Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap gemeente Aalten 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap gemeente Aalten 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

gelet op het bepaalde in artikel 6, lid 4, van het Reglement burgerlijke stand gemeente Aalten 2020;

Besluiten:

vast te stellen de Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap gemeente Aalten 2020.

Artikel 1 Inleiding

Op grond van artikel 4, Wet rechten burgerlijke stand, is de gemeente Aalten verplicht twee keer per week de mogelijkheid te bieden tot kosteloze huwelijksvoltrekking dan wel kosteloze partnerschapsregistratie.

Artikel 2 Beleidsregels kosteloos huwelijk/kosteloze partnerschapsregistratie

In deze beleidsregels staan de criteria die gelden als een (bruids)paar kiest voor een tijdstip waarop trouwen of partnerschapsregistratie kosteloos is.

 • 1. Bruidsparen of partners kunnen alleen een kosteloos huwelijk aangaan of kosteloos een partnerschap laten registreren op een in artikel 6, lid 4, van het Reglement burgerlijke stand gemeente Aalten 2020 genoemde tijd;

 • 2. Tijdens een kosteloze ceremonie wordt invulling gegeven aan het wettelijke recht te trouwen of een partnerschapsregistratie aan te gaan. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het opmaken van de akte in combinatie met het geven van het ‘ja-woord’ bij een huwelijk of het tekenen van de akte bij een partnerschapsregistratie;

 • 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt of het partnerschap registreert houdt, voorafgaand aan de ceremonie, geen intakegesprek;

 • 4. Kosteloze huwelijken en kosteloze partnerschapsregistratie worden gesloten door een

 • 5. ambtenaar van de burgerlijke stand die tevens als gemeenteambtenaar werkzaam is bij de gemeente Aalten;

 • 6. Tijdens de eenvoudige ceremonie wordt geen (gemeente)bode ingezet;

 • 7. Huwelijken worden voltrokken en partnerschapsregistraties worden gesloten in een (vergader)ruimte in het gemeentekantoor;

 • 8. Hoewel in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte, op basis van de gebruiksvergunning, maximaal 11 personen mogen worden toegelaten (de ambtenaar van de burgerlijke stand inbegrepen), komen voor kosteloze voltrekking en kosteloze registratie uitsluitend paren in aanmerking als het gezelschap beperkt is tot het betreffende (bruids)paar en hun getuigen;

 • 9. Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk voltrekt of het partnerschap registreert;

 • 10. Er worden tijdens de ceremonie van gemeentewege geen presentjes uitgereikt;

 • 11. Het door het (bruids)paar geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals het afspelen van muziek, het drinken van champagne, het verstrooien van bloemblaadjes of confetti, is niet toegestaan;

 • 12. Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels kosteloos huwelijk/ geregistreerd partnerschap gemeente Aalten 2020”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap gemeente Aalten 2020” treden in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de op 8 december 2015 vastgesteld “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 10 december 2019.

De burgemeester, mr. A.B. Stapelkamp

De secretaris, drs. A.J.M. Gildhuis