Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2020

Geldend van 17-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2020

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 27 november 2019;

gelet op artikel 83, eerste lid, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de artikelen 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 12 december 2019;

Besluit

vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2020'

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. Er is een werkgeverscommissie.

 • 2. De werkgeverscommissie oefent namens de raad het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de plaatsvervangend griffier of griffiers

 • 3. Ter uitvoering van de taken van de raad die voortvloeien uit diens werkgeverschap als bedoeld in artikel 107 Gemeentewet, zoals dit komt te luiden bij inwerkingtreding van de Aanpassingswet Wnra, worden door de raad aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden overgedragen die voortvloeien uit vorenbedoeld werkgeverschap en die hem zijn gegeven in de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste en tweede lid van de Gemeentewet. Onder de overgedragen bevoegdheden van de raad worden mede begrepen eventuele door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften. Al naar gelang de aard van de uit te voeren taak vindt de desbetreffende overdracht plaats in de vorm van mandaat, dan wel in de vorm van een volmacht.

 • 4. Tot de bevoegdheden van de werkgeverscommissie behoren tevens de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 5. De werkgeverscommissie kan de aan haar in mandaat en via volmacht overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel ondermandateren, dan wel doormachtigen, aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad. De raad benoemt één van de drie leden tot voorzitter.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad aan de hand van een door de raad vastgesteld functieprofiel.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad wordt in voorkomende gevallen uitgenodigd om in de vergaderingen aanwezig te zijn als adviseur en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2 Besluiten worden alleen genomen, indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 onder e en lid 4 van de Wet open overheid in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder e en lid 4 van de Wet open overheid, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden opgelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, dient hij daartoe een verzoek in bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Rechtspositie griffie

 • 1. De rechtspositieregelingen en de ter uitvoering daarvan verleende mandaten, volmachten en machtigingen, die het college voor de ambtelijke organisatie heeft vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing voor de griffie.

 • 2. De rechtspositieregelingen dienen bij de uitvoering daarvan, behoudens de in het derde lid vermelde uitzonderingen, als volgt te worden gelezen:

  • a.

   de werkgeverscommissie treedt in de plaats van het college en in voorkomende gevallen de portefeuillehouder;

  • b.

   de griffier treedt in de plaats van de gemeentesecretaris of de manager, voor zover het niet gaat om rechtspositionele besluiten die de griffier als persoon betreffen;

  • c.

   de werkgeverscommissie is beoordelaar voor de griffier;

   De werkgeverscommissie is bevoegd de griffier een dienstopdracht te geven en/of een ordemaatregel op te leggen. De beslissing van de werkgeverscommissie heeft onmiddellijk feitelijke werking en formele werking als de raad, uiterlijk in de eerstvolgende plenaire vergadering, besluit die beslissing te bekrachtigen.

Artikel 9. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert in ieder geval tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2. Per gelijke datum vervalt de Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2016 (V192).

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2020’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter