Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Beesel 2020 (Verordening marktgelden gemeente Beesel 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Beesel 2020 (Verordening marktgelden gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november:

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Beesel 2020 (Verordening marktgelden gemeente Beesel 2020);

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel (Verordening marktgelden Beesel) en de Verordening tarieven marktgelden Beesel, welke beide zijn vastgesteld bij besluit van de raad van 12 december 2016.

Artikel 1 Definities

In deze verordening verstaan we onder:

 • 1.

  marktdag: de uren waarin de seizoensweekmarkt wordt gehouden conform de marktverordening artikel 1.2 gemeente Beesel 2005;

 • 2.

  dagplaats: de standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • 3.

  kwartaal: een periode van twaalf aaneengesloten weken;

 • 4.

  vaste standplaats: de standplaats, die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld van de vergunninghouder;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een dag- of vaste standplaats op de door het college ingestelde warenmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene aan wie een in artikel 2 genoemde standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters in gebruik genomen gemeentegrond, per marktdag.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

  • a.

   voor een vaste plaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen gemeentegrond per week € 6,00.

  • b.

   voor een dagplaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen gemeentegrond € 6,00.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de hierboven genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De marktgelden worden per kwartaal geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een factuur, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt aan de belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald binnen 21 dagen na de dagtekening van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Wanneer een belastingplichtige niet binnen 21 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving heeft betaald, dan moet hij het marktgeld betalen aan de marktmeester bij aanvang van het nieuwe kwartaal. Daarna mag de belastingplichtige pas zijn standplaats innemen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Een verzoek tot gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van de marktgelden kan bij de heffingsambtenaar worden ingediend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht en intrekking oude verordeningen

De ‘Verordening Markgelden Beesel’ en de Verordening tarieven marktgelden Beesel, beide vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2016, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden gemeente Beesel 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 december 2019.

griffier,

P.P. Moors

voorzitter,

drs. W.G.H.M. Rutten