Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2019;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020);

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht Beesel (Verordening rioolaansluitrecht Beesel) en de Verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel, welke beide zijn vastgesteld bij besluit van de raad van 12 december 2016.

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Gemeentelijk rioolstelsel:

  • a.

   het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afval- en hemelwater, en

  • b.

   de daartoe behorende rioolgemalen, bergingsvoorzieningen en persleidingen, en

  • c.

   werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;

 • 2.

  Aansluitpunt: het punt waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten. Bij drukriolering kan dit ook het punt betreffen waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput, voorzover deze op particulier eigendom staat

 • 3.

  Perceelaansluitleiding: de riolering en de voorzieningen in beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk hoofdriool en het aansluitpunt;

 • 4.

  Particulier riool: de binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen, beginnend op het aan te sluiten perceel, tot aan het aansluitpunt. Dit riool ligt geheel binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel;

 • 5.

  Aansluiting op vrijvervalriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het maken van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via vrijvervalriolering wordt afgevoerd;

 • 6.

  Aansluiting op drukriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het maken van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via een drukriool wordt afgevoerd;

 • 7.

  Drukriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweerafvoer, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • 8.

  Vrijvervalriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweeg- en hemelwaterafvoer waarbij het water onder vrijverval afstroomt.

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluiting van een perceel op het gemeentelijk riool.

 • 2.

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 • 3.

  De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3. Tarieven

Het recht als bedoel in artikel 2 bedraagt per aansluiting op:

 • 1.

  het vrijvervalriool waarbij de rioolaansluiting een diameter heeft van < 125mm en/of een maximale lengte van 6 meter heeft € 466,90.

 • 2.

  het vrijvervalriool waarbij de rioolaansluiting een diameter van > 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting met een minimum van € 466,90.

 • 3.

  het drukriool te weten de standaardaansluiting, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die is opgesteld met een minimum van € 2.980,70.

 • 4.

  het drukkriool voor een extra aansluiting per perceel of noodzakelijke aanpassingen van de standaard-aansluiting op een drukriolering, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die is opgesteld.

 • 5.

  Indien een begroting als bedoeld in artikel 4 lid 3, 4 of 5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 4. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 5. Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6. Vrijstelling

Als een bouwperceel wordt gekocht van de gemeente Beesel en dit bouwperceel wordt aangesloten op het gemeentelijk riool, dan wordt niet apart een aansluitrecht in rekening gebracht. In dit geval is het aansluitrecht in de kavelprijs verrekend.

Artikel 7. Overgangsrecht en intrekking oude verordeningen

De ‘Verordening rioolaansluitrecht Beesel’ en de Verordening tarieven rioolaansluitrecht Beesel, beide vastgesteld bij besluit van de raad van 12 december 2016, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht gemeente Beesel 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 december 2019.

griffier,

P.P. Moors

voorzitter,

drs. W.G.H.M. Rutten