Provincie Fryslân, Groningen of Noord-Holland.

 • 4. De leden maken geen deel uit van het bestuur van een wadlooporganisatie.

 • 5. Bij de samenstelling van de commissie is uitgangspunt dat een meerderheid van de leden bijzondere kennis en praktische ervaring hebben van het wadlopen en kennis hebben van de veiligheid van het wadlopen.

  De voorzitter dient deskundigheid te hebben op bestuurlijk-juridisch terrein.

 • 6. Diverse deskundigheden kunnen in één persoon verenigd zijn.

 • 7. De leden worden op persoonlijke titel benoemd.

Artikel 2 Taak

 • 1. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd Gedeputeerde Staten met betrekking tot alle veiligheidsaspecten van het wadlopen.

 • 2. Van de beoordeling bedoeld in het eerste lid brengt de adviescommissie een integraal schriftelijk advies uit aan het college.

 • 3. De commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding en onafhankelijkheid van de door examencommissie gehouden toetsen.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. Het lidmaatschap van de voorzitter en de leden eindigt na zes jaar of wanneer het college daartoe besluit en voorts:

  • a.

   op verzoek van het betrokken lid of van de voorzitter;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1, derde lid;

  • c.

   in het geval als bedoeld in artikel 4;

  • d.

   zodra de Wadloopverordening 2019 niet langer geldt.

 • 2. De adviescommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter;

 • 3. De leden van de commissie kunnen voor maximaal nog 1 termijn van 6 jaar herbenoemd worden.

Artikel 4 Belangenverstrengeling

De leden van de adviescommissie vervullen hun taak zonder vooringenomenheid.

Artikel 5 Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de adviescommissie en bewaakt de deugdelijkheid van de advisering in ruime zin. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang van de behandeling van de agenda. In de discussies zorgt de voorzitter ervoor, dat alle leden hun overwegingen voldoende naar voren kunnen brengen. Na de discussie geeft de voorzitter een samenvatting van het uit te brengen advies, als basis voor de schriftelijke uitwerking.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Er is een secretaris en plaatsvervangend secretaris, aangewezen door het college.

 • 2. De secretaris dan wel zijn plaatsvervanger woont de vergaderingen van de adviescommissie bij en is bevoegd te participeren in de beraadslagingen, maar heeft geen stemrecht.

 • 3. De secretaris en zijn plaatsvervanger zijn met betrekking tot hun werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de adviescommissie.

Artikel 7 Vergoeding

De commissieleden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen presentiegelden en een reiskostenvergoeding op basis van de door provinciale Staten van Fryslân vastgestelde “Verordening vergoeding staten- en commissie-leden”.

Hoofdstuk 2 VERGADERINGEN

Artikel 8 Openbaarheid, oproep en agenda

 • 1. De adviescommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2. Ieder lid en de secretaris neemt geheimhouding in acht ten aanzien van de aan hem of haar overgelegde stukken en omtrent het in de vergadering behandelde, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 • 3. De adviescommissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 4. De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip, plaats en onderwerpen.

 • 5. De voorzitter annuleert een vergadering indien er minder dan de helft van de leden aanwezig is.

Artikel 9 Beraadslaging en stemming

 • 1. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 2. De adviescommissie brengt schriftelijk advies uit aan het college

Hoofdstuk 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Niet voorziene gevallen

De voorzitter beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen op grond van de Wadloopverordening 2019.

 • 2. Dit reglement treedt in werking zodra de Wadloopverordening 2019 in werking is getreden.

Ondertekening