Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020 (Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020 (Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

gelet op artikel 83 lid 1, de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t

 • I.

  Volmacht te verlenen aan de werkgeverscommissie om het werkgeverschap uit te oefenen ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren;

 • II.

  Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020;

 • III.

  In te trekken de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van 4 juni 2018.

Verordening werkgeverscommissie griffie 2020

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame medewerkers, zoals die door de raad aan haar bij volmacht heeft verleend;

 • 2.

  Tot de taken van de commissie behoort ook het voeren van (periodieke) ontwikkelgesprekken met de griffier volgens de daartoe vastgestelde regeling;

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel overdragen aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter aan;

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad en het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze regeling;

 • d.

  het bij volmacht ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;

 • e.

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen griffiemedewerker ondersteunt de werkgeverscommissie. De griffier of de voorzitter van de werkgeverscommissie maakt met de gemeentesecretaris afspraken over eventuele incidentele of structurele ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  De commissie besluit alleen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger, doorslaggevend.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en daarnaast zo vaak als de voorzitter of één van de leden nodig vindt.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Intrekken oude verordening en inwerkingtreding nieuwe verordening

 • 1.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018” zoals deze is vastgesteld bij besluit van de raad van 4 juni 2018, ingetrokken.

 • 2.

  De “Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020” treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 16 december 2019.

P.P. Moors,

(interim)griffier

drs. W.G.H.M. Rutten,

voorzitter